N». 3102. SCHUITEMAKERS 1802. Zondag, 24 April. Noordhollands en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. .Stadsnieuwst BINNENLAND» Uitgever, Verantwoordelijk Hootd-RedaoteurJ. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften a 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of PoBtdireotie Vertrekuren Spoortrein. Van AMSTEBDAM naar ENKHUIZEN Dienstregeling 1 Ootober. Stoombootdienst Amsterd.-Piirmerend i/ PURMERENDER COURANT. - Verschijnt DIKQSDAO en ZATUBDAQ. Abonnementsprijs 85 Cents per dne maanden, franco per post f l.—- Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stnkken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Van3plaatsingen,ineens opgegeven,-worden slechts 2berekend. Bewijsnnmmois gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letten ▼orden naar plaatsruimte berekend. Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM. V Amsterdam 6.— 6.45 9.12 10.201Dins- 3.04 6.— 10.— V Enkhuizen 5.25 7.20 9.201 9.40 11.27 2.13,5.55 8 55 Zaandam 6.10 7.03 8.07 9.3M0.3S dags 3.28 6.14 10.16 Bovenk.-Grootebr. 5.31 7 27 9.26 9.46 1 2.19jö.Ol Oostzaan 6.26 7.18 8.17 9.41 1 s> 8.88 10.26 Hoogkarspel 5.88 7.34 9.38 9.58 CQ "E 2.26.6.08 9.05 r Formerend a.6.86 7.25 8.29 9.56 10.50 1.— S3 8.45 6.31 10.88 Westwoad 5.49 7.40 9.39 9.59 8> C5 2.82 6.15 t Kwadijk-Edam 7.31 10.08 1.07 j§ 8.51 6.87 10.44 Blokker 5.55 7.46 9.45 10.05 o5 N 2.88 6.21 Oosthuizen 7.41 10.13 1.18 tg 4.01 6.47 10.54 Hoorn 36.09 -gö.l 7.55 A 9.51 10.18 11.48 3 2.05 2.48 6.81 9.18 Avenhorn 4' 7.48 10.20 1.26 4.08 11.01 ii Avenhorn 8.03 10.22 p 2.18 2.56 6.89 Hoorn w .9 Q_ 7.67 10.32 11.08 1.85 2.20 4.19 6.59 11.18 Oosthuizen .9 6.24 8.10 (O ho 10.30 2.20 3.08 6.46 9.29 Blokker 8.04 10.89 1.42 2.27 4 26 11.20 Kwadyk-Edam. A 6.34 8.20 1 10 41 2.30 8.13 6.66 9.87 Westwoud 8.09 10.44 1.48 2.33 4 81 11.26 Purmerend 6.41 8.27 it 10.49 12.07 1.06 2.87 3.20 7.08 9.48 Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. 8.15 10.50 1.54 2.39 4.37 11.821 Oostzaan 8.88 tg 1.19 2.48)8.82 7.14 8.22 10.57] 2.01 2.46 4.44 11.89 Zaandam 7.02 8.49 11.06 12 25 1.38 2.59 8.48 7.25 10.01 Ak. Enkhulaon 8.27 11.02)11.27 2.06 2.61 4.49)7.18 11.44] Ak. Amsterdam 7.22 9.03 11.19 12.87 1.50 8.18 8.57 7.89 10.18 Van AMSTEBDAM Dagelijks (behalve Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.46, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, ure. Des Dinsdags; Vm, 6, 6, 7, 9,10.46, 12. Nm. 2, 4, 0, 7, ure. VanPUBMEBENDDagelijks (behalveDinsdags. Vm. 6.80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6,. ure. Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6, ure MMHk WAM UI JrW* "SWWJMUWVS MSVS|l* W,v*l} 4. .V«| u MUMll M V in verbindingper Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.65, 12.61, 6.25 en 8.40. Van LEEUWARDEN naarSTAVOREN 9.—. 's nam. 4.84 en 's av 7.80 3.07 en 6.25 TWEEDE KAMER. Het voorloopig verslag omtrent het wetsontwerp tot tijdelijke hulp aan noodlijdeude gemeenten is versohenen. Uit dat teer nitvoerige verslag blijkt niet vsn eene bepaalde meerderheidalleen zijn tal van betwsreq daartegen ontwikkeld. •ode Sle^srp 18 April. Hedennamiddag ontstond een felle brand in de woning van S. B. aan de Langereis, alwaar binnen enkele jaren al menig perceel is afgebrand. Een dak dichtbij staand bnrgerhuitje wérd mede eeije prooi der vlammen. Van de inboedels kon bijna niets geréd worden. Jl. Zaterdagavond is de Frieaohe stoomboot „Sneek", komende van Alkmaar, waarheen tij vee gebracht had, tegen de vlotbrug in het Noord- hollaudsoh kanaal, bij West-Oraftdljk gevaren. De schok was zoo hevig, dat de eene helft der brng geheel vernield werd. De schada wordt op omstreeks f 1200 gesohat. De overtocht tal nn vooreerst met eene pont moeten gesohieden. Den 18 April jl. hield de rederijkerskamer „Oefening Volmaakt"'te West-Graf tdJJK, hare laatste openbare vergadering in dit seizoen. Op gevoerd werden: „Eene verkeerde overjas", vaude ville in 2 tafereelen en „Betje de naaister", oor spronkelijk volksstuk in 4 bedrijven, door Bigot. Beide stukken werden flink afgespeeld, terwijl het publiek in grooten getale was opgekomen. Het elfjarig zoontje van B. de Qroot aan de Kanaaldijk 'gemeente Kiandaineer, geraakte al spelende, woensdagavond in het noordhollandsoh kanaal en {werd eenigen tijd later levenloos opge haald.' -I v Den 12 is een etuk weiland te Warmen- huizen, groot 10 gars (2.84.00 bander) verkocht voor 10000. Eenige kwajongens hebben in de boomkweekerij der hoeren gebrs. Admiraal te Rijp in de Grafter- v baan, door verbranding belangrijke schade aan bpomen toegebracht, Den 20 des morgens is de beheerder der apotheek van de firma Moet op het Plein te 's Gravenhage, de heer B. C. J. de Wjjs, door den bediende in het laboratorium met een hakmes ver wond, dooh niet levensgevaarlijk. Daarna heeft de bediende, wien de dienst opgezegd was, zich op gehangen. Deö 20 is tot dijkgraaf van den Kipper- polder herkozen de heer J. Roskam en tot heem raad, in plaats van wijlen den he'er J. Ris, de heer M, de Yries. De directeuren der postkantoren hebben op dracht onlvangsn om een rood geschilderden minuut wijzer op de klokken te doen aanbrengen, die in den buitenmuur en in de kanjers voor bet publiek geplaatst sijn.» De zwarte toouen den Greet^ich, de roode den plaatselijke!), tijd aan. De soboenersloep van het Instituut voor de Marine te-' Willemsoord, die in de vorige maand bij den eersten zeiltoeht die zij ondernam tegen de «teenen van den Heldersohen zeedijk zoo^ gehavend werd en later zonk, is weer gerepareerd en op nieuw netjes geschilderd. Woensdag ging zg voor de tweede maal naar zee, doch zat uien half uurtje later reeds op den Zuidwal aan-den grond. Men heeft daar tot het vloedgetij' vastgezeten. Zonder aohade is 't fraaie vaartuigje vlotgekomen. Volgens den Haagichen correspondent der Zutph. Ct. bestaat het voornemen over .eenigen tijd een ontwerp tot wijziging van de wet op het krank- tinnigenwezen bg de Tweede £amer aanhangig te naken. Door de antirer. en kath. kiesvereenigingen te HaitrlpntMerineer, zijn de aftredende leden G. B. 't Hooft en Mr. Waterschoot v. d. Gracht weder candidaat gesteld voor leden der prov. Staten. De heer P. Verkugl te Haarlemmermeer, voor het overleden lid den heer Kist, terwijl tegenover den heer W. Jordens, liberaal, geen candidaat zal worden geplaatst. De plaatsgehad hebbende verzakking van den inundatiedijk aan de Zuidzgde van Haarlem mermeer, nabij Aalsmeer, tengevolge de snelle atroomiug van het water door de sluisdeuren, schijnt erger te zijn, dan het werkelijk is. Door het aanbrengen van de kleibekleeding van den djjk, wordt dat inundatiegedeelte in meer dan voldoenden ataat gebracht. Dinsdagavond kwam te Hoofddorp (Haar lemmermeer) ten huize van den horlogemaker Jr v. Kslmthout, een als werkman gekleed persoon, die een horloge wenschte te zien, aan welk verzoek werd voldaan. .Nauwelijks was het uurwerk in zijn bezit, of hg deed de buitendeur open en ging met het horloge aan den haal zonder dat het den eigenaar gelakte hem in de duisternis te sohterh&len. Bij de politie is reeds aangifte gedaan. In 't horloge staat de naam A. v. Kalmthout. Inhoud van het Geïllustreerd Zon dagsblad No. 17. Midden in zee, met vijf illustraties. L'efde kweekt list. - Zij kenden elkander. Wilde zwjjnen in Engelsoh-Indie, met illustratie. De spoorwegen en hunne ontwikkeling, met drie illu straties. Kunstmatige regen. - Bij dén woekeraar, met illustratie. Een goudmijn op een zolderka mertje, - Edelweissplukkers, met illustratie. Het bezoek bij den veroordeelde, met illustratie. Het voordeel van próceaeen. De invloed van het bezit van een hond op de mensohelgke verhoudingen, met drie illustraties. Niets nieuws onder de zon. Friasche lucht. Goed geantwoord. Wetens waardigheden. Een vraag voor juristen. - Auec- doten. Schaakrubriek. - Mededeelingen. De stroom langs den zeedijk nabij de Texel- sche haven sohgnt sterker te zijn dan voorheen. Verleden jaar moest er reeds eene lading atortsteen langs den dgk worden aangebracht, om den zeeberm te versterken. Thans is andermaal eene lading stortteen aangevoerd, om tot hetzelfde doel te worden verwerkt. De minister vau Binnenlandsohe Zaken heeft aan de gemeentebesturen als ^zgu gevoelen doen mededeclen, dat, ter vermijdiug van stoornissen in het burgerlijk leven, ds gemeenteklokken in over eenstemming dienen te zijh met op de spoorwegen en bij het post' en telegraafverkeer aangenomen tijdsbepaling. Het bestuur tot ontwikkeling van den Land bouw in Hollands Noorderkwartier, gevolg gevende aan de opdracht, die het ontving in de voorjaars vergadering jl. te Spanbroek gehouden, heeft zfoli met een lang adres tot de Tweede Kamer gewend in zake de belasting ontwerpen. Daarin wordt o. a. het alom bekende standpunt der vereeniging omtrent het vrghandelstelsel be sproken en haar verlangen te kennen gegeven naar geheele afschaffing van zout- en vleeaohnocgns. Met den handel in kievitseieren gaat het dit jaar niet zoo voordeelig op „Texel als verleden jaar. De groote aanvoer uit Friesland heeft invloed op de prijzen. Op Texel gelden de kievitseieren reeds 10 a 12 cent per etuk. Naar elders heeft minder verzending plaats dan men in' de laatste jaren gewoon is. Door de centrale katholieke kieavereeniging in het district bnkbolien zijn definitief candi- «daat gesteld voor de Provinciale Staten de hesreo N. Sloii (astirev.) en J, Blom (kath.) Door de liberale kieavereeniging te Gok huizen zijn voor de Prov. Staten van Noo'd- Holland definitief canditkst gesteld de heeren R KooijmaH Pz. en J. Zg'p Tot secretaris der bsnae Benningbroek is be noemd de heer A. Oudheusden Ce Benningbroelf. lnëntingspreeven4p varkens Naar aanleiding van ye door den heer M. J. Hengeveld in de laatste vergadering van Hollands Noorderkwartier verstrekte inlichtingen en de daarop gevolgde oproeping van wege deze vereeniging, zijn door veehouders uit Nieuwe Niedorp, Wijdenes, Wognnm, Berkhouten Hoogwoud gezamenlijk een aantal van 90 varkens voor de iuentingsproe»en, die, tooals men weet, van rijkswege o. a. ook in Noordholland genomen worden, beschikbaar gesteld. De eerste behandeling, door genoemden ryksveearts, zal geschieden op Woensdag, 27 April, by den heer W. C. Visser te Nieuwe Niedorp, die zjjee belang stelling in dese zaak toonde, door 47 «tuks tot dat doel ter beschikking af te «taan t Den 20 des morgens werden in eene woning in de Begijnesteeg no. 2 te UaArlewa de lijken gevonden van Johannes van Wijk, oud 49 jaren, en de wed. C. Blommestegn, eerder weduwe Geil- vloet, oud 70 jaren. Zg waren door kolendamp gestikt. Aan de Zutph. Ct. wordt uit 's Gravenhage gemeld, dat in Juni de indiening van een wets ontwerp op den leerplicht bij de Tweede Kamer kan worden verwaoht. Dinsdagavond had te Amsterdam, naar het Hbl. mededeelt, in een lokaal op het Waterloo- plein eene socialistische vergadering plaats, die legen negen uur in eene algemeens vechtpartij overging. Er werd met stoelen en tafels geworpen en met de gebroken pooten ging men elkander te lijf, totdat dn politie de zaal deed ontruimen. De grond was met een grooten hoop fragmenten vau stoelen en tafels bedekt, Te Aalsmeer heeft de anti-rev. kiesver- eeniging met algemeene stemmen tot candidaat ge- 'steld voot"Frov. Stalen den heer B. J. Lindeboom, te Nieuwer-Amatel. - Een p&saagier vsn een der veerbooten tus- sehen Stavoren en Enkhuizen sprong gisteren in de nabijheid van XSnkhulaen •over boord. Zoodra zijne verdwijning waa opgemerkt, werd achteruit gesM&ind. Met veel moeite mocht het aan de be- ihanmng gelukken, 4en drenkeling te redden, die bij aankomst te Enkhuizen in bewusteloozen toestand nasr het Stad«ziekenhuis werd vervoerd. Na eenige uren slaagde men er in de levens geesten weder op te wekken. De man is woonachtig te Leeuwarden, Het bestuur over de' wegen en vaarten der zee Noprdhollandicbe steden heeft f 1000 beach ik— baar gèateld tot verbatering en verfraaiing van de bermen langs hare wegen. i Tot heemraad van den Heerhugowaard is benoemd, de heer J. Winkel. Onze koninginnen hebben onder groote toe juiching baar intrede in de hoofdstad gedaan. „Wat de hoer niet kent, eet hij niet"! is eene spreekwijze, die in de stsd meer gebruikelijk is dan op het land; het bewyst, dat men den bóer- meer overleg toeschrijft dan den 'stedeling, die zich minder den tijd gunt, om al het gerei te onderzoe ken, dat men hem voor den neus zet. Men mag dus veilig aannemen, dat hetgeen de boer eet of drinkt, ook goed is, Van? deze onderstelling gingen ook aP de Beiersche stadbewoners* uit, tot wie het nieuws doordrong, dat de boeren ia Wórishofen (Beieren) de boonen-koffie hadden afgezworen en .daarvoor de door hnn pastoor bereide Malz-koffie in gebruik genomen hadden. Aanvahkelyk „was men wantrdviwig, want men weet in de stsd zeer goed, dat menig boerendorp onder de pantoffel van zijn pastoor staat. Toen men eohter deu naam van den geestelijke vernath, verdween ieders aarze ling, want het was niemand minder dan Pastoor KNEIPP, de beroemde Homopaath, die alle zenuw lijders, jioh^Nj^rheumatieklgders enz., door «ijn koudwaterkuren weHqr geneest. Het vertouwen in dezen weldoener der menseh heid is zoo groot, dat tegenwoordig in Duitschland en Oostenrijk zelfs de soldaten de Malz-koffie van „Pastor Kheipp" als morgendrank gebruiken, want zij bevat 66 °/0 voedende stoffen, zooals moutsui- ker, dextrine en eiwit, terwijl smaak en geur de zelfde zijn als van boonen koffie. DaaTom nemen de troepen haar ook op hun lange marschon in hnn veldflessphen mede, en is zg evenzeer voor de sportliefhebbers onontbeerlijk geworden. Zoo is zij ook voor den landbouwer, die ondsr de heete stra len der zomerzon op veld of akker zwaren arbeid verrichten moet, een wzyre verkwikking gebleken, die niet slechts opwekt, maar ook versterkt, en uit dien hoofde verre te verkiezen boven de gewone kof fie en haar ongezonde en dikwerf onsmakelijke sur- rogaton, want deze voeden niet, terwy'l de koffie zel ve een plantaardig gif bevat, welks opwekkende kraobt een hoogst nsdeeligen invloed heeft op het zenuwstelsel. Lijders san hart [en maag, zoomede zenuwlijders, voor wie de booifen-koffie vooral zeer verderfelijk is, kan daarentegen het gebrnik van Malz-koffie zeer worden aanbevolen. Als men voorts nog bedenkt, dat het halve kilo dezer „Kneipp's Malz-koffie" slechts 27i cent kost, dan begrijpt men, dat deze nituhuntenda volksdrank, op de voedingstentooustel- ling te Leipzig met de gouden medaille bekroond, der spaarzame Hollandsohe huisvrouw bijzonder wel kom zal zijn. aoJüLoolniouwa Benoemd tot onderwijzeres aan de openb, lagere school te Landsmeer, mej. J. A. Endt, te Zaandam. Aan den heer J. Havings, ondery gier te Zaandam, is eervol ontslag verleend. Benoemd te Hilversum tot onderwijzeres.aan de school Schoolstraat mej. Z. M. Smit, te Hilver sum. BterUJOleuw». Oud-Kath. Kerk. Benoemd tot pastoor der gemeente van den Heiligen Vitus te Hilversum, G. G. van Schsiok, te Krommenie. Da. J. M. Riemstra, pred. bg de Ned. Herv. gemeente te Medemblik, heeft toezegging van be roep ontvangen naar Emmen. Bedankt voor Aseendelft, N- Fetter, te Mid- delie. Aangenomen naar Zaandijk C. G. Menzel, te Zoelen. Jl. Woensdag nam de Zang vereeniging „Nicolai" met bare 15e uitvoering afsohèid san het winter seizoen. Ondanks de hinderlijke schoonmaak was er een aardig en belangstellend publiek opgekomen. 't Was trouwens een uitlokkend programma, want tot afwiaseling van een vijftal uitgezochte koren, mochten wij het heerlijke vioolspel genieten van den heer Otto van Alkmaar, benevens een viertal kwartetten en «trio's. Alles te kamen gaf ons een avond van waar genot. Met genoegen vernemen we, dat Zaterdag 80 April a. a. 's middags van 12 tot 2 unr, in „de Doele" alhier, door het bestuur dar vereeniging „Floralia" wader de gelegenheid Ml «orden open*

SPC | 1892 | | pagina 1