Zondag, Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. 1 1 W' 4 éeptembeiv BUITENLAND. Advertentiën: Dienstaanbiedingeu ea Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ot., zouter korting voor Boekhandel of Postdixeotie 1.18 1.26 1,35 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 6.81 6.87 6.47 8.10 10.01 Stoombootd. Amaterd.-Furmerond óór de dokter komt. Verschat DmSDAö en ZATi-BDAG. A. b o n n e m e n t B p rjj s 85 Cents per drie maanden, franco per- pést I.—- Adyèrtentiën in te zendendes.Maandags en Yrydégs;tot 's middags :£'.ow* Ingezonden stukken liefst vroeger. V - .v"; /V Adyertentiën ,yan l—r5 regels 76 Öts., elke regel daarboven 16 Cent. Tan 8plaatsingen, i n 6ëHB opgegeven, worden slechts 2 berekend. BeWBsnummois gr aiie. Bjj Voortdurende plaatsing volgensnadére overeenkomst. Groote letters worden ml^r^plaatormmte berekend. Bureau Weerwal PUHMEKEND. Ver^èkuren Spoortrein. Bieu^egeling 1: Mei. Gewone tijd. Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. V Amsterdam Zaandam 8 8 8 8 8 8 ff 8 Oostsaan Pnrmerend Kwadijk-Edam Oosthuizen Avenhorn Hoorn. Blokker Westwoud 1 a6.8 i Bovenk.-Grootebr. Ak. Enkhoixen 6.16.45 6.16 7.03 6.26,7.13 /P is 7.25 7,81 7.41 7.48 7.57 8104 8.09 8.15 8.22 8.2? 7:48 8.43 8.07 8.59 8.17 9.11 8.27 9.28 >9.29 Oï 9.89 9.46 a.9.53 P. c3 9.12 10.20iDins- 9.2^p:SS dags. 9.41 10.49 I 1.07 9.56 10.08 10.13 10.20 10.32 10.39 10.45 10.51 10.58 11.03 li;08 11.27 2.20 2.27 2.33 3.02 3.20 3.83 8.45 8.51 4.01 4.08 4.1» 4.26 4.31 2.89;4.87 2.46 2.51 4.44 4.49 6, 6.14 6.59 m 10:05 10.21 10.82 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.31 11.37 11.44 11.49 Van ENKKUIZEN naar AMSTERDAM. Van ENKHUIZEN naar STAVOREN pér >toömb.; morg. in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN V 7.18 8.32, 11.82, V Bnkhuiaon ir Boveuk.-Groolöbr. 8 u u el" Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn 1 Oosthuizen Kwadyk-Edam. Purmorond Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam 'snam. 4.65 en 8.26 en 5.25 5.81 5.38 5.49 .5.55 1,6.0? 16.17 .3 6.24 «6.84:8.20 6.4118.27 |8.88 7.-— 8.49 7.20, 7.27| 7.84 7.40 7.46 7.55 8.08 7.22)9.03 9.2.) 9.36 9.33 9.39 9.45 9.51 9.4011:27 9.46 9.58 9.59 10.05 10.13 11.48 10.22 10.30 10.41 2.80.„..., 10.48 12.07 1.05 2.8?'8.20.7.08 1Q.59 Il.l9.2.$8'3.82 7.14 11.08 12 25|l.88,2.69,3.48,7.25 2.18 2.19 2.26 2.82 2.88 2.48 5.55 6.01 6.08 6.16 6.21 6.31 2.56,6.39 3:08,6.46 3.186.56 8.55 9.05 9.18 9.29 9.37 9.43 Van AMSTERDAM Dagelijks(uitgex Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45,12. Nmd. 2, 4, 6, 7. Des Dinsdags: Vm. 5, 6, 7, 8,10.45,12. Nm.2, 4, 6, 7. Van PURMEREND Dagelijfc» (uitgez, Dinsdag.) Vm: 6.30, 8, 9.15., 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6. Des 3 ins dag si Vm. 6.80, 8, 9.15,11; Nm 12.80, 2, 4, Des Zo udaga Van Amsterdam en vau Purmereud 's av. 8.46 «P ?savonds 7.28. - 8.40. 11.20.12.8711:60,8.18.8.5717.89)10.18 Van STAVpREN naarENKHUIZEN 's nlorg. 8.21,10.—~-.-S Viyun; 4.84 ën *s av 7.8Q Yan LEEUWARDEN naar STAVOREN 65Ó, 9.—, i; 8.07 en 6.26 Onderstaand artikel voorkomende in bét »N. v. d. D." van 1 Sept., nemen wg over, als bevattende eenige zeer behartenswaardige wenken: 1 fin, .,(fan verschillende zijden kwam de vraag tot -ons, wat er als eerste hulp moet worden gedaan met een patiënt, die door de cholera is aangetast. Wg hebben óns met die vraag gewend tot Professor v. Overboek de Mejjer, van wien wij het volgénde antwoord ontvangen hebben. Bed.) -Bek.;"is ;zeér :dé'vraag, of hét raadzsamis aan den wensch der inzenders të. voldoen immeT8, een krachtig middel in de hand van een leek zal meer kwaad, dan goed kunnen doen. Ik bljjf daarom aanbevelen om den raad van den huisarts te vragen en naar diens voorschriften te handelen. De Redactie wordt echter zóó bestormd door schrijvers van in gezonden stukken, die verlangen te vernemen wat zjj moeten doen, zoodra het geval er is en een geneeskundige zioh nog wachten laat, dat ik meen te moeten zeggen v wat ik in eigen kring toegepast zou wenschen te zien. In de eertte plaats zijn noodiglealmte en moed. Vrees baat niets, doch schaadt in hoogo mate; de overtuiging, dat meq. de cholera kiem kent en de beste middelen om haar snel te dooden in de bacteriologische labora toria heeft kannen opsporen, wekt daarentegen vertrouwen en hoop. Er sgn twee middelen, die als krachtige voorbehoedmiddelen aanbevolen mogen worden zoutzuur en citroenzuur. De cho lerakiem is voor deze stoffen zéér gevoelig en wordt door haar zeer snel gedood; men kan dus bg het heerscheu der aziatische cholera in de plaats zgner inwoning op regelmatige tjjdstippen, bjjv. om de 2 uren, de misschien in de maag opgenomene cholerabacillen doo den dóór het nemen eener kleine teng van eene der beide volgende oplossingenj gram verdund zoutzuur der Pharmacopoea Neerlan dica III in 1 liter water, of wel 1 gram citroenzuur in 1 liter .water. Het eerstge noemde middel is aanbevolen door Bossbach, het andere door J. de Christmas. Wordt men ongesteld, onder de verschijn selen, in mgne wenken" opgesomd, dan legge men zich te bed en trachte aan het zweeten te komen: warme roode wgn, warme kruiken; desnoods .krachtig wrgven' van de hnid;.bg hevig braken champagne.Daarbg groote reinheid van bet beddegoed. De bovenge noemde middelen: zoutzuur en citroenzuur kunnen thans niet meer baten, omdat de cholerakiemen dan reeds in het darmkanaal >gn. Onder de geneesmiddelen, die in staat z{jn de. cholerabacillen snel te dooden, en wel ia 't bjjzonder creóline en kanedolie zou. ik het laatstgenoemde verkiezenéén droppél goede kanedolie met éen droppel venkelolie in ten wijngla» vol waterelk kwartierzoolang de verschijnselen der ziekte niet' bedaren. Verkiest men creóline, dan zg het die van William Pearson Co. «n neme een volwassene, oaar den raad van' Dr. J. Gr one man, daarvan 5 gram in een gewoondrinkwater- glas, half 'vól water; in eens in; een kind neme 2 tot 3 gram; wórdt het jngenoinene terstond uitgebraakt, dan wor^e de gift on middellijk herhaald. Iumiddels worde een geneeskundige geroepen! v. 0.n.M. - Xüviif fimnnot .Hst Hsmburgsr joholsraaberiott vsn 81 Augustus; wijst 181 dood^u ua op 496 aangeUsten. - v Öp Kei ter tViibelm'trelalostia kat uiibrëliëbcfer nekte niet sonder invloed gebleven. De „Nord-, deotsobe AiJg. Zeitang" meldt, dst Z. M. de jsobt- partijen in Zweden beeft afgeichreven. Z. M. is zegt de Norddeuteohe tot dit besluit gebraobt door het heerschen der obolera op sommide punten van Dnitsohland, onder welke omstandigheden, de Keizer liever het vaderland niet wil verlaten. Beiglö. n Sarah Bernhardt, die deter dagen te Brussel aan; kwam, is niet door de oholeravreee bevangen, welke in onze dagen zoovele gemoederen bekruipt.:» «Ik zon bang zijn voor de obolera f" zei ze tot een Brnaselscben interviewer. „De obolera is geen ziekte I Ik ontken h®t bestaan van de cholera. Misschien tallen slechte weinig menschen mijne voorstellingen hier en te Antwerpen bijwonen, maar de wéihigen, die er komen, zullen niet meer denken aan de eholen, terwijl zij in den sohouwbnrg zijn. Ik zal ben misschien redden van die zoogenaamde ziekte Spaxije. Spanje blijft nog geheel vrij. De gezondheids toestand ia ditjaar zelfs baitengemeen gunstig. De reizigers aan de grenzen worden san hei, vroeger bekende berookings prooee onderworpen. BÏNNENLANDl Uit Alkmaar wordt Op de eerste kermiedagen alhier kwamen vele dames en meisjes tot de treurige ontdekking, dat hare portemonnaie gerold was. Vooral was dat het geval bij bezoeksters van bet waasenbeeldenspel van Grombaoh. De eigenares daarvan, die talks natuurlijk hoogst onaangenaam vond, lette daarom goed op, en als resultaat daarvan, wees ty de politie als vermoede lijke dadères een meisje aan, dat in het oogloopend dikwijls hare tent bezocht. Ze werd gearresteerd en in baar bezit werden 5 portemonnaiee gevonden, die ty bekende gerold te bebben. De veelbelovende daderes telt pas 11 jaar. Dinsdag werden nog te Middelburg een goede 190 militairen verpleegd in het h<>8pitaal en de bQlpkaterne, als lijdende asu kramp in den buik. Gelukkig hebben zich weinig anderen gevallen nog voorgedaan, terwyl de overigen voor hel grootste deel genezen zyn, hoewel zy nog zeer zwak zyn. Maandagnamiddag maakte een groot deel van de heretelde manschappen eene Wandeling van een nar, doch velen waren, toen zij terugkeerden, zeer ver moeid, en zouden niet meer in staat geweest zyn nog langer te loopen. Door hst bestuur van hst gewest Noordholland van het Ned. Gymnastiek-Vèrbond is de openbare uitvoering vastgesteld op 17 en 18 September te Heera, ónder leiding van den heer G, H. Lui ting, Iperaar aan de hoogere burgerschool iddaar. Te mond-Binnen is iu 93jarigen ouder dom overleden de oud-stryder Jan Hollander, drager van het Metalen Krnis. Zondagmiddag werd aan dènBurenweg. onder de gemeente Bctaiajgen, een paard en ryinig met twee personen door béu hoos in de sloot geworpen. Niet dan met inóejte^sterd de,. vrouw uit het te water legend rijtuig gered. De bestuurder van bet rjjtuig, die door het doorsnijden van de tuigen het paard traohtte te bevrijden, kreeg daarbij een ernstige, verwonding aan den «rui, zoodat genees- kundige hulp moest worden ingeroepen. Vin een in de nabijheid staand buis werd de aohopripic» afgeworpen en een damhek uit zijn h<ii5wjl"gorukien..opcenigenafetsudWèggesUDgerd. Een brief, den 37n Ootöber' '1885 te Breda óp de post. gedaau. is den 26n Ang. ji. aan zyn adres te Zutfon bezorgd. De brief was in ds bus op den Maagdijk te Breda tussobsn de houten af sluiting geraakt en duar bijna zeven jaren verborgen gebleven. Dezer dagen woedde over Texel op nieuw een onweer. Iu 't hevigst van de bui, terwijl 't zeer donker was, zag men duizenden lichtjes, waar schijnlijk St, 2lmuivöör» die zioh aan hoornen en andere voorwerpen vaatheohtten eu een belangwek kend schouwspel opleverden. De phoapborisohe liohtjes, door de vissehera ffOnweeravuurtjes" ge noemd, waren ruim een kwartier lang zichtbaar. Met groote opgewektheid is het jaarfeest der jonge Koningin herdacht op de dorpen Hoorn en Ondeicbiid op Texel. Vooral de schooljeugd vierde feest en was met vlaggen en Oranje getooid, terwijl zij lieve toepasselijke liedjes deed boorau. De rederijkerskamer aan den Hoorn zette 'savouda het feest voort en bezorgde velen een recht genot- vollen avond. De heer Sohaap, hoofd der sohool aan den Hoorn, die 't initiatief nam tot het feest, heeft alle eer van zyn werk. Donderdag dreef langs Texelstroom veel klein wrakhout. Men heeft echter van ongelukken langs de kust niets vernomen. Waarschijnlijk is dus eeu oud wrak, dst nog in de buitengronden zat, uiteengeslagen. rV Te XSnltbuIwen sloop Donderdagmiddag op den dag een persoon in de woning vau K. T., terwyl alle ieden van het gezin afwezig waren, met uitzondering van de vrouw des huizes, die zioh aobter op de plaats bevond. Toen deze weder binnenkwam, bemerkte zy aan voetstappen op den vloer, dat er iemand was ge weest. By oaderzoek bleek, dat er uil een kast een bankbiljet van 60 gld. en ongeveer lOgld. aan zilvergeld was genomen, Donderdag ia de nieuw benoemde commissaris van politie Van Goor te llnsarlem beëedtgd door den officier van justitie, eu daarna geïnstalleerd door deu Bargemeealer. Beiden braohlen grooten lof aan Mr. Rasoh voor zyn tact en beleidvol op treden in de volvoering vac zijn moeilijke taak. De burgemeester drukte den beer Van Goor op bet hart te bedeaken, dat hij hier'een ander publiek had dan in Utreoht, Gelderland en Brabant. la verband met de cholera is door de Staata- ipoorweg-Maatse^tppij met den Raad van Toezioht op den Spoorwegdiensten, in Den Haag eene oon» ferentie gebonden, naar aanleiding waarvan die maatschappij zal óvgrgaan tot voorloopige opheffing der doorgaande rijtuigen iu haar aansluitende snel treinen met het buitenland. AU voorzorgsmaatregel tegen de obolera is door de Regeering bealotèn, dat aan de grens stations zal worden geconstateerd of er ook reizigers van Hamburg het Ryk binnenkomen. In dat ge val tollen zy naam en bestemming moeten opgeven. Mocht de bestemmingsplaats binnen Nederland liggen, dan zal de burgemeester van die gemeente daarvan door den stationschef verwittigd worden. Het beele personeel van de caoaófabriek van de firma Van 'Houten, te Weewp, heeft huu pa* troon, 4eo 'heer Soheffar, een hartelijke ovatie ge bracht, - naar aanleiding van tyne benoeming tot Ridder in de Orde van Oraoje-Nasiau. De stoet was met lampions verlicht en de muziek vau „De Adelaar" voerde voor da woning vau deo gedeco reerde de volksliederen uit. Dé heer Soheffer heeft voor deze van hulde en sympathie getuigende ovatie allen hartelijk dank getegd. Door het vertrek van den heer A. van Dijk, )eeraar in de gymosstiek en aU zoodanig te Rot- tertlaoo beboemd,.„lijdt. HplIsndsch.Noorderkwsriier een gé roei ig verlies,Hy toohwae gedurende vele' jaren de hoogst verdienstelijke direoteur, het bezie lend middeopuut van de gymnaetiekvereenigingen „Herkulee", te Beemoter, ffVoorwaarta", te OToord-Hohermer, en „Kraobt en Vlugheid", te Alkmaar. Onder zijne uitnemende leiding zijp door boven genoemde vereenigingem vereohtlleude prijzen be haald, laatstelijk nog op den onlangs te Leeuwarden gehouden wedstrijd, door „Hercules" den eersten, door ffVoorwaarta" den derden en door #Kraohl en Vlugheid" deu direoteureprys. Te Setaeroaerhorn werd op den verjaardag der Koningin de eerste tentoonetelliug vanwege de aldaar in dit jaar opgeriehte vereenigiog „Floralia1' gehouden. Zij wekte veel belangstelling en mag uitstekend geslaagd genoemd worden. De heeren gebre. Admiraal uit de Rijp, uitmakende de jury ter beoordeeling der ingesouden planten, kenden de prijzen toe als volgt: Voor de beste stelles van 4 planten le prya Jb. de Bakker. 2e prijs C. Nierop, 3e prijs E. Voerman Jr. en voor het beat gekweekte exemplaar van elk der 4 plauten gelijke pryzen aan de wed. J, de Vries en C. Heertjes, W. de Jong en D. Heertjes, terwijl nog aan 10 andere inzenders eene eervolle vermelding ten deel viel. Voor de beste planten, gekweekt uit de door de heeren Admiraal in het voorjaar gratis verstrekte zaadkor reltjes (door schoolkinderen), ontving de scholier J. J. Manriks den eersten prijs, eeu frjaai blóëmstel, geschonken alweer door de heeren Admiraal, en zyne medeleerlingen A. Kwak en Stijntje Roos den tweeden en derden prjjs. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 25 met-10 legen 2 stemmen verworpen het voorstel van burg. en weth, tot bet bouwen eeaer woning ten behoève van het Rijksloodswezen en tot het verhuren dier woning^ SBn den Stsst, mair dst col lege uitgenoudigd bij den Raad voorstellen iu te dieoen tot aanbieding'van een stuk gemeentegrond aan het Rijk, waarop dit zelf een gebouw kan etiohtcn. De beer J. Daalwyk beeft den 1 September zyne betrekking als secretaris der gemeente Beets nedergelegd; tot waarnemend aeoretsris ia benoemd de bèer H. J, Daalwijk, te Oudendijk. Maandag is te Alkmaar do jaarlyksohe harddraverij gehouden vanwege de Alkmaareohe HarddraverijaVereeuigiug, waaraan door 16 paarden werd deelgenomen. De prijs, 260, werd behaald door «Geraldiue" van den heer A. S. Wassenaar, te Haren, bereden door den eigenaarde le premin, 100, door „Krjrlatie", van de heeren Coerts de Bossou en Leopold, td Amersfoort, bereden door den heer Leopold de 2e premiej 50, door ffCahrl" van den heer Koie, te 'e Graveubage, bereden door den heer C, Persoon. De prijzen werden onmiddellijk na afloop, met een waardeerende toespraak, door den president der Alkmursehe Harddraverij-Vereenigiog, dan heëriA, R. Mulder, den winnaars overgereikt.

SPC | 1892 | | pagina 1