N". S CH UITEMAKE EE 1802. Woensdag, 28 December. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. Vraagt steeds SANT'S Hoest- en Borsttabletten. Worden door H.H. Doctoren aanbevolen. Kroniek van Overal. BUITENLAND. BINNENLAND. Versehfjnt DINSDAG on ZATf EDAG. Abonnementsprij a 85 Cënta per drie maanden, franco per post/1.— Advertentien in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stokken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Gts., elke regel daarboven 15 Cent. Van 3 plaatsingen, in oens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst, Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bureau Weerwal PÜBMEBEND. Advertentien: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften A 25 Ct. per 5 regels, a contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of PoBtdireotie Vertrekuren. Spoortrein. Dienstregeling 1 October. Gewone tijd. Tan ENK HUIZEN naar AMSTERDAM. 3 11.08 11.27 11.27 I 3 2.18 10.01 10.18 Stoombootd. Amsterd.-Pnrmerend PURMERENDER COURANT. 1 Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. V Amsterdam-- g Zaandam ii Ooatzaan n Formerend u Kvradijk-Edam 0 Ooathuizen a Avenkoru ff Hoorn 0 Blokker H Westwoud a Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. Ak. Bakhuizen 6.23(6.45 6 39 7.03 6.49 *.6.59 bO 03 *Z} CO •S ft 7.13 7.25 7.31 7.41 7.48 7.57 8.04 8.09 8.15 8,22 8.27 7.48 8.07 817 8.27 SP ra 8.43 8 59 9 11 9.23 9.29 9 39 9.46 *.9 53 §P 3 9.12:10.20 9.29 9.41 9.56 10 03 10.13 10.20 10 32 10.39 10.45. 10 51 10 58 11.08 10.33 10.49 Dins dags. 1.— 1 07 1.18' 1.26 1.35 142 1.48 1.54 2.01 2.06 «a M 3 2.20 2.27 2.38 2.89 2.46 2.51 8.02 5 58 3.20 6.12 3 88 6.81 6 37 6.47 6.69 Van ENKHUIZEN naar1 STAVOREN per stoomb. morg. in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN n 3 45 3 51 4 01 4,5)8 4 19 4 26 4 31 4.37' 4,44! 4.4917.18 8.82, 10.05 10 21 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.31 11.87 11.44 11.49 11.32, 9.55, 12.51, V Bakhuizen j 5.4717.20 1/ Bovenk.-Grootebr. 5.58 7.27 n Hoogkarspel 6.7 34 t, Westwoud 6.11 7.40 Blokker 6.17 7,46 Hoorn |6.3l 7.55 n Avenhorn "g 6 39 8.03 u Oosthuizen .9 6.46 8.10 n Kwadijk-Edaro. 6.66 8.20 Formerend 7.03 8.27 Oostzaan 7.12 8.38 1/ Zaandam 7.22 8.49 Ak. Amsterdam 9.03 snam. 4.55 en 'savonds 7.23. 6.25 en r 3.40. 9.20 9.26 9.33 9.39 9.45 9.51 •13 3 9.40 9.46 9.58 9.59 10.06 10.18 10.22 10.30 10.41 10.48 10.59 11,08 11.48 12.07 12 25 ll.20il2.87 "g .3 ft 1.05 1.19 1.38 1,50 3 2.05 2.18 2.20 2.80 2.87 2.48 2.59 8.18 2.19 2.26 2.82 2.88 2.48 2.56 8.08 3.18 8.20! 3.82 8.43 8.57 5.55 5.01 6.08 6.16 6.21 6.81 6.89 6.46 6.56 7.08 7.14 7.25 7.89 8.55 9.05 9.18 9.29 9.87 9.48 Van AMSTERDAM Dagelijks (uiigez. Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vm. 6, 6, 7, 9,10.45,12. Nm. 2, 4, 6, 7. Tsn PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag. Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, ,4, 6. Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.15 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's morg 8.21,10.—.—.—.'s nam. 4.84 en'aav7.80 Tan LEEUWARDEN naar STAVOREN 6.50, 9.—, 8.07 en 6.25 XII. Het eind nabij Algemeeue beschouwingen Ongewenschte kalmte. Veel hoofden, veel amnen. De keerzijde. Sterker span ning Waarheen? Erger dan Rood huiden. Beneden rooverspeil De Panama-schandalen en de openbare meening, Hedendaagsche poli tiek. Staat Vast, getrouwen Aansluiten! Weg met kin derachtig kibbelen l Aan J* W 4. "T De polsslag van het wegstervend schrikkel jaar 1892, een jaar van vele verschrik kingen tevens, begint reedp te verflauwen als ik nogmaals het genoegen zal hebben, tot onze vrienden het woord te richten, zal het verzameld zgn totzjjn voorgangers, opgenomen in den oceaan van het verleden. Een terug blik op hetgeen onmidd'ellgk achter ons ligt kan op dit oogenblik niet ongepast bieten. De algemeene indruk, dien we van het scheidend jaar behouden, is een rumoerige. We gevoelen ons wat vermoeid door den snellen gang der gebeurtenissen. Wel hebben we ons best gedaan, om onze kalmte te bewaren te midden van dat gedruisch om ons been, en bg velen is die kalmte een zeer natuurlijke toestand, om de eenvoudige reden dat zjj zich weinig bemoeien met hetgeen er in de wereld voorvalt, zoolang hun persoonlijke belangen er niet bg betrokken zjjn: maar is dat wel het rechte? Al het menschelgke, goed en een werktuig ter bevordering van eigen eer zuchtige of baatzuchtige plannen. Het valt niet te Ontkennen, de spanning is toegenomen, de verwijdering wordt grooter, aan de stem der verzoening wordt minder ge hoor verleend, en op menig punt van den aardbodem is een heftige strgd ontbrand, die nog veel meer vooral zedelgk nadeel teweeg brengt dan een buitenlandsche oorlog. Déze loopt in den regel snel af en voert tot een beslissing, waarbjj partgen zich nederleggen; de maatschappelijke strijd wordt bg elke jgoastigra „gelegenheid hervat, ,e»_mefejSpld|sR gevoerd op een wgze, die ons doet vragen of we niet, door een noodlottige reactie, tot de tjjden der barbaarschheid terngkearen Ziet eens, hoe het gegaan is te Homestead, in het vrije Amerika, waar de werklieden, aangeworven om de opstandelingen te ver vangen, en de militairen, gezonden om genen te beschermen, op laaghartige wgze werden vergiftigd. Wat zou men wel zeggen als bij voorbeeld een bende Roodhuiden gepoogd had zich op die manier van haar vganden te ontdoen Maar bovendien, al wat er gemeen en mis dadig schuilt in de onderste lagen der samen leving, voegt zich aan de zgde der politieke en sociale rustverstoorders, en noemt zich dan een staatkandige partijOnmenscben, die ontplofSngamiddelen werpen ingehouwen, zonder vooraf te weten wie zjj treffen znllen - erger misdadigere, dan gewone moordenaars uit roof- of wraakzucht, komen rond voor hnn dierlgke brutaliteit uit, houden er »or- kwaad, verdient dat wg er kennis van nemen, ganen" op na waarin de misdaad wordt ver- er onze belangstelling aan wijden, er over heerlgkt en aangeprezen, trotseeren voor de nadenken, want alle verschijnselen hebben oor- rechtbank de magistraat, en vinden nog ver zaken, op welke wg verplicht zjjn naar onze dedigers onder de mannen van de balie! krachten en bg elke gelegenheid in te werken,Al ware het socialisme en de daarmee nauw steenen als wg zgn van het groote maat schappelijk gebouw. Het is juist die vermeerderde belangstelling, die begeerte om een aandeel te hebben in den loop der gebeurtenissen en zich niet te be verwante" anarchie inderdaad een vstelsel" over hetwelk men in discussie kan treden, het feit alleen, datfhet de menschen zoo echt gemeen maakt, zou het onvoorwaardelijk ver- oordeelen. Moet er eenmaal een strjjd ont- palen bjj een bloot passieve rol, die leven en branden op leven en dood, waarbjj degenen, beweging brengt in alle maatschappelijke die de maatschappij omver willen halen tegen- groepen. Tegeljjkertjjd gevoelen -$e, geïsoleerd over haar .verdedigers1 staan, vooruit dan niets te knnnen doener wordt gezocht naar maar, als 't niet anders kanmaar dat ge- voorgangers, naar leidslieden, mannen of niepige en gluiperige, dat niet een leeuw maar vrouwen, die een nieuw denkbeeld uitspreken een hyena in zgn banier voert, dat intens ief althans den weg schjjnen' te weten om aan lafhartige van de tegenwoordige wgze van een nieuwe waarheid of hetgeen zjj daarvoor strgdvoeren, dwingt allen, die nog eenige houden of uitgeven, een nieuwe, practische waarde hechten aan eerljjkheid en karakter, toepassing te geven. Maar hieruit volgt ook, de handen ineen te slaan en het verraderlijk dat er een groote verscheidenheid van groepen opzet te onderdrukken. Met roovers onder- ontstaat, die alle meenen den juisten weg te handelt men niet. bewandelen, en met zeker wantrouwen zgn. De Pransche Regeering heeft wèl onder- vervuld jegens hen, die aan een andere rich- handeld. Zjj deed het in de beruchte Carmaux- ting de voorkeur geven. Vandaar een geest geschiedenis, zjj doet het nu nog, misschien van afscheiding, van uiteengaan, die misschien onbewust.'Want veel van hetgeen haar tegen- tot eenige goede uitkomsten kan leiden als woordige houding tegenover de Panama- de schok der meeningen inderdaad de waar- ongerechtigheden kenmerkt, moet gesteld wor- heid doet te voorschjjn treden, maar waarvan den op rekening vah de schreeuwers, die haar de bedenkeljjke zgde niet is te miskennen. in die richting drijven. Ik houd het er voor Want het zgn niet alle eerlgke middelen, dat Bouvier waarheid sprak, toen hg in de waarmede zg, die een bepaald doel beoogen, Kamer, bg de aanvraag om opheffing ten dit najagen. Er komt verdachtmaking in het aanzien van een vjjftal Afgevaardigden van spel, en er wordt gewerkt op de booze harts- de parlementaire onschendbaarheid, verklaarde tochten der volgelingen. Men tracht deze zoo niets .voor zich van. de zwendelbankiers te talrjjk mogelgk te maken, zonder acht te geven hebben ontvangen, maar eenvoudig hnn finan- op bet gehalte, ,en maakt dan van die menigte ciëelen steun had aanvaard voor politieke doeleinden, dat wil zeggen, om geld te heb ben ten einde op de verkiezingen te werken. Dat was geschied in anti-Boulangistische richting, en vandaar dat lui ali Déroulède nu zooveel geweld maken. Of dat de zaak eenigs- zins verontschuldigt? Geenszins: maar men leert er uit dat ook de politiek, opgevat geljjk bekwame menschen dat in onzen tjjd schjjnen te doen, iets bg uitnemendheid vuils is: dat zg niet alleen, zooals Bismarck zei, het ka rakter bederft, dat ag zelfs met de aller eenvoudigste begrippen van zedelijkheid en fateoèmdea spot drgft. Bederf in de hoogte, bederf in de laagte t cyniache hehzaeht, omkooping, verkrachting van de beginselen der eer daar, ruwheid, woest, geweld, gluipende vernielzucht ginds is het wonder, dat menigeen de todkomst met bezorgdheid gadeslaat? Er it maar één middel om het voortwoe keren tan het kwaad te leerenpal staan. Zoolang er in een Staat nog een kern van mannen W vrouwen aanwezig is, die eenvou dig htm plicht, zonder zich aan den eenen kant te \!aten meesleepen door opruiing in het voordtzicht van de meer dan twijfelach tige kans Wener lotsverbetering, noch ander zijds zich\laten verlokken door den valschen schjjn derieneh, die door andere middelen dan eerljjk^n arbeid een >positie" in de maat schappij hebben verkregen, is er getfn gevaar voor ondergang. En die kern is er, zg is "grooter dai men denkt. De schreeuwers vormen een minderheid, de goudzoekers op verboden tèrein een kleine groep; dat men hen Vreest ;g hnn voornaamste kracht. Het schuim bruut altijd sterker dan het zuiver vocht. s Niet van den kant dreigt het gevaar, maar van den onsen. Wg die vooruit willen in de goede, voedzame richting, met behoud van hetgeen 'verkregen is, met ontwikkeling van hetgeen daarvoor vatbaar is, wjj voeden door onze besluiteloosheid, door ona twisten over bjjzaken, door ons gebrek aan gemeen schapszin, de (driestheid onzer tegenstanders. Terwjjl de vgepd voor de poorten staat, zetten we onze kraklelen voort over dingen die de meesten toch biet begrgpen,\en verlammen daarmee eigen trachten. De onverdraagzaam heid op godsdbnstig terrein \öe zwakke zgde van hen 'die zich Christenen noemen, doch niet weteii of niet yoelen wat dat woord beteekent, bjj ft ona van elkander verwij derd honden, fcVwjjl er zoo ontzaglgk veel te doen is tot jervorming der maatschappij, dat is tot versjjrking van onze bolwerken tegen anarchistièhen overmoed! Werd er, door eendracht, peer kracht ontwikkeld, men zou met meer opfewebtbeid den jaarsovergang te gemoet gaan. Wkst-Fbiso. Woensdag St. Thomasdag, de korsts dag van het jaar, hing er een zware mist over Londen, vooral over Znid-Londen. Tot hoog boren de huizen waa da atmoipheer helder, maar op zekere hoogte zat een aaamgepakte donkere nevel, zoo dik en donker dat het zonlicht aiet kon doordringen, 'a Namid dags om 1 uur bad men nog geen dag gezien. Op de rivier had alle scheepvaart opgehouden en m de straten kon het verminderde verkeer slechts met groote moeite bij kunstlicht plaats vinden. De temperatunr waf voor den tijd van het jaar bij toader zacht. De. zware mi •n de Noordzee, dat verscheiden taomschtpeh op strekte zich uit tet het Kansel Van Dungenees werd al gemeld, tehtpan en daaronder twee groote et strand zitten. (oland, Aan het Engelsen Hof vindeh de plannen van leneraal Booth blijkbar niet veel sympathie meer. Zijn verzoek aan da Koningin en den Prina van Wales om geldelijke jjdragen voor een Kerstmaal- tijd, welken hij wildere ven aan 5000 arme lieden, is geweigerd. De Lkleniche Lord Mayor zond hem voor dat doel tij meer dan 5 gmiojez. franLuflIlK. Vele bladen opreken van eene belangrijke Verga dering in het ministerie van jaatitie en melden, dat Andrieux waarschijnlijk gevangen genomen zal worden. Volgens de «Radiaal" zon zelfs tot deze gevangeneming besloten zijn. Da verklaring, gisteren door Andrienx voor Franqneville, dan raohter van instrnotie, afgelegd, tal geheim gehouden worden. Heden wordt het verhoor voortgezet. De directeur van de «Cocarde", de heer Dncret, bevindt tieh met een zijner redactearen te Brussel ten einde photographiën te krijgen van atnkken, betreffende het Panamasohandaal, die tioh te Brussel zouden bevindan. Volgens de «Cocarde" zouden nienwe bewijzen van schuld in overvloed gevonden zijn. De geheele partij der opportunisten zou door en door bedorven zijn. Heden zullen verschillende stokken in de «Cocarde" gepubliceerd worden. FLusrliinca. Aan de jodenvervolging ia weder een nienwe uit breiding gegeven door een decreet, waarbij wordt bepaald, dat handwerkslieden alleen mogen wonen op plaatsen, waar men geen vaste lichamen heeft voor de bevordering der belangen van handel en bedrijf, d. i. .'.echtsin 10 of 15 pCt, van de Rnsaische steden. De influenza heersoht in Znid-Rnsland weder vrij hevig: te Kieuw kwamen verleden week 56, te Odessa 49, te Gberson en Nioolijef 109 gevallen voor. En dat de epidemie noordwaarts optrekt, blijkt hiernit, dat te Moakon ook 76 gevallen zijn aangegeven. Opmerkelijk is het, dat de ziekte bij schier alle lijders onder 19 en boven 60 jaar ernstige aandoeningen van loagen of ademhalinga» organen ten gevolge heeft. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdsg 28 December. Bjj het voortgezet debat over het hoofdatnk wa terstaat is verworpen het amendement—Rutgers van Rozenburg om de verdieping der Pollen te Harlingen uit te stellen. Hot amendement der oommissie van rapporteurs om niet over te gaan tot verbetering der brnggen van het kanaal van Zuid-Bevelaud is verworpen met 52 tegen 85 stemmen, en het amen dement om een memoriepost nit te trekken voor de schipbrug te Doesburg is ingetrokken na de ver klaring van den minister van waterstaat, dat de brag in 1893 niet zal weggebroken worden en de minister inmiddels den onderhoudsplicht zal onder zoeken. Aan de Tweede Kamér der Staten-Generaal it door een zestal bewoners van de gemeenten Oost en Weit Stellingwerf (Friesland) een adres geriaht,

SPC | 1892 | | pagina 1