N°. 3172» SCHUITEMAKERS 1802 Zondag, 29 Mei. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. -=■ Acht-en-dertigste Jaargang. S> I Kwartjesvinders. BUITENLAND. Uitgever, Verantwoordelijk Hootd-Redaoteur J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, A contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdirectie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Mei. Gewone tijd. Stoombootd. Amsterd.-Punnere n d Is het den lezer bekend, dat er onder de schrjjvers van boeken, van romans vooral, ook kwartjesvinders schuilen? De kwartjes,welke deze. lieden heeten te vinden, zgn hun fraaie stgl, hunne verbazend nauwkeurige schilde ringen en beschrjj vingen van de drjjfveereu PÜRMERENDER COURANT. Veraohjjat DOTSDAG en ZATf RDAG. Abonnementsprijs 85 Cents per (Jrie maanden, franco per post1.— Advertentiën in te'zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 CtB., elke regel daarboven 15 Cent. Van 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 Betekend. Bewijsnummer e ««gratis. Bij voortdurende plaatsing volgenB nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekond. Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. V Amsterdam Zaandam tt Oostzaan h Purmerend h Kwadijk-Edam n Ooathuizen h Avenhoru 0 Hoorn n Blokker 0 Westwoud 0 H oogkarspel 0 Bovenk.-Grootebr. Ak. Enkhuizon Van BNKHUIZEN uaar AM8TERDAM. 8.17 8.27 6.— 6.45 7.48 J.16,7.03 8.07 6,26|7.13 i.6.36 7.25 7.31 7.41 7.48 7.57 8.04 8.09 8.15 8.22 8.27 8.48 8.69 911 9.28 9.29 9.89 9.46 19.58 9.12'10.20,Dins-j 9.29 10.33! dags.1 9.41} - I 9.56,10.49 L— 10.08' 10.18' H3 s CS 1.07 1.18 l.S 10.20 10 32 ll.08fl.85 10.89, 10.45' 10.51 10.58 11.08 1.42 1.48 1.54 2.01 2.06 2.20 2.27 2.83 2.39 3.02 6.—,10.05 3.206 8.83, - 3.45 6 8.5116 4.016 4.08 4.19 4.26 4.81 4.87 :2.46[4.44 .5l|4.49 7 -f-. 111.27 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN, per atoomb. morg. 8. ,14 10.21 - (10.32 .31,10.48 .87-10.49 .47 10.59 - 11.06 ,5911.18 11.25 - 11.81 - 'H.37 - lil.44 ,18111.49 -r- 11.82, invert. per 8poor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.55, 12.51, V Enkhuizon 5.25 7.20} 9.21 u Bovenk.-Grootebr Hoogkarspel Westwoud u Blokker h Hoorn w Aveuhoru x u Oosthuizen Kwadijk-Edam, Purmerend ,1 Oostzaan 0 Zaandam Ak. Amsterdam 's nam. 4,55 en 'e avonds 7.28. Van 6.25 en 8.40. Vau 5.31 5 38 5.49 .5 55 ■06.17 .3 6.24 O 6 34 6.4L 7.— 7.22 7.27| 7.34 7.40 7.46| 7.55 A 8.08 8.10 8.20 8,27 8.88 8.49 9.08 9.40,11.27 9.46 26 33 9.58 89 9.59 45 10.05 5i;io.is 10.22 10.80 10.41 10.48 10.69 11.48 S3 -a 12.07 1.05 11.19 11.08 12 2511.88 11.20!12.87tl.B0 <2.13 5.55', 8 55 S Si 2.05 2.18 2.196.01 2.26 6.08 2.82 6.15 2.886,21 2.48 6.81 9.06 9.18 9.29 9.87 9.48 l' 2.56,6.89 3.08,6.46 2.80 8.18(6.56 2.87 8.20l7.08 2.48 S.82'7.14 2.5918.48 7.25ll0.01 8.18 8.57i7.89|10.13 8TAVOBEN naarENKHÜIZEN 's morg. 8.21,10, LEEUWABDEN naar 8TAVOBJEN 6 50, 9, Yan AMSTERDAM Dagelijks (uitgez. Dmsdag Vm. 7, 9, 10.45,12. Nmd. 2, 4, 6, 7,8.45. Des Dinsdags: Vin. 6, 6, 7, 9,10.45,12. Nm. 2, 4, 6, 7, 8.45 Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag,} Ym. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80,2,4, 6,8.45 Des Dinsdags: i Vm. 6.30, 8, 9.15,11. Nm. 12.80, 2, 4,6,8.45 Des Zondags. Van AMSTERDAM V avonds 11 uur. 's nam. 4.84 en 'a av 7.80 0 8.07 en 1/ 6.25 Zgu er onder mjjne lezers, die weieens van de lieden, door dezen naam aangeduid, ge* boord hebben? Ik geloof het wel. Hebben zg et ook kennis meê gemaakt? Tien tegen een zullen zfe daarop neen zeggen. En toch! Maar Iaat ik eerst dat vernuftige volkje wat nader omschreven. Een kwartjesvinder dan is iemand, die nu en dan zoo gelukkig is op straat een kwartje te vinden. Eigenaardig is het evenwel en het bevestigt alweer de waarheid, dat Fortuin hare nukken heeft dat hem dat geluk alleen dan te beurt valt, wanneer zich in de on middellijke nabjjheid een onnoozele hals be vindt, bjj wien onze tuau eeoe goedgevulde portemonnaie meent te mogen veronderstel len. Nu raapt hjj bet kwartje op, toont het' dezen en Zegt met het onschuldigste gezicht van de wereld't Is niet meer dan billijk dat jjj er ook je deel van krjjgt, want jij was er ook vlak bg en hadt het dus evengoed kun nen vindén ais ik. Weet je wat? 't ls toch gevonden geld; laten we in deze tapperij er is toevallig altijd eene tapperg in de nabij heid van de plaats der vondst laten we hier een bittertje of een klare pakken!" Nu, men moet al heel vast in zjjne, schoenen staan om aan zulk een verleidelijk aanbod weer stand té kunnen ^bieden. Al is men geen groot liefhebber van een hapje, wanneer men 'tzoo maar voor't drinken heeft, weigert men niet gemakkelgk en men volgt zgn vriend, die, met een knipoogje aan 't adres van den eerwaarden kastelein, dadeljjk twee borreltjes bestelt. 't Toeval wil en, naar men weet, speelt 't toeval eene groote rol in de wereld dat in een hoek der gelagkamer, liefst in den donkersterf hoek, een paar mannen zitten te kaartspelen. De viuder en zgn nieuwe vrtend schuiven bjj, on op de vraag van de spelers, of de heeren soms lust hebben een spelletje mee te maken, wordt in den regel bevestigend ge antwoord. Al weer toevallig, wint onze buitenman eerst een gulden of wat en hg begint zich lekker te gevoelen, vooral als hg zgn tweede of derde glaasje te pakken heeft. Maar Durenis een schoonen stad en Kortrgk ligt er dig^ bjj, en onze vriend begint te verliezen. In een oogenblik is zgn winst verdwenen en in zjjne portemonnaie wordt een geweldige bres i/geschoten. Kortom, de roovers lieten hem ^«en cent en als hg eindelgk bemerkt, 4 JT -in Va^ 8el°°Peu i9> is 't te laat. Komt fhg den bedriegers nu met verwjjtingeu aan boord, dan wordt hg eenvoudig de deur uitgesmeten. En als hjj met behulp der po litie zgn verloren geld terug tracht te krggen, zgn de vogels al lang door eene achterdeur Ontsnapt, om morgen een anderen onnoo- zelen hals aan dezelfde knor te onderwerpen. Ziedaar iets uit het leven en streven der kwartjesvinders. Wanneer nu iemand mjjner lezers zegt, dat hg zich door zulk slag vau lieden nog nooit heeft laten beetnemen, dan ben ik geneigd hem op zgn woord te ge- looven, mits hg er bjj kan voegen, dat hg ze nog nooit ontmoet heeit op zgn levensweg. Want indien dit laatste wel het geval is, vrees ik, dat bjj al eens of meermalen het slachtoffer is geweest van hunne geraffineerde slimheid. Men begrgpt natuurlgk, dat ik hier met kwartjesvinders niet zulke bedriegers op het oog heb, die in den letterljjken zin dien naam dragen. Maar hoe dikwjjls is 't niet gebeurd en zal 't nog gebeuren, dat men, geloof slaande aan de verleidelijke voorspiegelingen van wel sprekende schelmen, gewoonlgk te laat ont dekt, dat men bedrogen is? Of is 't niet meer waar, dat de wereld wil bedrogen zgn 't Ware te wenschen, maar 't schijnt in de menschelgke natuur te liggen, zich te willen laten 'bedriegen. En niet enkel maar de on- fioozelen in den beperkten zin van 't woord ondervinden de waarheid der spreuk. Men treft ze aan in alle rangen en standen, 't Is Bjjua ongeloofeljjk, dat men overigens zeer verstandige menschen ontmoet, die van tjjd tot tjjd zoo naïef zgn om te meenen, dat zij j zich in geen geval zullen laten beetnemen. Zij 'zullen de oogen altjjd en overal goed open houden. Zij weten maar al te goed, dat de hedriegers om „alle hoeken en kanten klaar staan en daarom znllen zjj oppassen Onnoozelen, die ze zjjnEer ze er aan denken, worden zg door iemand, die slimmer is dan zg, begoocheld en in een ommezien komen ze tot de ervaring, dat ze zich, eigen lijk toch willens en wetens, om den tuin hebben laten leiden. Het uitzicht op eene kleine, dadeljjk te behalen winst, of op eene groote in het verschiet, verblindt hen. Min of meer duister staat het hun nog voor, dat zg er in zullen loopen, dat zg zich be lachelijk maken, dat zg flnantiëel benadeeld zullen worden. Zeker, 't ware beter om de mooie prjjzen, die ze maar om 't grgpen schgnen te hebben, den rug toe te keeren en de verleiding te ontvluchten. Maar, och, de kans om te winnen is zoo schoonDie fraaie prjjzen moeten immers gewonnen werden, en waaróm zonden zg die niet evengoed kunnen winnen als ieder ander? Welnu, laten zjj die aldus bedrogen worden en hun aantal is legio toch vooral den eersten steen niet werpen op hen, die door de eigenljjke kwartjesvinders uitgekleed zgn. Want deze slachtoffers wisten van te voren waarschgnlgk niet, wat men met hen voorhad. Zg liepen er bg ongeluk in. iMaar wie 't een of ander voorwerp koopt met de kans om er iets van beteekenis bjj te winnen, hg weet, dat de waarde van het gekochte ver beneden de waarde is van de som, die hg er voor betaalt. En als hg dat niet begrgpt, $!~bjj. een sul. Tot hiertoe hebben wjj ons onderwerp alleen van den ffnantiëelen kant bezien. Het kan echter ook uit een zedelijk oogpunt beschouwd worden. Op het gebied der go de zeden nameljjk zgn de kwaitjesvinders en dergeljjken niet minder gevaarljjh. voor de daders hunner romantische personen' de haarfijne ontleding der begeerten en harts tochten dier personen. Door dat alles wordt de onefgdeukende lezer ingepakt en meege sleept, en druppelsgewijze, soms ook bjj lepels vol, wordt hem door den schrjjver het gif toegediend, dat hem zedelgk te gronde zal doen gaan. Wie door leeftjjd en nadenken geleerd heeft waarheid en leugen van elkaar te onder scheiden, die zal zonder gevaar dergelijke iektuur kunnen verduwen. Maar het onervaren jeugdig geslacht staat bloot aan de diepste ellende, wanneer het zich op zulke geschriften werpt en des te efger, naarmate het waarachtig godsdienstig element in de opvoeding, meer verwaarloosd is. En behooren ook zg niet tot de kwartjes vinders, die ia kranten eu vlugschriften de m-nder ontwikkelden trachten te winnen voor het denkbeeld, dat er zoo wat niets deugt in de maatschappij, en dat alles veel beter zou worden, als zjj ia staat werden gesteld op de puinhoopen der tegenwoordige eene nieuwe maatschappij te stichten, iugericht volgens hunne voorschriften en aanwjjzigingen »Lieve menschen!" zouden we die liehtge- loovige lezers wenschen toe te roepeq, »past op uwe zakken! Want ge Bmjjt, figuurljjk gesproken, goed geld naar kwaad geld, als ge hen volgt! Zeker, er is veel in de wereld, dat om verandering en verbetering roept. Onze maatschappij is zeer onvolmaakt. Maar er zgn veel mannen en vromVen vau goeden wille, die al lang bezig zgn met 't opruimen van veel verkeerds en 't invoeren van veel, dat beter is. En hun getal wordt van dag tot dag grooter en hun invloed ,dus ook. Geleideljjk wenschen zg de maatschappij te hervormen, met behoud van 't werkelgk bruik bare. Steun op hen en helpt hen ieder in uw kring een tandje, als ge kunt. Maar wacht tt voor da ^kwartjesvinders Ten slotte nog een woordje aan 't adres van hen, die hun geluk bg lötergen, bons en hoe die fraaie diDgeu meer heeten, beproeven. Wat is het, dat hen alduB doet handelen? De hoop op winst, zonder aanwending van, eenige moeite. Maar ook dit is onzedelgk. Want ten eersté behoort men niet te winnen, als men er niet voor werkt, en ten tweede wordt de winst, door 't lot verworven, nooit Verkregen zonder 't verlies van velen. En nu zegge men niet tot hem, die verliest: Wat deedt ge ook te spelen? Gg werdt immers niet gedwongen om mee te doen?" Want dat doet niets af van de waarheid, dat de winnende speler leeft op kosten van anderen. Een dief in den gewonen zin is hg nietde justitie zal 't hem niet lastig maken. Maar in zedeljjken zin is hg 't wel, dat wascht al het water der zee niet af. Er is maar ééne geoorloofde manier, om te winnen, Zjj bestaat in eerljjken arbeid, Aan de aldus behaalde winst kleven bloed noch tranen. Men kan ze met een gerust geweten opstrjjken. Alle andere* winst is uit den booze. Jam Punt. BolKlö Zondag hadden door het gehenle land de ver kiezingen plaat» tot vernieuwing van de helft der Provinciale Staten. Er werden 176 katholieken en 147 liberalen gekozen. Vooral de uitslag te Geut trekt de aaudaoht, daar de eaodidalen der socialistische eu progres- eiitieche partijen het onderapit hebben gedolven tegenover de gematigde liberalen, wier meerderheid SOOÜ atemmeu bedroeg. De verkieziugen hebben te Leuven tot ernitige ongeregeldheden, aanleiding gegeven, outitaan door de wjjze waarop de katholieken te midden der liberalen hun overwiuniug vierden. De katholieken vormden een optoobt met vlaggen enz., welke tot het lokaal der katholieken door de eooialiaten begeleid werd. Yoor het gebauw ontstonden eerst woordenwisse lingen en daarna kloppartijen. De poiiiie kwam met de blanke sabel tussohenbeide, waardoor verscheidene personen gekwetst werden. Het postkantoor van Labrousse ia door eene ont ploffing gedeeltelijk vernield. Men meent dat deze daad eeue wraakoefening is van een ontslagen be ambte. Alleen materieel» schade ia aangericht. Een uitgever te Brussel, Hooghtein vuurde Zondag nacht een revolver af op twee heeren eu een dame. Toen men hem wilde aanhouden, echoot hg opnieuw. Hg doodde een zekeren Roche, vader vau zes kindereu en verwondde een zekeren Van Diest. Eerst daarop kou uien hem ouaohadelgk maken. Het aohijnt dat de moordenaar dronken was. Eene dynamiet-aanslag is te Bracquegnies (Hene gouwen), gepleegd. Door middel van patronen is getracht het huis, bewoond door deu drukker Levert iu de lucht te doen springen. De knal was ver sehrikkeljjk eu deed alie bewonere uit den omtrek toesóellen. De voorpui van het httia ia vernield; deuren eu vensters zijn ver weggeslingerd. De gendarmerie heeft een onderzoek ingesteld eu het parket van Bergen is verwittigd. De Duitaohe Keizer heeft thans officieel aan deu neef zijner gemalin. Prins Albert van Sleeswjjk- Holatein Gluoksburg, le luitenant bij het garde du. corps, opgedragen hem bg de gouden bruiloftsfeesten te Kopenhagen te vertegenwoordigen. De Pripa, die aan het Deeniohe hof verwant en daar zeer hoog in aanzien is, zat door den adjudant-generaal dea Keuera Yon Wedel en door Zl. Ms. vleugel-adjudant majoor Yon Moltke vergezeld worden. De „Post" meent te welen dat de Regeeriug thans in groote trekken het wetsontwerp op de ver» korting .van deu diensttijd heeft vastgesteld. Volgens dit ontwerp zou het effectief der infauterie met 40.000 man worden vermeerderd. Het gemeentebestuur van Neurenberg heeft gelast dat, te beginnen met 1 Juli a, a, alle magazijnen en ^winkels, behalve de drogisterijen, vleescbbouwe* rijen, bakkerijen en sigarenwinkels, dea Zondags gesloten moeten blijven De kantoren mogpo slechts van 7 tot 9 en van 11 tot 12 uur voormiddag» open zijn. FvanlsnjkCa Er is weer sprake van een paar biaachoppen voor den Staatsraad te dagen, wegens het niet willen in trekken van zoogenaamde verkietingi oateohiimnsaen. De Senaat heeft bij eerite lezing het outweip betreffende het vormen van een koloniaal leger goedgekeurd.

SPC | 1892 | | pagina 1