SCHUITEMAKERS Woensdag, i Aan wie de schuld. KORTE STUKJES. Uitgever, Verantwoordelijk Hootd-Redaoteur J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PUBMEREND Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ot. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting vóór Boekhandel of Fostdireotie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Mei. Gewone tijd. Stoombootd. Amsterd.-Purmerend Iets uit de gesohiedeuis van Sohermereiland. Van AM8TERDAik naar ENKHUIZEN. V Amsterdam Ö.—|6.45 7.43 8.48 V Zaandam 6.16)7.08 8.07 8.69 y Oostzaan 6.26,7.13 8.17 9.11 y Purmerend A6.86 7.25 8.27 9.28 y Kwadjjk-Edam 7.31 9.29 Oosthuizen 7.41 aJ 9.39 m Avenhorn"'' if 7.48 9.48 y Hoorn Blokker 7.67 1 a.9.68 8.04 g Westwoud 8.09 Hoogkarspel v Bovenk.-Groot^br. 8.IS T3 M 8.22 o? ■s Ak. Bnkhnlaen 8.27 9.12'10.20,'Dins- 9.2910.33 dags. 9.41 ;;v 9.56,10.49 1.— 1.07 10.08 T- 10.13 10.20, 10.32,11.08 10.89 10.45 10.51 10.68 11.08 11.27 1.18 1.26 1.85 1.42 1.48 1.54 2.41s 2.06 8.02)6.'10.05 8.20 6.14 10.21 10.82 10.48 10.49 4^26 i3i 2.89'4.37 3.38 8.45 6.31 8.6116.37 4.01 6.47 4.08 111.06 4,19 fr.59 11.18 11.25 11.31 ill.87 -.'46:4.44! 111.44 2.5114.49,7.18111.49 V Bakhuizen Bovenk.-Grootebr. h Hoogk&rspel Westwoud H Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM. 9.40;11.27 Van ENKHUIZEN naar'STAVOREN per atoomb. morg. 8.82, 11.32, inverb., per Spoor v.8TAVÓREN naar LEEUWARDEN 9.65, 12.51, Bfökker Hoorn Avenhorn «Oosthuizen o Kwadyk-Edam. Purmerand n Oostsaau Zaandam Ajc- Amsterdam man. 4.55 en 6.25 en 5.25 6.81 5.88 7;20 7.27 7.34'! 9.2,1 9.26 9.88 5.49 7.40 7.46 7.55 ;5.55 |6.09 -2 6.17,8.08 .5 6JJ4'8,10 6.84 8.20 6.4U8.27 18.38 7.-8.49 7.2219.03 savonds 7.28. - 8.40. 9.46 9.53 9.89;. 9.59 9.45 10.06 9.6110.18 10.22 10.30 10.41 11.48 12.07 1.05 2.13'5.55 2.19)6.01 2.26 6.08 2.32 6.15 2.88*6.21 2.48 6.81 2.18 2.66 6.39 2.20'8.08'6.46 2.30 3.13 6.56 2.87i3.20'7.03 -o e3 2.05 Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dinsdag, Vm. 7, 9, 10.46, 12. Nmd. *2, 4, 6, 7,8.45. Des Dinsdagss - Vin, 6, 6, 7, 9,10.46,12. Nm. 2, 4, 6, 7,8.46 Van PURMEREND Dagelijks'(uitgez. Dinsdag.) Vm. 6.30, 8, 9J6, 11. Nm. 12.80, 2,4, 6, 8.46 ffei Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.16,11. Nm. 12.80, 2, 4, 6, 8.45 .Des Zondags. Van AMSTERDAM 's avonds 11 uur. 10.48 10.59) il.19 2.4.8 3.82 7.14 11.08 12.25)1.382.59.3.43,7.25 10.01 11.20,12.37il.50iS.18.3.67i7.89;10.18 Van STAVOREN naarENKHUIZEN 'a morg. 8.21,10.—, 's nam. 4.34 en 's av 7.80 Van LEEUWARDEN naar STAVOREN 6 50, ,9.—, 8.07 en 6.25 De treurige toestand, Waarin de financiën van nagenoegalle Staten van Europa vérkeeren, en die oorzaak is dat allerlei voor de ver betering der volkswelvaart onmisbare dingen móeten -worden nagelaten, dat de handel kwjjnt, dat de industrie in haar vlucht wordt belem merd, dat het vertrouwen vermindert en de ontevredenheid toeneemt, vooral dat de belastingdruk te zwaar wordt om te dragen, die werkeljjk op den duur onhoudbare toe stand wordt bjjna uitsluitend teweeggebracht door de militaire toerustingen, onafscheidelijk verbonden aan het Stelsel Van den agewapen- den'vrede." - 1 ,Eeu vrede, niet voortspruitende git het levendig besef, dat de volken, evenals parti culieren, hun eigen belangen het best behar tigen door eërlgke en vriendschappelijke samen werking, maar die alleen bewaard blgft door het machts-evenwicht. Met een oog vol arg waan ziét meu naar den buurman, bespiedt nauwlettend zjjn verrichtingen op militair ge bied, vindt in elke verandering aanleiding om te duchten, dat de balans zal overhellen, zoodut onmiddelljjk de gewaande doorslag door èen tegenwicht moet worden onschadelijk gemaakt, -- en de domme massa, die niet slechts dezen onzaligen wedstrjjd met ljjdzaamheid aan schouwt, maar er zelfs, door het voeden van den natioualen nagvér, toe aanzet, moet opnieuw bet gelag betalen. Reeds twintig jaren heeft dot zoo voort geduurd, en het is bjjna als een wonder aan te merken, dat nog geen vreeseljjke oorlog «over Europa is losgebarsten. Daar zjjn er, die het een uitkomst zouden noemen, als het geschiedde^ Thans puttende volken elkander uit, én de verhouding blgft dezelfde; dan zou wellicht de orkaan den dampkring zuiveren, met andere woorden, de kampioenen zouden elkander zoodanig ver zwakken, dat zjj wel tot ontwapening moesten overgaan en de andere Mogendheden, niet rechtstreeks bg de worsteling betrokken, in de gelegenheid zouden stellen, dat Voorbeeld te volgen. Maar wie poogt zich eenige voorstelling te maken van den ontzettendenomvang, dien de aanvals- en verdedigingsmiddelen der mi litaire natiêU hebben verkregen, ziet terstond bet onmogeljjke in van ben dergelijke oplos sing, die niets auders zon zjjn dan totale vernietiging. De patiënten zouden niet ge nezen, zjj zouden eenvoudig gedood worden. De botsing der millioeneu zou Europa in een puinhoop veranderen, zou alles woest en ledig doen' worden, geljjk het deel vau Azië werd, waar in vroegere eeuwen insgelijks machtige Staten bloeiden, waarvan hu slechts de oud heidkundigen de sporen hebben ontdekt. Toen de overwinnaar van 1871 zjjn zege praal bevestigde door de verovering en aan hechting van Elzass-Lotharingeu, werd yap; onderscheiden zjjden, ook door érnstige, na*- denkende Duitschers, die den loop der wereld gebeurtenissen hadden bestudeerd, gewaar schuwd tegen een stap, waardoor in de toe komst een toenadering tusschén de beide volken onmogelgk zóu worden gemaakt. Men had van de Frauschen verschillende waarbor gen kunnen eischen tegén vernieuwing der, vgandelgkhedenmen had de vestingwerken langs de oostelgke grenzen kunnen doen sléchten, otu Duitschland van die zgde tegen een aanval te vrgwaren; de spjjt over die vernedering zou eenige jaren hebben voort geduurd, maar men zou er ten slotte in heb ben berust, omdat er toch eigenlgk geen stof in lag om de volkshartstochten voortdut end gaande «te honden, dewgl per slot vaii reke ning zou bljjken dat de opgelegde dwang niemand benadeeld, integendeel een aanzien lijke besparing van kosten veroorzaakt zou hebben. Maar het verlies van twee provin ciën blgft den Frahschen een doorn in het -vleesch. 1 Zal er een tgd komen, dat de gevolgen van den staatkundigen misgreep in 1871 begaan, zich niet meer doen gevoelen, en dus de stem dergenen, die tegen het onzinnige der krijgs kundige versterkingen protesteeren, eenige kans verkrjjgt om gehoord te worden Als de tjjdgenooten der gebeurtenissen van '70af en toe ter ruste zgn gegaan, eu die feiten niets meer zgn dan historische herinneringen, geljjk staande met de >oude veeten", waarvan ónze Van Lennep ten opzichte van de Bel gische omwenteling sprak _.^?..8,t* en eetgraftdjj k, welke aan den Ringdijk van t Eiland in de Banue van Graft gé- timmerd zijn, en waarschjjnlyk véér den gemelden djjk nog geen beginsel hadden, die zyn beide al» kleine dorpen gehoorig onder Graft. Graft it de moeder en oorsprong van de Ry p, zijnde ran oud» af, ais te urnen één dorp makende, onder den anderen één eu« gemeen geweest, totdat ze Anno 1605 om gewichtige redenen, zoo te ge- looven is, verstonden van malkanderen té scheiden en één dorp tot twee dorpen te maken. Wat nu het dorp de Ryp belangt: verscheidene plaatsen komen ons onder die benaming voor, in Italië, in Jutland, in, Friesland en zelfs in Noord holland. Bij hét dorp Sint Maarten, beoosten de oude Zijp, weet men ook van cenen Rijp te spreken, doch wij hebben nu te spreken van het I. Het is mogeljjk, maar alles behalve zeker. Die twjjfel grondt zich op de omstandig- heid, dat elke gelegenheid, om den auti- Duitschgezinden geest in Frankrjjk aan te wakkeren, met gretigheid wordt aangegrepeu. Zjjdie zich hieraan schuldig makenhebben er, naar 't schjjut, niet bet minste begrip van, hoeveel kwaad r,jj er mee stichten. Zjj zgn als kinderen, die met vuur spelen. De vlam men woeden er niet minder om, wanneer men tot het besluit komt dat zjj, die zé hebben aangestoken, in zekere mate ontoerekenbaar zjjn. i Dezer dagen nog rookte het in de pers, haar aanleiding van een studentenfeest té 'ïiaaö/. Dé'jongelieden hebben vreemde-stu denten, ook uit Elzas-Lotharingon, uitgonoo- digd, er aau deel te komen nemen, maar in eenige brieven gemeld, dat Duitsche studenten zullen wordén uitgesloten. Dat is wereldkun dig gewordennatuurlijk 1 en terstond kwam het geschrijf aau den- gang. President Carnot zal het feest komen bjjwonen, maar heeft niets te maken met de nationaliteit der buitenlaudsche bezoekersalleen, wanneer de opgewonden heertjes zich, tegenover de broe ders" 'uit hét Rjjkslattd, zich zekere manifes taties mochten veroorloven, dan komt het Hoofd van den Staat toch in een gevaarlijk parket. In de Duitsche pers is dat opgemerkt, en hu vragen dadelijk de Fransche,,journa listen op hoogeu toon, wie den Duitschers het recht geeft zich te bemoeien met de vraag wat de President hunner Republiek op eigen grondgebied doen zal f De zaak is eigenljjk te kinderachtig om er lang bg stil te staan, niettegenstaande er dngeljjks kolommen in de couranten over zwartgemaakt wordén, 6n evenmin ishetnöo- dig lang te praten over het in Frankrgk uitgesproken- vermoeden, dat het plan tot het houden eener wereldtentoonstelling te Berljjn bg de Duitechó Regeering weing steun vindt, omdat uien in geen geval de mededinging van Fransche inzeuders zou dulden, wat een ongerijmdheid is zooals slechts in de hersenen van een sensatiekweekend couranten- sohrjjver kan opkomen. Tóch zgn die verschgnselen, hoe onbeduidend ook op* zichzelf, niet van beteekenis ontbloot. Ik noem ze zeer ontmoedigend voor hen, die eenig geloof hechten aan de telkens herhaalde vredesverzekeriugen Van de vorsten en andere hooggeplaatste personen. Die betuigingen wantrouw ik niet, maar ik ken ér weinig waarde aau toe Want de schuld, dat de toestand dezelfde blgft, dat ér nog zoo gering uitzicht bestaat op beterschap, ligt niet in hoofdzaak bjj de vorsten, geljjk di)or sommigen wordt beweerd, Als zich in de natiën zelve een krachtige meerderheid vormde, die den moed bezat uitsluitend het oog te richten op de toekomst, zonder zich verplicht ie rekenen de fouten van het ver- l'edene te; herstellende voldongen feiten te aau vaardeny met bornsting, als noodzakeljjke gevolgen van bepaalde oorzaken; bet heilloos revanche-geschreeuw, dat nu al twintig jaar heeft geduurd en dm erg vervelend begint te worden, te doen staken,dan zouden binnen zeer korten tgd de Regeeringen wel genood zaakt zgn haar aandacht aan iets- beters te geven dan versterking van contingent, ver betering van de bewapening. De millioeneu, door bet volk met moeite en onder zuchten opgebracht, zoudón niet weggeworpen worden in den bodeuiloozen kuil, maar aangewend ten bate des volks. De welvaart zon nieuw voedsel krjjgeu, de ontevredenheid wjjken, auarchisme en aanverwante dolzinnigheid in en buiten de politiek zouden vordwjjuen voor de heerschappg van het gezond verstand. Is die meerderheid, die de betere richting zou willen volgen, niet reeds aanwezig? Ik onderstel van ja, maar zjj dóet zich niet krachtig génoëg gelden. Zjj is te beschroomd om den schreeuwers, die uitsluitend ter be vordering van persoonlijke belangen hun zoo genaamde vaderlandslievende gevoelens uit schitteren, met een flink woord het zwggeu op te leggen. In de pers wordt te veel hét woord gelaten aan de lieden, die met groot spraak geld trachten te. verdienen, of die werktuigen zgn, in de handen dergeneu, die van hun gezwets profiteeren om zicfy, omhoog te werken. Dé w;are schuldigen zijn niet alleen die rumoerige minderheid, maar in de eerste plaats zg, die niet kloek genoeg hun Overtuiging omtrent deze dingen uitspreken. WKST-Feiso. dorp dé Rjjp genaamd, tuseohen de Beemiter en Graft in gelegen. De reoh;e^onrapronpf en reden van dewelfi benaming is Moor de ^jtdbcid destijds en bjj'gebrek van goede memoriën duister en uit die reden ook niet wel doenlijk om met volle zekerheid aan te wijten. Eenigowillen. dat men dezelve van een water bewesten het tfötp ge legen en van ouds onder bekend,, moet afleiden: maar verzekeren, of deze naam van die sloot we} eens zoo oud is als bet dorp vbd de Rijp'zelf en of men die, als het dorp nu al begon bebouwd te worden, niet zoo noemde, omdat dezelve door die van de Rijp veel gebruikt werd of voor een vaar water diende om daar te komen. Anderen waren van oordeel, dat deze naam van een eigenlijken^Rups of Rijp zjjn aanvang en oorsprong nsmt willende, dat de vromé menscben, om hunne devötiën daarby te plegen, omtrent de plaats, waar nu-de kerk staat, ëen kruis onder een Lindeboom hebbende opgericht,' dat, toen »y daar kwamen, om naar gebruik den omgang te doen, toen bij geval een groote overwonderlijke R ij p uit dien boom viel, wasruaar toen eeu iegelijk van Graft en elders, door nieuwsgierigheid en het gerucht opgewekt, heenliep, om deze Rups of Rijp te zien; én dat tüeh en by die gelegenbeid de naam van bet d i e r tot de plaats overging, waarvan in de Rymkronyk op deze wjjee gesproken wordt: Beoosten Graft set men een buys, Daer bjj w'erdt opgerecht een kroys. Men schreef toen veertienbondert vier, Doen Hertog Karei als Graef jegier. Een Lindeboom stont daer in 't velt, Alwaer dit krüys was bij gestelt- Een Rijp viel uyt de boom in 't gras, -Men deed den omgang op dat pas. Van-dié lydt af de pbets beroemt, Die werdt noch hoyden Rijp genoemt. De kerk staet noch op die groudt, Daer 't kruys eerst tot den Godsdienst stondt. 't ls waar, dit mag verstaudigen lieden wat fabelachtig en overgeloovig schijnen, maar èveuwel als men inziet de gelegenheid der tijden toen, en hoe onervaren in dezelve de menaoben waren, zoo staat licht te begrijpen, dat men hetzelve niet al te vrijmoedig geheel en al te verwerpen heeft. Het kan ook zijn, dat hieromtrent tot een verma- kelqken uilgang voor de jeugd van Graft en anders zins een huis lot een herberg gebouwd wierd, bebbeude ió zijn uithangbord de gedaante vau een rijp, en dat zoo, als in 't vervolg bier meerder huizen werden bijgebouwd, de naam vau het eerste huis ook tot de andere overging en dat op deze wijze dezelve nog het gansohe dorp aankleeftgelijk de vermaarde V ed elius wilde, dat dus uit een huis, waarvoor de hoorn uithing, de gansohe stad Hoorn alienskens benoemd zou zijn. De Ryp heeft van zijn oudheid waarvan sonimige steden zooveel plegen te roemen, niet veel te zeggen, Volgens de historiën ia de kerk vau Westwoud, tusschen Bakhuizen en Hoorn gebouwd, Anno 833, en Sohagen Anno 334, zijnde Anno 1415 door Hertog Willem van Henegouwen, Grave vau Holland, met Stads-Privelegiën, voorrechten en vrijheden beschonken. De stad Alkmaar is beginnen gebouwd •te worden Anno 720, en men zegt het hof van '(«Gravenhage den Koning Willem, Grave viB

SPC | 1892 | | pagina 1