i Mei. Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertiésté ilaargtó? &6-09 BUITENLAND. BINNENLAND, o> Advya-tentiën van 15 regels 75 Cta., élke .rogel daarboven 15 Cent. Van Splaatsingen, in eena opgegeven, worden slechts 2 berekend, Bewyanmain gratis. Bg voortdurende plaatsing Volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsrnimto berekend. Advertentien: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. por>5 regeld, oontanti elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of PoBtdireotie Dienstregeling - Vertrekuren Spoortrein. Mei. Gewone tijd; Van ENKUUIZEN naar AMSTERDAM. Stoombootd. Arnaterd -Purmerond 339e Staatsloterij. w - -/' 'ff' - l' 1 - -ty-pr'- V'j8'-'- ^Ay^jè viU^-..- U.1 -U—- -r Vérschtjnt DEBTfliJia en SUkTERDAS, v* - tVI f twiHiuv i/LMDWAvi en MtTiuiirAU» JLbónneihentaprgs 55 .Cent» per plrie maanden, franco per-po»t 1. Advertentiön/ ia tp tanden dee Haandags ea' Yrydagg fot middag» nrp- Lngesonden «takken liefst vroeger. Uitgever^ Verantwoordelijk JBfoot4rBedUictp;iir J. SCHIJITEMAKEB, Hoogstraat, PÜBMEREND. -i *7 ,1 j i -■ _s.- -- Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN. - V .Amsterdam Zaandam Óosttaan Purmerend Kjradijk-Edam OoMÉuizen Avenhoru Hoorn Blokker Weatwoud Hoogkartpel Bcreenk.-Grootebr. Ak. Bnkhuiion Van ENKHUTZBN naar STAVOREN per atoomb, raorg, 13.82, 11.32, 's nam. 4.55 en 's&vonds 7.38. in verb, per Spoor v- STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.55, 12.51, 6.25 en 8,40. 6.- 6.45 7.48 8.48 9.1210.20 Dim- 3.02 0.— 10.05 V Enkhui*0n 5.25 7.20 6.1617.03 8.07 8.59 9.2910.38 daga. 8.20 6.14e 10.31 Boyeuk.-Groorte br. 6.81 7.27 6.'26 7.18 8.17 9.11 9.41 j» 8.38 10.82 v Hoogknrspel 6.88 7.84 a.6.88 7.26 8.27 9,28 9.56 10.49 1 -f3 8.45 6.81 10.48 h Weïtwoud' 5.49 7.40 7.81 9.29 10.08 1.07 1 8.61 6R7 10.49 v -Blakker - .5.56 7.46 7.41 9.89 10.18 1.18 4.0l 6.47110.69 Hoorn 7.55 -3 7.48 9.46 10.20 1.26 4.08 11.06 u Avenhoru *2 6.17 .2 6.24 8,03 7.67 a.9.53110.8» 11-08 1.85 2.20 4.19 6.59 11.18 Ocsthuizeu 8.10 8.04 S- 10,89 1.42 2.27 4.-28 11.25 'Kwadijt-Edsm. 6.84 8.20 8.09 10.45 1.48 2.88 4.81 11.81 w iPurmorend 8.41 8.27 8.15 t3 2 z3 10.51 1.54 2.89 4.87 - 1-1.37 Ooatzaan 8.88 8.22 10.58 2.01 2.46 4.44 11.44 ^.jSaandam '7.. 8.49 8.27 11.03 11.27 2.06 2.51 4.49|7.18 11.49 Alc. AVnatordam 7.22 9.03 9.201 9.26; 9.38| 9.89, 9.4011.27 9.46 9.58 9.59; 9.4510.06 9.61 3P s cS 10.13;il.48 10.22 10.80 10.41 10.48 1(7.59! 11.08 12 25 11.20!l 2.87 12.07-1.05 2.18I5.56 2.196.01 2.26(6.08 2.83,6.15 13 j2.88l6.21 2.05 2.48'6.81, 2.18 2.56;Ö.89 2.20^3.08,6.46 2.80 3.18,6.56 2.87i8.20i7.08 1.19|2.48|8.88l7.l4 1. 8 55 B.05 9.18 9.29 9.37 9.48 10.01 2.59l8.48i7.25 l,50!8.18i8.67|7.89!10.18 Van STAVOREN natrENKHUIZBN 's morg. 8,21,10.—, Van LEEUWARDEN naar STAVOREN' 6 50, 9.—, Van AMSTERDAM Dagelijks (uitgtz. Di sdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmcl. 3, 4, 6, 7,8.45. Des i u s d a g a Vm. 5, 7, 9, 10.45, 12. Nm.2,4, 6, 7,8.45 Van PURMEREND Dagelijks (uitgez. Dinsdag Vm 6.80, 8, 9.15, 11. Nra. 12.S0, 2, 4, 6,8.45 Dos Dinsdags: Vra. 6.30, 8, 9.16, 1 l. Nm. 12.30, 2, 4, 6, 8.45 Des Zondags. Van AMSTERDAM, 's avonds 11 uur. -.ajunm. 4.84 en,/ av 7.3(1 8.07 en 6.25 SelgiS Zondag is te Luik de gebtela ocbntterij opgeroe pen mei het o<5g op den dienit *aij 1 Mei. De stad verkeert in eeu warep ataat van beleg. Alle wegen, die naar 1/ütk leidtn, lijn bewaakt. De ,«old»ten en lointter» laten alleen kleine groep je» psaieeren. Patrouille» bewaken de fabrieken en de kolenmijnen. Zij aijn met geweren en kanonnen gewapend. i De bevolking r beoordeelt detc maatregelen; aeer ongunatig en spreekt van uitlokken tot daden van geweld. De directeur van het poaikantoor te Luik ontving ten brief, waarin hem de aanitaande vernieling van dat gebouw wordt - aangekondigd. Op de plagt® Si. Pierre te Luik, heeft men VYoena- dag «vond voor het bui» van Mevrouw de weduwe Myat, een dyhamiétpatroon doen ontploffen Groote acbade ia daardoor aangericht,- niaar gelukkig trerd niemand gedood of iclfa gekwetat. Het gebeurde omatretk» negen nur 'a avond» en aonatoiid» ;»trodmde «ene groote volkimeuigte toe, om de verwoesting aan te sieD. iVranhLTljlSLt De anarebiaten hebben hnn bedreigingen tegen den heer Very, den ;eigen«»r van het koffiehui» waar Ravbohot werd aangebonden, volvoerd. Hel koffie huis op den boulevard Maganta ia Maandagavond omstreek» 10 uur door een ontploffing vernield, Den bedrijver van den aanslag meent men in banden te hebben. Het ia zekere Eranots of Franejoii. Ravaehol en Bimon werden voor het Parijsohe Hof vbq Assises tot levenslangen dwangarbeid ver oordeeld, terwijl de drie anderen geheel vrij kwamen. Verscheiden voorname winkelhouder» tijn beducht voor de anarohisten, daar tij dreigbrieven ontiangen hebben. Zij vragen mitsdien bescherming van de politie. Xtallö, De minister van binnenlandsohe taken heeft den prefecten gelast, alle samenkomsten en optochten op 1 Mei te verbieden. Jilrr goland, In overeenstemming met de wenschen van het werkliedenverbond hebben dek atoenspincers van Rochdale en Old Hambury den arbeid gestaakt. Rualana Berichten nit PelerabDrg melden dat de vooruit richten van den oogst in tuidweatelijk Rutland op dit oogenblik, tengevolge 'van' het droge en koude voorjaarsweder ongunstig tijn. DulMolilimcS. De lociaal-democraten te Berlijn maken groote toebereidselen voor den le Meidag, waarvan het hoofdpunt ral tijn eene betooging voor den acht- uurochen werkdag. In de onderscheidene stadswijken tijn verschillende vergaderplaatsen gehuurd, waar reed» te acht uur 's morgen» koorget«Dg, feestreden en mutiek.uitvoering gebonden tullen worden. Van het partijblad fVorwörts" wordt eerie feestoplage van een half millioen exemplaren gereed gem&akt. Bovendien is men betig saD bet opatellen eD ont werpen van een menigte vlugschriften, afbeeldingen ent, alle bestemd om op den len Mei te verschijnen.- Zooveel als »ich op het oogenblik voorspellen l*»'i belooft de gtheele taak vrij onschuldig af te tullen loopen en ueer te tullen komen 'op pleitiortochije» n»»r buiten,-Opgilöisterd döor dansen en koffiedrinken ia het open veld, hetgeen te allen tijde het toppunt van uitspanning voof den BeVJijuochen burgerman U geweeaL Te Hamburg, Lübcok en ta Düisefdoif tollen optochten gehouden worden.;,Ia het koninkrijk Sakserr daarentegen, waar de aocialiaten het talrijkst tijn, heeft men alle optoohten en bijeenkomsten in de open lucht ent. verboden. Het trekken naar Amerika van het eiland Twikrt,Mit Vang stii tumd,'schijnt nu weer te be- ginuen. Deze week vettrok wver een getin yan het eiland nair de Nieuwe wereld. Driarenfegen kwamen anderen uit Amerika om een betoek aao 't moeder land te brengen en dan weer te vertrekken. Volgens de laatste beriohteu, gaat het do emi granten van het eiland in den vreemde over het geheel wcL Toch zouden vëlon wel weer de terug- ieia willen ondernemen indien aij er slechts de mid delen toe konden vinden. Woenedsg ving men langs de Texelache kust san met het geepvisschen. De vangat was reeds terstond bemoedigend, omdat bij do eerite trekken meer dan een tal geep werd gevangen. De geep wordt geleverd aau de touterijen te Helder, waar tnec er'van 16 tot f 18 per tal voor betaalt. In de kievitseiereu is op Tfestel weer eenige rijting te bespeuren. Do prij»; die verleden weck lot 10 ik 12 ct. was gedaald, bedraagt nu Wqer 13 14 ct. per stuk. Dsgeljjks worden er taeschen de 500 en 1000 kievitseieren van het eiland uit- govoerd. Nog eene week en de-handel in dit dure artikel is weer afgeloopen voor dit jaar. 8ommige eiertoekers verdiendeü in April met het toeken en rapen van kieviteeieren f 60 h f 80. De verpachting van Rijnland'» dijkgronden van Santpoort tot Amsterdam in 19 peroeolen Woans'- dag te Houtrijk ea l*oLonca gohouden heeft opgebraoht f 9082 tegen f 7607 en f 5691 de beide vorige jaren. Hel schrale voorjaarsweder eu de geringe hooi- voorraad tjjn oortaak van da hooge prijsen, Door de aati revolutionaire kiesvereenigiDg in bet district £nhlpulueu worden - voor het lid' maatschap dar Prov. Staten van Noord-Holland candidaat gesteld de heeren N. Sluis (antirev.) en J. Blom (kath Den 26stea April gaf het fanfareoorpa in het café „Concordia" te Broek la Waterland eene openbare uitvoering, De verschillende nummers werdeu goed-afgespeeld. De direoteur H. Stapel ontving van verschillende persoben reu welverdienden dank voor xyne uitstekende leiding. Uit achting werd hem door hei corps een mooie, viool met k&st aangeboden. Wij wenschen dat bet oorps in bloei moge toenemen en de directeur tijnen lust behoude. - De geruchten, omtrent de opheffing van Rijks betooningsmaguijn te l£nlibuiMii tijn niet bevestigd geworden. Alleen kan met aekerheid worden medegedeeld, dat éen wijriging tal worden gebracht in de fabricatie der tounen, daar in het belaDg der veiligheid besloten is Int-een geleidelijke vervtDging der houtin door stalen tonnen, evenila dit in andere landen getchiedt. Hiermede tal echter eeret een begin'worden gemaakt, wanneer de hout- voorrsad verwerkt tal ttjn, Herkoten als heemraad van den Weotwan- derpsldcr gem. Akeraioot, de heer Ci. Lo» Kt. Den 20 werd tot dijkgraaf van de Zijpe en MuarpuUtar herbenoemd de heer K. Bier- teker en tot besmrood de heer G. Scbuijt, Vtu de kotthaiten .der Maatschappij voorden werkCDden stand'ts' in de maand Maart als volgt gebruik gemaakt Kosthuis N®. 1, Kosthuis N°. 2. (KorfsLeidochedwartstr. 49.) (Rapenburg 46 eu 96) .Ohtbijt 478. Ontbijt 611 Middagmlnl 1723. Middagmaal 907 Portion middagm. Portion caiddagm. h .10 cent 1760, Èk 10 cent 2495 Avondeten 305. Avondeten 368 Logement 1497. Logement 2397 In take de nieuwe tijdregeliug heeft dc ge meenteraad vanUnUlautjMft» .besloten geen wijti- ging in de regeling der gemeenteklokkcn te brengen, loodst deter deo middelbaren tijd van Amsterdam tullen'biuret» aanwijieo. v- Inhoud van het Geïllustreerd Zon dagsblad No. 18. De dood der bannelingen, met illustratie. Esn oud gebruik aan het Eugelsch hof. -.- Versproken. Hoor de beren versoheurd, met illustratie.To laat. t'Een goudmijn op een zolderkamertje, eene novelle, II slot. Do bastonnade van opstande lingen in Marocco, met illustratie, Met den eersten prijs bskrootld, met illustratie. Gelyucht, met illustratie. Een,kleine 'twist, met illustratie. Honger en dorst- - Daaraan bpd tij niet ge- daoht. Een aanval op do politie,, mot illustratie. Al te beleefd, met twee illustraties. Ome jongen. Vliegmachines, met illustratie. - Onder kameraden, met illustratie. Het volgen met de oogen, van portretten. Onleesbaar schrift. Niet ooqueb r~-Eeo merkwaardige datum. Ds voornaamste .talen, Het poslwetetv in China, Tegen de Migraine. AoecdoteD. Scbaakrubtiek. Mcdedeelingen. Leeuwardon, Onte stad genoot bedeD de eer van een bezoek van den generaal Booth eu tijn gevolg. Do gastheer vaa den generaal was de beer Mr. J. Minnema Buma, Een s&uteukomst, in den loop van den dag gehouden, werd door een talrijke menigte bijgewoond, waaronder tioh, onder meer aanzienlijkeu ook bevonden de burgemeester jhr. vau Hariusma Tboe .Slooteu eu diens echtgenoot. Men maakte muziek, tong, collecteerde, terwijl de generaal zelf een korte opwekkende rede hield, en de bijeenkomst eloot door een gebed. Mevr. dc weduwe H. K'sUe, te 'a Gravenhage overleden, .heeft aan dc Prins .Heddrik-atichtmg te Kffmoad 5000 vermaakt eu aan het Ned. Zendelinggenootschap 1000, Door de Zuiderzeerieschers wordt tegenwoordig veel schol geveDgen. Beidé visobaoorten zijn dienten gevolge tbsna teer goedkoop, te meer, dwr- vooral schol om doren tijd het best ie. De gemeente Ejmond »wn Zee zul met 1 Mei den Greenwichtijd aannemen. Likwidatenren van dn ZuiilhoJlandsc.be Leer- hoeve voor zuivelbereiding hebben voldaan &ua een hun gedane opdraoht ,vtn de erven van den heer mr. D. Visser van Hateriwoude, om de gebouwen der leerhoeve met ,de directeurswoning, die bij den bouw oDgeveer f 50000 hebben gekost, ten dienste van het lsudbouwonderwije] a»u den Staalt der Nederlanden aan te bieden voor do geschatte waarde van f 18600. Do minister van-binpenlandsohe zaken heeft eohtor dit aanbod v»n~Me hand geweien, loo dst in den loop van Mei de openbare verkoop dier gebouwen kan worden te gemoet gezien. Te Zicrikree is overleden in den ouderdom hau ruim 68 joren de heer mr. 1. Mooleubutgh, notaris en lid der Eerste Kamer. Den 27 geraakte aan den Btompentoren het rijtuig van den beer dr. v.,L. door het.achteruit loopen van het paard te water. <De dooier en de koalaier wisten er nog tijdig uit te apriogci. De burgemeeiter van Leeuwarden heeft in het belang dtr openbare orde het verzoek van de aftiteling Lreuwardi u van dec. eociaal-deinooratisohea botid, om op Zondag 1 Mei met banieren door'de atiid. te trekken vun de hand geweien. Per scheepsgelegenheid zijn in de vorige wet k uit da kelderi <lcr Nedrrl. Bank te (waterriam naar a Rijks Mutrt le Utrecht twee millioen nieuwe rijksdaalders overgebracht ter verimeltiog voor guldens. In het begin van Juni zal op den buire huite Weetcrhout le Uuarle-n. .bewoond door mevrouw de wed. Vitser .vau Hazerswoude, eeu vuor een ieder toegankelijke, groote baiar gehouden worden ten voordeelo van den bouw eener nieuwe doopsgezinde kerk te Enfchalwo, het diatrict, dat wjleu hs*r eebtgouoot in de Tweedo Kamer ver tegenwoordigde. De kicevrreeuigiug,„Nieuw Leren" op Xcxel heeft tot caudidaten voor de prov. staten gesteld de heeren Dik iters aldaar eu C. A. Beukenkamp te Helder; de vrjtinniga kiesverecuigiug te Den Burg de heeren Dikkers en mr. M. Buuhner te Aikmrtar. Da beer D. E. Knau, peuniogmeester vau deu polder 'SFIerIn®erw»4«rd, deed deter dsgou tja veertigste rtkening. De leden van hot bestuur van dien polder lieten dit feest niet onopgemerkt voorbijgaan en boden den heer Easu een kcurigeu barometer met iusoriplie aan. Do kiesvereeuiging to Wicrlngerwntsrd heeft de heeren K. Breebasrt en H. Retolmsn opnieuw caudidoit gesteld voor de op 10 Mei to hoSden verkiezing vau twee laden «oor de provin ciale staten. Als lid van bestuur van deu polder Eendracht" te Alkwaooal; Is herkozso, dn 1. Gelder^Kt aldaar. In de eerste helft van Mei zal te Hoorn eene vergadering worden gehodden ter bespreking van de opriohting eener melkfabriek. Deze verga dering tal geleid worden door deu heer mr. P. de Lange, voorzitter van do Holl. Maatschappij vau Landbouw, «fdocliug Alkmaar. Op de audiëntie van Dinsdag heeft de Ko- uiDgin-Rogentes aan deu Burgemeester van Haar lem de vcriekering gegeven op een nader to be palen tijd die gemeente te tullen bezoeken, Tot direoteur der gemrentegaefa'orick te Worinerveer Is benoemd de heer J. Adriaans te Winsohotan. „de eer EKorltjalou V7V7 a Da. Rienstra, predikant te Medemblik heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem, te Emmen aan genomen. Du hear B. H. d'Auton te Edam heeft be dankt voor"het beroep naar de evangelische lutber- sohe gemeente té' Rijp. 4e klasse. Prijzen van f 100 en daarboven. Trekking van Dinsdag 26 April. No. 11151 26000. No. 1880 f 6000. Nos. 6747, 10645 cu 10948 elk f 1000. Nos. 8339 en 15596 elk 400. Nos. 6803, 16303 en 20599 elk 200. No. 15045 100. Trekking van Woensdag 27 April. No. 14121 f 2000. No. 17550 f 1500 Nos. 2792 en 9651 elk f 1000. Noa. 4894 en 11611 elk f 400. No. 1116 200. Noa. 6844, 8933, 10845, 16845, 17056 eD 17811 elk f 100. Trekking van Donderdag 25 April. No, 7556, 1040» en 19730 elk f 100.

SPC | 1892 | | pagina 1