18 December 1 Vraagt steeds SANT'S Hoest- en Borst,tabletten. Worden door n.II. Doctoren aanbevolen. BINNENLAND. 'v' -Bureau Wegrwaï PPRMEREND.r Adverteatiën; Dienstaanbiedingen en Liefdegiften h 25 Ct. per 5 regels, A oontant, elke regel meer. 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdlreotie V .»,Tv»i»MV8Rr~Smf,vv«OOnr0in' Bi(m8trl«oU,« 1 0ctob8r' Gowono «jd. Stoombootd. AmBtord-Purmerand mm S 3 n n i 2. n ii ii ii 13 ii ft ff Stoombootd. Amsterd.-Purmerend Zij die zioh. met 1 Januari fflW» wensohon te abonnereu op Scbuitëmakers Purm. Crt., ontvangen de nummers tot dien datum gratis. - Bed. Sch. P. Crt. Zij die zioh. met 1 Januari wen- 8cben te abonneren op het Geïll. Zóndagsb|£Mi,jbntvangen de nummers van heden'af tot dien datum gratis/ J. D. SCHUITEMAKER. BUITKNIiA-ND. Belslö. Ruslana. GZXltt. Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN.Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM. 4v9™nAW n.».;!t. V Amsterdam 6.2316.45 7.43 8.48 9.12 10.20 Dins 3.02 5.58 n Zaandam .6.39 7.03 8.07 8.59 9.29 10.33 dags. 8.20 6.12 u Oostzaan 6.49 7.13 8.17 9.11 9.41 (D 3.38 - T k Purmerond a6.69 7.25 8.27 9.23 9.56 10.49 1.— 3.45 6,31 n Kwadijk-Edam 7.31 9.29 10.03 1.07 -S 3.51 8.87 n Oosthuizen <0 5b a 7.41 Dinsdags. 9.39 10.13 1.18 4.01 6.47 Avenhom 7.48 -9.46 10.20 1.26 4.08 t, Hoorn v/ 7.57 a.9.53 10.32 11.08 1.85 2.20 4.19 6.59 Blokker Q 8.04 10.89 1.42 2.27 4.26 - 1» Westwoud" 8.09 s». 10.45 1.48 2.83 4.31 ff Hoogkarspel 8.15 na 10.511 1.54 2.39 4.37 1» Bovenk.-Grootebr. 8.22 10.68 -r- 2.0V 2.46 4.44 1' Ak. Enkhuizen 8.27 11.03 11.27 2.06 2.51 4.49 7.18 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per atoomb. raorg. 8.82, ll.f ia verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.55, 12.51, 10.05 V Enkhuizen I 5.47 7.20 9.2 i) 9.40 11.27 2.18 5.55 8.55 10.21 Bovenk.-Grootebr. 5.63 7i27 9.26 9.46 2.19 6.01 10.32 Hoogkarspel 6.— 7.34 9.33 9.53 f 2.26 6.08 9.06 10.43 Westwoud 6.11 7.40 9.39 9.59 2.82 6.16 - 10.49 Blokker .6.17 36.31 7.46 9.45 10.05 (3- 2.88 6.21 10.59 Hhorn 7.55 a 9.51 10.13 11.48 P 2.05 2.48 6.81 9.18 11.06 Avenhom j' ■o 6.39 8.03 10.22 2.JL3 2.56 6.89 - r*- 11.18 Oosthuizen .3 6.46 8.10 CO g» 10.30 2.20 3.08 6.46 9.29 11.25 Kwadijk-Edam. PI 6.66 8.20 10.41 2.30 3.18 6.66 9.37 11.31 Purmerend 7.08 8.27 •S 10.48 12.07 1.05 2.87 3.20 7.03 9.43 11.371 Oostzaan 7.12 8.38 10.59 1.19 2.4818.82 7.14 11.44 Zaandam 7.22 8.49 11.08 12 25 1.38 2.59 8.43 7.26 10.01 11.49 Ak. Amsterdam J9.08 ll.20jl2.37 1.60 8.1318.67 7.89 10.18 'snam. 4.55 en 'eavonds 7.23. 6.25 en 8.40. Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag) Vin. 7, 9, 10.45, 12, Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vm. 6, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm.2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag. Vm. 6.80, 8,. 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, .4, 6. Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8,9.16 11. Nm. 12.80, 2, 4,: 6. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's morg 8.21,10.—,'s nam. 4.84 en's av 7.80 Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6 50, 9.—3.07 en 6.25 In de provincie Antwerpen wordt met 1 Januari a. s. eene belasting van 10 fros. ingevoerd op elk rijwiel, door personen van ten volle tien jaar en daarboven op de openbare wegen gebruikt. Ouders, voogden, patroons ent. zijn deswege aansprakelijk voor minderjarigen, dienstboden en beambten. xpranlsrijls. Zeven leden der Fransche commissie van enquïte naar de Panama-zaak, hebben thans op het Paleis van Joatitie inzage genomen van het gereobtelijk dossier, hun door den nieuwen Procureur-Generaal, den Heer Tanon, verstrekt. Thans zijn boodsohappers van den koning van Dahomey aangekomen om de havenplaats Wbydah aan Engeland aan te bieden..Zij beschuldigen do Fransohen de verdtagen geschonden te hebben door op Abomey aan te rukken. Koning Behanzin heeft deswege zjjne hoofdstad in brand gestoken en is met 20,000 man geweken naar Agradute, waar hij een wraakplan overlegt. Hij is voornemens eenen gnerilla-oor|og te beginnen. Woensdagmorgen is een brand uitgebroken in de steenkolenmiju Bainfarlong, dicht bij Wigan. Er waren daar ongeveer 100 arbeiders aan het werk. Twintig mannen werden half verstikt bovengebracht en later vond mén nog 20 dooden. Er werd spoedig hulp verschaft en tegen 3 uur was de brand ge- blusoht. Men vreest, dat allen, die nog in de mijn zijn (zestig personen), om het leven gekomen zijn. Men meldt nit Taschkoff, dat de generaal-majoor Drozgowski, die als voorzitter van den krijgsraad een groot aantal nihilisten beeft doen veroordeelen, vermoord is. Dé misdsad wordt aan dé nihilisten toegesohreven. De politie heeft een menigte personen gevangen genomen. Te Valparaiso, de hoofdstad van Chili, moet alwéér een militaire samenzwering zijn ontdekt. Doel was het 7e regiment over te halen aan een révoiatie deel te nemen. De samenzweerders, allen oud" offioieren zijn in handen der overheid. - TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 13 December. De heeren Van Vlyinen en Van der Kun hebben zitting genomen. Bij het debat over hoofdstuk justitie *ijn ns verwerping met 38 tegen 81 stemmen het amen dement-—Van Dedem, goedgekeurd de trakte mentaverbetering en reorganisatie der rijksreldwaoht eu is hei hooiueiuK justitie aangenomen. By hoofd stuk 5 bestreed da heer Kerdijk de houding van den Haagschen burgemeester in zake de bekende kiesreohtmeeting. v- Zitting van Woensdag J4 December. Bij het debat over hoofdstuk 5 (binnenlandsohe zaken) beloofde de minister wijziging in de regeling der doetorale exameua aan de universiteiten te zullen overwegen. De post voor een nieuw museum van natuurlijke historie te Leiden werd goedgekeurd, na de uitdrukkelijke, verklaring van den minister; dat daardoor het bouwplan volstrekt niet wordt geprejudtoieerd. /Tegenover den heer HeWt irteld de minister j vol dat Icoetelooce plaatsing vau leerlingen op rijks hoogere burgerscholen alleen mogelijk is ala het personeel Diet behoeft te worden uitgebreid. Zitting van Donderdag 15 December. Met 43 tegen 41 stemmen is verworpen het amendementSmeenge, om de vereenigiug voor ambaohtsooderwys in Drente te subsidieeren. De minister beloofde echter een nader onderzoek en een voorstel daaromtrent. Het wetsontwerp op den Leerplicht is gereed,.maar zal eerst ingediend worden, als de behandeling van het kiesrecht is verzekerd. De verhoogiüg der onderwijzersjaarweddeu moet wachten op de wetsherziening. Dén geest der on derwijzers kenschetste de minister als in 't algemeen een goede. De minister zal overwegen weer tweemaal 's jaars hulponderwijzers-examens te 'dóen afnemen. De post voor subsidie aan schilders voorde expositie te Chicago is na langdurig debat verworpen met 56 légen 86 stemmen. Het hoofdstuk binnenlandsohe zaken is daarna aangenomen, Donderdag dreef èr langs de Texelache kust wrakhout. Ook werd eeuig nieuw hout, met de merken H, E. 11. opgevisoht. Van eenig ongeluk op zee nabij het eiland, is echter niets vernomen. Wellicht is het nieuwe hout van een geheel of ge- déeltolyk verloren deklast afkomstig. Naar men zegt, kreeg Daniëlde Lange een aanbieding om met zijn koor in het volgend jaar naar naar Chicago te komen, njaar hij heeft die afgewezen. Opk zou hem een -voorstel door een impresario zijn gedaan voor een tournée van 3 maanden, tegen een vergoeding van 90,000. Van Terschelling schrijft meu aan het yHbl." dd. 10 December Reeds 14 dagen lang liggen hier rnim 150 sohniten van Volendam, Urk, Tessel en dit eiland in de haven te waohten op goed weer om te vissohen.. Als de noodzakelijkste kosten betaald z\jn, hebben de mensoben dezen winter nieta verdiend.Vier schuiten hebben het in die 14 dageh gewaagd in zee te stekén j ze hadden samen25 sohelviaachén, Stemgerechtigde ingelanden van, den Ooster polder, gemeente Winkel en STieuwe BTIedorp, hebben met groote meerderheid van stemmen be sloten een stoomgemaal in dien polder te stichten. De kosten daarvoor, worden geraamd op ongeveer f 25.000. Door het spuien op het Noord zeekanaal was #8chermerboezem" Woensdag wéér beneden A.P, gedaald en konden de waterschappen uitslaan op ,de ringsaarten.". De afdeeling Waard en Hroet der Hol- landsche Maatschappij van Landhouw beeft als can- didaten gesteld voor leden van het hoofdbestuur in de plaats van wijlen den heer Oudheusden den heer de Bruine, burgemeester van Zwijudrecht» en in de plaats van den heer Van Merlen, die bedankt heeft, den heer G. Vas Visser, te Am- i sterdam. 'vV\' j —Te ^Baar lemmer meer is eenepostduiven- j vereeniging opgericht, onder den naam van «post- dnivenvereeniging de telegraaf." - Een passagier vau het stoomschip Veendam, de heer J, Schneider, die van 30 Aug. tot 6 Sept. op Hoffman-eiland (in quarantaine werd gehouden, heeft deswege de stad Néw-To'k een proces aan- gedaau. Hij eisoht 20,000 dollars schadevergoeding. Maandag is aan den beer A. C. Wertheim, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, te Amsterdam, bij gelegenheid van zijn 60sten verjaardag, een treffende verrassing bereid. Eén commissie had zich gevormd om, namens 150 stad- en landgenooten, den man, die op zoo veelzijdige wijze ten nutte zijner medemenschen onverpoosd werkzaam., is, op dien dag een bewijs •NdVsner waardeering «in VJe bieden. Een talrijke deputatie, iu welke ook het Ministerie was ver tegenwoordigd, kweet zioh van die taak, door aan bieding eener verzameling fraaie aquarellen, 'ver gezeld van een sierlijk album, de 150 portretten bevattende van hen die tot deze hulde badden bijgedragen. De kantonrechter te Haarlem heeft naar de Haarl. Ct. meldt uitgemaakt dat, bij huur van dienslboden, indien de dieuatbode met 1 Januari de overeengekomen Nieuwjaarsfooi in ontvangst neemt en daarna haar dienst tegen 1 Mei opzegt en op dat tijdstip haar dienst verlaat, e|j aan den meester het bedrag ^|er ontvangen Nieuwjaarsfooi moet teruggeven. Tot lid van het Dagelijksch Bestuur der banne Wegnam is herkozen de heer K. Commandeur, en tot hoofdingeland de heer J. Bast Sr. beiden te Wognum. Te Haarlem is tot gemeente-secretaris benoemd Mr. C. M. Rssob, thans commies redacteur, aldaar, met 26 van de 27 stemmen. Toé lid van bestonr van de Banne Oudendijk is door stemgerechtigde ingelanden herkozen de heer H. Stam. a Herkozen tot lid van het dagelyksch bestuur van den polder Weaterveer onder Spanbroek de heer J, Helder, en tot hoofd-ingeland de heer M. Sluis, beiden te Spanbroek. Weg-ns de uitbreiding van het mond* en klauwzeer in Nederland, is de. invoer van rundvee uit Nederland met ingang van gisteren te Aken verboden. "Voor de atiohtizig van een reusaohtig magazijn van manufacturen, nouveautés eu levensmiddelen te Amsterdam zijn daar tot dusver aangekocht negen huizen aan het Rembrandtplein, vier aan de Balk-in-bet-Oogateeg en drie aan de Bakkerstraat, waardoor een bijna rechthoekig terrein van 1800 vierk. meter is verkregen met een gevelbreedte van 50 meter. In Mei zal met den bouw worden begonnen. Direntehr zal zyu de heer Boulaine, eén reeds lang te Amsterdam wonende Frinsehman. De garnalenkokerijen te Texel en Blléuire- diep hebben, tot groote schade voor de visscbers, opnieuw het werk moéten staken. l)è beriohten omtrent den verkoopsprijs aan do buitenlandsche markten waren zoo aleoht, dat geen der kokers ér licht in zag de zakén op dien voet langer voort te zetten. Vermoedelijk zal na Kerstmis weer gekookt worden. ri- Niéuwe gevallen van mond- en klauwzeer onder het rundvee deden zich in den loop dezer week voor te Amstelveen» llnarleinmeruieer en Zuld-8olialkwlJtt. Naar men verpoedi zyn inade zuidelijke veeteelt- atreken der provincie meerdere stallen aangetast, Waarvan geen aangifte ia gedaan. De politie te Hlo ter dijk heeft tegen een vee- houder aldaar proces-verbaal opgemaakt, wegens bet niet doen van aangifte in zake besmettelijke vee ziekte. Afwijzend is beBchikt op een adres der inge zetenen uit dén Uoutrakpolder om eene tweede bestelling der posterijen aldaar te verkrijgen. Bij het Min. van Waterstaat enz. en bij de be trokken polderbesturen sijn adressen' ingediend om over Zijkaoaal F ter verbinding van IJ- en Hout- rakpolders een pontveer in te stellen. De koorvereeniging te A«zinmeer heeft haar 25-jarig bestaan feestelijk herdacht; vanwege het gemeentebestuur werd der vereeniging eene zilveren medaille aangeboden. Te Houtrijk en Polanen werden voor de suikerfabriek aldaar totaal aangevoerd ruim 341/s millioen K.G. beetwortelen. Op de algemeene deó 9 dezer te Amattr- dam gehouden vergadering van de Nederl Hard draverij- en Kenvereeniging is gebleken, dat de inkomsten gedurende dit jaar hebben bedragen f 13177 de drie rendagen leverden samen f686] en de contributiën Y 6180 op. De uitgaven zouden vermoedelijk f 14400 beloopen, alzo'o eeu vermoe delijk tekort van ongeveer f 1200, dat gedekt kan worden uit het saldo in kas van f 7600. Het be stuur deelde mede, dat de opmeting van de renbaan niet juist gesohiedde, zoodat de records óp die baan geen volkomen vertrouwen meer verdienen. Aan het rencomité werd een onderzoek opgedragen. - In de vergadering der Vereeniging tot ont wikkeling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier, onlangs te Sebagen gehoudeD, is op voorstel van het bestuur beslóten, uit de kas der Vereeniging eene som van f 800 besobikbaar te stellen ter tegemoetkoming iu de reiskoaieu van personen, wonende bonoorden het Noordzeekanaal, die deelnemen aan den oursua voor hoefbeslag te Haarlem. Dit bedrag zal worden verdeeld in zes premiën van f 60 elk,-uit te koeren aan evenzooveel smeden of gezellen, die naar het oordeel der examen commissie het beste examen afleggen en dus voor de ondersoheiding het meest in aanmerking komen. Aan de bekroonden zal bovendien het getuigschrift der Vereenigiug worden toegekend. De Vereeniging meent door het bovenstaande het bewijs te leveren, dat ty don ouraus te Haarlem eene zeer nutti- e zaak acht en het bezoeken er van zooveel mogelijk'.' wil aanmoedigen. Van de 15 personen, die den cursus thans volgen, wonen er 9 benoorden hef Noordzeekanaal. De heer Reinenberg, paarden-arts, is met de leiding belast. Te Rotterdam werd woensdagavond een protest meeting gehouden Ipgen hét Heilsleger. Zes ge wezen officieren voerden het woord en hicgen een treurig beeld op van Generaal Booth en zijn leger, dat, volgens hen, slechts gegrond is op huichelarij én niets anders ten doel beeft dan naam temaken, terwijl de daaraan geofferde penningen in een bodem loos vat komen. Zij wu'schuwden dan ook iedereen geen geld aan het Heilsleger te geven of er zioh bij aan te sluiten. Het lot, vóoral het gebrek, dat officieren en soldaten te lijden hebben, werd in de schrilste kleuren afgemaald, terwijl ook op het liefdadig karakter der s h e l t e r a voor dakloozen vrij wat weird afgedongen, daar elechts die per sonen werden toegelaten, waarvan men profijt kou trekken, terwijl ouden eu gebrekkigen werden af geweten. V' Zooals medegedeeld werd, had men zioh in een open brief tot de Ned. Herv. Kerk gewend, ten einde in bet leven te roepen een organisatie tot bevordering van de geestelijke en maatschappelijke belangen van hét volk. Mocht dit plan slagen, zoo meende men, dan was-Booth's leger vóór ons land geheel overbodig. ..v\ De meeting vraa vry dralr bezooht. De redactie van «Recht voor Allen" deelt mede, dat zij plan heeft, met het begin vau bet nieuwe jaar naar Amsterdam te verhuizen. .V V'

SPC | 1892 | | pagina 1