SCHUITEMAKERS 30 October, buitenland. binnenland. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad Advertentiën Tan 15 rogels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Van3plaatsingen,ineens opgegeven, worden slechts 2berekend. Bewijsnummers gratis. Bg voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 7 Abonnementsprijs 85. Cents per drie maanden, franoo per post1.— Advertentiën in te zenden des' MaandagB én Vrgdags tot 'b middags 2 ure. ingezonden stukken liefst vroeger. Bureau Weorwal PURMEREND j9paztle. V-V Voreohjjnt DINSDAG en ZAT FBD AG. 'b nam. 4.84 en av 7.80 8.07 en 6.25 Bij kon. beiluit van den 21 dezer is benoemd tot burgemeester van Xandvoort de heer B. T. A. Weaterouen van Meeleren. De minuter van binnenl. zaken brengt in de Staztsoonrant van den 25 dezer ter algemeene kennis, dat volgen^ de bij hem ingekomen ambtsbe richten in de 'afgeloopeu «reek als aan aziatischo cholera overleden zyn aangegeven te Huizen (Geld.) 1. Gouda 1, Oudehoorn (Zuidh,) 1, Rotterdam 1, Haarlem 2, Jutfaas 8, Utrfohl 12, samen 21 personen. Te Hserleianernieer is op eene tweede hoeve het mond- en klauwzeer uitgebroken. "De toestand van het eerat aangetaste rond vee is gunstiger. Den ss dezer des namiddags te drie nren is te ^Amaterdwaa het psntaerdek-toreneohip, dat den naam zat dragen van «Koningin Wilheltnina," in tegenwoordigheid der beide Koninginnen van stapel geloopen. Door het aleohte weder waren zeer weinig toeschouwers tegenwoordig. Koningin Wil- helmina droeg, voor dezegelegenheid een marine* pyjekker met - vergulde knoopen en een gewone marine-pet. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeenv heeft den heer prof, mr. G. A, van Hamel tot voorzitter benoemd, i De Middernaohtizending heeft teAianter- daoa op de Heerengraoht no. 192 een informatie- kantoor gevestigd, wier doohter te Amsterdam een dienst gevonden heeft, kunnen vernemen, of; bon kind veilig naar dien dienat kan gaan, Het aan den gemeenteraad van Ataaterdam getondon adres, waarby opgekomen wordt tegen de voorgestelde belastingverhooging,vja van 3115 hand- teekeningen voorzien, Thans is nader bepaald, dat de meeting ter bespreking der drooglegging van een gedeelte der Zuiderzee, en die uitgeschreven7 zal worden door het hoofdbestuur der Tereen. tot bevordering onzer vissoheryen, niet zal plaats hebben ia November a.i., dooh in het begin van het volgende jaar. Als een bewijs hoe <Te. prijs der landerijen in Friesland weder stijgende ia, wordt medegedeeld, dat drie bouwplastsen, in eigendom by het water- sohap «de Zeven grietenijen en Stad Slooten", die gedurende de laatste 6 psohtjaren 4400 op- braohten, thsna weder voor den tijd van 6 jaren verhuurd zijn voor f 6000. Te OallaatiMg is tot buitengewoon optiohter by de zeewerken in Noord-Holland be- noemd de heer Jn. Faber, aldaar. J - De commissie voor het opriohten van eene Maatschappij tot. exploitatie van loggerschepen te Ifiaklaniaeii heeft hare plannen wegens te geringe finanoiëele medewerking ^poeten opgeven, '.'jr? Te .Sloten worden door het Léger dei Heil» geregeld bijeenkomsten gehouden, die door zeer veel publiek «worden bijgewoond. Men heeft voor dat doel 'thans de bovenzaal van een koffiehuis gehuurd. De byeenkomsten liepen tot nu toe zonder eenige stoornis af«- Wegens de lege marktprijzen worden te Haar- lemmer meer en Ueeinatede door enkele vee- houdeis een of meer runderen uitgeelaoht. Het vleesoh wordt door hen verkooht root f 0.25 het oude pdnd of f 0.50 per K.G. De eerste Sequab-seanee te 's Hertogenbosch is niet kannen doorgaan, omdat zioh in het geheet géén patiënten aanmeldden. Deu tweeden avond waren er twee, dié op de gebruikelijke wijze be- haodeld werdén. Evenals op andere plaatsen zon de hter Davenport Donderdag aan 60 mannen, Vrijdag aan 50 vrouwen en Zaterdag aan 1Ó0 kinderen een maaltijd aan* De gemeenteraad van BJnkhdilaen heeft den 24 dezer besloten tot verdieping van de Zutder- haven, waarin sinds de uitdieping van het vorig jaar ruim 10000 el slib zioh heeft neergezet. De hoogste aanslibbing bedraagt l.SO el, de laagste 0.40 el. Het Kamerlid voor Maastricht, de heer De Use, schryft in de „Courrier de la Mense," dat hem uit 's Gravenhage naar hy meent van goed ingelichte zyde ia bericht, dat de heer Seylfardt er ernstig aan zou denken de portefeuille van oorlog neer te leggen.- Het bestuur der Zniderzee-vereeniging heeft in pene oirop^re den. leden kennisgegeven, dat bet eene afwaobtende hooding aoht voorg'esohreven in het thans ingetreden tijdvak van onderzoek van den arbeid der vereeniging door de daartoe van regeerings- wega benoemde staats oom'misue, Men leide eohter schrijft bet bestuur uit deze voorgestelde gedragslijn allerminst twijfel af aan de noodzakelijkheid van het voortbestaan der Zniderzee-vereenigingzij moet blijven werken, én mag niet rusten alvorens hare denkbeelden zjjn ver- wezenlykt, tot daden gerypt én daarin omgézet. Het groote nationale vraagstuk, met welks oplossing tij hoogst gewichtige volksbelangen verbonden aoht, is haar eenmaal toevertrouwd zij mag hare taak noohi uit de* handen geven, noch afgesponnen rekenen, alvorens de gewensohte oplossing is verkregen en de taak in veilige hpven gebracht. Wordt 'deze over tuiging door o gedeeld, dan bevestigt nw voort durende steun den invloed der Zuiderzee.vereeniging, niet tegenover, msar naast dé rega$riDg, welke juist, zoowel uit ht&r ledental als nit halr kraohtig leven zal hebben af te leiden, dat de natie met het streven der vereeniging instemt en het tot/stsnd komen der grcTotsohe ónderneming vgplangt. „De Zuiderzee vereeniging heeft dus ongetwijfeld alsnog eene roeping te vervallen; zij moet (iegelijk zijn eene drijvende kracht. Zoowel binnen- als buitenslands wordt toenemende belangstelling waar genomen in de zaak, die, vreemd aan allen pólitieken atryd, in groote mate de welvaart en «len roem van Nederland kan bevorderende Zaiderzee-vereeniging zij en blijve het orgaan, waardoor die belangstelling zioh kan doen gelden, bij kroon en regeéring beiden. Haar daartoe blijvend in staat te stellen aoht het bestuur een vaderlandlieveuden plicht, welks be trachting het blijvend aanbeveelt. De stalling van den vee-invoer in België doet ook te Nijmegen hare werking reeds gevoelen. Tele slagers hebben er hunne vleesohpryzen aanmerkelijk lager gesteld; zoodat men thans zeer goed rund- vleeeoh kin bekomen voor 80 cents per iji kilo. Yerzo|i varkensvleesoh, rook- en pekelspek zijn daar nu 20 oentz per kilo hooger in prijs dan rundvleetch. j Bij de den 20 dezer te Telzen gehoudene stemming, ter verkiezing van een hoofdingeland van den Hondsboesohe en Duinen tot Petten, wegens het 6e kiesdistrict van Duinkarei, is de heer jhr. G, 8. Boreel, te Wyk aan Zee en Duin, met alge meene stemmen herkozen. Aan de. suikerfabriek te II al f «re ff zal dit jaar verwerkt worden ciroa 35 millioen K.G. beet wortelen, de werkzaamheden zullen tot in Januari duren. •- Den 26 dezer dee naehls is te 'a Gravenhage plotseling overleden de heer mr. H. J. Brouwers, lid van den Eaad van State, oad lid der Tweede Kamer en oud-burgemeester van Roermond. Het waterschap de Puruser tal eene geld- leening van f 15000 sluiten. Te UaisrletBiMerjmeer zullen de Raads vergaderingen voortaan met gebedworden geopend. Het tegenwoordig Armbestuur, bestaande uit B, en W., is ontbonden en bestaat thans nit 24 arm- meeaters id de 24 wijken. van de Berkel, Schipbeek en Begge is een amen dement der oommissie van rapporteurs om de Techt voor rijkerekening te verbeteren, vervallen, daar het met 44 tegen 28 stemmen niet als amendement is beschouwd. De minister beloofde eohter -eene spoedige indiening van eene wetsontwerp tot ver betering van rijkswege der Teoht. Het ontwerp zelf is aangenomen met 71 tegen 3 stemmen^ By kon. besluit is M. C. yan Pelleoom ont slagen als burgemeester der gemeenten Oris we- l*ad, Anke ween en Kortenhoef. De heer mr._ D. de Ruyter Zijlker, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten*Generaal is te Winschoten overleden, "'v - Volgens hét „Advertentieblad" voor Joure had in, dé vorige week op hét Tjéakemeer een5 hóógst ergerlijk voorval plaata, Sohipper M. van Koningsveld, van Franeker,. voer met ,tyn zwaar geladen sohip op het meer, toen de zoons van' schipper - J-v. di B, van Kondnm hem passeerden. Door de stérke deiaing begon het sohip van v. K. te zinkén. Hy riep qm hnlp, dooh een der v. d. B's. schreeuwde' hem toe, dat 'hy zioh zeiven maar moest zien te redden. Daar het vaartuig inmiddels werkelijkzonk, hielp dhr sohipper eerst zyne vrouw in den mast, waarna ook hy en zyne kneoht daar eene wykplaata zochten. Nadat zy jueer* dan een uur in die gevaarvolle positie verkeerd hadden, werd Iran "toestand gélukkig ontdekt door den brug- waokter Koopmans te Echten, waarop men hén te hulp snelde en verloste. Naar men verneemt, heeft v, K. eene aanklacht ingediend tegen de gebr. v. d. B. ';'v/ Sinds eenige dagen.loopen de ebgetijden zoo laag, dat alle sluizen van Texel vele uren achter een kunnen Openstaan, om 't overtollige binnenwater naar zee te loosen. In een paar dagen is de waterstand over het geheele eiland sterk verminderd.' Toch deed het water reeds groote sohsde. Een veehoifÜer zei o.e. „niét alleen is bet vleesoh Van ons weggeregend, maar ook nam het water het voedsel weg." Het rundvee moet vroeg gestald wordeh en aan het wol vee, zal eene maznd vroeger den gewoonlijk hooi in de weide moeten brengen. In de afgeloopen week was de sobelpzuiger; weer eens op de Laan, een zandbank langs het Marsdiep 'werkzaam. Naar 't echynt heeft daar eohter niet meer zülk een sterke aanvoer van Schelpen plaste, dan voor eenige jaren. Ruim 20 jaren geleden, waa eene vloot van wel vyftig schuiten werkzasm op die plaats en vond er een geheel jaar met de sohelpvisacbery een bestaan. Do eene koopvaarder-achter de andere vilt in odi land onder den bijl des aloopera. Nu weer is het - barkeohip A. R. Falok, voorheen Oost- Indievaarder en gedureode de laatste jaren z. g. boutsleep^jr, nit de hsud verkooht om eerstdaags in timmer- én brandhout te worden omgezet; De honivasrt, wavrmede sinds vele jaren eén behoorlijke winst werd verkregen, is nuc door de stoomvaart deerlyk in verval geraakt. 'üiét lang meer doren of al het hout dat uit Zweden en Noorwegen 1 komt;" wordt met stoomschepen naar' h(er; over- gebracht? By vonnis yan defi^krijgsratd te Haarlem is de 2e luit. van hetTTorpslnarinTere' F. J. v. H. - aangeklaagd van desertie „en voortvluchtig ver vallen verklaard van zijn rang en gebannen buiten he( grondgebied van den staat, Een vermogend ingezeten van Amsterdam heeft eene niet onbelangrijke som ter beschikking van- den burgemeester gesteld, ten einde de Waar- denburgsche geneeswijze (verblijf ia een lokaal met over verhitte lnoht) in het Bnitengasthuis te kannen toepanen op choleratijden,, dio aldaar ter verpleging mochten worden opgenomen. - JBeljgió oO-X. Uit een officieel onderzoek naar de geweldplegingen, waaraan Belgisohe werklieden in Frankrijk bloot stonden, blykt, dat 600 Belgen Frankryk hebben moeten verlaterr200 hnpner werden het slachtoffer van. het geweld der Franseheo. De Belgische regeering tal zioh niet in de bres stellen voor de door ben geleden sohade, en meent dat dé werklieden zioh reohtstreeks tot het gerecht hebben te wenden. .v'; Generaal Booth heeft een manifest uitgegeven, waarin hij aankondigt dat by gedurende November 60.000 p. at. moet hebben voor de voortzetting van zyn Darkest-England-plan, en hy zyne vrienden oproept hem te onderatennen en diè.apm te storten, daar hy anders in moeilykheden zon geraken en de aangevangen hervormingen zou moeten staken. De generaal zegt s „mijne perplexiteiten groeién met den dag, onmiddellijke hulp is noodig, wachten tot 1898 onmogelyk". Inmiddels besloot de gevormde enquête commissie de tegenstanders uit te noodigen hunne bezwaren tegen het~plan van Booth medé te. deelen. Op zyn landgoed Floors Gastje, nabij Kelso* overleed in zyn 54e jaar de hertog van Roxburgh®, na een vernieawden aanval van influenza, waaraan hy in 't voorjaar ernstig lydende was. l De gemeenteraad van Farya heeft by acclamatie beiloten eene straat te noemen naar Ernest Renan. Een 17jarig wielrijder te Parjjs, die een voorby- ganger omver reed, waardoor de man zoozeer verwond werd, dat hy na eenige uren stierf, is deswege tot een boete van 200 francs Veroordeeld. Te Lens. waar het nog steeds ónrustig is, heeft men getracht de woningen van twee ploegbazen in de lnoht te doen vliegen door dynaeaiet patronen. In het znidéb van Frankryk pijn de anarohisten zeer bedryvig; overal wordt een levendige propa ganda gemaakt. Ook te Carmaux ia een' van de leiders dier richting aangekomen. Z>TUtaom«n<l TRIER (Rynland) Ofschoonhet Rijnland in den regel laat van den winter overvallen wordt, zoo is. nil tooh al mede te-deelen, dat in den nacht van den 22 op 28 Got-1.1. één voet hoog «neenw ia gevallen. Toort 't algemeen belang wordt ge hoopt dat deze nog eens zal verdwynen, om reden de wijnbergen nog al hun drniven dragen, welke oogst van 't jaar uitstekend is, én wel bet jaar'92 een goed glaasje zal leveren.. Aan «Le Tempa" wordt nit Madrid geseind, dat het gerucht eener aanstaande kabinetsorisis blijft stand houden. -

SPC | 1892 | | pagina 1