N6. 3205 SCHUITEMAKERS Woensdag, 21 September. i Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste BUITENLAND. Bureau We er wal FÜHMEREND. Advertentiën.: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct, zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren! Spoortrein. Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. Dienstregeling 1 - Mei. 1 fl 11.08 1.— 1.07 1.18 1.26 1.35 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 6.81 6.87 8.47 Gewone tijd. Stoombootd. Amsterd.-Pnrmerond AU ge» 1.44 99.— c 88.60 g g MUM l 68.75 g S Ï8.ÏÖ 18.05 i tMÜ PURMERENDER COURANT. Versohijnt DINSDAG en ZATf RDAO. ibonnementaprp 85 Cents per drie maanden, franco per post 1.— Advertentiën in te eenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke regel daarboven 16 Cent. Van3plaatsingen,ineens opgegeven,worden slechts 2berekend.Bewijonummeis gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkpmst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Van V Amsterdam Zaandam Oostiaan Formerend Kwndyk-Edara Oosthuizen Avenhorn Hoorn Blokker Westvroud Hoogkarapel r Bovenk.-Grootebr, Ak. Enkhuizen 6,—18.45 6.16,7.03 6.26,7.13 A6.86 SP -g .3 R 7.25 7.31 7.41 7.48 7.57 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.43J 8.07 8.17 8.27 8,48 8.59 9.11 9.28 9.29 9.39 9.46 a9.53 S A 9.12 9.29 9.41 9.56 10.03 10.18 10.20 10.82 10.39 10.45 10.51! 10 58) li.03jll.27 10.20'Dins- 10.83 10.49 dags. <3 2.20 2.27 2.33 6.— 6.14 8.02 8.20 3.38 3.45 3.51 4.01 4.08 4.19 4.26 4,8l! 2.39 4.871 2.46j4.44| 2.5114.49,7.18 6.59 10.05 10.21 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.31 11.87 11.44 11.49 V Enkhuisen Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per atoomb. morg. 8.82, 11.32, in verb, per Spoor vu STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.65, 12.51, Hoogkarspel Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn Oosthuizen Kvradijk-Edam. Purmerond Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam 'snam. 4,55 en 'savonds 7.28 ENKEtUIZEN naar AM8TERDAM. 11.27 5.25 7.20 9.20 5.31 7.27 9.26 5.88 7.84 9.38 5.49 7.40 9.89 .5.66 7.46 9.45 S6.09 7.55 ■g 6.1 7)8.08 a 9.51 .1 6.24 8.10 8> PI 6.84 8.20 «P 6.4118 27 8.38 A 1 8.49 1 7.22 9.08 9.40 9.46 9.58 9.59 10.05 10.13 10.22 10.80 10.41 10.48 12.07 11,48 1.05 2.05 2.13 6.55 6.01 6.08 6.16 2.13 2.19 2.26 2.32 2.88,6.21 2.48 6.81 2.66 6.89 2.20 3.08 6.46 2.308.13,6.56 2.87 8.20 7.08 11.19,2.48 8.82 7.14 8 65 9.06 9.18 9.29 9.87 9.48' B.Ö1 0.18 Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dradag) Vm, 7, 9, 10.45, 13. Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vm. 6, 6, 7, 9, 10.45, 12. Nm. 2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6. Des Di nsdags: Vm. 6.80, 8, 9.15,11. Nm 12.80, 2, 4, 6. Des Zondags Van Amsterdam en van Purmerend 's av. 8.45 6.25 en 8.40. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN Van LEEUWARDEN naar STAVOREN morg 8.21,10..- f 6.50, 9.—, 's nam. 4.84 en 's av 7.80 8.07 en tt 6.25 Niet lang geleden werd bp den Raad vau een onzer gemeenten een klacht ingediend van eenige ingezetenen over den hinder, dien zij van eeu buurman te verduren hadden: eigenljjk niet van hemzelven, maar van zjjn bedrjjf. Die mijnbeer is namelyk groothandelaar in lompen, beenderen, oud ijzer en wat verder tot het vak behoort. In zjjn buurt heeft bjj eenige pakhuizen, die op sommige tijden, als de laatste aflevering van stevig geperste balen wat lang verleden is, volgepropt zitten met overblijfselen van boven- en ondercöstumes, mitsgaders van bedde- en tafelgoed. Een ander groot hok is van natuurhistorischen aard het bevat een massa beenderen van allerlei creaturen, en af en toe wordt daar een iD de gracht liggende schuit mee volgeladen. Van dat hok staan meestal de ramen open, ter bestrijding van de vochtigheid die de handelswaarde zou verminderen; in den omtrek stinkt het geweldig. Maar boven alle be schrijving afschuwelijk is de reuk op de dagen van transport, met die schnit. De buren vonden dat onaangenaam. Ik kan hun geen ongelijk geven. Zjj klaagden dus hun nood, in een adres aan den Ge meenteraad, behoorlijk op zegel geschreven en van 'een aantal handteekeningen voorzien, 't Hielp hun niemendal. Want er werd, bjj de korte beraadslaging in de raadszitting, terecht op gewezen dat geen rjjkswet het hebben vau een lompen- of van een beenderenpakhnis binnen de bebouwde kom eenér gemeente verbiedt; dat geen plaat- seljjke verordening den eigenaar van zoodanig magazijn noodzaakt, de ramen van zjjn panden gesloten te bonden, of hem belet zgn handéls- waar in open wagens of schuiten te vervoeren. Een der raadsleden, gewoon elke vergadering met minstens een half dozgn grappen te kruiden, wat hem een niet geringe mate van populariteit heeft doen verwerven, beweerde zelfs, dat de genr van vodden en beenen" misschien niet op één ljjn te stellen is met dien van eau d'Anvers of Congo-zeep, maar toch ook niet scbadeljjk schijnt te zjjn voor de gezondheid, want. zei bjj, de kerels die er den heelen dag in morrelen en groezelen, en soms in de eene band een half verga tien paardepoot, in den anderen den boterham hebben waarin zjj happen, zjjn toch nooit ziek integendeel't zjjn stevige klanten, die er uitzien als beren. Och ja, er zjjn soms vreemde verschijnselen die met de waarschuwingen der gezondheids leer den Bpot drjjven. Ik geloof dat men zich harden kan, zoowel tegen stokslagen als tegen andere dingen. Enfin, 't eind van de discussie was, dat het adres werd gesteld in handen van B. en W. ter afdoening. De adressanten kregen ten antwoord dat, ofschoon er geen termen be stonden om den handelaar in lompen enz. in zjjn bedrjjf t0 belemmeren, aan het verzoek in zooverre zon voldaan worden, dat een uit- noodiging tot hem gericht werd om te zorgen dat hinderlijke uitwasemingen zooveel mogelgk tonden worden vermeden. Zoo wist men daar de geit en de kool te •paren. Mjjnheer de groothandelaar ontving het verzoek, lachte eens, en bleef deftig voortstinken, tot den huidigen dag. Ik vergis me. Eemge weken geleden, toen de vrees voor choleragevaar de Nederlandsche steden en dorpen in beweging bracht, kreeg onze man bezoek van een paar heerenwat die met hem hebben afgesproken weet ik niet, maar wel is opgemerkt dat de ramen zjjner magazjjnen nu dichtgehouden worden. j Wg, kinderen van de negentiende eeuw, tweede helft, ik kom nu aan de moraal van mjjn geschiedkundige vertelling, houden er zeer mooie begrippen op na, van bumani- teit, van eerbied voor de vrjjheid, van be- j vordering van het algemeen belang. Roerend i kunnen we daarover redeneeren, en boeiend f schrjjven soms ook. Met dat al hebben we het nog niet zóóver gebracht, dat ieder weet, niet gerechtigd te zjjn, de lucht embet drink water, voor gemeenschappelijk gebruik bestemd, j te verpesten. Althans4, in onze zeden is die overtuiging nog niet doorgedrongen, en in de j wetgeving, die bestemd is om onwilligen met zachten drang den weg te wjjzen, evenmin. Als in een volkrjjke buurt iemand plan heeft, een huidenzouterg op te richten, geljjk men weet ook al een van die geurige industrieën, die een gewoon, niet gehard mensch het hart in 't ljjf doen omdraaien, dan zjjn er geen middelen, om hem dat te beletten. Geen autoriteit kan tegen hem zeggen: Ga je huiden bereiden op Schokland, of in 't hartje van de Velnwe, waar geen menschen wonen. Bepaald vergiftig zjjn de uitwasemingen van zoo'n inrichting niet. Maar dat zjj den omwonenden, zelfs op niet geringen afstand, het volstrekt onmogelijk maken, in hun huizen de ramen te openen ten einde, wat zoo dringend noodig is, de verbruikte lucht te ververschen, het hun toekomende deel te nemen van wat de weldadige natuur voor allen beschikbaar stelt, daar wordt geen rekening mee ge houden. Over het algemeen zjjn we nog een weinig ontwikkeld soort menschen, die nog veel te leeren hebben. En juist zoo'n cholera-bedrei- ging, de hemel geve dat het bg een be dreiging mag bljjven! is eeu les, die wg allen, bestuurders en bestuurden, wel ter harte mogen nemen. In de onderscheiden gemeenten is men ijverig in de weer. Drinkwater wordt onderzocht, chemisch, bacteriologisch, en alles in het werk gesteld om het in zuiveren toestand binnen het bereik ook van den armste te brengen. Verschillende autoriteiten gaan in de dorpen rond om varkenshokken en mest- verzamelingen te inspeoteereneen ware oorlog wordt geroerd tegen alles wat stank verspreidt, en men springt met carbol om alsof bet geen geld kostte. Dat 'ia alles heel mooi, maar bewjjst het niet tevens, dat diezelfde gezond heidsbelangen, voor welke men zich zoo be zorgd toont, tot dusver sohrobmeljjk werden verwaarloosd Moet er juist zulk een vreese- lgfce waarschuwer verschijnen, om ons allen aan onzen plicht te herinneren? Als over eenigen tjjd het gevaar geweken is, zal alles weer tot rast komen. Decarbol- emmer wordt op non-activiteit gesteld, naar de loozingen van privaten, thans voorwerpen van ieders opmerkzaamheid, wordt niet meer omgezien. Op de erven knnnen de varkentjes, wien men in deze dagen een zindelijkheids- cursus doet doorloopen, hun gezellige gewoonten hervatten, en op de oude plaatsen zal mén nieuwe mestvaalten doen verrijzen. Zoo althans is de gewone gang van zaken: als de nood dringt zjjn we actief genoeg, doch, er is een sterke prikkel noodig om tot handelen aan te sporen. Of, zullen de gemeentebesturen inzien, dat er dingen sjjn, waaraan voortdurend de hand gehouden worden, opdat, als wederom» een epidemie dreigt, we ons niet zoo bang behoeven te maken, maar we kalm kunnen voortgaan met te doen wat geen oogenbhk verzuimd werd 't Ware te wenschen J Er is nog een ander ding, waarover in vele gemeenteraden is gesproken, zonder dat men er geheel mee klaargekomen is. Ik be doel de soort van woningen, die in deze dagen met bijzondere oplettendheid worden behandeld, omdat zjj licht, door den onver- mgdeljjken staat van onzindelijkheid waarin zjj verkeeren, brandpunten van besmetting kunnen worden. JÖergeljjke krópten moest geen gemeente bestuur op zjjn grondgebied dulden, Ze zjjn er nu eenmaal, maar dat is geen reden om er steeds mee opgescheept te zitten. Ak een industriëel huizen bouwt, om die te verbaren dan mag, neen dan moet geëischt worden, dat ze bewoonbaar zjjn. Handhaving van dien eiscb is de zaak der gemeentelijke bouw- politie. In de plaatselijke verordening moet bepaald worden, aan welke voorwaarden een woning behoort te voldoen, om hetzjj door den eigenaar bewoond, hetzjj door hem aan anderen verhuurd te worden. Is dat laatste geschied, dan kunnen de be staande woningen aan die bepalingen getoetst worden. Voldoen zjj er niet aan, dan moet ongeschiktverklaring volgen. Wil men de belangen van den eigenaar in overeenstemming breDgen met het algemeen belang, dau zou hem tjjd gegeven kunnen worden, een half jaar is lang genoeg, om zjjn huisje in goeden staat te brengenvoldoet hjj daar aan niet, dan de deur toe. Maar zou men dan de onbewoonbaar ver klaarde huizen" niet moeten onteigenen, op kosten der gemeente? Ik zie de noodzakelijkheid daarvan"niet in. Als een gewetenloos handelaar een zootje bedorven vleeseh te koop aanbiedt, en de politie krjjgt er de lucht van, dan wordt het in beslag genomen en in een kuil gestopt. Maar schadevergoeding krjjgt hg niet. Wat voor de voeding geldt, is ook van toepassing op de woning. Bovendien zullen de aldus in mora gestelde eigenaars zich wel in het onvermijdelijke weten te schikken, en met bekwamen spoed aan het opknappen tjjgen anders wordt immers hun kapitaal waardeloos? De quaestie, waar men dan heen zal moeten met de bewoners der afgekeurde perceelen, zal dan ook niet zoo moeieljjk op te lossen zjjn, als bijvoorbeeld het Haagsche gemeente bestuur zich voorstelt ten aanzien van de beruchte Scbevenmgsche krotjes.Als men maar durft doortasten, dan komen die dingen wel terecht. Nu men eenmaal, door den nood gedwon gen, de openbare gezondheidsbelangen tot een voorwerp van gemeentezorgen heeft gemaakt, hoop ik van harte, dat men er verder voor zal bljjven waken. Laat ons toch wijsheid putten uit de ontvangen lessen. We hebben hier te doen met een maatschappelijk" vraag stuk van het grootste gewicht, dat zich miu- der leent tot politieke ophakkerjjen, maar waarbjj het op practischen zjn, op ernstig en doortastend haudelen aankomt. De borgerjj is gewillig genoeg, maar zjj moot geleid wor den dat. het den leidslieden dan niet out broke aan den wil, om hun taak naar be- hooren te vervallen. Wjcst-Fkiso, yran lc rijn» Ter gelegenheid van de groote manoeuvres Dinsdag Nancy bezoekende, zijn den Russisohen generaal Shamvkow door twee meitjes ruikers aangeboden, waarop hy eene korte aanspraak hield, verklarende, dat in geheel Roeland, van het Noorden tot het Zuiden alle harten klopten voor Frankrijk. President Carnot heeft op het te Montmorilloa gehouden feestmaal een dronk uitgebracht op het leger. Hij zeide id hoofdzaak het volgende Ons dierbaar leger toont bij voortduring zijn ge voel van eigenwaarde en verdient steeds het ver trouwen dea lande. De manoeuvres, door eene schitterende revue bealoten, hebben het bowjjs ge leverd, dat 2892 een wel besteed jaar was. De aanhoudende pogingen eu de toewijding van allen hebben vrnchted gedragen. De troepen hebben het bewijs geleverd, dat nog moeilijkheden van het terrein, nooh ruwheid vau bet weder iets op hen vermogen. De hinderpalen brachten integendeel dea te beter hel overleg en de kunde der aanvoer ders aan het licht. Ik betuig aan allen, uit naam van Frankrijk, myu dank. Eere zij gebracht aan het territoriale leger en aan 'zijne aanvoerders I De minister De Freycinet bedankte den heer Carnot en zeide t Het leger houdt zich vreemd aan de politiek, en blijft zonder ophef tyn plicht vervullen. ItaUA De «Opinione" zegt over de feesten van Genua het volgende «Niemand kan gelooven dat de feesten van Genua den staatkundigen toestand in Europa kunnen ver anderen. Echter hebben zy getoond, dat alle Italianen in hartelyke vriendsohap wenschen te'leven met Frankrijk," De «Reforms" zegt«Ieder voorspelt goeds voor de toekomst van de feesten van Genoa, maar niemand gelooft, dat men van Frankrijk na de feesten zal verkrijgen datgene 't welk geen enkel Iiabaan ooit aan Frankrijk heeft willen vragen. Niemand stelt zich hieromtrent hooge verwachtingen." De «Popoio Romano" zegt, dat de feesten bij dragen lullen tot het zegevieren der zaak van de welvaart der volken en tot hnnne goede verstand houding. Indien zich aan gene zijde der Alpen deze overtm'ging verbreidt, die deel is van Italie's gtloofsbelydenie i dat Italië is en wil blijven de vriend van allendat zijn eeuig doel is voor zichzelf en too mogelijk voor Europa, de weldaden van den vrede te behonden. Rumenla Carmen Sylva, de Koningin van Rumenie, kan voorloopig nog met naar Bucharest terngkeeren. Wel is waar ia zij beterende, maar tooh nog niet voldoende hersteld om Niauwied te kunnen verlaten. Air

SPC | 1892 | | pagina 1