Zondag, October. :W l 1 BINNENLAND. "A b o n n e mre irtTcp r g a 85 Cent# per drie maanden, franco per post 1.— Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot VmiddagB 2 Ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 1'5 regels 75 Cts., eike regel daarboven 15 Cent. Van3plaatsingen,ineens opgegeved, worden slechts 2berekend. Bewgsnummeis gratis. Bij voortdurende plaatsing volgons nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 9 Bureau Weerwal PÜKMEBEND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. October. Gewone tijd. s <3 Stoombootd. Amtjterd.-Purmerond Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7i, Des D i n s d a g e Adresdebat, i' v Verschijnt DINSDAG en ZATIBDAG. Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM V Amsterdam Zaandam Oostzaan Purmerend Kwadqk-Edam Oosthuizen Avenhorn Hoorn Blokker Westwoud Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. Ak. Snkhuisen 0.23.6.45 6.39j7.03 6.49(7.13 A6.59 fco CS ""O oo .3 ft MP 7.31- 7.41 7.48 7.57 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.48 8 8 m. w 8.59 9.11 9.23 9.29 9.39 9.46 a9.53 ts M 9.12 9.29 9.41 _9.56 10.03 10.13 10.20 10.32 10.39 10.45 10.51 10.58 11.03 10.20:Dius- 10.38 dage. 10.49 1— 1.07 1.18 <3 1.26 11.08 1.85 2.20 1.42 2.27 1.48 2.88 1.54 2.39 2.01 2.46 1L27 2.06 2.51 3.02;5.58 8.20 6 3.33 3.45 3.51 4.01 4.08 4.19 4.26 4.81 4.37 4.44 4.49 12 .31 .87 .47 6.59 7.18 10.05 Van ENKHÜIZ1N naar STAVOREN pet stoomb. morg. 'in verb, per Spoor v.STAVOREN naar LEEUWARDEN 8.32, 9.55, Enkhuisen Bovenk.-Grootebr. Hoogkarspel 9 Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn Oosthuizeu Kwadijk-Edam. Purmerend Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam 11.32, 'i nam. 4.55 en 12.51, 0 6.25 10.21 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.81 11.871 11.44 11.49 5.47 5.53 6.— 6.11 .6.17 iö.3t 'g 6.89 .2 8.46 «6.56 7.03 7.12 7.22 7.20 7.27 7.34 7.40 7.46 7.55 8.03 8.10 8.20 8.27 8.38 8.49 9.08 9.2.1 9.26 9.33 9.89 .9.45 9.61 bi 9.40 11.27 2.1-8 5.55 8 55 9.46 2.19 6.01 9.58 U 2.26 6.08 9.05 9.59 m 2.82 6.15 10.05 ■ar 2.88 6.21 10.18 11.48 2.05 2.48 6.81 9.18 10.22 9 2.18 2.56 6.39 - 10.30 2.20 3.08 6r46 9.29 10.41 2.80 8.18 6.56 9.37 10;48 12.07)1.05 2.87 3.20 7.08 9.43 10.59 1.19 2.48 8.82 7.14 7.25110.01 11.08 12 25 1.38 2.59 8.48 11.20 12.37 1.50 8.18;8.5V 7.89|10.18 en 'savonds 7.28. V; - 8.40. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's Van LEEUWARDEN naar STAVOREN Vm. 5, 6, 7, 0,10.45, 12. Nm.'2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6. Des Dinsdags: Vm. 6.30, 8,9.16,11. Nm. 18.80, 2, 4, 6. morg 8,21,10.'s nam. 4.84 en 's av 7.80 0 6.50, 9»—0 8.07 en g ,6.25 TWEEDE KAMER, Zitting van Dinsdag 27 September. Bij de algemeene beraadslaging over de strekking van het adres bleek, dat het ontwerp op den leer plicht eerst komt na het kiesrecht en dat'de regeering eene spoedige behandeling van het kiesreohtontwerp wensóhu Over de prioriteit van de behandeling tal rij eerst adviseeren, als de wet op bel kiesrecht en andere wetten in stast van wqzeu zijn. De legerwet wacht op deafdoening der organisatie van de land macht. De heer van Nunen heeft geconstateerd, dat land* belang eiacbt, behalve kieareobt ook andere ontwerpen met deze regeering sftedoen. Bij paragraaf 3 stelde de heer Tijdens een amendement ,voor, om de prioriteit van het kiesrecht uittespreken, dat echter verworpen werd met 72 tegen 14 alemmen. Die paragraaf is daarna onveranderd goedgekeurd, evenals bet geheele adres, dat aan de KoniDgin zal worden aangeboden. Zitting van Woensdag 28 September. De minister van oorlog heeft aan den heer Van Löben Seis toegezegd een nader onderzoek ter voor koming van twqfeT"dat "er geen gèvaarlijkë"k'ün»t- bewerkingen aan militairen buiten bun wil mogen worden verricht. Daarop trok de heer Van Löben Sele zijne conoioeie op het rapporten zake l)e Jonge, die klaagde over mishandeling io het hospitaal te Viiesingen, in, en besloot de Kamer tot dankbe tuiging voor de gegeven inlichtingen. Bij de be handeling van het adres van Vliegen, klagende over ontbinding van een vergadering te Gulpen, ver klaarde Je minister Tak van Poortvliet, dat deze de wet op de vereenigingen niet beeft verkort en er geen aanleiding beataat voor eene oiroulaire aan de gemeentebeaturen om aan te dringen op de naleving der wet op vereeniging. Zitting yan Donderdag 29 September. Verworpen werd met 6) tegen 15 stemmen de conclussie-Kerdijk om de (regeering aan te aporen te waken tegen de toepaaaing der gemeenteverorde ningen in etrijd met vereeniging en vergadering, nadat de minister Tak van Poortvliet en anderen geconstateerd hadden dat inmenging der regeering op grond van dit geval ongemotiveerd ware, daar geen achennis der wet van 1855 plaats bad gehad en de vraag omtrent verkeerde toepassing dtw- ver ordening van de gemeente Gulpen aan den raad ter beoordeeling slaat. De vjbrzitter stelde het sectie-onderzoek der kietwetten in den aanvang van November in vooruitziobt. Het debat over de wij- tiging der arteenwet ia aangevangen. Reeds ia beslist de vrijstelling van examens voor buitenland- ache geneeekundigan, die echter in de Nederlandache taal examen moeten afleggen. Zitting van Vrijdag 30 September. Heden ie het debat over de arteenwet voortgezet. Art. 4 (beperking van de aflegging van het eerete natuurkundig examen tot bezitters van het getnig- sohrift van eindexamen aan de vijfjarige Hoogere Burgerschool of diploma van eindexamen Gymna sium) werd goedgekenrd. Art. 9 stelt ala eieoh van voorbereiding voor aan staande tandheelkundigen een getuigschrift van afgelegd eindexamen Gymnasium of vijfjarige Hoo- .gere Burgerschool. Een amend-Zaaijer, om niet toe te jatea-xoor - tandheelkundige examens bezitters Van diploma's eindexamen Gymnasium voor literarisohe-, rechte- en theologiaohe facniteiten, werd verworpen met 40 tegen 29 stemmen. Do geheele wet, in werking tredende 1 Januari 1894, is aangenomen. Met 48 tegen 27 stemmen is verworpen de onteigeningswet voor de Koopmansbeurs te Amsterdam, na bestrijding door de heeren Rutgers, Levy, JE, Msckay, Van* Vlijmen en Bahlmann, deels omdat die onteigening onnoodig is (bij beschik baarheid van bet gedempte Damrak) deels omdat de financieële toestand van Amsterdam dringt tot nauwlettender toezicht dan vroeger op niet volstrekt noodzakelijke uitgaven. Te Bletea maakt het Heilsleger zoodanigen opgang, dat het lokaal der bijeenkomsten te klein is en een grootere zaal wordt gehuurd. Indien geene onvoorziene omstandigheden hierin verandering brengen, suilen de Koninginnen ver moedelijk in het' einde van October bet afloopen van het vaartuig „Koningin Wilbelmiua" te Am- sterdam komen bijwonen. De heeren J. J. K. Ooms. onze kampioen roeier, en R, Meurer, zqn «trainer zijn Donderdag naar Parqs vertrokken, alwaar de heer Ooraa het meesterschap van Frankrijk* in single scullings outrigged zal moeten verdedigen op Zondig 2 Oei. (wedstrijd te Argenteuil), De heer Ooms was eerst van plan niet te gaan, omdat hij niet in goede conditie was, doch daar enkele Franscbe bladen beweerden, dat onze kampioen niet durfde uitkomen, verklaarde hij zich terstónd bereid, 't voor onze roeisport in Frankrijk op te nemen. De uitslag van deu roeiwedatrijd is Zondag namiddag in de ««Sport Bar,"'Wartooeaatraat 167 te Ansterdan, bekend. Bij kon. besl. ia aan J.Molenaar te Ilpen- dam verlof verleend tot het dragea van de, bronten medaille «Bene Merenti", hem door dén Paus geschonken. De arrondissement! rechtbank te Amsterdam beeft, ter vervulling van eene vacature van rechter in dat ooilege, opgemaakt de navolgende alphabe- tische lqst van aanbevelingMr. J. Deking Dura, reohter-plaata vervanger in gemelde rechtbank, advo caat en procureur te Amsterdam j Mr. J. C; Von Briel Sasse, griffier bij het kantongerecht te Zaandam; en Mr. P. Coninck Westenberg, aubat-griffiér bij gemelde reehtbank, - Te Sehagen is Woensdag door de afdeeling «Sohagen en Omstreken" der Hollandache Maat schappij van Landbouw eene keuring gehouden van ram-lammeren van gekruist fas. In de rubriek «halfjarige" werd de prijs, f 10, toegekend aan 'her ram-Tam van den heer K. Jonker, te Barsingerhorn.de 2 e prijs, 6, aan dat van den heer 1). Stammes, te Schagen de 3e prijs, 2, aan dat van den heer G. Claij, te Haringhuizen. Van «anderhalfjarige" werd de prijs, 6, toe gekend aan den ram van den heer P. Boekei, te Sohagen de 2e prijs, f 2, aan dien van den heer U. Claij, te Haringhuizen. Getuigsohriften werden uitgereiktvoor een 21/,- jarigen1 ram aan den heer J. Boraj^/f» Sohagen voor een collectieve inzending van fok-sóbapen aan den heer J. Zeeman, te Sohagen; voor die van ooi-lammeren aan den heer Jb. Schoorl, te Schagen, en aan den heer G. _Claij, te Haringhuizen. De keuringa-commiasié bestond uit de heeren P. Timmerman, F. Buis en C. Zijdewind. Jl. Maandag werd, bij gelegenheid van de kermis-te Weat:öra/tdIJl£ een biljartwedstrijd gehouden, waaraan door 27 personen werd deel genomen. De prqs werd gewonnen door den heer P. Eokhart en de premie door den heer P. Ruqter. De burgemeester van Amsterdam heeft bekend gemaakt, dat de peraonen, die den 23 over leden zijn onder verschijnselen van chblera, blijkens bet bacteriologisch onderzoek aangetast waren door cholera nostras. Een buitengewoon levendig slot had de Kamper gemeenteraadszitting van j I. Dinsdag. Het verslag in de «Kamper Courant"»geeft daaromtrent het volgende te lezen De Voorzitters Ik stel voor, de vergadering te schorsen tot morgenmiddag, halftwee, daar er nog zooveel punten te behandelen zijn, dat wij toojj uiet klaar kunnen komen. Ala men hier 3% uür gezeten heeft, kan het wel. De heer Meuienkamp vraagt, of de Voorzitter nog in behandeling zou willen brengen punt 216, de benoeming van twee geueesheeren. De Voorzitter t Als de heeren het wensohen, heb ik biertegei» geen bezwaar. UdBbefcr Èoelb (scherp) s Die sohorsing, mijnheer dtf'/Voorzitter, is onwettig; dat heb ik u al meermalen gezegd; de leden kuneen,niet lang genoeg vooraf daarvan, kennis ontvangen 1 Het ia willekeur De Voorzitter (met verheffiag van stèm)Het ia wetl Ik zal daarover echter niet met u in discussie treden, indien gij u niet fatsoenlijker uitdrukt I De Heer Boele s Dan kom ik niet I En wij moeten geen van allen komen, en daardoor protesteeren I Wij, de Raadsleden, hebben daaróver hier te be sluiten en niet jq I Ik zeg je, het is willekeur! ik kan ook wel eobreeuwen, evengoed als jij 1 De Yoorziltf?Ja dat geloof ik wel 1Ik erken daarin gaarne je meerderheid! De Hee'r Boele: filik-aem-sche schreeuwer 1 De VoorzitterMijnheerIk roep je tot de orde 1(opstaande, zich vau halsketting ontdoende en te gelijk met kracht den hamer hautèerende, zegt de Voorzitter)Ik sluit de vergadering 1 De heer Tak (opstaande) t Ik constateer mijne heeren, dst ik sis ksntonreohter procesverbaal zal „laten opmaken tegen den heer Boele, wegens zijn verregaande beleedigende uitdrukkingen 1 De heer Boele: Ik beb maling aan jou! Ik ben Raadslid en hier in den Raad, dus vrij om te zeggen wat ik wil 1 Alle aanwezigen, lot de verslaggevers incluis, sommige heeren doodsbleek, komen plotseling in de beenén..,. En in een minimum van tqd ligt daar de Raadszaal weer vredig en verlaten I Te llaarlem is Woensdagavond eed felle brand uitgebroken bij den. winkelier I; Bnlleman, in de Zqlatraat No. 26. De brand ontstond door een onbekende oorzaak op de bovenverdieping van het aohterhuis, dienende tot bergplaats van winkel goederen, hetwelk geheel is uitgebrand. Het overige gedeelte van het perceel en ook de naaste buren kregen veel waterschade. De politie met haar slangen wagen en spuit 10 van de. brandweer hebben den brand gebluaoht. Alles was verzekerd. l)e minister van buitenlandaohe zaken heeft ter algemeene kennis gebracht, dat de pruisieohe regeering, wegens de cholera, alle bedevaarten, uit hel buitenland naar Kerelaar heeft verbotten. Als iets teer ongewoons wordt medegedeeld, dat het Waterschap Groot-Mijdrechtin staat van kennelylS' onvermogen ia verklaard. In den polder Wnard te ttolhorn worden óp groobè sohaal proeven, genomen met kunstmest. Voor rekening van eqkele landbouwers werd eene geheele soheepslading aangevoerd. Eep van hen verbruikt 200 baaltjes, waarvan de kosten gelqk staan met de koopwaarde van 60 koe mest. Ouder- wetsóhe boertjea begrijpen er nu niets aeer van. Door den heer S. Kahn, veehaodelaar te Maagdenburg, sijn per extra-trein van Leeuwarden naar Duitaobland 40 prachtige fokstieren verzonden, waarvan verscheidene ingeschreven waren zoo ifchet Friesch als in het Nedéri. Rundvee-Stamboek. Te Texel is in plaats van wijleu den heer P. Koning, deurwaarder bij het kantongerecht Helder een arrondisaementa-deurwaarder bij de rechtbank te Alkmaar aangesteld geworden. Over het wedervaren van reizigers uit ons land bq asnkomat te Oznabrijok vertelt de Arn. Ct. niets aangenaams. Een inwoner van Arnhem kwam vandaar terug) hij had er zijn zoon het@ gebrachj. Te Oanabriiok gekomen, werd hem gevrtagd vanwaar hij kwam, en toen hij zeide«uit Arnhem", moeit hij ontsmet worden, -evenals iedereen, die nil Holland kwam, zeide de dokter, geen jongmeasch, maar een man van jaren. Ds reizigers moeiten ziob in een donkeren goederen wagen, waarvan de vloer uiet carbol bedekt waa, naakt uitkleeden en kregen dan een hemd, pantalon en sokken vau grof liuneu aau. Al hnnue kleederen, evenals de inhoud van hunne koffen, werden een uur laug uitgestoomd en daariia men kan nagaan in welken toeatand bon teruggegeven. In den donkeren wagen, konden sq zich Weder, tonder spiegel aankleeden, en daarop mochten zij verder gaan. De bewerking duurde in bet geheel twee uren, .en toen tij waa afgeloopen, werd bun 2. m. 30 pf. voor de kosten in rekening gebraoht. Op den Oosterspoorweg, baanvak Anaater- daanWeeap, heeft Dinsdagavond een droevig ongeluk plaats gehad. Door het ontsporen van een zandtrein, eenigen tijd geleden, was de Iqn ter hoogte vaa het Merwede- kanaal onveilig geworden en moesten alle treinen, uit Amsterdam komende, in plaats van op rechter op iiokerspoor loopen, om langs een kruisspoor voorbij de plaate der ontsporing nabij Weeap weder in het juiste spoor te komen. Deze verkeerde stand der sporen waa aan drie apoorwegwerkers onbekend, zoodat dezen dan ook, zioh veilig wanende, ziob lange linker apoor in de riohting naar Weeap, huis waarts begaven, toen zij door den sneltrein van 6.19 van Amnerdam plotseling in deu rug werden aangereden. Eéa bad onverw«obts het gevaar gezien en waa zijwaarts uitgesprongen, doch de twee anderen, beiden huiavadere met kinderen, werden overreden en deerlijk verminkt gedood. Woensdag is in de Haarlemmervaart, onder de gemeente Sloten, bet lijk gevonden van een onbekenden man, naar gissing tussohen 40 en 60 jaar oud, vau middelbare lengte, tengere gestalte, met zwart haar, zwarte bakkebaarden en knevol, bruine oogen, laag voorhoofd, gewonen neus en ronde kin. Gekleed met zwart kamgaren zomef-overjaa, blauwen werkkiel -- aan de mouwen versteld grijze broek, gebloemden baledoek, waarover zwarte knoopdss, pet van zwartlaken; bruin tricot borstrok en onderbroek, wit katoeucn en flanellen hemd, bruine geweven sokken en zwart trijpen pantoffels met hoefijzers. Het lqk is naar het daarvoor bestemde, lokaal te Sloterdijk overgebraobt. De burgemeester vau SloteD, te Sloterdijk, verzoekt onderzoek en zoo spoedig mogelqk bericht. Zoowel levende haten als gevogelten van allerlei soort, worden sedert eeaige weken van Texel uit verzonden naar het Zoölogisch Gen. «Nalnre Artis Magistra". Bijna dagelijks worden levende vogels verzonden. Zoowel op l^t jachtveld sis aan het strand en in de eendenkooien, worden zulke vogels buit gemaakt. Bij de den 28 te draft gehouden hard draverij van paarden werd de prya, een hoofdstel, gewonnen door het paard van den heer P. Konqn, de eerste premie, een paardendeken, door dat van den heer P. J. Potgieser en de tweede premie, een rijzweep, door dat van den heer J. van Tie), allen te Graft. De Tooreelvereeniging «'t Heidebloempje" te Hijp heeft onder de ingezetenen eene circulaire verspreid, waarin zij ateun en medewerking vraagt, ten einde in het aaustaande winteraeiaoen drie voor stellingen te kunnen geven.

SPC | 1892 | | pagina 1