DAVERSTR06 VAN HOUTEN'6 II Echte Gekruide Mluürwollen Ondergoederen P. van Puffelen. FORMEREND, Nienwstraat. •aat. 000.-. rmerend fjm&irói ait de fabriek van (1021) JMSEN TBLJjnis; zjjn yerkrjjgbahr bg de Wed. H. v. d. HEUVEL. Beat Sint-Nicolaas 30 Cent. j/J. 'fp, Gekruide Taai Taai 15 Cent, 'Letterbanket 55 Cent, alles per 5 Ons. (1070) Onder aanbeveling, J BORST IIOÏTBOSrS, ^//ck zfl'n de eenige en beste voor HOEST, BRON^ CHITIS, en KEELAANDOENING, zelfs fji Kinkhoest wjjkt binnen korten tjjd. Verkrjjgbaar te Formerend, bjj K. SCHIL DER, J. J. HuLLENKAMPa 25 Ct. en 15 Ct. per 'pakje, voor eDgros Jacq. Nord. O. Z. Voor- bnrgwal, 160, Amsterdam. (1069) Echte Zeenwsehe Jammen, (Puik! Puik!) zjju It f \S!a per mud te bekomen hji V j7 flOp?) K. BELT7%reesrtaat, jljnpMPvm H. BELT, Aohterdjjk, W. C. H. v. DIJK, Makelaar, zal op D o n- der dag 24 No rem ber 1892, des mid dags te. 12 uur, in het Café Stoomtram", van den Heer Th. BIJL, te Broek in Wa^ terlaod, ten ovërstsan van den Notaris C. A. JOEKES te Haarlem, in veiling brengen, diverse perceelen nitmuntend best en wei- toegemaakt,^/^, ber i het ilgke ieuw in; elen, ders, uren letten Eenige fabrikanten en uitvinders van de Eene par tg puike blankeen blauwe 194,16. ILLTJ- gelden OKMELEEKD uit'ZUIVERE ZEER GOED WATER1IOUDERP eene - buiten TMERS, (1071) 3 November jl. een Rijtuiglantaarn, gaande- van Rustenburg naar de Beemster. De eerljjke vinder wordt verzocht deze tegen belooning terug te bezorgen bjj C. DRUIF, Boschrijk, Beemster. (10481 in hét Café >db Witts Kan", Middenweg, Beemster. Jan Nat 082. (1064)

SPC | 1892 | | pagina 3