Zondag, 13 November. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-i Jaargang. ffo Vraagt steeds SA NT'S Hoest- en Borsttabletten. Worden door H.H. Doctoren aanbevolen. B IT E N LAN D» 6905 S BINNSNLANDu lbonnemen18prij s 85 Cents per drie maanden, franco per post/1.— ',fA.dyertentiên In te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 nre. ^tlngésonden stukken lieifat vroeger, t Advertentiën .ran 1—5 regels 75 Cts., elke regel daarboven 16 Cent. Van 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers g r a t i s. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. - Bureau Weerwal PUHMEREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 26 Ot. per 5 regels,contant, elke regel meer 5 Ct., zonder fcorting voor Boekhandelof PoetdlreotTe iv '*i 1 Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling Gewone tijd. ii it li ii H Stoomböotd. Amsterd.-Purmerend S \T~ m België. nu i f M nm mm <V/ Versohfjnt DINSDAG ao ZAT BDAQ. r Van AMSTERDAM naar ENKHÜIZEN. V Amsterdam Zaandam Oostzaan Purmorond Kwadyk-Edara Öoslhuizen Avenhont Hoorn Blokker Wéstwoud Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. Ak. Enkhulson 6.23 6.45 6,39 7.03 6.49 7.18 a6.59 7.25 7.81 7.41 7.48 7.57 8:04 8.09 8.15 3.22 8.27 Q 7.48 8.07 8.17 8.27 8.48 8.59 9.11 9.23 9.29 9.39 9.43 a9.68 3 9.1210.20 Dins- 9.29,10.88 9.41].—- 9.6610.49 10.03 10.13 10.20 10.3211.08 10.89 10.45 10.51 10.58 11.08,11.27 dags. 1.— 1.07 1.18 1.26 1.85 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06, 8.02'5.5810.05 3.20,6.12 10.21 ,18.88—10.32 3,45 6.3l'l0.43 2.20. 8.61 6.87 4.01 6.47 4.08 -..v,4.19 6:59 2.27 4.26' 2.83'4.8l' 2.89 4.87' 2.46 4.441 10,49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.81 11.37 11.44 Van ENKHUIZEN naar 8TAVOREN per stóomb. morg in verb, per 8poor r. STAVOREN naar LEEUWARDEN 2.5114.49,7.1811.49 8.82, 11.32, 9.65, 12.61, V Enkhulson - Boveak.-Grootebr. it Hoogkarepel V - 'P' Westwoua Blokker Hoorn Avenhorn Oosthuizen Kwadyk-Edsm. Purmorond Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam s nam. 4.56 en ff 6.26 en Van AM8TERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45,12. Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vm. 5, 6, 7, 9,10.46, 12. Nm. 2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11, Nm. 12.80, 2, 4, 6. Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.15,11. Nm. 18.80, 2, 4, 6. 11.20 12.87;i.50.8.18 8:57,7.89 10.18 Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's morg 8.21,10.—, 's nam. 4.84 en 'a av 7.80 Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6 60, 9.—, 8.07 en 6.25 Van'BAKHUIZEN naar AMSTERDAM 5.4717.201 5.58 7.27 6..— 7.84 j 6.1117.40 .6.17 7.46 6.81 7.55 6.39 8.03 6.46 8.10 p 6.56 8.20 7.08:8.27 7.12 8.38 7.22 8.49 19.03 'savonds 7.23. t 8,40. 9.29 9.40 11.27 2.18 5.55 8.55 9.26 9.46 2.19 6.01 - 9.38 9.58 f 2.26 6.08 9.05 9.89 9.69 3/ 2.82 6.15 9.45'10.06 2.88 6.21 9.51 10.1311.48 2.05 2.48 6.81 9.18 10.22 p 2.182.56 6.89 10.30 2.20 8.03,6.46 9.29 f 10.41 2.80 8.13 6.56 9.87 S 10.48 12.07 1.05 2.87 8.20 7.08 9.48 tS- 10.59 11.19 2.48 8.82 7.14 11.08 12 25 1.38 2.59 8.48 7.26 10.01 n. De onlange te Brnuel overleden geneesheer Dr Henriette beeft in zyn testament aan het bestuar T,n het gasthuis aldaar 100.000 franca vermaakt #175 I 5 51.50 k I lï.os» I 11.97 K" en 100 000 franoe bestemd voor soep oitdéelingen aan arme kinderen. Voorts ontvangt bet stedelijk kinderziekenhuis te Middelkerke 60.000 franoe, onder verpliobting van het uitkeeren van eené lijfrente. Omtrent de kieereehtbeweging. te Brussel wordt gemeld: Na de leting van de troonrede stonden alle le den op en rwpezi t '„Leve de koning I" Maar nau welijks had de koning de zaal verlaten, of Janson en 'anderen riepen„Leve het algemeen stemrecht I" De koningin was by de geheels zitting tegenwoor dig. Toen tij de taal verliet, herhaalde Janson zyn kreet te nrdden van diepe stilte. Daarop riepen alle afgevaardigden gezameutyk„Leve de koningin 1" Een oogenblik'later werd van de openbare tribu ne een' wolk van kleine groene papiertjes met de woorden «Algemeen stemrecht" in de taal gestrooid. janson en Féron riepen toen opnieuw: „Leve bet algemeens kiesrecht 1" Van dé openbare tribunes klonken eenige toejuichingen. De teragkeer dep konings naar het paleis bad plaats onder detelfde omstandigheden als tyne kornet. Weder waren de torjuiohingen en de kreten voor stemrecht bijna even talrijk. Op een gegeven oogenblik wae de koning als bedekt onder de1 veelkleurige papiertjes met het opschrift„Algemeen stemrecht", die door de br- toogeri in de riohtjng van den sioèt gestrooid wer den. Ze,lfs hadden de betoogere het standbeeld van Belliard een wit vaandel met de woorden „Alge meen kiesrecht" in de rechterhand gegeven. Een ontzaglijke optooht werd georgauiseerd, nadat de koning bet paleis was binnengetreden. Deze optooht ttok door dé straten van Brussel zonder dat de politie dit trachtte *.e beletten. Het békende lid der arbeiderspartij Van de Velde, dfe in de ryen der burgerwacht stond, trok de aandacht door zijne Inide kreten „Leve het alge meen kieareoht" en het werpen van papiertjes, waar over hij door den oommaudaut der burgerwaoht Op het oogeublik dat de koning het gebouw der kamera binnentrad, riepen twee personen „weg mot den koning". Zij werden terstond aangebonden By het terugrijden gleed bet paard, waarop de koning zat, op een tramrail uit, maar de koning wiet te voorkomen dat het beest viel. Later werd het paard des konings aohichtig, daar twee werk lieden een strooibiljetten naar den koning wierpen. Beiden werden aangebonden. Twee offioieren van de burgerwacht, die op het oogenblik dat de koning voorbijreed den kreet „leve het algemeen kiesrecht" deden booren, zijn voor twee jaar van bnn rang ontzet en tot eene geldboete veroordeeld Te 10 unr slaagden vele manifestanten er in, de ryen der voor het kon. paleia opgestelde burger- nacht te verbreken. De bereden gëndarmca rukten daarna aan, en deden met de tabel ie de band een aanval op de menigte. De betoogera stoven naar tile zijden uiteen. Bene onbeschrijfelijke'wanorde ontstond, luide klonken de kielen én het gtiluil dermenigte. Verschillende manifestanten weruen zwaar gekwetst en naar de naaatbjjzybde koffiehui zen gebracht. Te Luik. ia het zeer kalm. Toch is de burger wacht onder de wapens geroepen. Na tfloop eeper gehouden meeting werd eene betooging op den openbaren weg uiteen gedreven, waarbij do politie zich van eene roodo vlag meestér maakte. i» li ui m eouo inenting geuuudru. gi volg duur eene strastbetooging. Allee rliep kalm af. Er ia tegen aanstaanden Dinsdag een dringende vergadering van den werkliedenbond belegd, ten einde de noo'dige maatregelen te nemen om de socialistische beweging een scherper -geteekend karakter te doen aannemen. Woensdag heeft te Londen de installatie plaats gebad van den nieuwen Lord 1 Mayor, den heer Staart Knill. 'Zjj geschiedde met minder praal dan gewoonlijk, V V De Hertog van Marlborough, reohtstreeksoh af stam ateling van den beroemden overwinnaar van Malplaquet, is plotseling overleden, in den onderdom van 50 jaren. Hy werd dood op zyn bed gevonden in zijn paleis te Blenheim. Het aantal werkstakende katoenarbeiders in Lan cashire wordt op 144.000 geaobat. granterljiKe De Fransrbe academie vsn wetenschappen zal eene internationale inschrijving openen voor een huldeblijk aan Pasteur ter gelegenheid van zijn zeveatigaten verjaardag. \i Evenals de mijnwerkers van Carmaux.. beeft ook de Gemeenteraad van Pirys zijn verontwaardiging uitgesproken over den jongstèn dynamiet—«inslag, zijne rympathie betuigend voor de slachtoffers, die van stadswege b-graven en voor wier betrekkingen gezorgd zal worden. Kolonel Dodds, in Dahomey, is tot brigade- Generaal benoemd. Hij heeft du, na hevigen tegen stand, Kans vermeesterd, waarbij hy eeniverlies bad van 11 dooden en 42 gekwetsten. De gezondheids^ toestand is bevredigend. Thans gaat het los op de hoofdstad About' y Dodiis ia voornemeua deze atad, alsmede Kana, door verbranding met den grond gelijk te maken. Ik zal ook dus aobryft hij al de dorpen en landerijen vernielen van de stammen, die tegen one gevochten hebben, opdat de bestraffing voorbeeldig zjj. ItaUö. Te Rome hebben van de 26.882- kieagereohtigden alechta 8193 personen van hun reobt om te stemmen gebruik gemaakt. V'' Zsterdsg ia te Pittaborg bet geding afgeloopen tegen kolonel Hawkins, den luitenant-kolonel Strealor en den offioier van gezondheid Simm, wegens het geval van den soldaat Jams, die op 't vernemen van den moordaanslag op den fabrieksdirecteur Fiickte Homestead„Lang leve de moordenaar I" riep en voor straf een half nnr lang aan de duimen werd opgehangen. De beklaagden zyn niet sohnidig verklaard, maar de heeren Hawkins én Streator tooh tot be uling van de helft der koaten veroordeeld. tlairisju 1Z3 en aau VI..a't-r, o»uülit>ni tle< voik>- pariij, 26. De nitalag in Indiana en Illinois wordt nog betwist, daar zoow.l Republikeinen sla Demo craten beweren in deze 8taten te hebben gezegevierd. Hoeveel er kan de Presidentsverkiezing ten koste woidt gelegd, kan o. a. hieruit blijken, dat te Nieuw Tork door politieke comité'a ruim 2 millioen dollars aan kleine banknoten zyn opgevraagd en in bet gebeele land is bet bij de verschMende Banken eveneens gegaan, zoodat er een tydelyke sohaarste van kleine banknoten is ontetaian. Naar thans nit New York gemeld wordt, zijn van de 444 stemmen, door bet Presidents-kies-collegie uit te brengen, aan Cleveland verzekerd 290, aan 'i I v - TWEEDE KAMER. '■v De afdeelingnn hebben benoemd tot rapporteurs over bet wetsontwerp betreff.snde de bedrijfs:,..ec béroe'psbeluting de heeren: Vrolik, van Honten, ▼an Velzen, van Gyo en A. van Dedem. Vermoedelyk tollen deze en de volgende week nog noodig zyn voor het afdeelingaonderzoek der tweede kamer van de bedryfebelasiing en de kiesrechtregeling. De openbare beraadslaging over de Indische be grooting zon dan 22 November aanvangen. Naar men verneemt, vond het beginsel eener bedryfs- en beroepsbelastiog in de aeciien schier algemeeoen bijval, maar werden er des te meer bezwaren ontw-kkeld tegen de wijze waarop de minister van finanoien zijn stelsel in praotijk wil brengen. De Nederlandsohe Vereeniging tot beaoherming van dieren aohrijft eene prijsvraag uit voor een werkje, in de Nederlandsohe taal, waarin de hond het hoofdonderwerp zal uitmaken en diens deugden en trouw ten aanzien van meneohen in onderhou denden vorm worden geschetst. Zjj ateit de mede dinging open naar twee prijzen, een van f 200 en een van f 50. Ntdere bijzonderheden worden versohxft door den eeoretaria der Vereeniging, den heer A. L. C. baron dn Tonr, 'a-Gravenhage. - Den 9 dezer werd te Wleringervraard, eene kolfwedstrijd gebonden, waaraau door 4t personen werd deelgenomen. De prijs werd behaald met 223 punten door D. Nierop. 'n Nieuwe Niadorp, de premiën door R. D. Kaan, W.eringerwaard, G. Beers, Barsingerborn, Otto de Kieviet, Wieringer waard en H. Waiboer, Winkel, met 114, 109, 107 en 105 punten. De heer P Koopmvn, Nieuwe Niedorp, verwierf den eereprije, hebbende in een eerie de meeste pnnten (45) geslagen. Tevens had een biljartwedstrijd plaats, waarasn 24 liefhebbers deelnamen. Den prya verwierf A. Kist, ie Zuider- wonde, de premiën D. A. Kaan on P. D. Schenk, be den te Wieringerwaard. By kon. besluit van dén 8 dezer zyn benoemd tot voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaats vervangers van do militieraden in Noordholland, voor de liohting der nat. militie van 1893 in bet le militiedistriét tot voorz. de heer H F. Groen van Waarder, tot zijn plaatsvervanger de beer, F. J. W. H. Sohmitz, beiden lid der prov. staten; tot lid de heer mr. T. Heemskerk en tot zijn plaatsv. de heer C, J. M. üykmane, beiden lid van den gemeenteraad van Amsterdam in bet 2e militiedistrict, tot voorzitter de heer G. B. 't Hooft en tot sijo plaatsvervanger dé heer mr. E. A. JorJens, beiden lid der prov. staten; tot lid de heer mr. H. Euschedé en tot zijn plaatsv. de heer mr. T. de Haan Hngenholtz, beiden lid van den raad van Haarlem in het 8e militiedistrict tot voorzitter de heer J. Rozeodaal, tot zijn plaatvervanger de heer H. Scheriuga Az, beiden lid der prov. staten; tot lid de beer J. Groot Jr en tot zijn plaatsvervanger de beer J. W. van Buren Lensink, beiden lid van d[en rtad te Hoorn. Ni«r wj vernemen weoscht Hoogwoad de to) etandkoming van de stoomtram verbiudiitg Hoorn—Sohagen kraohtig te steunen. De gemeente zal' voor 4090 deelnemen en de banno voor 10,000. Ut} uitvoer vaii MurUrtppclcU v<t» lf thane iu vollen gang. De prijs n, ofschoon nnge- noeg de helft minder dan verleden jaar, vallen nog niet tegen ala men vergelijkt wat elders wordt be taald. Nu zyn de zandaardappelen van bet eiland zeer gezocht. Door elkaar wordt "ƒ2.— per H. betaald. Met bet rooien is 't góed afgeloopen dooh de vruohten die liog in de overstroomde akkers zitten zijn verloren. Hét 25-jarlg jubileum der Tninboawvereeniging „Beemster eu Omstreken" te Beeosater zal her dicht worden met eene feestelijke bijeenkomst op Woensdag 23 November, 's avonds 7 nor in de Doele te Purmerend. De voorzitter, de beer D. Dekker te Beemster zal de feestrede houden; de beer Boomkamp, die daarvoor was nitgenoodigd, kon om gezondheidsredenen aan het verzoek van het bestuor niet voldoen. Voor dien avond heeft het beatunr den heer A. de Winter geëngageerd, die in een 4tal voordrachten zeker zijn gevestigden naam van Hollandsohen karakterkomiek weer eer zal aandoen: Ook nog* heeft de Rederijkerskamer „het Tuinviooltje" te Beemster hsre welwillende medewerking toegezegd, Ellc lid der vereeniging, op dien avond aanwezig, zsl eene bon ontvangen, goed voor een flesch wijn. Op de ItAtste vergadering van bovengenoemde vereeniging is besloten, in het voorjaar van '93 den heer 1de, tuinbouwleeraar te Frederikaoord uit te noodigen, voor de zooua en kueohts van tuinlieden, leden der vereeniging, eenen theoretiaeben en prao> tisohen oureus in tuinbouwkunde te houden. De Ceylon Kaneel Likeur gefabrioeerd door de firma Wilhelm dobndel U Co. te Leiden mocht wederom op een expositie te Paryt 2 gouden medailles verwerven, dat is in deu tyd van eenige maanden drie gouden en een bronzen medailles. Voorzeker een bewijs dat het fabrioaal voldoet aan de eisehen. Dat er door het enorm anoces, welk dat f<ibricaat heeft, namaaksels in den handel ge- braobt worden kan niet aitblijveo, men zij echter gewaarschuwd en lette op fabrieksmerk en etiquette, zie achterstaande annonoe. Met zekerheid knnnen wy mede deelen, dat het Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin behaagd heeft, het Bestuur der j.l. gehouden ten toonstelling bij gelegenheid der herdenking van bet 25-jarig bestaan der Tuinbouwrerecniging „Beemater en Omstreken" onder dezen t i t e 1, en tetel hebbende in het lokaal „de Tuinbouw" in de Beemater, ala rechtspersoon te erkennen. De spoedig eerstkomende vergadering waarvan in dit blad kennis ui gegeven worden, zal stellig door alle belangstellenden in deze goede zaak bezooht worden. Ten gevolge van het bedanken der heeren J. C. Enschedé en D. Langeveld als leden van den Raad, te Telaen werd gekozen bij eerste stemming de Candidas! der vereeniging „IJ muidens belang", de heer Goedhart, en by herstem noing de oandidaat der Kiesrereeoiging „Velaen", de heer Hoffman. In de jongste raadsvergadering werd met 8 tegen 3 stemmen aangenomen een voorstel van den heer F. W. baron Van Tuyll van Szrooakerken tot af schaffing der kermis in die gemeente. Als een bewijs, dat, de prijs der landerijen in den polder Hijsen na den dporbrask in 90 niet is gedaald, kan dieuen/dat bij pnblieken ver koop een stuk land ter grootte van 3.77 H. A. per morgen d i. 85 Aren de aom van 1250 heeft opgebraeht, onverminderd de 10 pCt. opgeld, dat daar boven moet worden betaald. De ontvangsten der Onderlinge Schroefstoom* bootdieust „Handanteer en de lip" bedroegen in de maand Ooiober J 852 Er werden vervoerd 8840 passagiers, 2451 emmert melk en 654 handkarren.

SPC | 1892 | | pagina 1