SCHUITEMAKERS 1892. Zondag, 17 Juli. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-èn-dertigste Jaargang. I Heden en toekomst. Dii M In de ïeffiie laars. 3 il '"Vm I KORTE STUKJES. f P Advertentiën van 15 regels 75 Of»., elke regel daarboven 15 Oent. Yan 3 plaatsingen, ineens opgegeven, worden slechts 2berekend. Bewijsnummeia gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bureau Weerwal PURMEREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften k 25 Ct. per 5 regels, k oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregelihg 1 Mei. Gewone tijd. 1.— 1.07 1.18 1.26 1.35 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 11.06 11.18 11.25 ar Stoombootd. Amsterd.-Purmer3nd Burgemeester en Wethouders vau Purmerend. - Overwegende dat in dit, meer dan in andere jaargetijden, buik ziekten plegen voor te komen, en dat goed drinkwater alsdan een hoofd- vereisohte is, Nemen de vrijheid de ingezetenen dringend aan te raden, nu 't nog tijd is,- mot het regenwater zuinig te zijn en voor sohrobben, boenen en wassohen, zoovee) mogelijk welwa ter, in plaats van regenwater te ge bruiken. J. WORP. ■'ft ",<21'i* ry- tr - - -V/ v •c f j If sT /t - **•1 JO 1 v w - fl<ww ?41 !S 1 *t f jjk>t 4 I s PÜRMERENDER COURANT. Verschijnt DINSDAG en ZAT?RDAG. Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post1. Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags ure, Ingezonden stukken liefst vroeger. V Amsterdam f Zaandam tt Oostzaan Formerend Kwadijk-Edam Oosthuizen Avenhoru ff Hoorn ff Blokker -f" ff Westwoud Hoogkarspel Bovenk.i-Grootebr. Alc. Enkhuizen Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. Van ENK HUIZEN naar AMSTERDAM. 6.J6.45 628,7.03 6.26|7.13 i.6.86 .3 'P 7.25 7.81 7.41 7.48 7.57 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.48 8.07 8.17 8.27 03 T3 8.43 8.59 9.11 9.23 9.29 -9.89 9.46 A9.58 'H 9.12 9.29 9.41 9.56 10.08 10,18 10.20 10.32 10.39 10.45 10,51 10.58 11.03 10.20 Dins- 10.88 dags, 10.49 11.27 3 2.20 2.27 2.33 8.02 3.20 3.33 3.45 8.51 4.01 4.08 4.19 4.26 4.31 .14 .31 .87 .47 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per atoomb. morg. 8.82, in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN H 9.55, 10.05 10.21 10.82 10.43 10.49 10.59 II.81 III.87 jll.44 .5114.49(7.18 11.49 11.82, 's 12.51, 2.394.37 2.4614.44 2. 6.59 V Enkhuizen Bovenk.-Qrootebr. Hoogkarspel Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn Oosthuizen Kwadijk-Edam. Purmerend ff Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam nam. 4.56 en 6.25 en 7.20 7.27 7.34 7.40 5.25 5.31 5.38 5.49 .5.5517.46 S6.09J7.55 'o 6.17)8 03 .3 6.24 8.10 6,34 8.20 6.4LI8.27 [8.88 7.—'8.49 7.22)9.03 aavonds 7.28. 8.40. 9.20 9.26 9.46 9.33j 9.53 9.39i 9.59 9.4510.05 A 9.51 SP 11.27 2.1815.65 8 65 2.196.01 -o K 2.266.08 9.05 2.826.15 2.38,6.21 11.48 *r! 2.05 2.48,6.81 9.18 S 2.18,2.56,6.89 2.208.086.46 2.30 3.18 6.56 9.29 9.87 12.07 1.05 2.37 8.20 7.03 9.48 10.13 10.22 10.80 10.41 10.48 10.59) |l,19 2.48,8.82 7.14' 11.0812 2B!1.33'2.59 8.43 7.25,10.01 11.20,12.87il.5Q,8.18,3.57i7.89,10.18 Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's morg. 8.21,10.—, 's nam Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6 50, 9.—, Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag Vm. 7d 9, 10.40, 12. Nmd, 2, 4, 6, 7, 8.45. Des Dinadags: Vm. 5, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm.2, 4, 6, 7, 8.45 Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag,) Vm. 6,80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6,8.45 Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.15,11. Nm 12.80, 2, 4, 6, 8.45 Des Zpndags. Van AMSTERDAM 's avonds 11 uur. 4.84 en's av 7.80 3.07 en ,1 6.25 PURMEREND, 10 Juli 1892. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN CITTERS. De Secretaris, Er bestaat op dit oogenblik geen kleih volk, waarover in het buitenland zoo druk, en wel in gnnstigen zin, gesproken eu geschreven wordt, als over ons Nederlanders. Als men bedenkt, dat men ons vooral in Engeland tot voor korten tjjd tot de natiën zonder merg en pit, tot de uitgedoofde" natiën rekende, en dat ditzelfde Engelsche .volk thans met hoogen lof over ons spreekt, dan vraagt men onwillekeurig: Waaraan hebben we die zeld zame onderscheiding te danken?" Bij gelegenheid der viering van het drie honderdjarig bestaan der universiteit te Dublin, Ierlands hoofdstad, heeft aldaar Professor Oort van Leiden in de vorige week eene toespraak gehouden, die omdat de heer Oort ver klaard had, nooit "in het openbaar in het Engelsch gesproken te hebben de algemeene 4) Op hetzelfde oogenblik, dat Stoffel het kloeke besluit nam, in de keuken naar Augnata te gaan zoeken, besloot Augusta, aan de woning ven den kapitein naar-haren Stoffel te vragen en juist toen Stoffel zonder de, laars in den bierkelder op gesloten werd, moest Augnsta inet de laars onver richter zake terngkeeren, want het huis van den kapitein was gesloten. Bij hare woning aangekomen, glnurde de wakkere keukenmeid eerst door hef raam van de verlichte woonkamer ten einde het veld te verkennen. De kapitein was er nog niet. Maar Mevrouw was ook niet in de kamer en dat was kwaad I Stellig lag ze in het, achterste deel van bet hnis, in de nabijheid van de aohterdenr op de loer en de arme Augusta kon haar toch niet roet de verlakte laars onder de oogen komen 1 Maar wanneer wist vrouwelijke slim heid geen raad te vinden en zou daD na eene ver liefde keukenmeid geen uitweg weten I Augusta bad spoedig" een list verzonnen: ze belde aan. Mevrouw wist, dat ze alleen in hnis was; bij het .hooren van de bel ton te denken aan het vet* bewondering opwekte, zoowel om de taal als de geestigheid. Iu diezelfde dagen heeft de beer Ooms, lid van de Amsterdamsche Roei- vereeniging »Nereus", na verleden jaar op de Seine het kampioenschap van Frankrjjk te hebben veroverd, de bests roeiers van Engeland op den Theems verslagen. Hjj zegevierde in elke afdeeling en bleef ook in den beslissendeu laatsten kamp overwinnaar. Naar aanleiding van deze beide feiten schrjjfc het Engelsche dagblad De Globe, dat de Engelschen altijd veel te gering over de Nederlanders denken, en dat dezen een flink volk zjjn, zoowel op het gebied van studie als van allerlei sport. Een weinig vroeger heeft eene keurbende van Hollandsche zangers en zangeressen onder Daniel de Lange zich door de voordracht van Oud-nederlandsche liederen in Duitschland en te Weenen grooten roem verworven. En het is van algemeene bekendheid, dat onze schilders in Duitschland, Engeland en Frankrjjk uit muntend aangeschreven staan. »Te Hamburg handhaafden verleden jaar de heeren Bloemen en Harthoorn op schitterende wjjze onze nationale eer in den zwemwedstrijdonze schaatsenrijders worden onder de gèdochtste mededingers gerekend, en er heeft nauwelijks meer een internationale wielrjjderswedstrjjd plaats, waarin niet Hollanders de eerste prijzen behalen", zegt de Nieuwe Rott. Courant. Voorwaar, met een zoo krachtig jong Holland kannen we met gerustheid la fin du siècle (d. i. het einde der eeuw) te gemoet gaan." Vooral, voegen wjj er bjj, .nu ons volk zich in het buitenland ook op het gebied van knnst en wetenschap een zoo goeden naam ver worven heeft. Inderdaad, het staat er op dit oogenblik zoo slecht niet met ons bjj. We hebben reden om tevreden te zjjn, ons te verheugen zelfs. Bestond er eene kleine kwart eeuw geleden, volgens sommiger meening vrees, dat de dagen der vrjjheid en onafhankelijkheid- des Neder- landschen volks geteld waren, verwachtten in wachtte bezoek en of ze wilde of niet, ze zon naar voren moeten gaan om open te doen. Nauwelijks had Augusta dus de bel luid hooren overgaan of ze snelde, zoo vlug hare gezrtheid toeliet, Om h$t huis heen, sloop naar de aohterdenr, deed die open en vloog naar de keuken ze was gesloten I .Toen naar de provisiekamer ze was gesloten. Groote hemel, waar na heen met die groote laareStil, naar haar eigen kamertje de deur was wel op slot, maar zeQhad den sleutel. .Vlag deed ze epen en trad binnen, maar net had ze nog den tijd om de deur in 't slot te gooien en te grendelen, toen Mevrouw van voren kwam aanzetten en haar voor de diohte deur een stroom van lang niet malsehe woorden naar het hoofd wierp. ffHier, dua hier in haar kamer zit ze ver- atopt in baar kamer en ze laat mij denken, dat ze niet thnis ia, ten einde ongestoord te kunnen luieren 1" raasde Mevrouw eo woedend trok ze aan de deur, „Ik weet, dat je hier bent, ik beb je dé deur zien d-cht doen, doe open, zeg ik, doe open, ik wil welen, wat bier gebeurt 1" Ja, ja Mevrouw dadelijk I" stotterde de verschrikte Augusta, terwijl ze haastig de laars onder de dekene van haar bed verborg. Maar de woedende meesteres rukte zoo hard aan de deur, dat de kleine grepdei bijna geen weerstand meer kon bieden, en dreigde met ffaohtwaohten en politie agenten, zoodat de arms keukenmeid kwalijk den tijd had, de dekens die dagen de zwaarhoofden, dat de Pruisen onze grenzen overschrijden zouden en wjj in minder dan geen tjjd geannexeerd zouden worden, die vrees is verdwenen, sinds beroemde buitenlanders ons herhaaldelijk heb ben verzekerd, dat de eer en de roem, ons om de gelukkige beoefening van kunsten en wetenschappen, van Bport in den ruimsten zin des woords ten deel gevallen, ons in de toekomst eene plaats in de rjj der onafhan kelijke natiëa verzekeren. Vooral ook sinds de Keizer van Duitschland zich tjjdens zjjn bezoek aan ons land zoo vleiend over ons .yol^ beeft" uitgesproken en nu onze Koning inhen door onzen machtigen nabuur zoo har telijk zjjn ontvangen, sinds dien tjjd vooral zjjn de vreesachtige harten volkomen gerost gestald. t- Maar, maar al behoeven we nu voor eene annexatie door de Dnitschers of door wie ook, niet bang te zjjn, al is 't mis schien nooit 'noodig geweest daarvoor vrees te koesteren, al gaat onze vorstelijke fa milie nog zoo vriendschappelijk om met alle Koningen en Keizers ter wereld en al weten wjj ons in lichaamskracht, in kunst en weten schap zelfs aan de spits van alle natiën te stellen, dat alles waarborgt ons nog vol strekt geen eervol toekomstig bestaan als onafhankelijk volk. Toen een zeer bekend Nederlandsch schrijver eenige jaren geleden zeide: De kleine volken zjjn ten doode opgeschreven", toen namen sommigen, die niet graag nit hunne rustige rust opgeschrikt werden, hem dat erg kwaljjk. Zjj noemden hem een mopperaar, een onge luksprofeet en wat dies meer zjj. Anderen lachten om die sombere voorspelling en dach ten »Nu, wij zullen dat doodvonnis wel niet zien voltrekken, en na ons dan kome, wat wil." Een fraaie leer in waarheid, die deze laatsten er op nahouden. Als zjj maar in rust en vrede moge leven en hun eintje halen, ocb, dan is alles in orde Om de wat terecht te legden en eindelijk open deed. Buiten zich zelf van toorn en met een gezicht too rood, dat ze met eere nu reeda den naam Knalrood had kunnen dragen, stond ze daar in de deur, lichtte in het kamertje rond en trad toen binnen. ffDus hier verstopt I" voer ze uit, ffterwijl ik ver- geefa nags, waar je gebleven bent hier veTStopt, om mij te plagen of misschien nog erger groote hemel, wat ziet dat bed er nit meisje, wat moet dat beteekenen? fflk ik heb wat geslapenloog de beangste keukenmeid, toert ze bemerkte dat het bed er slor diger uitzag dan ze in 't donket meende - maar Mevrouw vloog haar al voorbij naar het bed toe, sloeg de dekens op en ontdekte tot beider groote ontsteltenis de ongelukkige linker laars. Een laars een laars van een man in je bed I" krijsohte Mevrouw vol verontwaardiging, dus dat is de jeden waarom je je verstopt hebt Een vrijer in je kamer, in jeo, ik mag er met aan denken. Ellendige slechte meid, waar is hij gebleven, wie is het, spreek, daü zal ik hem aangeven bij de politie en jon er bij 1 *Er is niemand hier geweest", bezwoer de wee- nende Augnsta, die thans geduoht in angst zat, *de laars is maar is maar bij toeval hier ffBij toeval? Ia hier ook bq toeval een jas, en een vest en een br broe o, *t is af* toekomst van liuuflè'kindereÉi en kleinkinderen bekommeren zij zich niot: die moeten zich maar zien te redden, zoo goed zjj kunnen. Voorwaar, die zoo denken, dat zjjn laiet de mannen, die ons volk eene gelukkige toekomst zullen helpen bereiden Ieder weet, dat de groote mogendheden, als daar zjjn Engeland, Duitschland, Frankrijk, Italië, sinds langer of korter tjjd bet oog gericht houden op Afrika, door Stanley het donkere werelddeel genoemd, Engeland en Frankrjjk hebben daar, het eerste in het zuiden en westen, het laatste in het noordén, reeds sedert jaren vasten voet, de beide andere Staten zjjn druk bezig met pogingen om het ook zoo ver te brengen. Wat beweegt er hen toe om zich, met opoffering van veel geld en menschsnlevóns, van een deel van Afrika's bodem meester te maken? De zorg voor de toekomst. Er bestaat bjj deze natiën een onwederstaanbare aandrang om zich uit te "zetten. De grenzen wanrtusscben zij zich tot nn toe bewogen, hebben, zijn hun te eng geworden. Hnnne bevol kingen, die vaD Frankrjjk uitgezonderd, zjjn sterk toegenomen en het productievermogen is naar evenredigheid nog veel sterker ontwikkeld. Overproductie van allerlei aard bestaat reeds sedert jaren en daarom is het noodzakelijk het getal afnemers te vermeerderen. Wat nu, in de nabjjheid niet te vinden is, moet in' de verte gezocht worden. En ziedaar de voor naamste reden, waarom deEuropeesche mogend heden zich in 't bezit van koloniën trachten te stellen of, indien zjj zich in 't bezit er van verheugen, ze zoeken uit te breiden. Wie geen vreemdeling is in de geschiedenis van onzen tjjd, zal het zoo even beweerde terstond bevestigen. Welnu, de strijd, door de Engel schen, Fianschen, Duitscbers, Italianen, Por- tugeezen en Belgen in Afrika gevoerd ter vermeestering of vermeerdering van grondge bied, door de Russen, Franschen en Engelschen in Midden- en Zuid-Azië, die strijd is niets eobuwelijk 1 riep de kuisohe Mevrouw. „En wat zie ik lieve hemel 't is een laars van een' officier met sporen o foei, zou een officier van het koninklijk leger, misschien wel iemand van adel, zioh 160 vergeten kunnen? Wis ia het,Spreek, ik wil hst wet'sn, van wiea is deze lairs?" //Hij is hjj is van kapitein Knalrood", stotterde Augusta, die niet wist, wat te zeggen, maar vast besloten was haar Stoffel in geen geval te verraden. ffVan kapitein Knal als door den bliksem getroffen zonk -Mevrouw doodsbleek op Augusta's koffer met kleeren neer. „Van kapitein Knalrood I Hoe hoe komt die léars hier?" Ik zeg geen woord'meer," bracht Augusta uit, vast besloten dit ook te doen want wat ze op dat oogenblik ook wist, geen middel om haar Stoffel te redden. ffGeen woord meer I Kapitein Knalrood's laars Dat is al genoeg 1" ging Mevrouw voort. Of je liegt me voor en dat zal je berouwen, want ik zal je met schande overladen wegsturen, in de gevan genis laten werpen, ja, je de stad uit laten jagen I Of je hebt de waarheid gesproken en dan zal myn wraak je nog veel vreeselijker treffen I Jon en en dien man I 't Is ongehoord, afschuwelijk, afgrij selijk, meer dan slecht, sehaudelijk (Wordt vervolgd). j r n 'i S 1', 1 V w -hl K'i

SPC | 1892 | | pagina 1