December Vraagt steeds S A NT'S Hoest- en Borsttabletten. Worden door H.II. Doctoren aanbevolen BUITENLAND- Stoombootd. Ainstord.-Purmerend urfg" Zij die zich met 1 Januari wenschen te abonneren op Schuitemakers Purm. Crt., ontvangen de nummers tot dien datum gratis. Red. Sch. P. Crt. Zij die zioh met 1 Januari wen- schen te abonneren op het Geïll. Zondagsblad, ontvangen do nummers van heden af tot dien datum gratis. Gemeentelijk kiesrecht. Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgrz. Dinsdag) Vra. 7, 9, 10.45, 12. Nrad. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vrn. 6, 8, 7, 9, 10.45, 12. Nm.2, 4, 8, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uilgez. Dinsdag, Vm. 6.30, 8, 9.15, 11. Nrn. 12.30, 2, 4, 6. Des Dinsdags,- Vra. 0.80, 8, 9.15 11. Nm.12.80, 2, 4, 6. s nam. 4.84 en's av 7.30 n 3.0en if 6.25 J. D. SCHÜITEBIAKER.- vertegenwoordiging is het een geheel ander geval. Provinciën en gemeenten zjjn administratieve eenheden, die alleen de dingen beheeren, tot haar ressort behoorende. Om dit naar be- hooren te doen, heffen ook zjj belastingen, maar daarin dragen de ingezetenen slechts voor eeu gedeelte bjj. Wordt bier dezelfde regel: slechts de belastingbetaler zjj belastingheffer in toepassing gebracht, dan komt men niet tot uitbreiding vau het kiesrecht maar is in tegendeel beperking veel waarsohpulifkër. Nu is het met de Provinciale Staten-ver- k'ezingen iets eigenaardigs. Rationeel zou het Agri, indien deze'geen politiek karakter dragen, en men bjj de keuzen alleen had te letten op kennis van de zaken, die bjj het gewestelijk bestuur behooren. Doch, de Staten zjjn ook tevens kiescollege voor de leden der Eerste Kamer, en daarom staan de provinciale ver kiezingen met de algemeene Staatkunde in nauw verband, Dat is de voornaamste reden, waarom geen scheiding gemaakt wordt tussclien de eisehen, gesteld aan de toekenning van kiesrecht voor de Tweede Kamer en voor Provinciale StateD, en er zeker niet aan ge dacht kan worden, van het laatstbedoelde uit te sluiten degenen, die niets tot de gewestoljjke inkomsten bjjdragen. Met de gemeenten komen we op een bjj- zonder terrein. Meermalen is reeds de wensch uitgesproken, om hetgeen men gewoon is de politiek ie noemen, juister gezegd het verschil in richting der politieke partijen, bjj de ge meentelijke verkiezingen geheel achterwege te latenbjj elke partij toch vindt men bekwame en eerljjke mannen, volkomen op de hoogte van de belangen der gemeente, en vervuld van ijver om die naar behooren te behartigen. Zelfe is er veel grond voor de meeniDg, dat het aanbeveling zou verdienen op de gemeente raadsverkiezingen het proportioneel stelael toe te passen, zoodat in die raden alle partijen, in evenredigheid van het aantal daartoe be hoorende kieZers, vertegenwoordigd zoudea zijn. Is eigenljjk de politiek daarbjj uitgesloten, dan rjjst vanzelf de vraag, of het wei noodig is voor de gemeenten hetzelfde of ongeveer hetzelfde kiesrecht toe te passen als voor den Staat en het gewest. De RegeeriDg beant woordt haar ontkennend. De taak der gemeente is nauw omschreven in art. 144 der Grondwet. Wel is in de tweede alinea van dat art. nog gezegd, dat wanneer de wetten, algemeene maatregelen van bestunr of provinciale verordeningen het vorderen, de gemeentebesturen tot uitvoering daarvan hun medewerking verleenen, en is iu^ den laatsteu tijd meer dan wenscheljjk en billijk is van die bepaling gebruik ge maakt, waardoor de lasten en bemoeiingen dier besturen nietweinig zjjn toegenomen doch het ligt in de bedoeling der Regeeriug bjj de wijziging der gemeentewet den omvang van de werkzaamheden der gemeentebesturen opnieuw te regelen, in den zin eener beper king, die ten gevolge zal hebben dat gemeen telijke ambtenaren minder aan de eigenlijke rijkszaken behoeven te arbeiden en de^emeeute- Ijjke geldmiddelen met minder uitgaven ten behoeve van rijksbelangen bezwaard worden. Ofschoon nu de Regeering nog niets heeft Reeds bjj den aanvang der algemeene be raadslaging over de Staatsbegrooting werd van gedachten gewisseld over het hoogst belang rijk onderwerp, dat ik thans met een enkel woord wil bespoken, fs reeds vroeger hier en daar afgekeurd dat de Regeering, een voor stel doende, om de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten ver uit te breiden, dat voor de gemeenten vooiloopig op den best&anden voet laat, dit oordeel werd thans door verschillende sprekers bevestigd. Tnsscben politieke en gemeentelijke ver kiezingen bestaat een belangrijk verschil. Al zou men ook ten aanzien der eerste den ouden regel willen toepassen, dat alleen hij, die be lastingen draagt, het recht bezit belastingen op te leggen, zooals men weet een der •meest »ingrjjpende" zaken waartoo de Volks vertegenwoordiging geroepen is, dan nog zon er veel grond zjju om in dit opzicht de greDS zoo ruim mogeljjk te trekken. Immers, ^qolang er indirecte belastingen zullen zjjn, invoerrechten en accjjusen bijvoorbeeld, be taalt ieder, die zekere hoeveelheid van de aldus belaste artikelen verbruikt, en kan niet gezegd worden dut er iemand is, die niets bijdraagt in de kosten der staatshuishouding. De ge noemde grondregel zou dus, onder de tegen woordige omstandigheden, zelfs van,toepassing zijn op een stemrecht, veel uitgebreider dan de voorstanders van het zoogenaamd algemeen kiesrecht aanbevelen. Doch het Staatsgezag legt nog andere ver plichtingen op dan het betalen van belastingen. Het dwingt de mannelijke ingezetenen, zich op bopaalden leeftijd beschikbaar te stellen voor den militairen dienst, ten einde geoefend to worden in de behandeling der wapenen, om, zoo de nood het vereischt, zelfs hun leven aan te bieden ter verdediging vau de rechten en de belangen des lands; om ook, als buiten gewone omstandigheden zulks noodig maken, diensten te verrichten ten algemeenen nutte. Er worden alzoo aan allen lasten opgelegd, voor zoover de landsregeering dit noodig acht, onder contróle vao de volksvertegenwoordiging. Niets is dus billijker dan dat zjj, die hetzjj geldelgke lasten van welken aard ook, hetzjj persoonlijke lasten dragen, ook medewerken tot de keuze van de mannen, die dit alles hebben te regelen en te verdeelen, be houdens zekere beperkingen of uitsluitingen, die door het landsbelang worden gevorderd. Met andere woordenvoor politieke ver kiezingen is er alle grond .om het kiesrecht zoo ver mogeljjk uit te. breiden. Met de gewestelgke en de gemeentelijke

SPC | 1892 | | pagina 1