iiier Beke,!^ing U Sclapveia ^^Visitekaarten FOÜRNITÜRE TftÜdartBen (Nieuwe wet). (1479) W* J Blilz en Lion Blitzr zjjn te consnlteeren voor Tandheelkunde en Kunsttanden, te Formerend Dinsdags* voormiddag# bfi JAN DQRLAND, Peperstraat, hoek Kaasmarkt; te Hoorn Zaterdags vin. v. 10—1.80 o.» adres L. DE BOER, Veemarkt, (afzonderlijke ingang). V Verder dageljjks aan de adressen: Nieuwendjjk b/d Datn 241, Kanaalkade 14, AMSTERDAM* J ALKMAAR. WAARSCHUWING. Ia het ook aangenaam goede eerste kwali teit Bruinkolen-Briketten te branden, zeer on aangenaam is het, slechte kwaliteit die stinkt en geen doof kool das ook weinig hitte-ver- mogen heeft, te moeten stoken. Dafirom waarschuwen wg iedereengoed toe te zien, dat men door zjjnen leverancier van brand stoffen. uitduitend^het beroemde merk B in 'een driehoek geleverd krjjgt. Men wake,geen slechte merken in de handen gestopt te krjj- gen; enkele kleine verkoopers mengen andere merken(inferieure kwaliteit) die zjj voor weinig geld koopen kannen, Boms tasschen de bri ketten merk B in een driehoek! Men wete wel, dat de} briketten merk B in een driehoek sedert tal van jaren hier te lande ingevoerd en op de meeste tentoonstellingen met eerBte prjjzen bekroond, de beste doof kolen gevent Sea hoe beter de doof kool des te langer de Briketten vuur houden dus het voordeeligst in den brand zjjn. (1473) Verkrijgbaar bg l /B\ A Handelaren in Brand-'. /B\ J stoffen. van BRÜNA, TEN KATE, LAURfLLARD, >de Vriend van den Huize" en »de Humo rist" van BOM, benevens de bekend) DIKKE j/s zijn in zrooten voorraad voorbanden bij J. 0 j" fl 11 A 111 I f| M j| zijn in grooten voorraad voorbanden bij J. MOUSSES te Purmerend. (1508 volgens OPGEGEVEN MODEL roet prima kwaliteit papier en zeer sterk ge bonden worden ten spoedigste in alle formaten tot zeer billijke prijzen geleverd door J. MOUSSES te Purmerend. (Uil) - Kwitantiëii en Wissels met of zonder ondergrond, Postpapier en Enveloppen umet Firma, (1509) en verder alle drukwerken worden het netst, zeer vlug en billijk geleverd door J. Muusses te Purmerend. met Stadsgeziohten van Purmerend zeer aan te bevelen voor (1510] ^lËVW JAABSÓBOET, zullen vóór Nieuwjaar verkrijgbaar zjjn. Grossiers in Wijnen, i hebben heden ter aflevering gereed de door hun direct geïmporteerde Alglersolie Wijn van 't jaar 1888. Deze wjjn is prachtvol en geheel zuiver. PRIJS per ANKER (maathoudende fles- schen) 28.— (1521) Tegen FEBRUARI of eerder wordt in een klein burgergezin een R.K. Dagmeisje GEVRAAGD Brieven onder letter A. B., bureau dezer Courant. (1519) Op WOENSDAG 14 DECEMBER1892, voormiddags 10 uur, zal te SPIERDIJK, in de herberg van P. j DE HAAN, ten overstaan van den Notaris i VAN BOSSTRAETEN te Alkmaar, door de [firma »GOUWE Co." aldaar, voor haren principaal, in het openbaar worden verkocht Eene kapitale bijzonder schoon gesitueerde .BOEREN PLAATS*' aan den hoofdweg, in de Baasdorpermeer, gemeente Berkbont, bestaande in eene, zeer solied gebouwde Huisman8- woning, met ruime Stalling en Hoojber- ging. Erf en Wèrf en eenige er direct aan- en omgelegen, perceelen puik best Weiland, .sectie A, Nrs 139, 140, 74, 76, 72. 73 en 70. te zamen groot 19 bunders, 51 roe en 50 el: eerst in perceelen, daarna bg combinatie n. Jl/fa-i Eigendom van den heer/Cs KROM Azn. Kooppenningen betalen vóór of uiterljjk Woensdag 25 Januari 1893. Aanvaarding," Hnismauswoning met Erf en Werf i Mei 1893, en de Landerjjen bg de betaling der kooppenningen. Breeder bg aangeplakte enveispreide bil- letten en kaarten, jf (1483) Zegt bet voort. c kom Dinsdag 13 December .met 40 h S t-c/i/ü}? ik kom Dinsdag 13 December .met 40 h 80 goede gezonde Overhouders te PURMER END, Texelsch ras, gefokt en'afkomstig, van den Heer P. Smocheb, te Monnikendam. Sohouw. Th. SCHREI!DER. (1520) is de oorspronkelijke, alle andere zjjn namaaksels. (1480) Voor PURMEREND en Omstreken verkrijgbaar bjj de firma_ Wed. P. GEERKE, Pubmesend. voor ils. Dktne- :elbare m van ootten, ipoedig

SPC | 1892 | | pagina 3