k fcisi I Bekendmaking, I KNECHT, Er biedt 2si< ssiraitio-UaitsciftijiiH J. E T, WIJN VELT R. K. Dienstbode^ ENKHUIZ 4LMAMKBN, Schuitemaker. Bekendmaking. Per Telegraaf te 1 ure. Stadsnieuws. ®Unataaitbicdiiig, liefdegiften enz- MARKTBERICHTEN. te ZUTPHeN, lil BH pUe WMhk», iifi v «W mngfi op HOqpH.U Nov. Op erd (T39zohapen, van 9 Varkens 0.45 4 0.48- Handel metig. geweken is, ^en betuigt tevens aan allen voor de belangstellini siekte agner Dochtertje nndemndenT (1052) Aanbevelend, Pumomnd, 9 Nov. *92. ^Jan de Die iets te voideren beeft viwj, of yü- schnldigd is, aan BAREND LANS, ge» woond hebbende in de HUP, en aldaar over- leden den 24 October 1892, wordt ver-~ zocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore ven A. NIEUWLaND, Notaris in de Rgp, vóór den 30 November, *92. (1051) P. FARBER OVERBEEK, van 10 uur tot 2 ubr fe Den Benr G. is eiken dag spreken Prins-Hendrikkade, ÏO: AMSTERDAM. op Woensdag den 16e Novem 1892, des voormiddags ten .10 ure, op het Havenplein té Avbhhobiz, van een aanzienlgke groote party nieuw en zoo goed als nienw Werk- en Brandhout, bestaande in: Eikenpalen, Eiken, Grenen en Ynrendeelen, Ribben", Schroden, Latten, Juffers, Kolders, Nerva Sparren, Eiken-, Grenen- en Vuren brandhout, enz. enz. Breeder by biljetten omschreven. (1031) Ondergeteekende maakt door döze.aan hare geachte begunstigers bekend, dat de ZIEKTE en de ZIEKE in haar gezin voorkomende, geheel van hare woning ifl afge zonderd. v kf Vertrouwende dat deze door haar genomen maatregel voor haar geachte begunstigers, haar geen afbreuk zal doen, blyft zy, onder aanbeveling, (1073) Uw dienstw. Dienaresse, 5 Cent per regel CONTANT. unfiemfo uiulKën en ook met paard en rytuig kennende omgaan, liefst te- of onder Amsterdam. Fr. Br. Lett, E, Bar. dezer Conr. iery, „letter een klein gezin. tegen Brandschade Kantoor to Amsterdam-c* f ^7 Sophiaplein, hoek Kalverstraat. GRONDKAP1TAAL 2,000,000.-. RESERYEFON D8EN1,112.194,16/ Verzekering tegen VASTE en BILLIJ KE PREMIËN, zonder Inleggelden of Nabetalingen, Tot vertegenwoordiger der Maatschappy is benoemd de Heer: te Broek in Waterland. ZUTPHEN, November 1892, Ch. M. HENNY, (1068) Directeur. Er wordt gevraagd te Amsterdam, eene wasch bniten's huis. Loon 80.bniten verval. Inlichtingen by GEBRs. DEITMERS, Pnrmerend. (1071) ADVJ DIKKE Heden werden wy hartelyk de voorspoedige geboorte vftn een pen verblyd door welgescba- Ds. en Mevr. Drijver.' 1R08THU1ZEN, 8 Nov. 1892^jI05 Heden overleed, zacht en kalm, onze ge liefde Moeder en en Grootmoeder, TRIJNTJE MOLENAAR, Wed. C. Kdijmr Pj., in den ouderdom van ruim 79 jaar. Namens de kinderen, 'A. Hoeve—Kuupïr. Q. Kuijper-DB Graaï. J. Kufjper-DB Graaï. J. Derlagon - Kuijjprr. Jb. Taama—Kuupsat. vind men voorradig to Purmerend^ by F. P. M1DDELHOFF Az. (1049) en te Hoorn by B. TER HORST VAN DELDI m ^«1 m fmx-'.s-a i®*y%fc*-5i'.: W 'l - *J§7f W" °fl itaAmhoot «P/ty »M Qwje,v wmte tanohon A*«teraaa en X**nd»M, is op bet Noordteekanaa) aangevaren door het Marine-vaartuig «Pijl", waardoor twee ijzeren platen werden stuk gevaren. Yam dete aanvaring it prooet-verbaal op gemaakt. - In den vroegen morgen van Vrijdag ia aan de snikerfabriek te Hontrljit en Polanen de arbeider Braan in aanraking gekomen mét de bieten- waaehmaohine en onmiddellijk gedood. Voor de JEtéóhibank te Alkmaar, stonden Dinsdag terecht twee Enkhuizer visaohert, beschuldigd van het opt et tel ijk gebruik maken en in omloop brengen van een valseh bankbiljet, waardoor te Grootebroek en te Latjebroek schade ia ontstaan. Tegen J. D. werd twee jaar, en voor G. v, Z. aobttien maanden gevangenisatraf geëisoht. Te Haarlew too wordt van daar ge" meld hebben eenige gegoede ingetetenen het plan opgevat eene coöperatieve slachterij op te richten omdat de alagere, terwijl overal het vleeaoh in prijs ie verminderd, aldaar nog steeds dentelfden doren prija laten betalen. Er tïjn peraonen, die reeds nn hnn vleésch uit Leiden, ja zelfs nit Friesland, ontbieden. Te Oostwoud ia een kolfwedatrijd gehouden door de Vereeniging «De Uitslag." Er waren 86 deelnemers Den prijs bebsalde D. Ellerbroek, te Hsowert, met 188 punteneerste premie J. Grootje», te Ooetwond, met 118 paptende tweede premie F. Grootjes, te Ooetwond, met 107 punten. De pijswinner behaalde in ujne eerste eerie van slagen 69 ponten. De nitelag ran den biljart wedstrijd, welke gelijk tijdig door die vereeniging gehouden werd, was t late prijs D. Batter, te Haüwert; 2e prija J. Boon, te Benoingbroek j 8e prijs G. Stapel, te Oostwond Woensdag heeft tioh te Leeuwarden hel eerste geval van cholera voorgedaan met doodelijken afloop .bij de vrouw van een op Het Vliet wbnendén werk man. Eerst Ditaiagoamiddag was tij ongesteld geworden. De noodige maatregelen ter verdere verspreiding rijn genomen t de woning ie ontsmet, terwijl de andere leden van bet gezin ter obserratie in het slekenhoia rijn opgenomen. In den veenpolder van de heeren Klnmpenatr en Van Leeuwen; gelegen in den Eilandspolder bij Wea« «rsf(dl|k, is men dete week begonnen om de reeds uitgeveende plassen droog te maken. Voor vele arbeiders is dit eene 'uitkomst in dit jaargetijde. Wanneer de vorat niet te spoedig invalt ia er voor menigeen nog wat te verdienen. By W. v. 't Sant jr. te Haarleaaaaer- aaeer zijn twee beate paarden de eiaarten afge sneden. HeT ie den eigenaar gelakt dén dader te vatten juist op het oogenblik hij dit ten uitvoer braoht, - Het ia de Ifijarige A. B die bekend heeft ook aan den laateten diefstal van ploegtoharen bij ge- melden landbouwer schuldig te rijn. Haarlemmermeer ie weder van het over tollige water bevrgd, ondanks de vele regens der laatste dagen >ijn enkele toohten en vaarten door waadbaar. De 8 atoommaohioes hebben de laatste dagen biertoe het bare bijgedragen. De Leegwater heeft gedurende 8 dagen met 9 pompen in 167 aren 61050 elagen gedaan. De Q-uqiua heeft gedurende 8 dagen met 7 pompen in 108 uren 88887 elagen gedaan. De Lynden heelt gedurende 8 dagen met 7 pompen in 168 uren 58798 slagen gedaan. In bet landbouwrapport, dat opgemaakt ia bij de gehouden enquête, werd er op geweten, dat te Sloten behoefte bestond aan veeartaenijkundige hulp, wijl de veeartsen te ver van het dorp woonden, om in epoedeiaohende gevallen op te treden. Thans is in die behoefte vuoitien j de beer J./D. van den Berg, uit Schoonhoven, heeft cioh aldaar als veearts gevestigd. De prija der kaaa loopt in Noord-Holland van week tot week hooger en is thans voor de kleine Edammer f 86 en voor de groote of iniddelbare S8'/s P" 50 kllogr. Het gemaak is te klein, om in. de groote vraag, ook nit het. buitenlaod bepaaldelijk uit Spanje te voorzien,, en binnen enkele dagen wordt het laatste vee gestald. De Baad der gemeente Yléuwer Anstel heeft besloten de veemarkt, welke des Dooderdsgs van elke week aan bet einde der Hoedenmaker*' straat wordt gehonden, tot nadere aankondiging te eohoiasn. Te I&dam is weer miltvuur uitgebroken. Een koe van den heer W. Tuyn Jz., welke aan dete ziekte gestorven was, is volgens de voorsohriften der wet verbrand. Het vette rundvee is in Friesland tegenwoordig seér goedkoopde slagers aldaar bonden het vleesoh evenwel op den prijs en vragen per pond *an 45 tot 55 ets. Tal van burgers gaan nn zélf slachten met hun vieren koopen tij een vet beest op de markt en krijgen dan het vleesoh gemiddeld* voor 97 h 80 cte. het pond. Daar de aftrek van sobspen vleesoh aan de Londenrohe markt ook stil is, is dit vleesoh in Friesland ook zeer goedkoop, bij groote hoeveelheden koopt men het tegen 16 en 17 eli. het pond Daar de varkens dnur blijven, ie de prijs van varkenevleeeoh hoog, 37Vi 40 ote. het pond. Veel rand- en zobipenvlresch wordt thans door de Frietohe slagers naar de Hollandsehe eteden ver zonden, omdat Londen zoo weinig trekt. De tuk van den heer Bslabrega, te Baar lens, beschuldigd van moord op een tjjoer kinderen tal den 19en dezer voor do reebtbank aldur be handeld worden. Twintig getnigen tjjn gedagvaard Op de groote najaarsmarkt te Alkmaar waren aangevoerd 5395 stuks vee. Voor buitenUndeohe rekening, vooral voor Frankrijk en Duitiohland, werd veel best vee aangekooht, hoewel de p rij ten niet hoog. liepen. Op de paardenmarkt werden, aangevoerd 384 pairden. Do prijzen waren van 40 gulden tot 500 golden. '"-'V «,-an, komt ook die van de beugviaschere, die toch «6M nabij de kuat In dp Noordzee betighonden met de echelviechvangeU De visobéYij ié thans weinig loonend. Komen de schatten anders in dezen tijd des jaar» met honderden en meer sohelvisschen binneö, thane bepsllt zich de vangst tot enkele tientallen. De Beohtbaok te Haarlem heeft den onder wijzer G. ten B., te Oostzun, wegens miehandeling veroordeeld tot 80 boete of 10 dagen hechtenis Niet minder dan 68 schepen ligged thana un de beetwörtelfabriek te Halfarej. De dit jur to verwerken hoeveelheid beetwortelen bedraagt ruitn 85 tnillioen kg. Aan bet atstlon-Beure te Botterdam ie Woeni- dagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Terwijl do trein nsar Breda op het pnnt atond om te vertrekken, kwam ook een goederentrein nit tegenovergestelde richting voor het station. Een vrouw nit Breda, die dezen niet bad zien aankomen, Hep over de rails, werd door de machine van den goederentrein ge grepen, en was op hetzelfde oogenblik een lijk. Aan wi® <u dezen de schuld ligt, zal een gestreng onderzoekmoeten nitmaken, daar een paar andere reizigers ook Verklaarden, dat, indien zij niet toe vallig nog een oogenblik waren opgebonden, *9 hetzelfde lot gedeeld toaden hebben. In elk geval blijft het een bedenkelijke tuk, dat, terwyl het sein tot instappen reeds gegeven is, op hetzelfde oogenblik een andere trein tnsacben bet etation èn den vertrekkénden trein den pu kan afsnijden. Eene wijziging in die regeling schijnt alzoo dringend noodzakelijk. Het bonden vzn markten van herkauwende dieren en varkens U Bewerwljk, Baarlea, Uaarleaneroieer, Ullwerauos, Uitgeest, Uithoorn en Veisen ie bij Min. beschik king van 9 deter gedurende de maanden No vember en December a.e. verboden. BvrndlJK, 11 November. In de soböol alhier waren heden van de 86 leerlingen, 49 afwezig wegens het heSreohen der mazelen. gewogen K G. PURMEREND. 8 Nov. Tor waag 809 ztapel* Kleine Kau, wegende 54178 Middelb. e. Kleine kaas ƒ36.- Middelb. 86.- Comm./86— ENKHU1ZEN, 8 Nov. Heden werd aangeroerd 80 ttapla kets, prqi 84.50, Hooikau f P« u Karweit. 11—4 7 lb« per Heet. s s 38.60 4 15— 4 12—4 11— 4 8—4 13—4 5.— 4 4— 4 Boter 75 4 77' ot. per kop. ALKMAAR, VKIJDAG 11 No.v 18M« Aangevoerd 840 stapels, wegende 108890 k.G. Kleine Hooiksu f Kleine Grasksas f 36— Comm. Graskau 86— Comm. Hooikaas f Middelb. Graskaas ƒ39.60 Middel. Hooikaas/'-— Handel t Willig, prijzen weder hooger, Ter graanmarkt aangevoerd 4549 Moeterdz. Maanzaad groene erwt Vale W ijker Vale Grauwe Br. Boonen Gerat Haver t 80.— ,15.75 t 13— 14— 17- s n— 6— 4— mm SoJüoolnlouwo Exameia vrgo en orde-ot-feningen der gym nastiek. Amsterdam, 8 Nov. Geal. o. a. P, Asjes, te Wieringen. A. P. Verberne, te NiVnwer-Amstel, K. 8ohonwstrt, te Andijk. Mfjn. C. T. Folmer, M. L. U. Panuekoek. H E. Levert. J M. Boetje, A. Wiegtud en H Cats, allen te Haarlem, 9 Nor. Gesl. o. a. C. Schouten, te Wadwsaij. J. de Vries, te 8panbroek. Jn. Schaap, te Koog aan de Zun. Mejn. F. Cohen, A. v. d. Berg Btrget'- hoff, A. W. Klik, E. Wierda, D. R. Hegtiug, W. Ch. Ligtenberg, allen te Haarlem. De nieuwe openbare sobool te Houtrijk en Polanen ui 16 November feestelijk geopend worden. Op het verzoek van hoofden van scholen op Texel, om eene regeling der traotementen en deze zoo mogelijk te verhoogen ia door .den raad af wijzend beschikt; Voor bet onderwijs' fa'dd ge meente, wur elf openbare eobolen sgn, worden be langrijke uitgaven geëisoht, doolt het rijk verstrekt ieder jaar eene flinke toelage. 809 433 776 j 2024 868- 225 - heet. per heet. ar ar beot. Tarwe f 5—4 8. t -Rogge t 6—4 6.76 f f Gerst t 4,86 ar I u id. Cbev. ar 4.75 4 5.85 Haver 8.— 4 3 75 ar br. boonen 9,50 4 18— ar Paardenb. 6— 4 6.50 witteb. t 4 t ar Doivenb. 6.85 4 «ar oitroenb. «18— 4 14— groene erwt. 9.60 4 19. - vale 7.50 4 14.— wille 4 ar gvaowe g.M.zaad r.M.zaad bi. maant. Bericht van F. MAIJER Jzn., Veemskelasr. LONDEN, 10 Nov. Bij een aanvoer te Islington van 800 Beetoen, 20 Kalveren, 1830 Schapen en Lammeren, 20 varkens. De handel was beden voor beesten lusteloos, kalveren en varkens prijshoudend, schapen duurder. Gepasseerde Maandsg werden hier 126 beesten door Belgische kooplieden gekocht, dat de handel werkelijk duurder maakte. 1 Vleeschmarkt oleeht. Beesten gelden 2/6—4/. kalveren 8/4—4/8, sohapen 2/6—4/2 lamm. 8/4 —4/6, varkens 3/4—6/ 12 18— 4 19— B 28^50 4 15— 4 29— B^erisjoleuwa, De collrote voor de soholon met den bijbel heeft opgebuohl te Broek in Waterland met Uitdam en Zuidnrwolde f 81,25, te Wormerveer met Krom- meniei Krommentedijk, Westknollendam eu Mnrken- Binnen f 66.09, te Oosierend op Texel f 290. - De biesohop van Haarlem heeft o. a. benoemd tot deken en pastoor te Hoorn den heer W. A. van Halen, professor aan het seminarie Warmond, en tot kapaUan te FijeooOrd den heer F. J. H, Svera, kapelaan te Uitgeest. Naar wij vernemen zal bi] genoegzame deel neming op Zondag 20 November des namiddag* in de Groote Kerk alhier, door het beroemde Koor Cappeila van Daniël de Lange, eene nitvoeriog gegeven worden, 't Zou zeker voor velen eene teleurstelling sgn, wanneer door inteeksning moe' blijken dat dete uitvoering niet door ton kunnen gaan IfSdUZOBOUM. HOO^N, mud Tarwe Rogge Guit Haver Witte Erw. ZATERDAG 12 NOV. f 6.— 4f 8— p.mud (1042)-^ Wed. Jb. Rozekrans* 9 9 9 9 9 9 4 4 26 4, 5— 2.76 44— 10.50 4« 18— Groene Erw. 11.50 a 14.— GraanweErw.14 50 4 18— 160 11 86 160 Vale Erw. Bmine Boon. Witte Boon. Paardeb. Mosterdzaad Karweizaad 2 stuks Paarden Koeijen Sohapen Lammeren Kalveren Varkens Zengen Biggen Kipeieren ar t M 8 85 4 «17— 9—4« 11.50 10 50 4 14 r t f ir K i 1425 kop Boter 6.25 4 28 50 4 u 1L4 165 4 - h« 15— 4 27— 4 6.— 4 16— 8.— 4 16. 4. 4« 8— 5 50 4 0.72 40.77 t t S> ■M I 7 - 80— 11.25 150 p. stuk t r 100 kop Mijnheer de Redacteur I In uwe Courant van Diaedag jl. komt eeo verslag voor van de festiviteiten, dié Zondag jl. in de Lutbersche en Doopsgezinde gemeenten alhier hebben plaats gehad. Het verslag van de Luthereohe gemeente, welke toch dubbel feestvierde en waartoe Mevr. Cato vao der Kolf en de Heer Corn. Immig Jr toó belangloos medewerkten was zeer luttel. De bloote vermelding dzt Mevr. Van dtr Kolf optrad, was duokte mij wel wat al te eober. Uw verslag gever is ongetwijfeld geen liefhebber van mnzieJf^i anders ton hy zeker, vol bewondering een p^£ regelen meer gedijd hebben aan de prachtige item van deze zoo getierde conoert-zangeres en te meer omdat zij zoo -geieel belangeloos optrad. Do overtalrijke sobere, bestaande nit peraonen van alle godsdienstige gezindten in onze gemeente, genoot dan ook bijzonder van hare sohoopo item en zou gaarne daverend hebben geapplaadieeerd, indien dit met de waardigheid van de godsdienstoefening, en dne ook met die van het kerkgebouw ware overeen gekomen. Mevr. Van der Kolf heeft dan ook niet alleen de Lntborsohe gemeente maar Purmerend een groot genot versobaft, dat bij allen nog zeer lang in dankbare herinnering tal blijven. Hoopsohieod blijf ik, mot dankzegging voor de plaatsing, Uw dw. dienaar, P. HOORN. 10 Nov. Ter waag gewogen 240 stapels wegende 68097 K.G. Hoogste prijs, kleioe kaas ƒ86— Coatmiasie ƒ86— Middelb. 85— een Meid-Huist tegen ^ersttyd, I, GAT daueryl te treden, bekend ZMma~x_ M IHiiE w 1815, OEVEffnQD yrtyjjuAvrJl m ■■■'■-! 1 i i li 1 rrn SEOUAH's MIDDELEN v v *3*.: - WÈ /Jks

SPC | 1892 | | pagina 2