Zondag, 18 September. Noordhollands Niéuws- én Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. KORTE STUKJES. Oom en Neef, BUITENLAND. Bureau Weer wal PURMEREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften k 25 pt. per 5 regels, oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren' Spoortrein. Dienstregeling 1 Mei. Gewone tyd. 6 1.— 1.07. 1.18 1.26 1.85 1.42 1.48 1.64 2.01 2.06 I 1 Stoombootd. Amsterd.-Purmerend of een vrijerij met hindernissen. Verschijnt DINSDAG en ZATi-BDAG. Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post1.— A-dvertentiën in te zenden des Maandags en "Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden, stukken liefst Vroeger. Advertentiën Tan 1—5 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Tan 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden paar plaatsruimte berekend. Van AMSTERDAM naar ENKHÜIZEN. Van ENKHÜIZEN naar AMSTERDAM. V Amsterdam Zaandam Oostzaan Purmerend Kwadijk-Edam 0 Oosthuizen 0 Avenhoru 0 Hoorn 0 Blokker 0 Westvroud t, Hoogkarepel 0 Bovenk.-Grootebr, Ak. Enkhnisen 6.— 6.16 6.26 aö.86 ft 6.46 7.08 7.18 7.26 7.81 7.41 7.48 7.67 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.48 8.07 8.17 8.27 8.43 9.12 10.20|Dins- 59 9.11 9.23 9.29 9.39 9.46 A9;53 if 5 9.29 9.41 9.66 10.08 10.18 10.20 10.82 10.89 10.46 10.61 10.58 11.03 11.27 10.38 10.49 11.08 dags. 1. 2.20 2.27 2.33 2.39 2.46 2.51 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per stoomb. morg in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 3.02 3.20 3.33 8.45 3.61 4.01 4.08 4.19 4.26 4.81 4.37 4.44 4.49 7 8.82, 9.65, 6.10.05 V-Enkhuizen 5.25 7 6.1410.21 Bovenk.-Grootebr. 5.317 10.82 n Hoogkarapel 5.88 7 0.3110.48 Westwoud 5,49 7 6.87 10.49 Blokker 5.56 7 6.47 10.59 Hoorn &6.09 7 11.06 u Avcnhorn '§6.17 8. 6.5911.18 Hkosthuizen .3 6.24 8, 11.25 n Kwadijk-Edara. 6.84 8. 11.81 Purmerend 6.41 8. 11.87 a Oostzaal 8. 11.44 a Zaandam 7.8; .1811.49 Ak. Amsterdam 7.22 9. 11.82, 'snam. 4.55 en 'aavonda 7.28 12.51, 0. 6.26 en 8.40. 20 .27 .84 .40 .46 .55 03 10 20 27 38 49 03 9 9. 9. 9. 9. a 9. 20] 20 33 89 8> O -2 s 3 9.40 9.46 9.68 9.59 10.05 10.13 10.22 10.30 10.41 10.48 10.59 11.08 11.27 11.48 12.07 12 25 ll.20il2.87 1.05 1.19 1.88 1.50 2.13 2.19 2.26 2.82 2.88 2.48 2.66 2.06 2.13 2.20 2.30 2.37 2.48'8.82 2.50:8.48 8.18|8.57 5.55 6.01 6.08 6.15 6.21 6.81 6.39 3.08 6.46 3.18 6.66 3.20i7.03 7.14 7.25 7.89 65 .05 9.18 .29 .87 .43 ,01 .13 Van AMSTERDAM Dagelijks (nitgez. Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.46,12. Nmd. 2, 4, 6, 1<- Dea Dinsdags: Vm. 5, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm. 2, 4„ 6, T. Van PURMEREND Dagelijks (uitgas. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. Des Dinadags: Vm. 6.30, 8, 9.15,11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. Des Zondags; Van Amsterdam en van Purmerend 's av. 8.45 Van STAVOREN naar ENKHUIZEN Van LEEUWARDEN naar STAVOREN morg 8.21,10.,'s nam. 4.84 en's av 7.80 6.50, 9.—,—.—, 0 3.07 en 6.26 lfliejBZOHDHN. Utrecht, 12 September 1892, i Aan den Redacteur van Sehuitemakers's Purmerender Courant te Purmerend. WelEdele Heer. Ik heb den gedrnkten brief dd. 8 dezer van den Heer Dr. Simons met groote verbazing gelezen. De in dien brief aangehaalde adviezen be treffende creoline zjjn mg uit den aard der aaak bekend. Zjj steunen echter alle op proeven genomen met praep&raten, geleverd door William Pearson. Co., Artmann en, anderen, in DuitBchland, alle welke praeparaten van creoline niet vrjj zjjn vau carbolzuur en soms betrekkelgk groote hoeveelheden carbol zuur bevatten, ten gevolge van slechte be reiding. Creoline, vrij van carbolzuur, werkt niet giftig. Ik behoef slechts te herinneren aan de mededeelingen van Dr. Spaeth (Müuchener med. Wochenschrift, 1888, No. 15), die met 2 andere artsen dagen achtereen tot 8 gram per hoofd en per dag heeft ingenomen, zonder eenig nadeel. Die mededeelingen zjjn vau verschillende zjjden bevestigd. Prof. J. W. Gunning heeft eene bereidings wijze aangegeven, volgens welke ieder apotheker in Btaat is carbotvrjj creoline te bereiden. De Maatschappij voor chemische industrie te Amsterdam levert creoline af, zonder eenig spoor van carbolzuur. De krachtig en snel ontsmettende werking van creoline staat vast. Het creoline schgnt een zeer goed geneesmiddel tegen aziatische cholera te zjjn. Uit een en ander bljjkt ten stelligste, dat de Heer Dr. Simons bjj het schrjjven van zjjn artikel niet op vasten bodem heeft gestaan. De aanhaling aan den voet der le kolom, 2e bladzjjde, van uwe courant dd. 11 dezer, zal de Heer Simons, bjj nalezing, zelf onge- twjjfeld ten eenenmale onjuist noemen. Im mers de zinsnede: >dat door Dr. O. de M. 5) (Slot). Ia gedachte ging hij de kamer weer op en neer, overpeinzende, wat te doen, daar kwam Kobus binnen, wien bij bevolen had, zich klaar te maken, om een brief weg te brengen. De kapitein trad «nel besloten naar de schrijftafel, deed snel de brief in 't couvert en gaf hem aan Kobus. „Aan mevrouw de weduwe Spruitenburg 1 En maak dat je weg komt, loop kerel, andera wil ik per slot van rekening nog weer iets anders." Kobus verdween en mijnbeer Spekkoek ademde wat vrijer. Een pootje zat bij in zichzelf verdiept en toevallig kwamen tijne gedachte op die verlovings kaarten terug. „Nu zullen we er'ook dadel jk een fidibus van maken en verbranden," zeide bjj tevreden, „dan hebben we, hoop ik, die beroerde bistorie gehad. Wat zag het er tooh alleraardigst uit van middag 1" Hjj greep het papier, vouwde bet open, het gebruik van Kreolin niet meer icordt aan bevolen, doch dat hjj aanraadt het telkens door zjjn eigeu apothekor versch te doen bereiden" heeft inderdaad geen zinwie iets niet aan beveelt, kan niet aanraden het toch te be reiden. De Heer Simons heeft verzuimd te zeggen, dat ik het geheimmiddel creoline niet meer vertrouw en daarom wil, dat het naar een vast voorschrift wordt bereid. U gaarne vjrjjlatende dit schrjjven te pu- bliceeren, en zelfs daarop aandringende, hoogachtend, Uw dw. T. OVERBEEK DE MEIJER. Mjjnbeer de Redacteur. Van onbekende zjjde -gewerd mij een exemplaar uwer courant van 11 dezer. Ten einde te raden waaraan ik die toezending te danken bad "doorliep ik den inhoud, en kwam tot de overtuiging dat alléén het stak vsn den beer J. PRLN8 te Purmerend, daartoe aanleiding kan zijn geweest. Nu zou die dóér en dóór onnare voorstelling van de toedraoht der zaak wij niet hebben bewogen naar de pen te grijpen immers het stenographisch ver slag van de nlgemeene vergadering zal weldra zijn gedrukt eu verspreid, en de leden die niet ter ver gadering aanwezig waren kunnen dan gemakkelijk hun oordeel vellen over de betrouwbaarheid van den heer Prins, als verslaggever. Ik betrenr echter dat de schrjjver, die éék in de vergadering veel nadruk legde op. zijn hoogen ouderdom, blijkbaar nog niet lang genoeg beeft geleefd om de waarheid te leeren huldigen, ook dan wanneer zijne inziohten of plannen daardoor niet worden gediend. Néch het voorstel der hfdeeling (Knollendam enz.) nóoh de grond voor de bestrijding, néch de aangenomen motie zooals de heer Prins die formuleert, gelijkt ook maar eenigermate op de daarvan be staande geschreven documenten. Het voorstel luidde: ##eeo Commissie te „„benoemen om dezen toestand en de middelen tot „„verbetering in al zijn onderdeelea grondig if „„onderzoeken en te trachten, deze belangrijke zaak „,(n.b. het beheersohen van Schermerboezem) tot „„stand te. doen brengen -waarvoor dan j 800.éf meer of ook minder beschikbaar werd gevraagd. Het Hoofdbestuur was na kennisneming van alle (ook officièele) bescheiden, tot de conclusie gekomen dat dit voorstel tot grondslag bad een „Kwestie" tusschen hoogere en lagere waterschaps-anloriteit, en dat daarbij (zoo ala bet Hoofdbestuur ten slotte tot zjjn leedwezen verplicht was mee te deelen) zelfs van pliohtvertuim sprake was. Het hoofdbestuur wees er opldat het niet aan ging onze Maatschappij in deze Vaak handelend te doen optreden, omdat men de 'beslechting dezer „kwestie" tén onrechte had voorgesteld als de be vordering van een groot landbouwbeUwg ale tcaarvoor het hoofdbestuur meermalen met sucmb was opgetreden. Met nadruk werd nog opgemerkt/dat waar, volgens mededeeling, zoo ontzaehelijk veel direct belang hebbenden de. zaak voorstonden, deze bjj de eerst volgende verkiezing van hoofdingelanden de aan gewezen gelegenheid hadden van bonne begeerte te doen bijjkeD. De voorgestelde motie strekte om zioh te ver eenigen met de zienswjjze van het hoofdbestuur, en deze motie werd bij hoofdelijke stemming, aange nomen met overgroote meerderheid (480 tegen 68) Waarom ik dan téch heb geschreven omdat bet slot van het schrijven des heeren Prins mij deed denken aan een latjjnsohe spreuk,.die (vrij vertaald) beteekent dat men aan een enkele nagel het roofdier herkentin onze spreektaal zegt men vau zéé iets, dat daar de aap uit de mouw komt. De woorden „„dat hadden de afgevaardigden uit Zuid-Holland „„wel mogen bedenken voor zij hunne stem gaven „„aan het plnimstrjjkerig voorstel van één „„hunner" enz, wekte bij mjj bet ver moeden dat deze heele campagne dienstig zou worden gemaakt om in de kaart te spelen van hen die het op de éénheid onzer Maatschappij gemunt hebben. Wel weet ik dat het brein der eerzuchtigen vinding rijk ia en .dat wie een hond wil slaan allicht een stok weet ie vinden maar ik wensoh door'dit schrjjven te helpen voorkomen dat een'leugenachtig verbaal voor dat doel aan weldenkendeu als een bruikbare stok in bande worde gespeeld. Ik verzoek U M. de R. vriendelijk dit ztuk in uwe eerstvolgende oourant eene plaats te willen geven en hoop dat andere bladen, die bet "schrijven van den heer Prins mochten hebben over genomen dat ook hiermede te doen. Bij voorbaat zeg ik dank voor de mjj betoonde beleefdheid. ztvijndrecht, 12 Sept. '92. P. J. A. 1)E BRUINE. om het nog eens te lezen, keek en eu on sterfelijke goden, daar stond: „Zeer geëerde me vrouw! Door de meest smartelijke gevoelens mjjns harten gemarteldDat was de brief stn mevrouw Spruitenburg, maar de verlovingskaarten weg, verdwenen, in plaats van den brief in het couvert voor mevrouw Spruitenburg gestoken en Kobus was er mee weg I „Kobus 1" brulde de kapitein, „Kobus, halt I" maar bjj waa weg en hoorde bem niet. Hjj was Kobus wel nageloopen, maar de gemaklie rende kapitein liep thuis rond in ehamberoloak en pantoffels, voor hij jas, hoed en laarzen aan had, om zich op atraat te kunnen vertoonen, kon Kobus er al lang zjjn. Wanhopig viel de kapitein op zijn stoel neer. „Het kome zoo het wil!" riep hij uit. „Ik doe niets meer, ik ben verloren 1" Of er Klaartje was in de eenzaamheid van haar kamer eenige twijfel aan de werkelijkheid van al die akeligheden gekemen. Dat haar Carel zoo slecht was, was heelemaal niet mogelijk, dacht zehier moest iets gebeurd zijn, dat tjj niet begreep, en dat alles in de war bad gestuurd. Misschien bestond er een misverstand, waarvan men nn de verklaring moest zoeken. Het jonge meisje verkeerde iu een verscbrikjceljjke spanning, of er nog niet iets gebeuren zou, waaruit men iels naders kon booreh, toen tij plotseling Kobus met een brief in de hand op hun huis zag afkomen. Zjj moest hem zien, en weten wat hjj bracht. Zjj opende bem zelf de deur en liet hem binnenkomentoen nam ze hem den brief af, scheurde hem open, sloeg er een blik in en staarde verbaasd op wat ze zag. Was' bet werkelijk heid, vergiste ze zich niet. Dasr stond alsof iemand schrijfoefeningen had gehouden: „Hiermede deelen huDne verloving mede" (doorgekrast). „Hiermede hebben de eer n kennis te geven van hunne ver loving" (doorgekrast). „Verloofd :Clsra Spruiten burg, dochter vau mevrouw de wed. Dr. Spruiten burg (dit laatste doorgekrast). Nicodemua Spek koek, gepensioneerd kapitein." „Uit moest je bier brengen, Kobns," vroeg het jonge meisje verbaasd.. „De kapitein heeft je dien brief gegevenP Ja? En de kapitein heeft dat geschreven t" Kobus wierp een onderzoekende biik op het papier. „Ja, juffrouw", sprak hij gewichtig. „Een geheel uur beeft hjj er aan zitten schrijven voor den middag, toen bjj thuis kwam. Het papier lag den geheelen namiddag nog op tafel. „Wat, voor den middag beeft bjj dat geschreven P" Het jonge meisje zweeg en dacht na. Voor den 33ult«olil*xtdL Te Metz is het standbeeld van Keizer Wilhelm I onthuld, hetgeen in tegenwoordigheid van Keizer Wilhelm II geaohied zou zjjn, indien Z. M. zjjn komst niet had uitgesteld, teneinde in deze tijden opeenboopingen van mensohen te vermijden. De stadhouder vau Elzas-Lotharingen vertegenwoordigde hem bij de plechtigheid. Vau Woensdagmiddag tot Donderdagmiddag zijn te Hamburg 288 choleragevallen voorgekomen, waarvan 108 doodeljjk. In den toestand komt ver betering. Te Berljjn kwam geen verder geval voor. In 't hospitaal te Moabit zijn 47 verdachten. De dooto- ren constaieereu vermindering van buikloopgevallen. De Keizer heeft in een onderhoud met den New- Torker piaoofabrij^nt Steinwsy gesproken over de mogelijkheid dat hij naar Chieago zou gaan. De „Voasisehe Zeitung" waarschuwt ten sterkste tegen dit plan, dat in Duitaohland geen bevrediging geeft en in. Amerika op een bedenkelijke wijze kan worden opgevat. (Hbl.) Nn sedert versoheidene dagen geen cholerageval meer te Bremen is voorgekomen en de toestand zoowel van de stad als van hel havengebied geen bezorgdheid meer verwekt, beeft de rijkskanselier ter kennis van de bondsstaten gebiaoht, dat de haven van Bremen niet meer als verdacht ia te beschouwen. De Keizerin is den 13 dezer nachts te half vier te Postdam bevallen van eenè dochter, het zevende kind. De Keizerin en de prinses bevinden zich wel. Twee personen te Hudderefield in Engeland, die 6 jaren geleden door een dollen hond waren ge beten en door Pasteur waren behandeld, zijn thans plotseling aan de ziekte overleden. Bij een steeple-ohase te Bordeaux is Knlley, een zeer bekend Fransob jockey, vsn bét paard gevallen en gedood. middag, toen hij thuis kwam vau zijn bezoek bjj haar mama en nu eoud hjj dat papier, zonder aanmerking, tonder een woord er bjj als ant woord op mama's brief zeker een stomme ver klaring, een rechtvaardiging de schillen' vielen haar van de oogen I ongetwijfeld hadden baar moeder en zijn oom elkaar verkeerd begrepen. De oom hield zich zelf voor Clara's bruidegom. Als Carel daarvan gehoord, dan wat alles verklaard, bliksem snel gingen de gedachten in Clara's kopje en grootsch besluit rijpte in haar. „Kobus", zeide ze, „je bent een trouwe kerel, en ik weet, dal ik je vertrouwen kan. Je moet even met me naar mijnheer van Strjjk gaan. Ik moet hem spreken en het staat niet, alleen te gaan." Kobus plaatste zicb onmiddeljjk in de positie en sprak: „Tot uw dienst, juffrouw." Een kwartier later werd er zaobt geklopt aan de denr van mijnbeer van Strjjk en op zjjn barschBinnen", werd deie geopend en Clara Spruitenburgtrad binnen, met Kobus aan haar zijde. „Mejuffrouw 1" riep bij verbaasd opspringend. „Karei, een misverstand - gjj znlt alles hooren maar excuseer me een oogeablik Kobus," zoo wendde ze zioh tot dén oppauer, „je bent een eerljjke kerel, dien men kan vertrouwen! Steek

SPC | 1892 | | pagina 1