ALKMAAR Pbrmerend p WIJNEN en GEDISTILLEERD f pato«ri$fc hruhenzeutlioitdcnd ^tóakate /y^Een gróote partij Wollen Dekken. D. COSTERUS J. VAN BEEK 't fijnste merk BEURSBERICHTEN* Vraagt steeds de tramt*!? toto 1878 joou 41/, Kelderflessohen, dit iiU teeo. I Sohuitei de nun Zij di 8bhen Zondags jan hec niet los (per ons) verkrggbaar, maar uitsluitend in geeloten bassen. De verkoop; neemt dageljjks toe, want de prgzen zgn slechts hoogeren (1474) voor den te worder om, zoo d san te bi( en de belt gewone pi diensten t Er worde voor zoov< onder cont Niets is tót de kt hebben te Houdens 7 die door Met ande kiezingen «oo ver m Met de Amsterdam, 9 Deo. 1892;' e»muroOMt.S.V.8.«ia t "S3 dito dito dito"8 :liï-8TVÉ5i DiNtMAUtm CbL Lotl J :'sVtó?fe RaaSMDX Orif, Inwbr.8 r»jg Origin. ïaiehrijring.3 *3^#, Ho*oi*n>OUXeeB.l867 o dito floadlniing. 8 .ïy'+v. IfLli I*tefcry*i»f B. i- Odt Ada. Awtwdtm. 8 Öo«nr».OM.UF»MC«15 ,?fc: dito «toPrtr.y.y» «ft dito dito Zilwrd«m 6 *0g» 8®%.: dito dito April ...8 «0*4 81 Pnmu.Obl.BtL'JSmg ïl'l* dito dito 1881 8 .f Euala^d ObLHopdkCo. 1788/1818 ..6 - t v- dito 1888/1000 6 dito 1888/1000 8 r dito 1877 6 dito l878(«oou.8 dito 1878 8 Y dito 1850 1* Ia 4t/b -rr-dito 1880 8a li. dl/, 4 dito 1880goooni. d -f OWigriio-Loea.'87/'6» d rAH« Obl.Bait. 1871/7611/; dito dit. 1878 8 dito BiaaesltwlII/4 C--d¥f'-:>-idito 1876 3: Xoucui Obi. Alg. 8.'86 8 4 dit dito impai 8 ,4 dito dito 186» 8,4 Bern* Obi loon. '1888 7 4 dito 1876 d J 981/g dito 8poorv. 1878 8 Z.-AMX.&U. OM.187f 6 Tb, Sunn Obl. 1877 6 dito dito 1878 81A dito dito 18718 I düo dito >01/8* Uuioufd Qtoona, 7 Hmioo OhUg 1861.4 dito 1881. ..8 «4 BkiziuiObl.liond.1865 6 Columbia ÜMigitUa 48U r PikU Obl. I*«.-187Ö. 8 f V dito 1878 t J nkiuiLA dito *81 d S2ft 88% dito dito f - van de firma nftmmH ÖROS8I8B8, POBHKBKJTD» IISl| Deze JENEVER munt nit door bare [zaohtheid en prachtige qualiteit Vftrkrggbaar bjj de meeste Handelaren in Gedistilleerd en Caféhouders. P.S. Cachet, étiquet en kurk zgn steeds van firma-naam voorzien. (1476) Terstond ofmet' Kersttjjd gevraagd, eene A bon Adverten Ingezondi iSfc*—- M|;Adverti V Amatér n Zaanda 11 Ooatzaan k Farmer 11 Kwadjjk- h Ooathuiz 11 Avenhor o Hoorn ff Blokker Westwou Hoogkar ff Bovenk.- Ak. Bnkh Van 1 in verb, p nit de WlLHELMÓA BRON te HAARLEM, /JgzZr^ isT verkrijgbaar 'bij de firma Wed. G. OUDPÏTÏ Amt.'. A»B«Ai-iu»t». Ad. 3 pCt Gemeentekrediet Obl. d 1 diio dito 8 Kon. NedAt. M. Obl. 8 'Ned. Bank. Aand... Ned.HandeWMaati.4ito Ned. St.M.Nedl. Aand f2Z» De Makelaar G. G. DE GltOOT, zal ten overstaan van den Notaris ffiwmR» W. KRABBENDAM, op Maandag 19 December 1892, des .-«gaSft mKaEdÉS», voormiddags te Elf nar, in het Verkooplokaal DE AMSTELaan ^--w de Albert Cuppstraat 276 Wli Van Woustraat, achter het Paleis voor Volksvlijt, presen- teeren te Verkoopen: Beniger PAARDEN en. RIJTUIGEN, waaronder Berlin Lan dauer voor één en twee Paarden, Berlin Vigelant, Coupé-Clarence, Omnibus met Zitting onder de Kap, Coureuse, Dogkar, Ponny Dogkar, Arresleden, Vracht» en Handkarren, Span- en Éénpaards Tuigen. Nieuwe Rjjhamaohementen voor Hpere^ en Dames, Lantaarns, Zweepen en Stalgereedsohap. (1524).. ^Zooawklles genummerd vóór en op den 'Verkoopdag te zien zal zjjn. Iemand iets ter Verkoop willende bjjvoegen, adresseere zich aan voornoemd lokaal. j Notaris te Monnikendam, zal op Donder dag, 15 D e c. 1892, 's voormiddags om 10 uur, ten Herberge van den Heer Jb. VER BURG, te Zuiderwonde, publiek verkoopen, in perceelen en combinatiën volgens biljetten Twee Hnismanswoningen, met Erven en Landerijen, Water en Moestuin, staande en gelegen te Uitdam, (Gem. Broek in Waterland) en in Üe Gem. Ransdorp, samen groot groot 27 Hpctaren. 73 Aren, 85 cèn- tiaren. £Q i-g. Informatiën ten kantore van gtfhoemden Notaris (alwaar de Veilconditiën ter inzage liggen) en ten kantore van de Heeren Ma kelaars J. W. J. PETERMANN (Leidsche gracht, Amsterdam), C. KOKER Cz. (te Broek i/W.) en P. J. JANSEN Jr. (Vjjzelstraat, Amsterdam.) (1497) v Reeds raadslagin gedachten rjjk onde woord wi en daar a stel doen Tweede E ver uit 1 voorloopig oordeel w bevestigd, v - Tassohc kiezingSn zou men op te le meest >ir vertegenv ton er y grens zoo risjolang invoerrecl taalt iede belaste ai worden in de koi noemde woordige zgn op de voorett kiesrecht Doch h plichtinge Het dwir N*BE*u*D8t«d Amiterd. 8 8tad Bottdrdam8 Gemoeate Crediet 8 Bïion StedAntv. 1887 SIM »»]/a 98 HossAMnL BtwUL 1870. Ooim*. Suutttl 183». dit* - dito 18H. 4 118 1/a dito dito 1860. 6 llSVb 11B1W dito dito 1861 ButLAifD Stutil, 1861 5 144 dito dito 1866. 6 133% SfAMji 8t. M*<ltid.l868. 3 Wh Tmxu 8p<wrweg!M» 3. 3^ Dt wortca'nwt *«i f (omttkt tjj* loodlljdoad AU mM ec* voldoes tleobte gedoefcelyk Alt hire veryUehtltge*. VM: f 1.6Q fO.85 f 0.45 pr kilo boa pr kito bus pr kilo bus. b* Daarvoor wordt het beate en oplosbaarste geleverd wat te maken is. Een prpB voor CACAO betalen is dus onnoodig. j>

SPC | 1892 | | pagina 4