"Woensdag, 3 Augustus. HELING: Noorc hollands Nieuws- en Advertentie-blad. -en-dertigste «Iaargang. 1 1 BUITENLAND. Bureau Weerwal P URM EREND, Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Mei. Gewone tijd. SP Stoombootd. Amsterd.-Purmorond Verachjjiit MNSBAG en ZATfEDAÖ. A b o n n e m e n t s p r g s 85 Cents pier drie maanden, fraucp per post ƒ.1. Advertentiën iri te zenden- -desMaandags én Vrijdags tot's middags 2 ore. Ingezonden stukken liefst vroeger. i - Advertentiënr van 1—5 regels 75 Cjts., elke regel daarboven 15 Cent. Vaq 3 plaatsingen, in eens/ppgegeyen, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummeis g r a t i s. Bg voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote .letters gorden naar plaatsruimte berekend. V Amsterdam u Zaandam u Oostzaaa i, Purmerend h Kwadijk-Edam Oosthuizen n Avenhoru Hoorn Blokker Westwoud u Hoógkarapel a Bovenk.-Grootebr. Ak. Enkhuisen Van AMSTERDAM naar pNKHÜIZEN. Van ENKHUIZENnaar AMSTERDAM 6.;6.45 6.16 6.26 a6.86 13 w a P 7.08 7.18 7.25 7.31 7.41 7.48 7.67 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.48 8.07 8.17 8.27 w «P •a p 8.43 8.59 9.11 9.23 9.29 9.89 9.46 a.9.53 13 9.13 9.29 9.41 9.56 I0.Ó8 10.18 10.20 10.32 10.89 10.45 10.51 10.68 11:03 10.20;Dins- 10.33 10.49 11.08 11.27 1.— 1.07 1.18 1.26 1.36 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 T3 •S (3 2.20 2.27 2.83 3.02 6 3.20 6 3.38 3.45 3.51 4.01 4.08 4.19 4.28 4.31 2.3914.37 2.46]4!44 - 2.6i!4.49i7 .14 !si .37 .47 6.59 18 Van ENKHÜIZEN naar STAVOREN per stoomb. morg. 8.32, in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9,65, 10.05 10.21 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.81 11.87 11.44 11.49 V Enkhuizön h Bovenk.-Grootebr. iï Hoogkarspel ii Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn u Oosthuizen n Kwadijk-Edam. Purmerend n Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam G.25 5.31 5.88 5.49 .5.55 |«.09 16.17 ,2 6.24 ^6.84 6.41 7.27j 7.84, 7.40 7.46 7.55 8.03 8.10 8.20 8.27 - 18.88 7.—'8.49 7.22|9.08 7.20, 9.2 9.40:11.27! 9.26' 9.46 9,33; 9.58 9.89.' 9.59 9.4510.05 9.51 (10.13 10.22 10.30 2 ,3 11.48 *8 a 10.41 10.48 12.07il.05 10.69} 11.19 11.0812 25(1.33 11.20,12.87}!.50 to as. IS <a 2.05 2.13 2.13 5.65 8.55 2.19 6.01 2.26 6.08 9.Ó5 2.32 6.15 2.88 6.21 2.48 6,31 2.56 6:39 2.208.086.46 2.30 8.13(6.56 2.87I8.20I7.O8 2-.48j8.82i7.14' 2.59l3.43j7.25ll0.01 8.18,8.6YI7.89|10.18 9.18 9.29 9.87 9.48 Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dmsdag Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7,8.45. D e e Dinsdags Vm. 6, 6, 7, 9, 10.46, 12. Nm. 2, 4, 6, 7,'8.46 Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Diuedag.) Vm. 6:80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.80, 2,4, 8.46 De s D ihsd ags Vm. 6.80, 8, 9.15,11. Nm. 12:80, 2, 4, 6, 8.46 D es Zondags Van AMSTERDAM 's avonds 11 uur. 11.32, .'anam. 4.65 en 'savonds 7.28. Van STAVOREN naarENKHÜIZEN 'a morg. 8.21,10.—,'anam. 4.84 en's av7.80 12.61, 6.26 én 8.40. Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6.50, 9.—, 8.07 en 6.26 Bjjna veertien dagen gelegen werd ten huize van den Heer Van Vlissingen aan de Leidsche Vaart bg Haarlem een kolossale diefstal ge pleegd. Bg afwezigheid van,de bewoners is de dief (of zgn de dieven) door overklimmiug der tuinschutting en verbreking van een keu kenruit binnengedrongén, heeft kasten en meubelstukken vernield en een massa_v.oor- werpen van waarde medegenomen: zoo om vangrijk schgnt de bait te zgn geweest, dat het géreedschap, wiaarmede* de nachtelgke be zoeker zgn bedrjjf uitoefent, moest worden achtergelaten. Het gelukte dé politie kórt daarna, den vermoedelgken dader aan te hou den: althans zjj nam als zoodanig een acht tienjarig jongmensch in bewaring, tot wiens aanbeveling kan dienen dat hg reeds verschil lende vonnissen heeft oudergaan. En dat, terwgl hg nauwelgks de kinderschoenen is ontwassen! Een lAter bericht meldt, dat de gestolen zilveren voorwerpen alle, de opsomming vormt een heele waschlgstl in beslag zgn genomen bg een koopman te Leiden. Het doQr dezen opgegeven signalement van den verbooper komt jaist overeen met dat van den gearresteerde. Flinke handelsman die zoo goed heeft uitgekeken, en in wiens geheugen het uiterljjk voorkómen van zgn begunstiger zoo nauwkeurig is bewaard gebleven »Zou die koopman daar wel zonder kleer scheuren afkomen?" vroeg een mjjner huis- genooten, toen we met onze gemeenschap pelijke courantenlectuur bezig waren. >Ik weet het waarlgk niet. De rechter zal moeten uitmaken, of er termen bestaan om dien man een ernstige waarschuwing" te geven, denk ik. 't Is negotie. Hg heeft eerlgk gekocht en betaald, wat hem werd aangeboden: voor de herkomst dier voorwer pen is hg niet verantwoordelijk". >Maar, het moest hem toch wel verdacht voorkomen, dat een knaap van achtlien jaar met een half muséum van zilverwerken, waar onder eenige die niet tot de alledaagscho voorwerpen behooren, komt ^androgen? $Kag niet de onderstelling voorde hand, dat de verköoper ze niet op een gewone manier in bezit had gekregen? Wie weet of ze niet ver heneden de waarde zgn verkocht." >Dat mag niet voorondersteld worden, zoo lang het niet bewezen is. En al' ware het zoo, des te beter voor den bestolene, die dan zooveel minder zal te Betalen hebhen om op nieuw eigenaar te worden. Madr we kunnen daar verder niets van zeggen de rechter'zal natunrljjk met stiptheid onderzoeken, of door dei) Leidsohen koopman iets onwettigs is gedaan". Geheel bevredigend was, dit kon ik wel bespeuren, mjjn antwoord op de gemaakte opmerking niet. Zjj was gegrond op de over tuiging, dat men niet zoo dikwjjls van dief stal zou hoöfën,indien er minder ruime en gemakkelijke gelegenheid was, om den buit te gelde té maken. Een bekend spreekwoord zegt: De heler is zoo goed als de .steler", en tuen is spoedig geneigd den eerste als medeplichtige tebeschouwen. Wg leekenop.rechtekqndig, gejjied hebben van sommige dingen onze eigenaardige op vattingen, die dikwjjls heel niet overeenkomen met de zienswijze dèr juristen. Ik geloof ook, dat een verzwaring van de verantwoordelijk- beid van sómmige handelslui tot de wensche- ljjke zaken behoort. Er is geen ding zoo vreemdsoortig, zoo buitengewoon, of.men vindt altjjd personen, die erraad méde weten; en er geld voor.geven. Een poos geleden had den, in een van onze groote gemeenten, op geschoten kwajongens koperen branders uit gaslantarens losgeschroefd en meegenomen een pooB daarna vond men ze terug bg Oen oudroest, bg wien ze .voor. een paar stuivers waren verkocht. Die goede man was zóo onnoozel in zgn vak, dat hg niet eens wist wat men hem kwam aanbieden. Dat het koper was, vond hg voldoende om de negotie te sluiten: dé rest kon bem niet schelen. Een paar jaar geleden werd in Rotterdam geregeld jacht gemaakt op koperen dourknoppen en dito naamplaten; steeds-waren er lui de zo" wel koopen wilden, Onder heling" heeft men te verstaan het opzetteljjk verbergen van gestolen goederen, met het oogmerk om ze aan het onderzoek der justitie te onttrekken. Ons strafwetboek bevat enkele afzonderljjkè. bepalingen, waarin daartegen straf wordtbedreigdwanneer er geen verkoop, doch eenrondig verberging en alzoo begunstiging van het misdrjjf heeft plaats gehad, dan kan bovendien een vervol ging als mededader of als medeplichtige wor den ingesteld. De koopman acht zioh meestal voldoende gedekt, wanneer hg zich slechts hondt aan hetgeen ten zjjnen opzichte is voorgeschreven. Laat ons die vérschij,lende artikelen eens lezen. De dertigste titel van het Straf wetboek draagt tot opschrift: Begunstiging. Art. 416. »Hjj dio opzetteljjk eenig door misdrjjf verkregen voorwerp koopt, inruilt, in pand* neemt, als geschenk aanneemt of uit winstbejag verbergt, wordt, als schuldig aau heling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Dezelfde straf wordt op gelegd aun bem die uit< de opbrengst van eenig door misdrjji verkregen voorwerp voor deel trekt." 'Art, 417. »Hjj die een gewoonte maakt van het opzetteljjk koopen, inruilen, in pand nemen of verbergen van door misdrjjf vor kregen voorwerpen, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste zes jaren. De schuldige kan worden ontzet van de in art. 28 No. 14 vermeide rechten en van de uit oefening van het beroep waarin hg het misdrjjf begaan heeft." (De hierboven bedoeldè rechten zgn: het beklëeden van ambten of van bepaalde ambten, het dienen bg de gewapende macht, het kiezen en de verkiesbaarheid bjj krachtens wéttelgk voorschrift uitgeschreven verkiezingen; het zgn van raadsman of gerechteljjk bewindvoerder en het zgn van voogd, toeziende voogd, curator of toeziende curator over anderen dan eigeu kinderen). Men ziet, het Strafwetboek spreekt duidelgk en geeft -den rechter de bevoegdheid tot het opleggen van een zware straf, h^aar nu de toepassing. Er staat: optettelyk koopen enz. Dat be- téekent, dat de koopman moet weten, dat hét hem aangeboden voorwerp door misdygf is verkregen. Het bestaan dier wetenschap moet bewezen kunnen worden en dat scbjjnt' niet gemakkeljjk te zgn: de koopman houdt zich» wanneer hg vervolgd wordt, natuurljjk alsof bjj geheel ter, goeder trouw hééft gehandeld. Een aauwjjzing van schnld kan gelegen zgn in bet feit,dat hg er mintler vpor betaald heeft dan 'dé wezenlijke waarde,maar of dit steeds als wettelgk bewjjs in aanmerking komt, valt te betwjjielen. In ieder geval geloof ik dat bet tot de groote zeldzaamheden be- tyoorfc,op iemand, die een gewoonte m&sdct van het opzettelgk koopen enz. van verdachte voorwerpen, bet laatato lid van art. 417 te zien toegepast, ofschoon in sommige gemeenten de adressen van znlke brave handelaars bjj de politie genoegzaam bekend zgn, om haar te nopen die heeren dadelijk met een bezoek te vereerén, als een diefstal tot haar kennis is gekomon. En daarom kunnen wg wel als regel stellen, dab de koopman weinig gevaar loopt, al is er ook >een luchtje" aan het ge- koohte voorwerp. Vooral wauueer hg in acht genomen heeft wat voorgeschreven is in art:437, waar wg lezen >De goud- of zilversmid, kashouder, horlo gemaker, uitdrager, winkelhoudende opkooper of tagrgn, die geen doorloopend register houdt of in dat register geen aanteekening houdt van alle door hem gekochte goederen, of daarin niet vermeldt den koopprjja, de'namen en woonplaatsen der verkoopers, of die nalaat dat register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aan gewezen ambtenaar, wordt gestraft met geld boete van ten hoogste vjjf-ea-twintig gulden. Indien tjjdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zjju verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens geljjke overtreding onherroepeljjk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis aan ten hoogste zes dagen worden opgelegd/1 Het vermelden van naam en woonplaats der verkoopers zal in vele gevallen wel een wassen neus zjjn. Lieden, die er belang bjj hebben eenig' voorwerp van de hand te doen zonder er het volle daglicht op te doen schjj- nen, zullen wel zoo slim zgn een verdichten naam op te geven, en voor hnn identi teit behoeft de koopman niet in te staan. Ik heb deze dingen in herinnering gebracht, om meer dan één reden. Vooreerst is een kjjkje in enkele bepalingen van ons strafwet boek, wanneer eenig bjjzonder voorval daartoe aanleiding geeft, zeer nuttig. Ten tweede, kan bet goed zgn, een kleine waarschuwing te richten tot handelaars iri gebruikte voor-' werpen, om niet al te veel te vertrouwen op de veiligheid, die de inoeieljjkbeid der bewjjs- voeriDg hnn tegenover de .bepalingen der wet geeft. En eindeljjk, wil ik de hoop uit drukken, dat' een 'zoo streng mogeljjke toepas sing dier wet eens perken kome stellen aan de handelingen dergenen, die den diefstal indirect aanmoedigen. De hand over hand toenemende brutaliteit van inbrekers mag niet |angèr worden gevoed dóór een omzich tige toegeeflijkheid, die gevaar oplevert voor de openbare veiligheid. W aai-Faiso. i' - yranltrljlaL. - Een nieuwe ausrahietieohe diefstal. Maandagmiddag op klaarlichten .dag, tuBscben drie en vier ure de zaak ia door de geheimhoudiog der autoriteiten niet eerder bekend geworden is midden in Parijs vau een vraohtwagën der kmitfabriek van St. Deuis een kist gestolen, bevattende vyftien kilo griaoniet eene ontploffingaatof, even krachtig als het dynamiet, Er. is geen twijfel of de diefstal ia gepleegd door de antrohiaten, wier aanslagen in den laataten tijd'door gebrek aan dynamiet gestaakt waren, maar die thans door deaen diefstal'weer van 150 pairóneu ziju yoortien. De politie atelt alle pogingen in het werk om de kist terug te vinden, maar die pogiogen zjjn tamelijk hopeloos. Men kan binnenkort nieuwe ontploffing vérwaohten. c Het gezantschap van Rumenie te Parijs heeft be richt ontvangen, dat tot op dit oogenblik geen en kel cholerageval in Rumeuie is voorgekomen, en waarschijnlijk zal dat rjjk ook van de epidemie ver schoond blijven, dank zij den uitgebreideó voor zorgemaatregelen. Langs den Rumeenaohon oever van de Pruth, welke de grenaaobeiding tneaohen Ruslanden Rumeoie vormt, is een gezondhèidoor- don getrokkea; alleen het stadje Ungheni ia open voor de reizigers, die uit Rnaiahd komen en dezen moeten er vijf dagen qnarabtaine houden. Het Dou'ache Medizinieehe Woohenaohrift beweert in "éene stadie over de obojera in de omstreken van Parijs, dat daar reeds sedert April gevallen van eohle Aziatische cholera zijn voorgekomen, die onder bemanteling van dén waren stand van taken voor oholera nostras werden uiigegeveu. De Berljjnsohe firma Siemens en Halake zal niet deelnemen aan de wereldtentoonstelling te OhiOago. Zij kon het niet eens worden met de direotie, welke haar, volgens het «Berliner Tageblatt", allerlei moeielijkhcden in den weg legde en wel voornamelijk op het aanstoken van Edison eu zijne maatschappij, die vreesden dat de Duitsobera de Amerikanen ia dit opzicht zouden overschaduwen. Thans lal de wereldberoemde firma te Chioago een eigen fabriek vestigen. Met den bouw is reeds een' begin gemaakt. De Gladstooiaan Lyll is als afgevaardigde van de Orkneij- en Shetlandseilanden herkozen met 2617 ztemmen tegen 1614 stemmen, op den oandidaat der unionisten uitgebracht. Btil Eftrlje Over het voltrekken te Sofia van eeu viertal doodvonniieen aan de veroordeelden in bet geding wegens den moord op den minister Beltobef laten de Woener bladen zioh goedkeurend uit, terwijl de Rusaohtsohe en Franeche pers er geweldig over te keer gaat. De andera zoo bevredigende «Tempi" wijdt er zelfs zjjn geheele bulletin du jonr aan en beepreekt het gebeurde op een toon. waarvan lafaards en moordenaars sobering en inslag is. Met name wraakt het blad het doodvonnis, door een krijgsraad geveld in een staatkundig geding. Rxielona Keiter Alexander III heeft dezer dagen een werk van humaniteit volbracht. De iu het gouvernement Astrakan wonende Kalmakken, die allen den Boed* dhistiachen godsdienst belijden en omstreeks 160,000 zielen lellen/ zjjn nit bonne lijfeigenschap ontslagen.

SPC | 1892 | | pagina 1