Zondag, 26 Juni. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. I I BUITENLAND. BINNEN LAN IX A b o n n e m e n t a p r g s 85 Cents per drie maanden, franco per post 1.— Advertentiënia te zenden dés Maandags en Vrgdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke régel daarboven 15 Cent. Yan 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote lettere worden naar plaafsruiyte berekend. Bureau "Woerwal PURMEBEND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. 1 Mei. Gewone tijd. 2.18 10. 10. Stoombootd. Amsterd.-Purmerend Belslê. Veraohynt DENSDAG en ZAT FED AG. 1 AJ V Amsterdam Zaandam Ooatzaan Formerend Kwadijk-Edam Oosthuizen Avenhorn Hoorn Blokker Westwoud Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. 6.— 6.16 6.26 a6.86 •ia CO .3 6.45 7.03 7.13 7.25 7.31 7.41 7.48 7.5.7. 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 7.43 8.07 8.17 8.27 8.43 8.69 9.11 9.23 9.29 9.39 9.46 a9.53 11.27 arspe k.-Gr Ak. Enkhuiüon Van ENKHUIZEN naar 8TAVOREN per atoomb. morg .in verb, per Sp'oor v.STAVOREN naar LEEUWARDEN B S 9.12110.20 9.2910.83 9.41 9.66 10.08 10.13 10.20 10.32 10.39 10,45 10.51 10.58 11.03 Dins dags. 10.49 1.— 1.07 1.18 1.26 1.36 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 11,08 2^20 2.27 2:33 2.89 3. 8.20 6.14 3.38 3.45 6.81 8.51 6.87 4.01 6.47 4.08 4.19 6.59 4.26 4.81 4.87 2.46 [4.44 2.5il4.49|7.18 8.82, 11:32, 9.55, 12.61, 10.05 10Ü 10.32 10.43 10.49 10.59 11.06 11.18 11.25 11.81 11.87 11.44 11.49 Van V Enkhuizon J it Bovenk.-Grootebr h Hoogkarapel li Weatwoud Blokker it Hoorn Avenhorn Qpsthuizen Kwadijk-Edam. Purmarend it Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam s nam.'4.5 5 6.25 ENK HUIZEN naar AMSTERDAM. 5.25 6.81 5.38 5.49 5.65 "6.09 7.20 7.27 7.34 7.40 ,7.46 7.55 8.03 8.10 bO 16.17 .3 6.24 6.4118.27 (8.38 7.-8.49 7.22|9.03 9.20 9.26 9.38 9.89 9.45 9.61 ip B a *3 9.40 9.46 9.58 9.59 10.06 10.13 10.22 10.30 10.41 10.48 10.59 11.08 11.20 11.27 11.48 12.07 12 25 12.37 I ct? B S 2.06 2.13 2.19 2.26 6.66 6:01 6.08 2.326.16 2.38 6.21 2,48 6.31 2.66 6.39 2.20 8.08 6.46 2.30 3.13 6.56 1.05 2.37i3.20 7.03 1.19 2.48:8.3217.14 1.33 2.59i3.43l7.25 1.5013.13,8.6717.39 8.56 9,06 9.18 9 9. 9. Van AMSTERDAM Dagelijks (nitgez. Dinsdag Via. 7; 9, 10.45,12. Nmd. 2, 4, 6, 7, 8.45. Des Dinsdags: Vm. 6, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm. 2,4, 6, 7, 8.45 Van PURMEREND Dagelijks (nitgez. Dinsdag.) Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6,8.45 D e s D i ns d a g"s Vm. 6.30, 8, 9.15,11. Nm. 12.80, 2, 4, 6,8.46 Des Zondags. Van AMSTERDAM 5s avonds 11 uur. en 'a avonds 7.28. 8.40. en Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's Van LEEUWARDEN naar STAVOREN morg. 8.21,10. 6.60, 9.—, -, 'a nam. 4.84 en 's av 7.80 3.07 en 6.25 D-ultsobLentL De nieuwe militaire wet, welke in de aanstaande zitting van den rijksdag zal worden ingediend, bevat een artikel tot verkorting van den diensttijd, en vermeerdering van de sterkte van bet leger op voet van vrede met 63.000 man. Daardoor wordt jaar lijks 60 millioen meer vereischt. Omtrent de jongste nederlaag der Dnitzobe expeditie troepen in Ooit-Afrika blijkt nader, dat in het gevecht met den door commandant Von Bü'ow ter «verdediging" bestemden volksstam hijzelf met luitenant Wolfram en <30 Soudaneeten is gesneuveld. Van de overgeblevenen vereohansden zich 64 man met twee onderofficieren te Kilimandjora, werwaarta hnn uit Dar es Salam 180 man versterking'ia ge- zonden. Te Parijs wil men weten, dat Koning Umberto sleohts naar Berlijn ia gekomen om met de finanoiera aldaar te onderhandelen over het opnemen van gelden voor de betaling van de eerstvolgende'coupon der Staatsschuld. Oostexxrlj]& Te Weenen is in de Protestauteche kerk, in de Dorothea-gssse, het huwelijk voltrokken tussohen Herbert von Bismarok en Gravin Hoyos. Getuigen van den bruidegom waren diens zwager, Graaf Von Rantzau, Duiteoh gezant aan het Nederlandsche Hof, en Graaf Sobouvoloif, Russisch ambassadeur te Berlijn. ..•-. Toen Prioa Von Bismarck naar de kerk reed om de trouwplechtigheid van zijn zoon bij te wonen, slingerde een man een groot pakket in het rijtuig van den Prins. Het pakket vloog Bismarck tegen de borst, De Prins schrikte, maar graaf Herbert greep het pakket en wierp het naar het hoofd van den man, die er mede gegooid had. Er klonk, nit het volk een «heil Bismarok I" -en eenige Dnitsohen nationalen wierpen zioh op den man, die zeker ge lyncht ware geworden, als de politie hem niet be schermd had Op bet bureau van politie vertelde de man, dat hij Ferdinand Lorenz heette en uit wraak had gehandeld. Hij riep ateeda: «Hij verdient niet andera; hij heeft mij met voeten getreden." Men vermoedt dat de man krankzinnig is. Het pakket zat vol ge- schriften en er stond buiten op Voor Bismarck en de openbaarheid. Volgens een beriobt v<t|i Dalzie) heeft Prins Von Bismarck in een onderhoud met den burgemeester van Weenen de heftige botoogingen bij zijne aan komst ten strengste afgekeurd. irranlsLrlJlA. het hof van assises ter dood Mariette Soubère zijn vrij- Ravaohol is door veroordeeld. Bcala en gesproken. Reuteg aeint nog nit ParijsDe ochtendbladen deelen mede, dat V*ce administrateurs der Dynamiet- maatschappij bijna vijf millioen verduisterd hebben. De eene is Gilbert Legay, oud-prefeot, oud-senator en directeur der zaken van het Departement van Binnenlandsohe Zaken, en Arton oud-agent voor de publiciteit der Panama-mpij. Legay moet Parijs ver laten hebben. Arton zou gearresteerd zijn. Men hoort weer |eens' van Wilson, den aohoon- zoon cn verdervèr van wylen President Giévy. Ongelukkig is het weer in zijn oud karakter. Te Loches, waar hij tegenwoordig gemeenteraadelid en maire is, wordt een- gerechtelijke vervolging tegen hem ingesteld, wegens knoeierijen bij gemeentelijke vetkiezingsn aldaar. Een tweegereohi met doodelyken afloop, in Frankrijk eene zeldzaamheid, heeft gisteren plaats gehad tusechen den bekenden arnarchistisehen edel man Markies de'Morés, die zich in den laatsten*tijd Sterk op anti'Semitisch gebied heeft bewogen, en den kapitein der genie Mager, die het voor zijn atamgenooten had opgenomen. Laatstgenoemde kreeg een steek in de long en stierf aan de gevolgen. Nu de uitslag der herstemmingen bekend is, telt de Kamer 92 clerioale en 59 liberale (en eene vaoature tengevolge van het overlijden van den heer Tesch). en de senaat 46/olerioale en 30 liberale leden. Xlusland Eén telegram nit Krakau bericht, dat.te Warschau een paar dagen geleden een persoon in hechtenis werd genomen, die dynamiet kocht. Het bleek, dat hij een Russisoh agent was, op wiens aanwijzing laatst talrijke inhechtenisnemingen hebben plaats gehad. Te Sofia begint eerstdaags het geding tegen de moordenaars van Minister Beltsobeff. Zij worden bovendien beschuldigd van samen- spinning tot omverwerping der bestaande orde van zaken en van poging, althans voornemen tot moord op den Minister-President Stambouloff. Cleveland is tot oandidaat vóór het presidentschap der republiek door dé demooratisohe conventie bij eerste stemming gekozen met 616 etemmen. Hill .kreeg 112, Boies 103, Gorman 36, eenige anderen te zamen 31 stemmen. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 28 Jnni. Belastingvoorstellen. Het algemeen debat ia aangevangen. Do heer Bool verdedigde, de heeren H. A. van Dedem en de 'Geer. beslredën ze als onbillijk voor grondeigenaars en ^nadeelig voor den landbouw. Minister Pierson ontkende dit,. De landbouw wordt gebaat, zoowel ten opzichte van grootere en kleinere pachters als vooral van bóeren-eigenaars, waarvan i/i niets zullen betalen in de vermogensbelasting en y8 minder be talen, dan zij van de voordeelen der verdere be lastingvoorstellen zullen genieten. Zitting van Vrijdag 24 Jnni. De Tweede Kamer heeft heden het algemeen debat over de Belasting-voorstellen voortgezet. De Heer Scbaèpman betnigde zyn sympathie voor de grondgedaohten dezer voorstellen, wegneming van het privelegie van het roerend vermogen en afschaffing van drukkende lasten. Bezwaren had hy, vooral tegen art. 33 der Vermogens-belasting en tegen de verhooging van de accijns op het ge distilleerd. Alleen wensohte hij zekerheid dat de verdere voorstellen, door den Minister aangekondigd, zullen worden behandeld, en niet verschoven door de in te dienen Kieswet. Hij doet deswege perti nente vragen. De Heer Rutgers ia wel geneigd voor deze ontwerpen - te stemmen, die niet afdoende een einde maken aan het privilegie van het roerend vermogen, maar dat onrecht verminderen. Vooral do afschaf fing van de mutatie-rechten is voor hem eendrang. De overige voorstellen zullen dea landbouw wel niet veel ontlaaien, maar op zichzelf acht bij ze goed. Tegen de vrijstellingen vooral van de doode hand ontwikkeld hg verschillende bezwaren. De Heer Havelaar betoogt, dit veel meer land bouwers in vermogensbelasting tullen moeten be talen dan de Minister voorspiegelt en ondanks de verminderingen de landbouw door de vermogings- belasting zwaarder zal worden gedrukt. Ook achtte bij den middenstand te veel gedrukt "door de ver- mogcnge-belasting. Dinsdag voortzetting. Uit monnikendam schrijft men ons: «De twee typhuelyders, die in de barak van het Witte Kruia, afdeeling Monnikendam, waren opge nomen, zijn heratellende. Hieruit kan blijken van hoeveel nut die barak ia. Terstond by de ontdekking dier ziekte is op initiatief van Dr, Niemeyer de vader van de barak en de ziel van de afdèeling éêne patiënte overgebracht, het huis ontsmet en alles in een oogwenk gedaan, wat noodig was om de uitbreiding der ziekte, waaraan eenige jaren goleden velen gestorven zijn, te voorkomen. Men heeft nu vertrouwen in de instelling, hetgeen wel blijkt uit de aanmelding, nit eigen beweging, van inwoners, om lid der afdeeling te worden." (N. v. d. D.) Ook te Zwolle ie de heer Davenport (Sequah) het middenpunt van velerlei ovaties; o. a. werd. hém door de gezamenlijke werklieden der Staats spoorwegen een kostbare met goud gemonteerde zweep geschonken, als blijk van dankbaarheid voor de genezing van een hunner makkers. In een brief uit de hofstad aan de «Middelb. Ct." leest men: «Dezer dagen werd hier weder een allerzonderlingst; feit door de betrokken personen herdacht. In éen apotheek werd het millioenste recept gereed gemaakt en daariu vond de patroon aanleiding met zijn personeel feest te vieren. Bittere ironie! In de apotheek stond men alt het ware op den uitkijk naar het millioenste reoept en het spreekt vanzelf, dat het met blgdsohap en vreugde ontvangen werd. Men las het, nn ja, omdat de artsenij naar dat vooreohrift moest bereid worden, maar van meer belang werd geacht het nommer, dat dit papiertje aan de apothekers liasse dragen zou. En zoodra het drankje of de poeders of pillen of het zalfje gereed zouden zijn, en Ms de eerstelingen van het tweede millioen niet al te. snel kwamen opdagen, ging men aan het feestvieren. Feestvieren P Waarom P Omdat weder een klant van den apotheker ziek wie go- worden en geneesmiddelen behoefde, omdat missohien daar bij het ziekbed de dokter zooeven aan de treurende omstanders verklaard bad, dat bij nog een laatBle middel zou beproeven om den^eeda in de ziekekamer rond warenden dood te beletten zgn prooi te grgpen; omdat daar wellicht een aanvallig kind, de aangebedene" van de ouders, wier eenige het is, stuiptrekkend nederligtomdat daar tranen worden geschreid over het dreigend onheil; omdat daar eenige mehschen. in, radelooze smart verkeeren omdat, miséohien nu reeds, het laatste redmiddel tevergeefs is aangewend. Bittere ironie van het leven 1 De afzender van het reoept, die op zoo snel mogelijke bezorging daarvan aandrong, opdat de medioijn toch maar spoedig, tooh niet te laat komen zou hij vermoedde weinig dat de betraohte spoëd allereerst ten gevolge zou hebben, dat bet recept niét te laat kwam om het millioenste te zijn, om met blgdsohap te worden ontvangen als een sein tot feestvieren! In de'omstreken van Haarlem is de oogst der bloembollen 'in' vollen gang. Het opnemen van de talpen is reeds nagenoeg afgeloopen en met de byaeiuten is men. begonnen. Ofsohoon bet gewas buitengewoon is te noemen, zijn de kweekers tooh niet voldaan, daar, zeggen zij, de bol door het koude wedor - niet is uitgegroeid, hetgeen nadeelig kan werken op den bloei van het volgend jaar. Zeer höopf men op nog eenige warme weken, voordat met het opnemen van de leverbare byaointen be gonnen wordt. De overige beari-rioantiedagen zijn vastgesteld op Zaterdag 16 Juli, Zaterdag 30 Juli en Zaterdag 13 Augustus. Rotterdam heeft een. zijner verdienstelijkste medeburgers door den dood verloren. De heer C. E. Viruly tooh, lid van den gemeenteraad en oud wethouder, is Zondag op de villa Maria te Soheve- niugen plotseling overleden in den ouderdom van 72 jaar. Naar men aan het «Vad." meldt, hebben zioh voor administrateur der Ned. Heidemaatschappij (te Wageningen), op een jaarwedde van 1000, niet minder dan 357 sollicitanten aangemeld/ In til van bladen ii dezer dagen medegedeeld, dat in bet Marsdiep door den kommandant" van een der oorlogeoliepeu eene verondieping was ontdekt. Zelfs ziju merken en peilingen opgegeven, en is het vermoeden geuit, dat daar een wrak op den zee bodem zou liggen. De viesohers van hier weten echter te vertellen, dat het de «welling" moet zjjn. Als men nu een visscheraknaap vraagt wat^de «welling" is, zal by u antwoorden «De voormalige zeedijk van het Horntje, in het begin dezer eeuw plotseling weggezonken." Oude schippers weten nog te verhalen, dat de zwaarden hunner schuiten op de ateenen van dien dijk raakten, als zjj er over zeilden. Lang is op die plaats eene stroomrafeling te zien geweest, bij de eilanders bekend onder de naam van «de welling." Met den bouw der PrioBes Wilhelmen-Be waarschool te Oudeeohild op Texel is een aanvaDg gemaakt. Naar men zegt zal de school op 1 Januari 1893 in gebrnik worden gesteld. De oommissie is nog niet geheel gereed met het benoodigd kapitaal, dooh hoopt het ontbrekende nog voor den winter bijeen te krijgen. Onlangs werd door Texelsohe vissoher» bij den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid verzooht om een drietal hinderlijke voorwerpen van den bodem der zee weg te mimen. Adressanten hebben tot antwoord bekomen, dat als zy zelf de hinderpalen wilden opsporen en van boeien voorzien, de Staat zioh met de wegruiming zou belasten.. Daarop zijn een paar visachera uitgezeild en hebben, reeds een der voorwerpen gevonden en van een bpei. voorzien. Spoedig hoopt men na ook de andere te vinden. De kosten van opsporing zullen door de vissobers onderling worden gedragen. Met ingang van 1 Juli ia de heer A. F. Tjassens Keiter, thans adjunct-inspecteur van politie te Haarlem, benoemd tot iospeoteur van politie te Amsterdam. V Het feest, op den hnizo Westerhout by Haar lem, van mevrouw de weduwe Viseer van Hazera- woude, op den 18 en 19 dezer gehouden, ten voordeele van den bouw eener Doopsgezinde kerk te Hnlthnfzen, heeft f 3500 opgebracht. De openingsrede van het op 6 Juli op do buitenplaats «Meer en Berg" te Heemstede te houden 29ste ohrislelgk nationaal zendingefeest wordt uitgesproken door dr. G. J. van der Flier van 'aGraveuhage en de slotrede door dr. J. Th. de Visser van Amsterdam. De jacht op waterwild in de provincie Nqord- Holland zal worden geopend a. in den kring, begrepen binnen den West- frieeohen omringdijk, in de gemeente Petten, iu de gemeente Kallanteoog, alsmede in het gedeelte van den polder «het Koegraa", onder de gemeente Helder, op Vrydag 16 Juli 1892 B. op het eiland Texel, met uitzondering van den polder «Eierlsnd", op Donderdag 1 September 1892, en in de overige deeleu der provincie, dns ook in den polder «Eierland", op Texel, op Maan dag 1 Augustus 1892. Geslaagd voor apothekersbediende te Kampen, o. a. N, Akkerman, te Alkmaar,

SPC | 1892 | | pagina 1