N". 3224 SCHUITEMAKERS 1898. Zondag, 27 November. fler 81 lolaas. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. steeds SANT'S Stadsnieuws. pmtaantóudntjj) Jfafdegiftfin in?. Er biedt zich aan, Er biedt zich aan, ATTENTIE. CH. KONING. BINNENLAND. A b o n n e m e n t s p r ij s 85 Cents per drie maanden, franco per post 1, Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 1—5 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Van 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften. X 25 Ct. per 5 regels, contant, élke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Ootober. Gewone tijd. Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM. Pi i5 d J Stoombootdï AmstercL-Purmerend S Cent per regel h CONTANT. door bizondere omstandigheden, een Boe- renknecht, P, Gv, die goed kan melken en met paarden omgaan. Brieven, franco lett. S. Bureau van dit Blad.y1(1266) door bizondere omstandigheden, om met Kerst tijd in dienst te treden, eene Boerenmeid, P. G., die goed kan molken. Brieven franco lett. K. Bureau van dit Blad.^/2^/^4^7) Nog treurende over het verlies van onzen geliefden Zoon T. Wiedemeijer, behaagde het'den Alwjjzen God, na een geduldig ljjaen van 7 maanden, van ons wég te nemen onze /V jongste Dochter en Zuster f BET JE WIEDEMEIJER, in den ouderdom van 20 jaar, tot diepe droef- 2/ t~/) f heid van obb, onze kinderen en behnwd- y kinderen en van hem met wien zjj eens in den echt wenschte te treden. Zwaar valt ons dat vorlies, doch wig hopen sterkte te vinden hy' dat geduldig to dragen. f Uit aller naam, (1304) haar diepbedroefde Ouders, Jb. Wiedemeijer Hz. N. Wiedemeijer—Müldee. Brqkk in Watbrlamd, 22 Nov. 1892. Heden morgen ontsliep zacht en kalm, na een geduldig lgden van vier jaren, mg ne ge- liefde Echtgenoote Catharina de Vries, in den ouderdom van 37 jaren, mij nalatende f/fi/j, 3 nog; jeugdige Kinderen. is-cL\. (1282) T. Sent AMSTERDAM, 24 November"!^. v x Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen, na een langdurig doch geduldig lgden, mgne geliefde Dochter Minkje, in den ouderdom van 29 jaar en 6 maanden. „Wed. P. Hille—Hbitmaw. WORMER, 24 Nov. 1892. (1274) Hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg hun 40-jarig Huwelijk onder- vonden. T, Prins en f O. Zondervan. PURMEREND, 23 Nov. 1892. (1301) AD V EKTENTIËN# Op den 28 November hopen onze geliefde Ouders, JAN BLOKKER. - (1284) en LOUISE HAMMER hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit aller naam, Pubmkrenjo, '92 N. BLOKKER. Bevallen van een ZOON —f. J- Venekamp— (1283)-DB Jomok. JISP, 20 November 1892» Bevallen van een DOCHTER VELTROP— (1285)'^--^^ GEOOE. PURMEREND, 22 Nov. '92.' Voorspoedig bevallen van een Welgeschapen ZOON, J N. Dinkla, (1307) geliefde Echtgenoote van Huibert van Neok. PURMEREND. 2TSovT^2 Onzen innigen en welgemeenden dank aan allen, die ons zoo trouw hebben bggestaan bg de ziekte en het overigden van onzen ge liefden oudsten Zoon Hendrikin 't bijzonder aan zgn Leeraar, Vrienden en Vriendin, die zooveel bljjk van belangstelling toonde door woord en daad bg zgn teraardebestelling. Namens zgn Broeder, (1303) H. de Boer. G. de Boer— Mebstbe. Jibpbedus, gem. PmaagaEMP, 23 Nov. '92. is Dinsdags geregeld te spreken bg DUN SELMAN te Purmerend. -4 (1318) Vrge Kamer. bericht de ontvangst der prachtige Reisdekens, Voetzakken, Waterstoven, Tafelkleeden, afge- paste Gordgnen, Pianokleedjes, Hand- en Reis koffers ènz. enz. tegen onnavolgbaar lage pryzen. (18 ld) PURMEEENDER COURANT. Verschijnt DINSDAG enZATHUDAG. - v' Bureau Weer wal PURMEREND. Vau AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. V Amsterdam 6.23 6.45 7.48 8,48 9.12 10.20 Dins Zaandam 6.39 7.03 8.07 8.59 9.29 10.83 dags. Oostzaan 6.49 7.13 8.17 9.11 9.41 Purmerend A6.59 7.25 8.27 9.23 9.56 10.49 1.— f Kwadjjk-Edam 7.81 •9.29 10.03 1.07 Ooathnizen a 60 «3 7.41 05 9.39 10.13 1.18 Avehhóru 7.48 9.46 10.20 1.26 Hoorn CD a 7.67 1.9.53 10.32 11.08 1.35 Blokker 8.04 4 10.39 1.42 ff Weatwoud 8.09 10.45 1.48 Hoogkarspel 1, Bovenk.-Grootebr. 8.15 8,22 10.51 10.58 1.54 2.01 Ak. Enkhuizon 8.27 11.0311.27 2.06 S aj tSl 2.20 2.27 2.33 S:02'5.58 3.20 6.12 3.33 3.46 8.51 4.01 4.08 4.19 4.26 4.31 2,89 4.37 2.46J4.44 2.6ii4,49 6.81 6.37 6.47 6.59 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per stoomb. morg. inyerb. per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 10.05 10.21 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 111.25 111.31 '11.37 111.44 7.18 11.49 8.82, 11.32, 9.55, 12.51, "S 6.89 16.46 O 6.56 7.03 7.20 7.27 7.84 7.40 7.46 7.55 8.03 V Eakhoison 5.47 Bovenk.-Qrootebr, 5.68 ff Hoogkarspel 6.-2- Westwoud 6.11 ff Blokker 6.17 ff Hoorn 81 ff Avenhorn Oosthuizeu Kwadijk-Edara. B Purmerend Oostzaan 7.12|8.38 Zaandam 7.22:8.49 Ak. Amsterdam 19.03 'anam. 4,55 en 's avonds 7.28. tr 6.25 en 8.40. 8.10 8.20 8.27 9.20 9.26 9.33 9.89 9.45 9.51 S 9.40 9.46 9.53 9.59 10.05 10.13 10.22 10.30 10.41 10.48 10.59 11.08 11.27 11.48 12.07 1.05 1.19 12 25 ll.20il2.87 1.83 1.50 t 2.18 5.55 8.56 i 2.19 6.01 d. 2.26 6.08 9.05 2.32 6.15 2.88 6.21 2.05 2.48 6.81 9.18 2.13 2.66 6.89 2.20 8.03 6.46 9.29 2.30 3.18 6.56 9.37 2.37 3.20 7.08 9.48 2.48 3.82 7.14 2.69 8.48 7.25 10.01 8.18|8.57 7.89 10.18 Van AMSTERDAM Degelijke (uitgez. Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7. Dee Din a dpg a j Vm. 6, 6, 7, 10.45,12. Nm.2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. D e a Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.15,11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. Van STAVOREN naarENKHUIZEN 'a morg 8.21,10.—, 's nam. 4:84 en 's av 7.80 Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6.60, 9.—, 8.07 en 6.25 Dat ook voor sommige veehouders en kippen- fokkera op Texel de ratten een groote plaag geacht kunnen 'worden, kan hieruit blijken, dat bij een der eigenaar* van kippen in don afgeloopen zomer niet minder dan 25 kuikens werden ver stonden door de vraatzuchtige dieren. Het aioopen aan bet wrak van het stoom schip „Benbreck" op Texel, ia nu geheel gestaakt. Men kan er thans niets meer aan doen, Wijl het onderschip geheel in het strand bedolven ligt. Missobien dat later na een. atorm den grond weer wordt omgewoeld en inlerifiahT een deel van 't wrak bloot komt. De garnalénvisacherij op Texel, die reeds een paar malen in deze herfat werd beproefd, heeft men telkens weer moeten eindigen wegens de ongunstige uitkomsten. Niet alleen blijft de vangat onbeduidend, dooh bovendien zijn de prijzen zoo laag in het buitenland, dat de kosten van vracbt en verpakking er nauwelijks voor tereoht komen. De tarlijke garnaleDviszohera, zien met groote be zorgdheid den naderenden winter te gemoet. Eren als varleden jaar treedt de commissie tot werkveraohaffing aan den Burg op Texel, dia verleden jaar met zooveel succes bezig was, weer flink op. Men traoht andermaal goed sloophout te bekomen, dat door behoeftigen tot kaohelblokjes en heiningspelen kan worden verwerkt, zoodat menigeen door te arbeiden in zijn onderhoud cal kunnen voorzien. Den 16 ia op 't Kalf te Zaandam het 6-jarig zoontje van J. Glanadorf bij het brengen van brood voor zijnen grootvader naar den molen «bet Bonte Kalf', in den gang van dien molen gevallen en verdronken. Den 22 dezer des nachts half een ia te Amsterdam een zware brand uitgebroken in een pakhuis van vier verdiepingen, gevuld met hout, tabak, turf en hooi, op een terrein tusachen de Bloemgracht en de Bloemetraat. Daar het gebouw van de atraat niet te zien was, werd de brand eemt zeer laat ontdekt. Het kostte aan de brandweer groote inspanning, om den brand te blusschcn. Te kwart over tweeën viel eeu muur om op een der brandwaehts, die aan het been zwaar gekwetst en naar het gasthuis gebracht werd. De heer G. H. Géorlinge, landbouwer te Anna Paulovrna, heeft door aanwending van verplaatsbaar spoor op ziju land de zwarigheid opgeheven, waarmede de landbouwers iu den laatsten tijd als gevolg van de aanhoudende regens, te kampen hadden bij het vervoer der suikerbieten. Het was hem daardoor mogelijk geregeld met de verscheping door te gaaD, zonder het land door itukrjjden te beschadigen. Te Gorredijk waren Woensdag vier zusters bij eene vijfde aan tafel vereenigd. Deze vijf oudjes, de gezusters v. d. Sloot, tellen 407 jaren eu zijn allen nog eren kraa. Den 28, dea voormiddag! te elf uren, ia de dienstbode van den beer A. de V, op de Heeren- pacht, bij de Heisteeg, te Amsterdam, genaamd Jannetje Nop, door den mau barer overleden zuster, Elbert van der Toorn,, wiens huwelijksaanzoeken zij meermalen afgeslagen had, na eene korte woorden wisseling ernstig verwond. Hij lo«te drie rovolver- aohoten op baar: een kogel trof baar in de zijde en een in de dij. Zij werd naar het gasthuis gebracht. Tan der Toorn was na het plegen der daad door de Heisteeg weggeloopen en op den Singel voor de Beulingsluis in het water gesprongen. Zoodra bij °P het droge gebraoht waa en bekend waa ge worden, waaraan hij zich schuldig had gemaakt, werd by in handen der politie gesteld. Bij kon. besloit van den 19 ia o. a. ver gunning verleend tot het aannemen van de bronzen medaille Bene Merenti, hnn door den Paua ge schonken, aan J.' Smit te Obdam, arbeider, A. Koning te Avenhorn, arbeider, kastelein K. Koning, te Ileiloo. Den 19 werden te Beverwijk'met een vaartuig 150 boaeen riet aangevoerd door drie der zoogenaamde roigtezoekers, dsi aan de politie ver- daoht voorkwam. Een hunner verkocht den 20 50 bossen van dat riet voor aleohta f 2/60 terwijl het overige door de politie gevonden werd op "het erf van een der beide anderen. Bij onderzoek bleek, dat het riet gestolen waa bij den landbouwer Dijk man in den Hontrakpolder; Sehermeer. Nog eteeda ia deze polder niet van het overtollige water bevrijd. Bij de wind stilte van de vorige week konden de molens niet malen, terwijl de regen het water nog stijgen deed. Voor de molenaars ia dit ook geen bijzonder aan gename tijdnacht en dag moeten zij er op bedacht zijn, partij te trekken van eventueel opkomenden voldoenden wind. Het gemis vsn een stoomgemaal doet zich vooral deze herfst nadrukkelijk, gevoelen. Te Farmer is de school wegens hot beersoben der mazelen in hel gezin van het Hoofd der school, g e a 1 o t e n. Te Hwadfjk waren in deze week ran de 86 leerlingen 63 afwezig, wegens het heerechen der mazelen. Maandag jl. gaf het zangkoor »it Capella", onder directie van Daniël de Lange in de Wester- kerk. te Knkliuixen een uitvoering. Van alle kanten brachten do vervoermiddelen honderden bin nen deze stad, om een voor die streek ongekend genot te smaken. Bijna 1000 personen waren in het kerkgebouw bjjeen.Uit de toejuiohingen, maar meer nog uit de adernlooze stilte tijdeoa het zingen, bleek dat er genoten werd. Na afloop van het ooncert sprak de heer Kntsoh Lojêngn een woord van hulde en dank, waarop nog het Wilhelmus (volgens de oude zetting) werd ten gehoore gebracht. In de openbare vergadering ;van den 22sten dezer, werd bij monde van den voorzitter, namens den Raad aan de gemeeiite Velsen in eigendom afgestaan, teneinde geplaatst te worden iu de ver gaderzaal, het in olieverf levensgroot vervaardigd portret van den afgetreden Burgemeester den beer J. C. Ensohedé, als een bewijs vau waardering voor de trouwe behartiging der gemeentelijke be langen door ZEd. gedurende ciroa 40 jaren. De heer Enschedé ter vergadering uitgenöpdigd, dankte in hartelijke bewoordingen den Raad, voor het hem betoonde eerebljjk. Blijkens een telegraphiich bericht van Hirer Majesteit* gezantschap te Parijs is de in- en door voer van vee uit Nederland in Frankrijk verboden. Uit Hoogwoud wordt aan de „N. R. Ct." gemeld f.:.\ Het aantal bedelaars wordt in deze streek met elke week grooter. Vooral op Donderdag ziet mes ze op de buitenwegen bij zwermen van 6 of meer tegelijk verschijnen. Komen zij aan den ingang van een dorp ofeterk bewoonde buurt, dan verspreiden zjj zich. Het is geen zeldzaamheid, dat zij twee gulden en meer per dag ophalen. Droog brood of brood zonder kaas lusten zij niet. Dat is eten voor da vissohen zeggen zij, en daarom werpen tij dat maar in de aloot. Wee hem of haar, die weigeren hun iota te geven; scheldwoorden en bedreigingen zijn hun deel. Naar wij vernemen zal in het gebonw van de voormalige boterfabriek te llaorn, eerdaags een 'fabriek van gecondenseerde melk in werking ge bracht worden. De heer AS, Maokay ia benoemd tot voor zitter der oommiasie van rapporteurs voor de kieswet. Den 22 zijn te Haarlem tot leden van de kamer van koophandel en fabrieken herkozen de heeren H. T. Peltenbnrg met 81, E. J. Westerveld met 81, Th. Figée met 80 en A. de Olercq met 76 van de 91 stemmen. HLortxnleuws. Bedankt voor het beroep naar de herv. gem. te. Hypolituahoef op Wieringen door den heer M. Th.. Lammao, emeritus predikant. "*•*- Beroepen dë'geref.' Aerk (Stationaslraat) te Zaandam d«. van der Linden te 's-Hertogenbosoh. Bedankt voor de Doopsgez. gem. to Monni kendam da. Via te Beemster. De voorzitter van de WerkmansvereenigiBg ffVooruit" alhier, bericht met dankzegging aan den onbekeodeu gever, te hebben ontvangen een bank- billet groot f 26, als bjjdrage voor de afdeeling „Steun in Ziekte". J. PRINS. CORRESPONDENTIE. Het Verslag T. V. in een volgend No. (Red.) N; van den B< Bestrijker, van Hoorn, Padjedijk, Purmerend,

SPC | 1892 | | pagina 1