SCHUITEMAKERS Woensdag, Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. 1 I 1 1 1 Kroniek van Overal. BÜITKNLAND» BINNENLAND. Bureau "Weerwal PUBMEREND. Advertentie n: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften A 25 Ct. per 5 regels, A oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Poatdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. Ootober. Gewone tijd. 10.01 Stoombootd. Am8terd.-Purmerend WMIVF,IU»O. Verschijnt DINSDAG on ZAflBDAq-. Adyertentiën van 1—6 regels 75 Cte., elke regel daarboven 15 Cent. Abonnement sprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post/ 1.Van 8 plaatsingen, in eens opgegeven, "worden slechts 2berekend. BewgsnummoitJ Adyertentiën in te zenden des Maandags en "Vrijdags tot 's middags 2 ure. A9^HfKH^V|BjVf*grati s. Bg voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters Ingezonden stnkkèn liefst vroeger. V worden naar plaatsruimte berekend. - Verschijnt DINSDAG en ZATERDAG. V Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post/1.— Adyertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags2 ure. Ingezonden stnkkèn liefst vroeger. V Amsterdam^ u Zaandam Oostzaan Purmerond b Kwad|jk-Edam Oosthuizen Avenhorn Hoorn Blokker Westwoud Hoogkarspel Bovenk.-Qrootebr, Ak. Enkhuisen Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per stoomb. morg. in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN Van ENKHUIZEN Haar AMSTERDAM. 11.27 6.23 6.45 7.43 8.48 9.12 10.20 Dins 8.02 5.68 l'0.05 V Bakhuizen 5.47 7.20 9.20 6.39.7.03 8.07 8.59 9.29 10.83 dags. 3.20 6.12 10.21 u BovenL-Grootebr. 6.58 7.27 9,26 6.49.7.13 8.17 9.11 9.41 4 8.88 10.32 u Hoogkarapel 6.— 7.84 9.88 i.6.69 7.26 8.27 9.23 9.56 10.49 1.— 3.45 6.81 10.43 it West woud 6.11 7.40 9.89 7.81 9.29 10.08 1.07 8.61 6.37 10.49 i Blokker .6.17 7.46 9.45 7.41 9.89 10.18 1.18 '1 4.01 6.47 10.59 ii Hoorn 86.31 ■o 6.89 7.56 a" 9.51 ■f 7.48 3»' 9.46 10.20 1.26 4.08 11.06 ii Avenhorn 8.08 7.57 A9.63 10.32 11.08 1.85 2.20 4.19 6.69 11.18 tl Oosthuizen b .3 6.46 8.10 8.04 ;R; aj 10.89 1.42 2.27 4,26 11.25 Kwadijk-Kdam. 6.66 8.20 8.09 10.45 1.48 2.83 4.31 11.31 Purmorond 7.03 8.27 V- 8.15 10.51 1.54 2.39 4.37 - 11.87 Oostzaan 7.12 8.88 8.22 10.68 2.01 2.46 4.44 11.44 u Zaandam 7.22 8:49 8.27 11.03 11.27 2.06 2.51 4.49 7.18 11.49 Ak. Amsterdam v.:.—1 9,03 9.40 9.46 9.63 9.69 10.06 10.13 10.22 10.30 10.41 10.48 10.69 11.08 ll.20il2.37 11.48 12.07 12 25 1.05 1.19 1.33 2.13 2.19 2.26 2.82 2.88 2.48 2.66 8.08 8.18 3.20 2.48 8.32 7.14 2.59:8.48,7.25 1 S 3 2.06 2.18 2.20 2.80 2.37 5.66 6.01 6.08 6.15 6.21 6.81 6.89 6.46 6.66 7.08 9.18 9.29 9.37 9.43 Is 0 Is.l si s!b V17.3 9110.18 Van AM8TERDAM Dagelijks (nitgez. Dinsdag) Vm. 7, 8, 10.45,12. Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdage Vm. 6, 6, 7, 9,10.45,12. Nm. 2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (nitgez. Dinsdag.) Vm. 6.30, 8, 9.16, 11. Nm; 12.80, 2, 4, 6. Dee Dined a g s Vm. 6.80, 8, 9.16,11. Nm.l2.8<C 2, 4, 6. 8.82, 11.82, 'snam. 4.55 en 'savonds 7.28. 9.65, 12 .51, 6.25 en 8.40. Van STAVOREN naar EN KHUIZEN 's morg 8.21,10.—,—.—, Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6.60, 9.—,—.—, 'e nam. 4.84 en's av 7.80 3.07 en 6.86 Een Fraiisoh spreekwoord.—De minister-President als scheidsrechter. Eenzijdige opvatting. Hoe het eigenlijk had moeten zijn De bur gemeester van Carmaux. Verdedigers der vrijheid. De arbitrage mooi op gang. Op internationaal gebied. Onwillige bescheids- rechterlijkten. Vredelievende gezindheid. Het »ewig Weibliche" te Birmingham.Op bommetjes getracteerd.- De éraancipatie te Amsterdam. Onschuldige eischen. Aan een slecht kantoor. O Amsterdam, o rijke stad! Het saö^nies^"—B«^en; eh 'deen. Betalende boodschap. Wat de Franschen noemen: de geit en de kool sparen, de Minister Lonbet moge het geljjk duizenden vóór hem deden en. nog vele duizenden doen zullen, beproefd hebben, 't gaat eenvoudig Diet. Ja, als men het idéé van scheidsrechterlijke beslissing" zóó be greep, dat elke der twistende partgen iets toegeeft, en de scheidsman de lgn aanwgst, waar zg zonder verzaking van eenig beginsel en zonder ook aan haar eer iets te kort te doen, elkander kannen ontmoeten en de hand der verzoening uitsteken: maar deze op vattin j; kan alleen die van een onverbeterlijk optimist zgn. In onze hedendaagsche zeden past alleen deze. stelling: als twee kjjven, heeft één der twee absolnat ongelijk, en is een der twis tenden werkgever, de andere arbeider, dan is het onreobt noodwendig aan den kant der eerstgenoemde:!. Wist de heer Lonbet dat niet Toch was hg zoo aardig op gang om deze overtuiging, zoo hg ze werkelgk bezat, uitte spreken. Hg noemde in den aanloop van zgn beslissend oordeel het ontslag, gegeven aan den mjjnwerker die, tot burgemeester gekozen maar na én dan eens kwnmkjjken jioe ze- het in.de mgn maakten, onwettig. Dat be vestigde alzoo wat de socialistische heeren Bandin en Dnc-Qnercy den werklieden hadden voorgepraat, namelijk dat het ontslag een schennis was van het algemeen stemrecht. Gjj hoort het. Indien, ten gevolge van het stemrecht dat wjj zullen krggen een-werkman, Igj n in dienst, wordt gekozen tot lid van den gemeenteraad of, zoolang deze verkiezing nog gaat op de oude manier, tot lid van de Tweede Earner, dan zjjt gij aan dat stemrecht verplicht dien man- -zooveel vrjjaf te geven als hg goed vindt, niet te vragen, maar te nemen, met behoud van loon natuorlgk, vooral in het eerste geval, waar het een onbezol digde betrekking geldt. Wilt gg hem ver vangen door een ander, die al den bedongen tgd aan zgn werk zal wgden, dan moogt gg dat niet. En klaagt ge, dat uw zaak daar door te zeer ljjden zal, dan moge de eer, een uwer mannen zoo hoog gezeten te zien, u als een voldoende vergoeding geldenin elk geval, het algemeen belang gaat boven het bgzonder. Dat alles, behoort bn 'de nieuwe leer. Maar goed, nu Lonbet het hoofdpunt had toegegeven, had hg ook voet bg stuk moeten honden. Het ontslag was onwettig, derhalve moest burger Calvignac onmiddellgk en onvoorwaardelijk weer in dienst zgn ge- nomen, met volkomen verlof om zoo weinig te werken als hg noodig oordeelde* Voorts ïadden hem uitbetaald-moeten worden al dé De vrouwen zullen de reddende engelen werkdagen, die hij door de staking, uitgelokt moeten zgn', diede booze hartstochten van door een onwettige handeling van;de mgn- het ruwere geslacht aan banden leggen en directie, had verzuimden niet alleen aan het rjjk van liefde en vrede doen nederdalen ïem, maar ook aan de andere heeren mgn- op de ^rde. Zoo kwam dezer dagen te Bir- werkers die, opkomende voor de rechten van mingham een meeting bjjeen, waar het; vraag- ïol uitverkoren kameraad, er insgelgks het stuk word behandeld van de emancipatie ïonweel bg neergelegd hadden. der ▼rouw. De welsprekendste en meest toe- Er waren in Loobet's uitspraak nog. meer gejuichte redenares vertelde, dat na lang ge- inconsequenties. Zoo. gaf het volstrekt geen noeg de vrouwen gejjverd hebben voor haar j pas, van de wederindiensttredin'g de mannen politieke en sociale rechten men hoort haar uit te sluiten, die wegens daden van geweld eenvoudig niet aan.; Thans is het nur gekomen, aan de even goed in Frankrjjk als bg ons om "met betoogeu en 'vragen op te hónden: bèstaahde «klaasen-jastitie" een voorweudsél de tjjd van handelen iaaangebroken. Of, hadden bezorgd om hen van hnn vrgheid te zeide deze karaktervolle èchoone, of is er bèrooven. Immers, die lieden waren juist de moedigste voorvechters der volksrechten ge weest; zg hadden niet geschroomd, de over macht eener onrechtvaardige regeering te trotseeren. Hnn zon uit de kas der directie, bg al het overige, nog een extra-schadever goeding moeten zgn toegekend.: Geen wonder waarljjk, dat de mjjnwerkers van Carmaux er voor bedankten, zich aan een zoo dwaze beslissing te onderwerpen Maar in ernst, zou het te veel gezegd zgn als ik beweer, dat deze eerste proeve met de toepassing van het arbitrage-stelsel erg ongelukkig is uitgevallen, en zeker niet aan moedigt om er mee voort te gaan? Als een der partgen de uitspraak afwgst, is men pog even ver als bjj 't begin, of lieve?, de zaak is er bedenkelijker door geworden, naardien de opstokers uit de beslissing aanleiding nemen om nog harder, te razen. Men vergete niet, 't is hier uitsluitend een quaestie Van politiek, niet van arbeidsregeling. De werklieden zgn werktnigen in de handen van een klein getal eerznohtigen, die de door hen verwekte verwarring willen - gebruiken om zich omhoog té wringen. Zoolang de «geestverwanten" van elders nu maar zorgen, dot de menschen te eten hebben, en zg dus den tgd, die anders met werken verloren gaat, gezellig kannen aanwenden voor het houden van vergaderingen en optochten, wat wel zoo pleizierig is als in de mgn af te dalen, marcheert alles naar wensch. Honden straks de toezendingen op, dan wordt men wel makker. Reeds zgn teekenen van die ver andering in de stemming van velen duidêljjk waarneembaar, vooral nadat de Minister Viette van openbare werken gezegd heeft, dat de Regéering bereid is de gevangenen gratie te verleenen. Van scheidsgericnten gesproken, men kent het streven om die ook toe te passen op geschillen tusschen volken. Ook bg dit vraagstuk mag wel overwogen worden water zal moeten gebeuren, als één der partgen weigerachtig is zich aan de uitspraak te onder werpen. Het boste zou misschien zgn, haar dan met geweld te dwingen: doch dan is ook het doel, den vrede te verzekeren, even stellig gemist' als ware er nooit een uitspraak geweest. Ziet, zoolang de menschen ruzie-achtig van nature zgn, en het Bchgnt wel of die be minnelijke eigenaardigheid zich sterk' ontwik kelt, kan men over vrede en eensgezind heid en samenwerking heel aandoenlijk praten, maar 't ie toekomstmuziek al wat er van gezegd wordt; misschien geen dynamiet genoeg in dè wereld, om aan onze eischen kracht bg te zetten? Is dit product der moderne beschaving alleen voor do mannen uitgevonden? Kippëvel krjjg ik niet licht, anders, bjj het neerschreven dezer regels zou ik er haast aau blootstaan. Verbeeld u, als dat advies eens tot uitvoering werd gebracht, en er een algemeene opruiming plaats had van de deug nieten, die zich Verstouten de vrouw" van de politiek uit te sluiten Juffrouw Drucker in Amsterdam, de chef van het Nederlandsch emancipatie-wezen, houdt zich tegenwoordig met een onderwerp bezig, dat minder vreeswekkend is dan dyoamiet- bommen. Zjj jjvert voor de oprichting van openbare waschhuizen, voor kleedingstukken nameljjk,niet voor de dragers of draagsters daarvan, ten einde de vrouwen van een groot deel harer wekelgksche bezigheden te ontheffen. Daar is veel voor te zeggen: dan kunnen de dames wat meer naar de vergadering gaan en zich verkwikken aan de redevoeringen harer sexe-genooten over onderwerpen van politiek, en langs dien meer vreedzamen weg strgd voeren voor de erkenning harer rechten als Staatsburgeressen. Alleen, zg wil dat de gemeente Amsterdam de oprichting dier pu blieke reiniging-gelegenheden zal ter hand nemen, en dat maakt de verwezenlgkiDg harer wensoheu wel wat onzeker. Want Amsterdam is al even slecht bg kas als de moeste andere gemeenten; het heeft bovendien een aardig duitje schuld, 62 millioen werd er in den gemeenteraad gezegd, en zal dus in den eersten tgd nog wel wat anders te wassohec hebben dau de hemdjes van juffrouw Drucker en van die andere juffrouwen, >Waar bljjft het geld?" ie dé titel vaneen der jongste kleine geschriften, nitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Dezelfde vraag wordt, in deze laatste October- dagen, in de meeste Nederlandsche gemeente raden, op b|j na moedeloozen. toon, herhaald. En men grjjpt naar het snoeimes, zoekt overal den boom der begrooting na om te zien1 of er ook een te weelderige loot ópschiet om die aanstonds in te korten, en het eind van de geschiedenis is, dat het cjjfer niet veel lager wordt dan het geraamde. Maar inen heeft veel woorden gebruikt, en daarmee is het geweten gerust gesteld. Woorden anders niets. De Minister Brin, als woordvoerder van de Italiaansohe-regeering de kiezers bewerkende, zei, dat het streven was de uitgaven niet tot dë uiterste grens der .draagkracht op te voeren, en tevens zorg te dragen, dat de militaire positie des lands, die een waarborg is voor het behond van den vrede, geen verzwakking ondergaat. Ook die mjjnheer spaart geit en kool. En zgn toe hoorders, slikken beide, golgk wg allen wel genoodzaakt zgn, ons in het onvermg- deljjke te schikken. De mensch gewent aan alles, zelfs aan de bekoorlijkheid van het belastingbetaler Volgens een telegram nit Rome san de „Inde pendence Beige" is Z. H. de Paus in zoo erge mate ongesteld, dat bij het gevea van audiëntie heeft moeten ataken. RZesloOk Iji de provinoie Chihuahua heeft een wanhopig gevecht plaats gehad tosaehen de troepen en oproerige Indianen. Laatstgenoemden hadden tioh in het etadje Temochise verschanst en werden aoo fel door de troepen bestookt, dat se ten slotte, 88 in getal, zich moesten terugtrekken in eene kerk. Daar streed men man tegen man, totdat al de Indianen dood waren, na aan tusechen de 300 en 400 man van dé troepen bet leven te hebben gekost. yr^nTierlJhL De chef van den generalen staf in het ministerie van marine, de vioe-admiraal Gemis,beeft een plan voor de verdediging van Cnerbourg uitgewerkt. Hij stelt daarbij voor een groot fort in tée te bouwen, dit met stukken gesohnt van het zwaarste kaliber en met meliniet-geeehut ta bewapenen, en voorts een haven aan te leggen, bestemd tot ligplaats voor kastpanlsersohepen en torpedo booten, EERSTE KAMER. De Eerste Kamer jieeft Vrijdag heden aangenomen versohillende wetsontwerpen, o. a. de voorloopige regeling der Vioariegoederendie opriohting van een nieuw jongene-opvoedingsgesticht te Avsreest de afsluiting vao de Maas beneden Heusden ver schillende aanvullinge-begrootiugen. Bij die voor Marine verklaarde de Minister van Marine aan den heer van de Putte te sullen sorgen voor behoorlijke voorsiening van Jen loodsdienst buiten den Rotterdamsohen waterweg. Verder ia aangenomen de afsluiting van de Maaa, de Heusden ea verbetering van de Geldersche kleine rivieren. De Minister van W ateretaat heeft toegezegd do epoedige iudiening vau eeu voorstel té verbete ring vau de Overjjselsche Veobt. - De bouw van een lijkoven (crematorium) te Hilversum gaat door. Echter ontbreekt aan het „Fonds voor Lijkoveoa" der „Vereenigiug voor Lijkverbranding" nog 20,000. welk bedrag men traoht te verkrijgen door vrijwillige bijdragen en het uitgeven vau aandeeieu aan toonder groot/ 100, splitsbaar in halve van 50. Zoodra de financieels toestand der vereeniging het vergunt, zullen de heele uandeelen allengs worden uitgeloot met 125 en de halve met f 62.60. Het „Fonds voor Lijkoveha" bedraagt thans rnim 22000. De vereenrging telt 766 leden, d. i. 82 mindec dan het vorige jaar. Zaterdag 26 November a.a.zal te Haarlem d» t 17de jaarvergadering worden gehoaden.

SPC | 1892 | | pagina 1