GEDISTILLEERD,/* Puik best Gruttemeel Voorhanden Per Telegraaf te 1 ure. DAMES MARKTBERICHTEN- 1V_A. COHEN~~ Wed. G» OUD Pz. Sc Co», Corn8. H. de Wolf Tz.Jl Stadsnieüwa, 5.- Vopr de vele bew^ïan tan belaD^afcelling, ontvangen bg de geboorte van ona Dochtertje, betuigen wjj onzen harteljjken dank. PURtÜERËND, M. D. Boon. 10 Dec. 1892. O. E. Boon— (1525) Ta» OaatDïBBr. Door aankoop eigenaar geworden van het LOGEMENT en SLUTEBIJ met Stalhouderij, gedreven door wglén den Heer J. O. MOOLÈNIJZEB, neem ik de vrgheid mg bg het geachte Pabliek minzaam aan te bevelen. Voor eene nette en accurate bediening worden zorg gedragen. ÜEd. Dv. Dienaar, 1 Ariën Koolj DEN-BEEMSTER, 10 Dec. 1892. N. DONCAN, Notaris te Purmerend, sal op~Döndordag 15 Deoember 1892, des 4U morgens 10 nar ten huize! van den Kastelein TAMES WALS te lip, publiek verkoopea: Eenige perceelen zeer vruchtbaar Weiland, golegen te lip, gemeente Ilpendam. Breeder^/ bg biljetten omschreven. Ter gezamenlgkeiy/ grootte van 23.26.58 H. A., afkomstig nit de 7 nalatenschap van W. DE BOER, Kloveniersburgwal 32, Amsterdam, is dagelgks te spreken voor Tandheelkundig Operation, Mondziekten, en het inzetten van Kunsttanden volgens alle uitvindingen, van af 1.50 per tand. Behandeling Nieuwe Wet.' f Dinsdags bg Mej. de Wed. S. GROOT, Kaasmarkt te Purmerend. (1484) vertegenwoordigers der Ned. Gist- en Spiri- c/A/ =tusfabriek te Delft, leveren aan HH. Handelaren en Hotelhouders tot laagste conditiën, marktnoteering op eerste-hand (1523) per zakje 3J pond 30 Cents. Dubbele Buurt. merenvriendéii Denk s. v. p. aan onze gevederde vriendjes, die bij dit barre Weer voor elk kruimeltje dankbaar zullen zijn. Purmerend. Eene groote Collectie SCHEURKALEN DERS, Vriend van den Hnize, Humoristische en Stichtelijke, met opgave der Zons- en Maans op- en ondergang, Enkhuizer Al manakken, enz. enz. (1526) Boekhandelaar, Peperstraat, Purmerend. 475) ADVKltTENTLEN. Heden herdenken onze geliefde Oaders den dag waarop zg voor 12^ jaar geleden in het Huweljjk vereenigd zgn. Hnune dankbare Kinderen, Arie en Mathijs Bos. BEEMSTER, 10 Deo. 1892.. (1518) Ondertrouwd: A. VAN DOORNIK - M WESTER. Warper, 9 December 1892. (1515) Hed^n overleed na een langdurig doch geduldig ljjden, mjjn geliefde Echtgenoote Neeltje Haan, in den ouderdom van ruim 56 Nieuwer-Amsti M. Langobfirg. 26 Nov. 1892. (1495) Voor de vele blgken van belangstelling, zoowel bg de ziekte als het overigden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Be- huwdvader, den Heer Klaas Reijne Kz., ondervonden, betuigen wij onzen harteljjken dMt- Wed. K. Reijne—Vlkesobhakkrr. C. Reijne Kz. M. Reijne—JöNORiiEK _KROMMENIE, Dec. 1892. T. Davids en Echtgenoote, betuigen hnn dank vcwr de vele- blgken. van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ontvangen. PURMEREND, 10 Deo. 1892. (1512) Bewaart zorgvuldig Uwe etiquetterrvairdr^^ Thomson's Griesmeelen Maizena Pud ding, daar U eene verrassing wordt bereidl l Polynom met 8 verdraaibare Stempels, Kantoor-, Hand-, Horlog^en zeltlnktne- mende-( Medaillon-, Antpma&t- verstelbare datumstempels, enz. eopïfin alle prgzen van 50 Cents tot StempelkusseDS (eeuwigdurend), in 3 grootten, 40 50 yTD Ctsworden zoo Bpoedig door D. SCHUITEMAKER, Ptnuukas». nttreerde Prgwonrant gratia* In eene gezellige bijeenkomst de/ Mdiellnj fiakbnlsen ran de Holl, Maatschappij vsn Lid bouw en der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw «n Plantkunde tijn de prijien uitgereikt, die op de in September )1. gehouden tentoonstelling tijn toegekend. Den KcreUrii ven het tentooniteliingebeitnur, den heer Boll, werd voor rijn ijverige bemoeiingen een fraaie kristallen coupe op tilveren voet vereerd. De penningmeester deelde mede, dat door het ovèrgroote betoek aan de tentoonstelling de raming dersentréegelden verre was overtroffen, waardoor biel bestnor Toimsoboots aan tijn geldelijke verplichtingen kon voldoen. Den 80 Nor., des avonds, wsren tobt opge wonden studenten in bet ciroos Carré te Awirte*- dsaeen hunner plaatste een glas op de balustrade en gaf geen antwoord op een versoek van den pikeur om het weg te nemendete schopte het glu daarop weg, soodat de inbond op de kleeren van den undent terecht kwam, Dete wierp het glas den pikeur naar het hoofd, waardoor eene bloedende wonde aan de kin ontstond. Onmiddellijk kwam het pertoneel toeschieten en werden alle studenten naar de sullen gesleept, waar tij door de orermaoht van bedienden bont en blanw werden gealagen. Uit door het Handelsblad" aan den heer Carré gevraagdfc in lichtingen bleek, dat de studenten door het loopen in den'èircns hinderlijk waren geweest; dat bij ds bet gebeurde met bet glas den laet gegeven had den grootsten levenmaker te verwijderendat, toen dete ungevat was, de andere studenten voor bannen makker partij gelrokken hadden, waarop in den sUt eene kloppartij ptaaU had gevonden, waarbij de studenten het bard te verantwoorden hadden gehad tegenover de overmacht. De Senaat van het Amsterdameche Sludcntenkorps heeft den heer Carré medegedeeld, dat het na de mishandeling, aan eenige leden van bet korps den 30 Nov. aangedsan (dal niet de eerste keer was), wetende dat dit in tijn bgzjjn en met sijne goed- kenring waa geschied, niet langer wensehte té ge nieten van de voordseien, vroeger door hem stn de leden toegekend. Zijne handelwijze had in de korps vergadering aanleiding gegeven tot een stormsohtig protest, - Den 8 deter is een. 18j»rig meisje, dat aan toevallen leed, te Sloterdljk in eene sloot ge vallen en een uor later levenloos opgehaald. De gemeenteraad van Bdawa heeft den 8 'deter om geldelijke betwaren afwqtend beschikt op een verzoek uit Teleadau om over te gaan tot bestrating van bet bebouwde gedeelte der sooge- nasmde Meer aldaar. v Hoofdingelanden van den polder Acberneer, hebben in eene onlangs gehouden vergadering be- sloten, een ondersoek te doen instellen naar de beste wij te, waarop het overtollige water geregeld kan worden afgevoerd. —Inhoad van het Geïllustreerd .Zon dagsblad No. 50. De diamanten van Mevrouw Dinner (geïllustreerde novelle, nasr bet Ëngelich van W. Clark Bussel!) VI, De laatste troef, een ZwiUersohe dorpsver telling (met illustratie). - Gepast antwoord (met illustratie). In hei woqd, door Edusrd Brom (met illoetratie). - Ginevra (met. illastratie). De gouden roos. De wordingsgeschiedenis van den biljartbal. Bésmur en Celsius, iet» uit de gesohiedenit van den tbermopeier. Een brief van hem, naar de schilderjj. van H. Werner (met illustratie). Hoe men tioh vroeger tegen a*c- atekende siekten beschermde. Wat een epidemie kost. Noodlottigebemoeituchl (met drie illu» (tralies). Het gebruik van alkoholiiohe dranken in Frankrijk. Een slimme streek van LeiiiDg. Amerikaantch met ülnatratie). Middel tegen atotterén. Afval van leder. Schoenen met gamml-hakkeu. Pijpen van Erika-hout, - De gevolgen der statistiek (met illustratie). Aneo- doten. Sohaakrubriek. Mededeelingen. Inhoad van het Maandblad tegen vervalaohingen van No. 5. Fabrieken van Kunstkoffleboonen. Uittreksel van het oversioht van den lnspeotenr voor de keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam. (Sep. tember 1893), - Onderzoekingen van levenimid* delen en handeUartikelen gedaan tan het Bureau voor chemisch en microscopisch onderi., Spuistraat 146, Amsterdam. (Gerste bier. Stout. Malsga-wqn en Cognac. Brood. Thee. Boter. Limonade. Levertraan, Suikerwerken. Melksuiker en eiwit. Zeep. Geëmailleerde artikelen. Soda). Theevervnlschiog in Bus land. Biervervalsohing door water. Kunstmelk. Wetenschappelijke beriohtèn. Nieuwe resultaten in zake boteroodertoekingeo. Hygiëue en Industrie. (IeU over het outsteau eu bet verdwijnen der cholera. Goed drinkwater voor Frankrijk. Bedorven bier ale oorzaak van lyphns-epldemie. De werksaamheid der vrouw en de kindersterfte. Een nieuwe verhitbare glassoort. Vrtagbord. (Wat is sleurousat? Huismiddelen tegen ver koudheid, ens.) Feuilleton. Verliohtlug met eleo trioiteit en gas U Parijs. Het vasten der talmen. Onderteetohé verzending van brieven. - De levenskracht der varens. De snelst rijdend trein. De grootite hoogte van luohtballooi. Kan men tonder herieue leren f Baden van eleclriaoh licht.) Nu de winter weer voor de deur staat, ie het niet-overbodig een gemakkelijk rpiddel aan de banc! te doen, om bet aanvriezen rnn vensters in stallen waardoor het licht onderschept wordt, te beletten. Tot dat doel strooit men eleohta nu en dsn een weinig tont in de voegen en op het latwerk der vensters. Men behoeft dan niet meer bevreesd te tijn, dat ticb een ijskorst op de gisten tal vormen Donderdagnacht is inbraak en diefsul gepleegc in de atijumakery van de. wed. v. D. te Bever wijk De dirf heeft drie gesloten deuren geopend tonder de sloten te verbreken, en heeft door middel van een beitel op het kantoor den lessenaar open» gebroken, wasroit roim f 30 aan silver verdwenen is. De dief, die met de iooaliteit wei bekend sohijot, is bedaard te werk gegaan, want de papieren en do bril, die op den lessenaar lagen, tijn hee voorzichtig behandeld. De politie meent teeda eenig tpoor gevonden te hebben. op Da intetnotkuiide Lydrijdc/ijca op aehaatseA de lange baati, die bet vorig jaar niet konden doorgaan wegens invallenden dooi, tijn voorlooptg bepaald op Woensdag 11 Jaonari 1898. Zij tollen worden gebonden op de plassen bij Paterswolde, Tot 'lid van het beajour der «Vereenlging van bnrgemeeitera en eeeretarissen in NoordhoUaud is benoemd de heer mr. H. J. C. Van Tienen, burge- meester van Wormerveer. De heer mr. A. A. Land. tot dusverre secretaris, ia benoemd tot eere-lid. Niettegenstaande de overvloedig gevallen sneeuw kon de paardentram HeerstKak hal we»» den geregelden dienat met dubbel span blijven rijden. Bij moeielqker weg tal eaeeuwdienst worden gereden. 'v'r Nn afloop van de ultvbering van bet 4 Ca- pelle-Koor. onder directie van den heer Daniël de Lange, Dinsdagavond in de groote taal van Con cordia, te Breda waarbij over de 140Ó personen tegenwoordig waren deelde de heer de Lange aan het beetnnr mede, dat het juist dien avond de 50ste maal vrit, dat het. koor optrad. Hét was hem teer aangenaam dien avond te herdenken, op vaderlandiohen bodem. De Baad der gemeente Ztjpe heeft besloten, bij het, tot sUnd komen van hei kanaal «Sohsgen— Stolpen", een snbsidie van f 1000 te yerieenen. De voormalige boterfabriek te Heera, toe- behoorende aap den heer A. Geels, ia Onlangs ver kocht aan den heer De Geer, die haar reeds heeft aanvaard. De fabriek wordt geheel ingericht voor de toebereiding van gecondenseerde melk, bestemd voor hel buitenland en bepaaldelijk voor Londen. Met een der voornaamste firma's aldaar ie voor belangrijke levering reed» eontract gesloten. Het exploitatie-kapitaal tal 'f 160,000'4 f 200,000 be dragen. Het mond- en klauwzeer is uitgebroken onder het vee van" den beer G. ven de Koppel te Alk- ■Mr. Een nieow geval is geconstateerd te Hoarleaisicrllede. aerkuoleuwB. De heer J. H. Bögeholtz, proponent te Am sterdam, heeft het beroep bij de Lutherscbe gemeente te Byp aangenomen, Tot predikant der ned. herv. gemeente te Heemskerk is beroepen de. J. A. Sohultt te Geer- troidenberg. Beroepen naar de Er. Luth. gemeente te Medemblik ds. J. L. F. de Meijere J.Cz. te Bode- graven. Aangenomen naar Alkmaar door A. D. Wempe te 'Monnikendam. -'; t «oüooLalouwB. - Voor de vacante betrekking van ouderwijzere» aan de openbare lagere school te Landsmeer, opengevallen door het eervol ontslag van mej. J. A. Endt hebben ticM sollicitanten aangemeld. - Geslaagd voor het examen in wiaknnde 1. 6. art. 65 D. Q/aerner, van Graft. Met I Februari a.a, ut de mutiekaobool 'te Zaandam ophouden te bestaan, waardoor de eenige inrichting voor klaaaikaal muziekonderwija in de Zaanstreek vervalt, Voor hoofd der eohöol te Baraingerhorn hebben tiah 58 aollioitanten aangameid. Benoemd te Sohagen tot onderwijzer met akte Fransch, T. Bouma, te Grouw. Voordracht voor onderwgter aan aohool No. 2 te Monnikendam, F. Botter, te Amsterdam en J. de Jonge, te Ellemeel. Tot onderwijzeres san de openbare lagere school te Santpoort gem. Velaen ia uit 85 aollioitanten benoemd Mej. O. Toet te Leiden. Met de be noemde atondon op de voordracht Mej. J. A. Bod bard en Mej. M. Maohielae. HOORN. 8 Dee. Ter waag gewogen "0 'tapell wegende 86586 K.G. Hoogste prijs, kW» kaaa f 84.— Commissie 82.60 Middelb. f HOOBN, 9 Deo. Op de veemsrkt waren aange voerd 450 Lammeren f 10 4 f 15, 800 aohapen van 14.—4/20.—per itnk. ko!ien^p.jr 20 Varken» /«0.44 4 f 0.49 pet KG, Handel matig. v m PUBMEBEND. 6 Dec. T«f ^.8#"0ff5,n 183 aUpels Kleine Kau, wegende 33914 K. tt. Middelb. c Kleine kaas 34.50 Middelb. 81.60 Comm. f 30.- ENK HUIZEN, 7 Dee. Heden werd aangevoerd ,6 atapel» kaas, prga f 33.—, Hooikaas t per 50 K.G Karwei». 11.— 4 f 28i 16.— 1L— 13.- 8 15.50 6.— 4.75 8.50 Boter 67' 4 70 ot. per kop. ALKMAAR, VBIJDAG 9 Dee. 1S92. Aangevoerd 233 etspele, wegende 73846 K.G. Kleine Hooiksa» f 33.50 Kleine Graskaas f Comm. Graakaa» f 33.50 Comm. Hooikaas f Middelb. Graskaas/33.50 Middel. Hooikaas/-.— Handel: atng. Ter graanmarkt aangevoerd 3939 heet. Mosterdt. Maanzaad groene erwt Vale h a W ijker Vale Granwe Br. Boonen Paardeb. Gerat Hayer 11.12 per Heet. 29.— i 16.- 13.- 14.- 9.— 16.50 10.— 6.25 5.60 4.— 765 heot. Tarwe 117 t n.i f .Gerat 951 id. Chev. 1615 397- 122- Haver br. boonen Paardenb. witteb. Duivenb. citroenb. groene erwt vale witte a grauwe g.M.zaad r.M.taad' Karwijz. 6.90 per beot. 5.25 6.25 5 a o.jöo a 3.75 4 4.50 4.60 4 5.— 8.— 4 8 76 a 8.-4 18.- 6.50 4 6.25 a a a 4 a 14.— 4 a a 11.— 4 20. 7.60 4 14.- 4 -u 16,— a 19.— 21 g.M.zaad 15.—4 19, 28.4 35 Karwijz. 10.87 4 Barioht van F. MAIJEB Jzo., Veemakelaar. LONDEN. 8H)eo. Bij een aanvoer te Islington vao 860 Beesten, 10 Kalveren, 2060 Schapen en Lammeren, 10 varkens. De handel was beden voor beesten en schapen lusteloos, kalveren minder. Beeaten gelden 2/0—4/2, kalveren 2/8-4/8, schapen 1/8 4/6, varkena 4/0—4/8. HOOBN, ZATERDAG 10 DEC. mud Tarwe 6.25 af 8.— p. mud - Met genoegen vernemen we dat de collecte die deze week door de leden der Nieuwjaara-oom- miiate bij de ingezetenen is gehouden, ruim f 460 heeft opgebreoht, en door eenige broodbakkers toe- seggiug van 80 roggebrooden ia gedaan. Rogge 'a a a Garat 4,25 45.60 Haver 8.— 4 4.— Witte Erw. 10.50 4 12.— Groene Erw. 12. - 4 15,— Gratnwe Erw. ,14.— 4 18. Vale Erw. 7.50 4 16.— Bruine Boon. 7.26 4 11.60 Witte Boon. 18.4 14, Paardeb. - 5.76 4 6 50 Mosterdzaad Karweistad 28 stuks Pasrden Koeijen 89 40 5 30 2 65 a a a a a a a Schapen Lammeren Kalveren Varkens Zengen Biggen Kipëieren B-75 4 a 28-— 4 v 11-— a a a a a a a a a a a a a a a 11.25 75 4 150 p. sink 1376 kop Boter 4 0 15.4 25.— - 10.— 4 14— 8.— 4 0 18.— 0 10.— 4 18— 0 20. 4 0 60 5.- 4 9— 0 5.-4, 0.65 4 0 0.70 a a a a a a (152» y. MAOEB, /O 100 kop «f;»,,. UITSLAG GEHOUDEN VEILING op 8 Deeember 1892, Notaris Dohcsn. De landerijen behoorende tot de mlttensohnp van Mej. M. J. Crommelin, gelegen teTlpendam, groot 8 h. 96 t. 50 o. hebben opgebreoht 9725.—. BURGERLIJKE 8TAND VAN li&HDSHMBB over de maand Nosember. GEBOBEN i 6 Nov, Kiaai, toon van Hendrik Noorda en Grietjo IJff. 7 Nov. Trijntje, dochter tan Gerrlt Sohaap en Trijntje KoiperMetje, dochter van Willem DU en Gnurtje Meijn. 12 Nov. Jacob, zoon van Jaeob Engel en Maria van der Hóek. 16 Nov. Herman, toon van Jan Schrender en Cornelia Engelina Laan. 21 Nov. Jan Cornelia," töog van Jan van Sohaik en Aagje Beu». GETROUWD 11 Nor. Jan Bakker sn Maretje ds Vries. OVERLEDEN2 No*. Hendrik Hoeve, ond 84 jaar, weduwnaar van Maretje Goede. 18 No*. Levenlooa aangegeven kind van hst mann. gealaeht, van Hendrik Donwe Boele en l'ietertje de Boer. 29 Nor. Gsertrnjj Vis, eohtgenoote van Arie Slinger. CORRESPONDENTIE, Het veralag der vergadering ,PL en B." wordt in ona volgend ^o. opgenomen. Bso.

SPC | 1892 | | pagina 2