Zondag, 17 April. Noordhollands Nieuws* en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang 1 1 BUITENLAND. BINNENLANDS Vorsohij n t DENGSD AG en ZATUBDAG. Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, firanco per post/1, Advortentiën in te «enden dea Maandags, en Yrijdaga tot 'a middags 2 ure. Ingebonden'stokken liefst rroeger. v' .Advertentiën ran '1—5 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Tan 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummer a gratis. Bg voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Uitgever, Verantwoordelijk Hootd-Redaoteur J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND. Adverteiitiën:Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdirectie V; Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Ootober. fi3 Stoombootdienst Ajnsterd.-Purmerend Van ENKHUIZEN naar STAVOREN .per stoomboot morg. 8.82, 11.82, in verbindingper 8poor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9,65, 12.51, Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. DulMsoUlamtL Donomarl^exL 1 Soktoololouws. 339e Staatsloterij. Van AMSTERDAM^haar ENKHUIZEN Van ENK HUIZEN naar AMSTERDAM. V Amsterdam 6.— 6.45 9.12 10.20 Dins 8.04 6. 10.— V Snkhnisen 5.25 7.20 9.20 9.40 11.27 2.13 6.66 8 55 Zaandam 6.16 7.08 8.07 9.3i 10.83 dags. 3.23 6.14 10.16 Bovenk.-Grootebr. 5.81 7,27 9.26 9.46 2.19 6.01 h Oostzaan 6.28 7.13 8.17 9.41 3, 8.83 10.26 tr Hoogkarspel 5.88 7.34 9.33 9.63 U 2.26 6.08 9.06 tr Purmerond a.6.86 7.25 8.29 9.56 10.50 1.— a3 1 3.45 6.81 10.88 n Westwond 5.49 7.40 9.39 9.59 A «3 2.82 6.16 Kwadijk-Edam g Oosthnizen - f Avenhoro 1 7.31 10.03 1.07 3.61 6.37 10.44 u Blokker .6.56 7.46 9.45 10.05 cj 2.88 6.21 B. 7.41 10.13 1.18 s! 4.01 6.47 10.54 u Hoorn 3,6.09 7.65 A 9.51 10.18 11:48 2.05 2.48 6.81 9.18 7.48 10.20 1.26 4.08 11.01 li Avenhorn "2 647 .26.24 8.03 10.22 Pi 2.18 2.56 6.39 1 Hoorn 7.57 '^1 10.32 11.08 1.35 2.20 4.19 6.59 11.18 n Oosthuiten 8.10 a> 60 10.30 2.20 8.03 6.46 9.29 Blokker 8.04 Q 10.39 1.42 2.27 4.26 11.20 x Kwadgk-Edam. «6.84 8.20 'p 10.41 2.80 3.18 6.66 9.37 Westwoud 8.09 10.44 1.48 2.93 4.81 11.26 Purmerend 6.4Ü 8.27 10.49 12.07 1.05 2.87 8.20 7.08 9.48 Hoogkarspel 8.15 10.60 1.54 2,89 4.87 11.321 ifOostzaan 8.38 cS 1.19 2.48 8.32 7.14 Bovenk.-Grootebr. 8.22 10.57 L. 2.01 2.46 4.44 11.89 u Zaandam 7,02 8.49 11.06 12 25 1.38 2.59 8.43 7.25 10.01 Ak. Enkhoiaen 8.27 11.02 11.27 2.06 2.51 4.49 7.18 11.44J Ak. Amsterdam 7.22 9.03 11.19 12.37 1.50 3.18 3.57 7.89 10.18 Van AMSTERDAM D a g e 1 ij 1c s (behalve Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, ure. Des Dinsdags: Vm. 5, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm. 2,, 4, 6, 7, ure. Van PURMEREND Dagelijks (behalve Dinsdags. Vm. 6.30, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6, nre. Des D i n s d a g.s Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6, ure 'snam. 4.55 en 'saronds 7.23. Van STAVOREN naarENKHUIZEN 's morg. 8.21,10.— 6.25 en s 8.40. Van LEEUWARDEN naarSTAVOREN 79.—, - ,'s nam. 4.84 en'sav 7.80 o 8.07 en 6.25 jQolfltiö y Het door de kapel der grenadiers en jagers te 's Qravénhage te Antwerpen op den 10 deter ge geven liefdadigheids-concert heeft teer Voldaan. Aan het station werden de leden der kapel opgewacht door eene talrijke menigte, den Nederl. consul- generaal in ambtskieeding, de leden der Hollandaohs Club en eenige Belgische officieren. De menigte jniohte hen teer toe en de schuttere, die; van eehe oefening haiswaarts keerende, hén ontmoetten, be- weten hun de militaire eer. Het conoert wérd door de voornaamste overheidspersonen ia ambtskieeding bijgewoond. Door tueochenkomst van den. Dnitsohen gerant te 's Gravenhage, is uit Berlijn oiedèdeeling gevraagd der Nederlandiche volksliederen, met het oog óp het aanstaande bezoek van HH. MM. de Koning innen te Berlijn. Om aan dat vertoek te voldoen, ie aangeweten de kapelmeester Zsagmans, van bet 7e reg. infanterie, door wiens tusschenkomst nu het Wilhelmus" (oude en nieuwe retting) en het „Wien Neerlanda Bloed" voor alle instrumenten gereed worden gemaakt. Prins Bismarck ontving dit jaar op tijnen ver jaardag ongeveer 7000 telegrammen. Do Keieer liet niets van tioh hooren. Eerst op den 7en ont ving hij tijne 101 kievitseieren der «getrouwen van Jever." Pen belangrijk «blauwboek" of venameling van beseheiden is aan bet Parlement overgelegd, de resultaten bevattende van het ondersoek naar den tegenwoordigen toestand van het Briteohe leger. De getuigenissen, voor de oommissie van enquête in deze afgelegd, luiden in den regel verre van gunstig. En met name geldt dit van dc getuige* nissen van hooggeplaatste militaire deskundigen telven, als Generaal Bulier, Sir Evelyn Wood, de Hertog van Connaught en Lord Wolseley, om geen minderen te noemen. Allen erkennen, dal de toe stand ongeveer alles te wenechen overlaat en in het geheel niet voor de practijk is berekend. De manschappen zijn te jong en ie tenger, hun équi pement ia te zwaar, de kaders zijn niet voltallig, ent. ent. Eene vergelijking met de vrijwilligers zon geheel in het voordeel van deze uitvallen. Over de middelen om in de gebleken gebreken te voortien tijn de deskundigen bet tot nu toe belaas 1 nog in het geheel niet eens. De werkstakingen te Kopenhagen doren voort. Het havenbestuur moet dagelijks 500 kroonen aan bggeld betalen voor de schepen, die op de lossiog banner lading moeten wachten. Ook onder de wbeidera aan de sporen heeraoht gisting. v grante yfffatu Dageiyks vallen berichten omtrent dynamiet- aanslagen en anarohietisehe toebereidselen te ver- -melden. Be zaak van Ravtchol zal den 26stén dezer voor bet bof van assises te Parijs in behandeling komen. Plusloxkcl In den ziektetoestand van den rijkskanselier Yon Giers beeft tioh pleuris geopenbaard en is er rbeumatisohe pijn aan de hand en het kniegewrioht bijgekomen. De toestand is ernstig. De «New-York Herald" ontving de volgende depêche uit Rio do Janeiro: Sedert het afkondigen van den staat van beleg nam de president eenige legerhoofden eu marinehoofden gevangen. 1 i asssssssas '"at .;m, '■it.twit.'" gasaeeas—a H. M. de Koningin is een voordraoht aan geboden ter benoeming van een dijkgraaf van hei Ambacht der Vier Noorderkoggen. De voordracht bestaat uit de heerea Mr. C. F. Donker te Ben- ningbroek, J. Zijp Kt. te Abbekerk, en J. Zijp Hz. te Twisk. Door de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het hoofdkieadiatriot Bakholaen tijn tot.voor- loopige candidaten voor het lidmaatsohap der Pro- vinoiale Staten van Noordholland gekozen de af tredende leden, de heeren R. Kooljman Pt. te Andijk en J. Zijp Kt. te Abbekerk. In de Dinsdag 11. gehouden vergadering van den Gemeenteraad te Bnkhnlaen werd besloteo, gemeentegrond beschikbaar te stellen voor de ten toonstelling, welke in September e. k. aldaar van wege de «fdeeliug «Kakhuizen en Omstreken" zal worden gcLoadén, Tevens werd rbor dit doel een sabeidie toegestaan van 100. - Tot twee leden voor de gemeenteraad te Batkaloat zga gekozen de heerea T. Mantel en G. Sohalk. Tot heemraad van den polder Z.-Hngo- waard is herkozen de heer Jn. Winkel. De Hsarlemsche Reobtbsnk veroordeelde Donderdag Johannes Hoek en Cornelia Hoogeveen te Onde Wetering, beschuldigd van brand stichting en kerkdiefstal in vereeniging gepleegd, den eersten tot 7 en den tweeden tot 6 jaar ge vangenisstraf. De eisch was voor ieder 8 jaar. Omstreeks 3 uur in den nacht van Woensdag op Donderdag brak een zware brand uit in dc papierfabriek ,/de Eeudragt" te Warmer van de heerea Van Gelder Zoonen, te Wormerveer. De schade is aanzienlijk. De centrale liberale kiesvereeniging in het district Sienwer-Anstel heeft dan heer Mr. F. Th. Westerwondt, aftredend lid der Provinciale Staten van Noordholland, op nieuw candidaat gesteld. Bq de te Halfweg gehouden keuring van éénjarige stieren vanwege de afd. Noordholland van het Ned. Rundvee-Stamboek, zjjn aanhoudipgeprijzen a 25 toegekend aan atieren van de hoeren P. Koppes, te Haarlemmermeer, Ie pr.; G. Franzen, te Osdorp, 2e pr.W. Woudenberg, ie Groote IJpolder, Se pr. Naar aan de «Ziaul. Ct." wordt gemeld, cjjn sedert Maandag de werkzaamheden aan de zeildoek- fabriek der firma P. te Krommenie gestaakt) vele arbeiders worden daardoor broodeloos. De heer M. Noordtzy beeft thans ontslag genomen als lid der Tweede Kamer voor het distriot Kampen. Onlangs werd gemeld, dat H. M. de Koningin- Regentes als begunstigers van de «'s Gravenhsagsche Koepok-Vereeniging" is opgetreden. De Hasgsobe kroniekschrijver van de N. Gron. Ct. kan nu er bijvoegen, dat dit gesohiedde Daar aanleiding van de op H. M. de jonge Koningin bewerkstelligde revaocinatie, en dat sedert ook het geheele personeel, aan het paleis verbonden, de kunstbewerking heeft ondergaan. In den Waardpolder te Kolhorn is bij den landman S. H. het rotkreupel onder de schapen geconstateerd. In den polder Waard en Groet tiet men thans bijzonder jreinig kievieten, veel minder dan andere jaren om dezen tijd. Ook werden ze veel later waargenomen. Het vorig jaar toch zag men reeds op 1 Maart eene kieviet en thans was het 15 Maart. Het Snider-geweer bij de schutterijen wordt op lsst van den Minister van Oorlog vervangen door bet Beaumont geweer j bg enkele sohutterijen ie het vérsisehte getal reeds ontvangen. Te Texel is weer een nieuw vaartuig van de "scheepswerf ie water gelaten. Dit scheepje, een aakjs, is bestemd voor een schipper te Wieringen. Bij den veefokker B. te Texel wierp dezer dagen'een schaap twee lammeren, die ter>h°Pgte van den hale aan elkander waren gegroeid.' De diertjes waren dood, doch overigens goed gevormd en even groot al» gewone lammeren. Door de lichtwaohters onzer vuurtorens, tevens belast met de kuitwaoht, is sen verzoek aan de regeering gedaan, om verhooging .van loon. Deze mensoben verdienen ruim 8 per week, en moeten nacht en dag dienst doen. Vau hunne waakzaamheid hangen niet telden de levens der schepelingen, alsmede de handelschatten van vele kooplieden af. Er bestaat voor de licht waohters al-zeer weinig gelegenheid om er iets bij te Verdienen voor bunue gezinnen. Behoort de functie van iiohtwaohter al tot de hoogstgeplaststen, zij mag echter niet langer tot de lasgeibezoldigden bljjven behooren. Vinde daarom het adres der trouwe wachters bij den minister een gunstig ont haal. Tot hoofdingeland van het watersohap de Westwouderpolder (gem. Akersloot), is'gekozen de heer A. Vet. Sequah (Davenport) had bij de arr. rechtbank te Amsterdam tegen de vereeniging lot be strijding der kwakzalverij een eisch ingesteld tot schadevergoeding wegens het gebruiken van be- leedigende uitdrukkingen tegen hem, in door den Voorzitter der Vereeniging, den heer mr. Zeegera Veekeue, eigenhandig verspreids strooibiljetten en een bedrag van 5000 geëisoht of zooveel minder als de rechtbank zou willen bepalen, daar bet niet om het geld, doch'om het recht te doen was. De arr. rechtbank heeft de in die biljetten gebezigde termen verklaard te zjjn van beleedigend karakter en genoemde Vereeniging mitsdien veroordeeld tot het betalen eener schadevergoeding van 250 en de kosten. Door gebrek aan atalvoeder zjjn te Bennlng- broek en omstreken reeds vele paarden On jongvee uitgejaagd. Tegen trommelzuoht bg koeien neme men twee versohe eieren, opene ze even Mn den top en late het wit er uitloopen. Daijrna valt men de doppen met terpentijn-olie en stopt dan de gaatjes met broodkruimels dicht. Men geeft ze de trommel- zieke koe in. Spoedig, daarna 'neemt men herhaalde oprispingen waar, de gassen ontwijken en binnen tieu minuten is de zieke hersteld. De koninklijke besluiten, houdende vast stelling der reglementen op spoorweg- en telegraaf dienst, tallen binnenkort ia overeenstemming ge- brsoht worden met de nieuwe tijdigeliug. Te Zaandam is uit de Voortaan, nabij het badhuis, het lijk opgehaald vaü J. de Wit, oud 60 jaar. Tot hoofdingeland van den Wortvroader- polder (gem. Akersloot) is gekozen de heer A. Vet, aldaar. De Hooge Raad heeft verworpen het vroeger vermelde cassatieberoep van J.v. d- W., gewezen Rijksveldwachter,1 door de Rechtbank te Alkmaar en het Hof te Amsterdam veroordeeld wegens meineed tot18 maasden gevangenis, met ontzegging van het reoht tot het bekleeden van ambten. Te Koos a/d Zaan is een felle brand uitgebroken in den pelmolen «St. Jacob", toebe- hoorende aan den heer Havik, aldaar. Ofschoon een groot aantal spuiten het vunr trsobtten te keeren zijn de molen, de eohuren en de aldaar aanwezige goederen geheel'Verbrand. De Reohtbank té Alkmaar heeft den voort- vluchtigeu notaris W„ nit Hoogwoud, schuldig ver klaard aan verduistering en hem veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf, met ontzetting uit zijn ambt van Notaris en met last tot zjjne gevangen neming. Te Aasendelft is Dinsdagmorgen brand ontstaan in. het graanpakhuis van den heer J. Jon- gejans, hetwelk geheel," met al de daarin aanwezige granen, inventaris en een paard, eene prooi der vlammen werd. De brandweer, ofschoon spoedig ter plastse aanwezig, heeft alleen het belendende kunnen bewaren. Het vallen van een petroleumlamp wordt als oorzaak genoemd. Door het Provinoiaat Bestuur van Noordholland is bg ^enkele inschrijving aanbesteed lo, bet leveren van brik en steen én het beatorten der Heldereohe Zeewering in 2 pereeelèn, geraamd le perceel op 3700, 2e peroeel op f 14.300. De laagste inschrijving wss voor perceel 1, de heeren Gebr, Janssen, te Nieuwediep, voor/4165; voor perceel 2 de Basalt-maatschappg te Rotterdam voor f 14.860, 3o. het maken van beplantingen in de dninen op Teraobelling geraamd op f 7500 hiervoor was do Isagste insohrgving die van den heer A. A. Bos te Terschelling, voor f 6969. Te Zaandam is tot veearts benoemd de heer J. de Vries, te Hcllnm (Ferwerderadeel). aherVx n.1 eu.wa, R. Kath. Kerk. De dispensatie door den Pant wegena de heerechende influenza verleend, wordt op 17 April ingetrokken. In alle Katholieke kerken zal dit op den len Paaschdag afgekondigd worden. Benoemd tot pastoor te Hilversum G. C.van Schaiek, te Krommenie, Benoemd tot hoofd der sohool te Schardam (ge meente Heets) de heer K. Helder onderwgzer te Hobrede gemeeute Oosthnizen. Se klasse. Prgze.n van./ 100 en daarboven. Trekking van Maandag 11 April. No. 13488 2000. No, 14476 1500. Nos. 791, 7575 en 9668 elk 1000. Nos.1503, 17099 elk 200, Nos. 2222, 6126 en 18059 elk 100.' Trekking van Dinsdag 12 April. No. 6151 1500. No. 561 1000, No. 8894, 12462 en 20836 elk 400. No. 2529, 10745 en 20381 elk 200. No. 8386, 12138,13688, 13983 en 20822 elk 100. Trekking van Woensdag 18 April. No. 20710 25,000. No. 1668 6000. No. 8367 /1000. No. 6818 en 17466 elk /400. Nos. 9, 3479, 4926, 9826, 11998 en 16746 elk 100. Trekking van Donderdag 14 April/ No. 838 f 100.

SPC | 1892 | | pagina 1