N°. 3170. SCHUITEMAKERS x 1892. Zondag, 12 Juni. BUITENLAND. KORTE STUKJES. BÏNÏiENLANDu Bureau Weerwal PURMEEEND. Advertentiën; Dienstaanbiedingen, en Liefdegiften 35 Ct. per 5 regels, h oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdirectie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 5 Mei. Gewone tijd. 2 A a 5 toombootd. Amsterd.-Purmerend De gesluierde bedelares Zanzibar. PURMERENDER COURANT. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang Verschijnt DINSDAG en ZAT RB AG. Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per post/1.-— Advertentiin in te zenden des Maandag^, en Yrjjdage tot 's middags 2 ore. ingezonden stnkken liefet vroeger. - 'j X Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Yan 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechtB 2 berekend. Bewijsnummoi gratis. Bg voortdurende plaatsing volgens nadore overeenkomst. Grooto letters worden naar plaatsruimte berekend. - „mVtj V Amsterdam Zaandam it Oostzaan Pnrmorond Kwadijk-Edaro i Oosthuizen Avenbom Hoorn h Blokker t, Westwoud h Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. Ak. Enkhuizon Van AMSTERDAM naar ENKHü^ZEN. 6. 0r 4 5 6.16 7.03 6.2617.13 a6.SÖ 7.35 7.81 .3 S3 7.41 7.48 7.67 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27; 7.43 8.48 8.07 8.17 8.27 8.59 9.11 9.28 9. 9.89 9.46 A.9.53 T3 2 3 9.12T 0.20 Dim*' 9.2910.38' dags.1 9-411 - T r 9.60 10.49 1.— LO.OSi 10.18" 10.20! 10.82;il.08 10.39 10.451 10.511 lö,58j lï.03|11.27 1.07 1.18 1.26 1.35 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 2.20 2.27 2.88 3.02 6.— 10.05 8.20'8.141U 21 3.88 (10.32 8.45 0.31 10.43 8.51 4 01 4 08 4.19 4.26 4 31 6.87 10.49 6.47,10.59 11.06 6.59 11.18 11.25 11.81 2.39'4.87 11.37 i2.46j4.441 111.44 116114.49 7.1811.49 V Enkhulzen g Boveak.-Grootebr. u Hoogkarspel u Westwoud n Blokker 9 Hoorn Avenhoru v Oosthuizeu Kwadijk-Edam. Purmerond Oostzaan 9 Zaandam Ak. Amsterdam Van ENKHUIZEN" naar AMSTERDAM 5.25 7.20 9.21 9.4011.27 5.31 7.271 9.26) 9.46 - 6 38 7.34 9 33, 9.58 - 5.49 7 40) 9.39 9.59! - 5.55 7.46; 9.45 lO.OBj 1,6.09 7 55 a 9 61 (10.18 11.48 10.22 6.17,8 03! .9 6.24.8.101 6.34 8.20 6.4118 27 (8.38 7.-8.49 7.22(9.03 •2 10.30 10.41 10.48 10:59 11.08 CS -o 2.13:6.55 8 55 s> ca 2.19,6.01 ■g 2.26 6.08 9.05 R s 2.32,6.15 2.886.21 2.05 2.48 6.81 9.18 2.13:2.56 6.89 2.20,8.08 6.46 9.29 2.30*3.18 6.56 9 87 2.87'S.20 7.03 9.48 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per atoomb. morg, 8.82, Ii.82, 'saam. 4.5A en 'savonds 7.28. in verb, per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARpEN 9 9.65, 12.51, 9 6.26 en 9 8.40. 12.07 1.05 il.19'2.48 3.32 7.14 12 25(1.88 2.5913.48 7.26H0.01 11.20il2.87|1.50i8.18|8.5'/|7.89 10 18 Van STAVOREN naar KNIPHUIZEN 's raorg.. 8.21,10 Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 9 6 50, 9. Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag (m. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, 8.46. Des Dinsdags: Vn\. 5, 6, 7, 9, 10.45, 12. Nm.2,4, 0, 7,8.45 VatiPURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag.) Vin' 6.30, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6,8.46 Des Dinsdags- Vra. 6^0, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6, 8 46 Des Zondags Vau AMSTERDAM 's avonds 11 uur. 's nam. 4.84 en 's av 7.3ü 9 3.0 7 en 6.25 SelKlë De groote fabrikant Sol ray, die vódr «enige jaren aan de gemeentelijke Universiteit te Brussel een pbysiologiscb instituut schonk, heeft thans/250.000 beschikbaar gesteld voor den bouw van laboratoria voor geneeskundige pbijsica en phijsiologisehe schei kunde op een door de gemeente Brussel beschikbaar gesteld stuk grond. Naar men nit Brnsaet meldt, ia aldaar een Ned. socialist, die in een veertigtal bijeenkomsten het woord had gevoerd; door de politie over de grens gebracht en wel op zijn verzoek over de Franache, SmselaudU De Engehcho bladen deelen mede, dat de Duiteche- Keiter een uitnoodiging van de Koningin heeft» aangenomen om H. M. in den loop van den zomer op het eiland Wight te bezoeken. Het bezoek zou dan samenvallen met den róeiwedatrgd te Cowea, die den 2n Augustas gebonden wordt. Aan de benrs te Londen liep Woensdag het ge rucht, dat een aanzienlijke bankinstelling, welke voornamelijk betrekkingen met Indië en het verre Oosten onderhoudt, in financieele moeilijkheden verkeert. Iets bepaalds is daaromtrent nog niet bekend. Renter teint uit Londen het faillissement eener groote bankinstelling, de Oriental Backing CorpO' ration. Men meldt dat de activa op 8"/* millioen en de passiva op 7 V4 millioen pond sterling gerchat worden en vertrouwt, dat de crediteuren volledig betaald zullen kunnen worden. Nader blijkt, dat niet sleohts een deel, maar de gehéele nog over zijnde voorraad te Soisy-sous- Étiolles gestolen dynamiet onder de apoorwegbrng aan de lijn naar Pantin is teruggevonden, te weten twee takken ven 14 kilogram, waarin 189 dynamiet- patronen, 24 metera lont, 600 slaghoedjes ene. De geheele massa heeft men te Vinceunes onder toezicht van den chef van het gemeente-laboratorium te Parijs Zaterdag in de lucht doen vliegen. De bergplaats onder de brug is verraden door zekeren anarchist Bricou en zync vronw. Het bezoek, door grootvorst Constantijn presi dent Carnot te Nancy gebracht, heeft te Parys vrij wat opzien gewekt en een guustigen invloed gehad op de Beurs. Bijna eenstemmig zijn de bladen van oordeel, dat de Czaar zijnen neef naar Nancy heeft gezonden om te doen gevoelen, dat zijne ontmoeting met keizer Wilhelm mets te beteekenen heeft en aan de verstandhouding tntschen Rusland en Fran krijk niets veranderd ia, ja dat die, gelijk de Li- berté meent, nooit inniger is geweest dan nu, O ostenrljls. Den 1 ontsloeg de hotelhouder Hopfner te Weenen een bediende wegens slordigheid en brutaliteit. Deze ging onmiddellijk naar de iu een ander "deel *3er stad gelegen wijnkelders van dien heer eu liet daar alle vaten leeg loopeD. Daarna gaf hij van zijne daad aan de politie kennis. De hotelhouder heelt eene schade van f 25000. Het treurig vermoeden, dat de noodlottige brand in de mijnen van Przibram (Bohemen) aap boos opzet te wijten was, wordt bevestigd blijkbaar is er houtwerk met petroleum gedrenkt en daarna in brand gestoken. Er is reeds een gerechtelijk onder zoek ingesteld. Rumenlot Den 3 heeft de ministerpresident in de Kamer en den Senaat mededeeliug gedaan van de verloving van den 27jarigen kroonprins met de 17jarige prinses Maria van Edmburg. De verloving is tegen den zin van den Keizer van Rusland. Bulgarije Het bericht, dat Starabonloff besloten zou hebben de beschuldigden wegens dein moord op den mini ster van financiën, naar den krijgsraad te verwijzen, heeft opzien verwekt. Verschillende diplomatieke a- genten gaven aan de regeering te verstaan, dat eene veroordeeling op groote schaal, waartoe de eerste stap door den krijgsraad zou worden gedaan, in Europa een pjjnlyken indruk zon maken. 't Waa op een fraaien herfstavond, dat de here Ernst van Doren, een rijke grondeigenasr, die eerst onlang* te Berlijn waa komen wonen, zioh nog zeer laat op weg naar zijne woning bevond. Van de Frederikstraat naar de Berenstraat gaande, kwam van achter het geboomte een vjouwelijke gedaante op hem af en vroeg hem om een aalmoes. De eigenaardige wijze waarop dit geschiedde, alsmede de zonderlinge kleedy van de vrouw trokken zijn aandacht. De angstige beschroomde toon, waarop zg sprak, zoomede de grootefbesoLeidenbcid in hare manieren, deden vermoeden.'<dat hij hier voor zioh bad eene vronw die betere dagip had gekend. Hij nam haar eens wat beter" op eh tag toen, dat tij behalve een sluier, die terstond zyn opmerkzaamheid getrokken had, uog een bril mat donkere gekleurde glazen droeg. Op t zelfde oogènblik naderde een politie-agent het tweetal en vroeg den heer van Daren of deze vrouw hem met bedelen was lastig gevallen. *Neen," loog de heer van Duren in het belang der arme vrosw, die blijkbaar iu grooteu angst De candidatuur Blaine wordt door de nationale conventie voortdurend met meer geestdrift begroet. Intusschen beweren de aanhangers van Harrison over 550 stemmen te beschikken j dat is meer dan noodig verkeerde. Nadat de gerechtsdienaar, jeta in zioh zelf brom mende, waa weggegaan, haalde van Duren zijn beurs te voorsohgn en gaf die aan de gesluierde arme vronw, die geen woorden genoeg kon vinden onj hem voor zijne dnbbele goedheid te bedanken. Vau Doren liet het hierbij echter niet, doch bood haar bovendien aan, haar naar huis te geleiden Dit weigerde te echter eerst beslist. Vau Duren hield echter aan, hg rekende het blijkbaar zijn plicht haar verder te beschermen. Hoe vreemd het ook moge klinken aldns in de bres te springen voor een bem geheel onbekend wezen, hij gevoelde er zioh als 't ware voor geroepen. Zg gaf eindelijk toe, en zoO begaven ze zich naar een der voorsteden van Berlijn. Wegens hevige hoest-aanvallen van zijne bescher melinge was hare spraakzaamheid niet groot en spoedig zag van Duren in, dat, wilde hij weten, wie deze gesluierde bedelares was, hg zulks moest vragen. Hiertoe overgaande, vernam hij, dat zg Mevrouw van Saremba geboren van Bieleveld heette, 't Waa das, zooals hg verwacht had, eene dame van aanzienlijke afkomst, die thans door den nood ge dwongen was, op zoo'n treurige wgse in haar levens onderhoud te voorzien. Zg toonde zioh verder bereid, hare lerensgeschie- is. Generaal Alger, de vroegere gouverneur van Michigan, die zyn candidatuur had teruggetrokken, zou, zoo Blaine de nederlaag lijdt, weder op den voorgrond willen treden. Uit Zanzibar is te Berly'n bericht ontvangen, dat door tijdingen van Engelache zijde uit Mombaaea bevestigd wordt, dat Eniin Pacha overleden i». EERSTE KAMER. 1 Den 8 werd de heer mr. "E. Fokker als lid toe gelaten. Na beëedigd te zyn, nam hg zitting. De Voorzitter benoemt, in de plaats van den heer Van Lijnden van Hemmen, tot lid in de commiesie voor de verzoekschriften den heer Breebaart. De ingekomen wetsontwerpen zijn naar de af- deelingen verzonden. De Voorzitter verzoekt der centrale sectie Da af loop der vergadering uog eenige oogenblikken byeen te komen. De vergadering ia daarna gesoheiden. Blijkens bericht van den Nederlandschen Gezant te Brussel, ia de ic- en doorvoer in Belgie van rundvee, schapen, bokken en geiten uit Nederland, met ingang vau 10 dezer, tot nader order verboden. - Te rs Gravenhage is aanbesteed het verbouwen van het Paleis van Justitie te Amsterdam (be grooting 344,500). Minste inschrijver was de heer Jac. Groeneudaal, te Hilversum, voor 237,735. De Haarlcmsche R°cbtbauk heeft vernietigd het vonnis, waarbij Pieter Zonderland, te Koof m/A Zaan waa veroordeeld tot twee dagen heobtenis, door den kantonrechter te Zaandam, wegens het inriohten van een houten gebouw tot woning. Den 7 is te Nijmegen het bericht ontvangen, dat de epidemisch verklaring der pokken ingetrokken is. Ditzelfde is hot geval voor de gemeenten Groes- beek en Wijeben. De gemeenteraad van Wormerveer heeft den 31 besloten tol hel aangaan eener 31/» pOt. geidleening, groot f 21000, tot dekking der kosten van den bouw van een retortenhals enz. op het terrein der gemeente-gasfabriek en tot uitbreiding van het buizennet laDgs den wandelweg. denis te vertellen, dooh van Duren belette haar zulks daar hij duidelijk zag dat het spreken haar lastig viel gedurende het loopeu. Hij zeidc daarom, dat bij binnenkort baar eens bezoeken wilde, om dan kalm haar levensloop aan te hooren en nm haar dan zooveel mogelyk te helpeD, daar hij niet twijfelde of eene vrouw van dien naam moeat aan zienlijke verwanten hebben, die best in slaat zouden zijn baar te helpen. Ondertuaachen waren zij aan hare woning ge naderd, en ging van Duren heen, haar belovende spoedig eens te zullen terugkomen. Toevallige omstandigheden verhinderde hem eohter dit spoedig te doen. Van Duren was genoodzaakt te verhuizen en al de drukte daaraan verbonden, verhinderde hem zijn belofte te vervollen. Al spoedig werd bij levendig aan zijn avontuur met de gesluierde bedelares herinnerd, doordien hij twee huizen van af zijne nienwe woning een naambordje ontdekte, waarop geschreven stond: Mevrouw de wed. Saremba, geb Bieleveld. j Zou deze dame missohien verwant zgn aan de gesluierde bedelares P Op zijn terstond ingevonnen informatie, vernam hij dat deze dame dat huis bewoonde met baar beeldschoons dochter Elea. Ze waa tooneeUpeelster geweest, vóór zij gehuwd was, en bad al* loodacig geen onvefdienstelijken naam Met den bouw van den Dieuwen stadsschouw burg te Amsterdam i* men thans in zooverre gevorderd, dat het metselwerk der fundamenten reede bijna lot den beganen grond is opgetrokken. De oude fondamenten, bij de verbouwing van den ouden schouwburg in 1872 gelegd, konden'voor een groot gedeelte Igebroikt worden. Men hoopt den nieuwen schouwburg nog in bet einde van dit jaar onder den kap te brengen. Door het Bestuur van Xhreehterlisnd is een nieuwe «oordracht opgemaakt ter benoeming van een dijk? raaf, bestaande nit de heeren: K. Zijp Kt„ te Wijdenes, J. Groot Jr., te Hoorn en Jb, Kooijman Rs. te Andijk. (N. v. d. D.) De Amsterdamsche Omnibus maatschappij vervoerde gedurende den len Pinksterdag 67,000 eu den 2en dag 99,600 personen, alzoo tè zamen 166,600. De vereeniging „Ons Onderwijs", te Koog own de '5aan, ter bevordering van getrouw schoolbezoek, ontving van een harer leden, den heer T. Zandleven, een keurige vlag, voorzien van den naam der vereeniging en het wapen van Koog aan de Zaan, ten geschenke. De vlag tal bij de aan staande schoolfeesten dienst doen. De" Sporttentooneteiüng te Scheveniugen werd den ln Piuksterdag door 2092 betalende personen en den 2n Pinksterdag door 4447 betalende per sonen bezocht Tan do opening der tentoonstelling tot en met Maandag ia de tentoonstelling door 21.675 personen bezoobt. Krommenie Sedert Zondag 5 Juni ji. zijn wij tot den Amsterdamschen tijd teruggekeerd. Naar aanleiding van de circulaire van het bekende comité tot invoering van den Midden-Eoropeeschen tijd heeft de gemeenteraad besloten, niet alleen het geïioleerde standpunt te verlaten en zich naar de omliggende gemeenten te voegen, maar bovendien den Minuter bet voornemen te kennen te geven, later de dorpsunrweken te zullen regalen naai" den Midden-Europeeschen tijd, zoo die voor post- en telegraafdienst mocht worden aangenomen. De bazar, by mevrouw de wed. Visser Van Hazerawoude op den huize Westerhoat nabij Haar lem, ten voordeele van den bouw eener doops gezinde kerk te Knlztanlaea, wordt gehouden Zaterdag 18 Jnni *a nam, te 3 uur en 's avonds te 8Ys uur en Zondags 19 Juni 'e nam. te 2 uur. verworven. Na haar huwelyk had zij het.tooneel verlaten. Haar man had een niet onaaidige be trekking. doch liet haar bij zgn dood slechte een gering vermogen na, waarvan zij met met hare dochter Els'a maar matig kon leven. Veel hnlp zon dus van haar niet voor zgn beschermelinge te verwachten zijn, maar toch besloot hg er eens heen t6 gaan om zoo mogelijk de verwanlsohap gewaar te worden. Vooraf eohter wilde hg naar de voor stad gaan om ook daar inlichtingen in te winnen bg de gesluierde bedelares zelve. Daar hij wijk en nommer had opgeschreven kon hij hare woning gemakkelijk terug vinden. Nu vier trappen te zgn opgeklommen kwam hij aan het armzalig zolderrerblyf van de bedelares, die thuis was en nn wel den bril dooh geen sluier droeg. Armoedig' zag bet sleohts matig ve-lichte vertrekje er uit. Een tafel, eenige verminkte stoeien, een spiegel met gebroken glas en iets wat naar een •loof geleelc was het voornaamste huisraad. Een klok, een kaohel enz, waren artikelen welke men er te vergeefs zocht. In den hoek lagen een soort matras en eenige dekens welke allen erg schamel uitzagen en der vrouw een weinig benijdbare tustplaatst boden. Terwijl het haar zichtbaar genoegen deed, den heer van Dnren terug (e zien, noodigde zij beo» nit pWs te nemen, Tn den loog *an het

SPC | 1892 | | pagina 1