sr. 3140 SCHUITEMAKERS 28 Februari. Zondag, ;1 - en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang. BIN N E N L AND. Stadsnieuws. boven aldaar 7 relieve jJh A i kan- h "VeraoWjnt DtSfOSDAO en KATTJRDAG. ^Abonnementsprijs 85 Cents per drie maanden, franco per póat/l.— idrertentiën in te eenden des MaandagB en Yrgdags tot 'a middags 2 ure. Ingezonden stokken lieftt vroeger.:;7v-,'7--' 7..-'- 7'. Advertentiën van 15 regels 75 CtsM elke regel daarboven 15 Cent. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, wórden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 7: Uitgever; Verantwoordelijk Hoold-RecLacteur J. SCHUTTEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND. 77 - Uitgever^ Verantw< Advertentiën: Diengtaanbiedingenén Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, k contant, elke regel meer 5 Ct., «onder korting voor Boekhandel of Postdirectie Vortreknren Spoortrein. Bovenk.-Gröotebr. U.Hnkhnisen Dienstregeling 1 Qo^ober. Van ENK HUIZEN naar AMSTERDAM. 10.01 10.18 Stoombootdienst Amsterd.-Purmerend Water- 1RHOP, nia.^dat pen en chap. »emd, men nu weinig inge- in alle smiddel vWJ I w - enge- schal" heeft, TS-éW !P. if -v 11 fe- Vsn AMSTERDAM naar ENKHUIZïjN |T Amsterdam yasandam ipostzaan ;-VPurmerend Óradjjk-Edam jDwthuixen- ;V Avenhoru i, Hoorn ■yBlokker 7- i Westwoud y Hoogkarapel Van ENKHUTZEN naar 8TAVORFN per stoomboot morg. 8.82, 11.82, 's nam. in verbinding per Spoor v. 8TAVOREN nsar LEEUWARDEN, 9.65, 12.61, 6.— 8.45 ^v; 9.12!10.20 Dins 8.04 10 V Bnkhiünen 6.16 7.08 8.07 9.81 10.88 dags. 1 3.28 .6,14 10.16 Bovenk.-Grootebr. 6.26 7.18 8.17 9.41 8.88 10.26 Hoogkarapel a.6.86 7.25 8.29 9.66 10.60 s; -•SP Tl 3.46 6.81 10(88 Westwoud 7.81 10.03 1.07 3.51 6.87 10.44 Blokker 7 7 -3 7.41 ao 10.18 1:18 «3" 4.01 6:47 10.54 „Hoorn;. 7.48 g» 10.20 1.26 4.08 11.01 Avénhorn OD -.9 P_' 7.67 10.82 11,08 1.85 2.20 4.19 6.69 11.18 Oosthuizen 8.04 a ■p 10.89 1|42,; 2.37 4.26 11.20 Kwadijk-Edam. 8.09 10.44 1J48; i'83 4.31 11.26 Purmerend 8.15 10.60 i. 1J64' 2.89 4.37 n;s2 Oostzaan 8.22 10.67 2.01 2.46 4.44 - 11.89 Zaandam 8.27 11.02 11.27 2.06 2.51 4.49 7.18 11.44 Ak. Amsterdam 5.25 7.20 j 9.20 9.40 11.27 2.13 6.55 5.81 7.27 19.26 9.46 2.19 6.01 5.38 7.84 9.33 '9.58 *E 2.26 6.08 5.49 7.40 f9.89 f 9.45 9.59 3 2.82 6.16 .5.55 7.46 10.05 2.38 6.21 &6.09 7.55 x 9.51 10.18 11.48 a 2.05 2.48 6.81 16.17 .3 6.24 8.08 10.22 P 2.18 2.56 6.89 8.10 10.30 2.20 8.03 6.46 6.84 8.20 03 10.41 2.80 8.18 6.66 6.41 8.27 f? 10.49 12.07 1.05 2.37 3.20 7.08 8.38 'tsj 1.19 2.48 8.32 7.14 7.03 8.49 11.06 12 26 1.33 2.59 8.48 7.25 7.22 9.08 11.19 12.87 1.50 8.18 8.57 7.39 9.18 9.29 9.87 9.48 i Van/iMSTERDAM D a g e 1 ij k s (behalve Dinsdag) Vm. 7, 10.46, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, ure. Des Dinsdags Vm. 6, 8, 7, 9,10.45, 12. Nm. 2, 4, 6, 7, ure. Van PURMEREND Dagéljjks (behalve Dinsdags. Vm. 6.80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6, ure. Des Dinsdags: Vm. 6.30, 8, 9.16, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 8, ure 4.56 en 'saronds 7.28. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN 's morg. 8.21,10.—, 6.26 en e vil 8.40. Van LEEUWARDEN naarSTAVOREN 7.—9.—.- 's nam. 4.84 en's av 7.80 -* e 8.07 en 6.96 richten, ndent en huis et, Ver- W« rerschul- h heeft, aag.de en al- wordt' te doen IIEÜW- genees- s weren: welken jordoen, en door den van lige n heeft {terwijl te ver- t groot, irofeaaor armerend? TO ECDt KAMER. Belastingvoorstellen. De belastingvoorstellen omvatten: Een belasting op de inkomsten uit bet roerend vermogen. Voor de heffing deter belasting wordt de waarde vso het vermogen bepaald -naar sijn toestand bij bet begin van bet belastingjaar, volgens een in de wet bepaalden maatstaf, welke 7 rubrieken omvat. a. Gebouwde en ongebouwde eigendommen. Ale waarde wordt aangenomen voor gebouwde eigen dommen het vyfiïenvoud, voor ongebouwde het twintigvoud der belastbare opbrengst, verminderd met grond belasting, polder- en waterschapslasten, grondrenten, tienden, erfpachten, vaste huren ent. b. gronden tot bouwterrein bestemd of als zoo danig te koop. De waarde wordt geachat naar de bekende verkoopsroorwaarde c. grondrenten, tienden, erfpachten, vaste huren, ie sohaiten op het twintigvoud van de waarde der uitkeeringj d. effecten, te schatten op de waarde naar de lsBtst bekende gegevens} e. hjpotheoaire en andere schuldvorderingen, te Schatten op het bedrag van het kapitaal J f. vruchtgebrniken, lijfrenten, tontine's ens., te schatten op het twintigvoud van het bedrag; g. handelsvoorraden, schepen, vaartuigen, werk tuigen, paarden en voertuigen, goud eh tilverwerk, «4 alle overige toerende taken, te schatten naar de mkoopwurde. De waarde van het vermogen wordt verminderd net het bedrag der sphuldvorderingën en het twin tigvoud der oitkeeringen wegens vruchtgebruik en rerschuldigde lijfrenten ene. Een per mille is als normale voet van heffing voorgesteld. Gedeeltelijke opheffing wordt verleend san vermogens kleiner; dan f 26000 en geheele ontheffing aan vermogens' beneden do f 18000. i ;Voor vermogens van f- 100,00.0 en meer is ehn progrpisie van 1 tot lVj mille voorgedragsn, welke by f 500,000 eindigt. V Eigen aangifte is voorgeschreven, maar bij den auulsg kan van de aangifte worden afgeweken. Bij vèrtuim vau aangifte kan een aanslag opgelegd worden. Vermindering van sommige evenredige regiatrhtie- en bypotheekreobten. Het overgangsrecht van vaste goederen onder.; beswarenden titel wordt van 4 pOt. tot 2 pCt. varoindèrd. Het recht van verkoopingen van staatsdomeinen wordt eveneens 2 pCt. Het .reoht van overschrijving |ithapa »/4 pCt., wordt verminderd tot op J 5 cents rvan de f 100. Op de rechten en boeten van'regis- tratie en van bypotieek worden geen opcenten Afschaffing van den -«ecima en wijziging van bet invoerrecht op teep. De sa&hte groene seep wordt van invoerrecht vrijgesteld en alle andere teep'be- Ust met 6. pCt. der waarde.' --r-: Verhooging van den accijns op het 'gedistilleerd. Dete wordt van f 60 op f 66 gebraoht. Verdere plannen. .t De minister deelt over rijn verdere plannen o. a. het volgende Grondbelasting. De minister tal bevorderen de - uitvoering van het beginsel van perequatie door het percentage der heffing te verlagen tot 6 pCt. tonder opcenten. Staat stollen. Een wetsontwerp tot afschaffing wordt Voorbereid. Zoutaecijns. Voorbereid wordt een verlaging van f 9 op f 4 per 100 KG, Finaneieel-e berekeningen. D« mimatai berekent, dat dete voorstellen op de slattsinkomsten den volgenden tn'loed zullen bebben Verliest afaobafflng zeepaooijns f 9.(>00.000, ver mindering zontaocijns f 2.000.000, idem registratie- en hypotheekrechten f 4.838.000, idem grondbelas ting f.960.000, afsobaffing tollen 5 a 6 ton, te zamnn ongeveer tien millioen galden. Winst: de verhooging van den aooijns op het' gedistilleerd wordt gerumd op f 2.000.000. De vermogensbelasting aal de overige acht mülioen opbrengen. 1 Ofschoon verjeden jur op Tóxel geen over vloed, van hooi gewonnen is, worden toch nn weer scheepsladingen naar elders uitgevoerd. In de af- geioopen week vertrokken selfis drie volgeladen tjaikaehepen met booi van hier. Kr Jrordt van f 17 tot 18 per 500 K.G. besteed. Indien het weer zoo zacht blijft, zal stellig nog veel meer van het artikel wórden verscheept. Te Sienwedlep meende misn Woensdag in tee noodschoten te booren. 't Was seer, mistig. Bij ondersoek bleek het geluld te worden veroor zaakt door dynamietontploffingèn op het gestrande stoomschip yTaskar". De bergers toch kannen niets van de lading nit het vooriohip bemachtigen, al vorens gedeelten van het dek en den huid door dynamiet te laten springen. Het lossen van de lading katoen vordert door dit alles maar langzaam, Aan den dijk van den Prins Hendrikpolder op Texel is een helmstok aangespoeld, ver moedelijk afkomstig vatf de vermiete Heldersohe vieohschnit H. D. 44, schipper L. Bakker. Er valt niet meer tun te tviijfeien of het vaartnig ia met de drie opvarenden verongelukt. De gemeentelanderijen te Ilpendwas hebben bjj verhuring f 486 meer opgebracht dan verleden jaar. Verleden Maandag gaf de rederijkerskamer „Excelsior" tellpendmaa eene openbare uitvoering, opgevoerd werd Het Parelsnoer", dat zeer ten ge- noege van het talrijk opgekomen publiek werd afgespeeld. De Minister van Waterstaat, Handelen Nijver heid heeft san het Hoofdbestnnr van den Neder- isndsehen bond ter bestrijding van overdreven Zon dagsrust op het gebied van post- en telegraafver- keer bericht „dat in zoover aan het beswaar van den bond zal worden tegemoet gekomen, dat voor 't vervolg op eenen tweeden christelij ken feestdag voor zooveel niét op een Zondag vallende, de kantoren der posterijen mede zullen worden opengesteld voor het aannemen van pakketten, het verzenden van post wissels en de behandeling van kwitantiëo." In bet bijzijn van talrijke belangstellenden had. dep. 22 in de HollandBobe manege té Am sterdam eens keuring plaats van hengsten ter toekenning der njkssabsidie in Noordholland. Voor deze ksnrisg was een bedrag beschikbaar van f 2000, Van de 17 aangegeven hengsten waren 13 opgekomen. Zeven konden er echter slechts naar de premiên dingeni daar er tea niei waardig werden gekeurd om in het stamboek te worden opgenomen. Op voorstel der keuringscommissie, bestaande uit de beeren Ramser, J. Billroth en C. Oudijk werden 2 premiën van f 600 elk, toegekend aan een zwarten dniteohen hengst van den beer Öokhont teRotter dam en aan den Anglo Normand „Kleber" van den heer A. Boy te Parijs. Aan deze toekenning iade bepaling verbonden, dat beide hengeten gedurende 2 jaren in Noordholland moeten gestationeerd wor den, tegen een dekgeld van hoogstens f 25. Bij kon. besl, zijn benoemd tot burgemeester van fflldvroad F. Groot Jbz. «óór. dier gem. j tot id. van drmft en van de BlJp S.. Appel, Tussohen Alkwamr en Cmsrtrlcana zal een ommbnadieiiat worden ingesteld, rt Brïlliutreerd SondagihlaA, Inhoud vsn No 9:1. Reohereheurs van politie op onder zoek(met illustratie). 2. Voedingsmiddelen. 3. Waar blijven de epelden? 4. Karakteristiek. 5. Nagerecht. 6. Nationaal van top tot teen. J7. Jacht op olifanten (mei illustratie). 8, Een nieuwsgierige dienstbode (met illustratie). —9. Edison en .zijn piano, -r 10. Een goeds partij (met illustra tie), jllHV kent baar (met illustratie), 12. Beu nienwp .viuding van Cupido (met illuslrMie). 18. Het wigbrengea der lijkeo van Christen* msrtelsars uit het Colyssenia (met illustratie). 14, Gesneóveld (met itlustrstie). II. Voor de huisvronw. 16. De voet bij de Indianen. - 17. De maag van een struisvogel. 18 Echt Eogëlsoh (met illustratie). 19. Hst Engelsche Par lement (met illustratie). 20, Kaas bewoners. 21. Voer het gemak (met illustratie). 22. Koning door Gods genade. 28. Het beate middel tegen rheumatiek. 24. De philosophic van tegenstrijdige machten. 25. Anecdoten. Schaakt ubriek. Mede- deelingen, In 1891 is in de Spsarbsnk te Oterleek in 484 inlagen ingebracht 4711.40, terwql in 69 terugbetalingen f 6784.91 werd uitbetaald, zoodat f 2073.61 meer werd teruggevraagd dan ingebracht, echter werd 916.40 aan rente bijgeschreven, zoodat aau het einde van het boekjaar het Debet ƒ29834.27 bedroeg, waartegenover een Credit van jf 82989.56, derhalve een voordeelig saldo van f 3105,29. 15 nieuwe inleggers wérden ingeschreven, terwijl 18 boekjes geheel werden afbetaald, zoodat er óp het einde van het jaar 244 boekjes in omloop waren. De rente bedroeg S1/t pCt. Drjjfijs en mist verhinderen een geregelde, bediening van het stoombootveer vüsscbeu Enkbsizen en Stavoren. Nn en dan komt er een boot aan en vertrekt er weer een, maar van het jriste volgen van de dieustregeiing schijnt geen sprake te kunnen zijn. Voor bet reizend publiek is het.te hopen, dst hierin spoedig verandering kome, wanneer de zée vrij wordt en de nevelen optrekken. De heer P. C. Koning, te Texel, wiens verbeterde reddingetoesielhn in het binnen- en buiteulaod met zilveren eu gouden medailles werden bekroond en op elke tentoonstelling zeer de belang atelliog wekten, is op 67-jarigen leeftijd gestorven, Te MomnlkmndisnB hebben na afloop der loting voor de nationale militie èenige jongen» schandelijk huisgehouden. Een groote spiegelruit in een der waggons van de Noord-Hollsndsehe tram werd verbrijzeld. Buiten Monnikendam heeft men zekeren De Vries te water geóorpen, de waohts geslagen enz. De R. C. Centrale Kiesvereenigiog voor het boofd-kiesdis»riot AlkniMsr heeft thans met aige- meene stemmen besloten, op voorstel vnn het be stnnr, zioh b|j de sanstssnde Tweede-Kamerver kiezing op I Maart a. s. van stemming te ont houden. Dé sfdeeling West-Friesland van de ver- eeniging «Het Witte Krnis" heelt besloten tot de oprichting van twee ijskelders, één te Spanbroek én één te Abbekerk, waarvan de kosten geraamd zijn op f 1900. Tot lid van de regelingsoommisaie voor de hoofdafdeeling „visacherij" - voor de internationale sport-, visscberij- én paardententoonstelling (dit jaar te Schéveningen te honden), is nog nader benoemd ,de heer H. J. Calkoen, burgemeester van JBdaws, lid der Staten vso Noordbolland. Te Zaandam is voor rekening van de firma William Pont, aanbesteedt het bouwen ven een kantoor en ooncierge*woning, waarvoor waren inge komen vjjftien inschrijvingen. De laagste was die van den Heer 8tam, te Wormervser, voor f 18,100, aan wien het werk is gegund. Naar wij vernemen sijn door den bnrgemeestsr der gemeente Workam bij de Hollsndsohe Spoor weg-Maatschappij etappen gedaan om voor den aan staanden zomer op het baanvak Stavoren—Leen- warden eene dienstregeling te verkrijgen, die meer dan de tegenwoordige iu de behoeften van het reisend publiek uit den Zuidwesthoek voortiet. Beennter. Zaterdagmiddag geraakte een zes» jarig knaapje aan den Jispsrweg te water en ondar het ijl. Spoedig" achoteu «enigen, onder wie ook de vader, te hulp, te vergeefs. Op goed galnk hakte men eene bijt in het ijs, waaruit men na tanige tijd het jongesje meer dood dan levend te voorscbyn haalde. Toch is het na veel moeite door aanwen ding der daartoe voorgeschreven maatregelen gelukt, de levensgeesten weder op te wekken. vertegenwoordiger der Maatsohappij Seqush in België is over dé grenzen van dat Byk gezet. Er wordt niet by gemeld om welke reden. By koa- besluit van den 23 is bsnoemd tot kantonreohter-plaatsvervanger in het kanton Helder de heer jhr. J. C. W. Svrick van Linschoten, bur gemeester van Texel. Te Wentvreod is tot voorzitter der bsnne herkozen de beer J. Blom, en tot hoofd-ingeland de heer S. Slot aldaar. Als een bewy» dat bouland in Holland's Noorderkwartier nog waarde besit, dient dht 24 dezer, ten overstaan van Notaris A. K. Nfnsber, té Medemblfk, 10.10.60 Hectaren verkocht zijn geworden voor de som van 24.285. SolxoolxLteuws. Benoemd tot derde onderwijzeres aan de eohooi Nó. 19 te Amsterdam Mej, J. G. L. Kouffeld te Cwtrionm. Den 24 zijn te Utrecht in de nuttige hand werken geslaagd de dames A. Dekker te Koog aan de Zaan, C. Meijer» te Heider en A. Schollen* te Zaandam. 77 7 .i- Voordracht voor onderwijzer mét hoofdakte te Heiloos F. W. Buijte, te Lindsmeer; G. l.van der Ploeg, te Uitgeest j J. C. Visser, te Sohagen. BLeriuüeuws, Den 22 is te Eokbuizen overleden de heer dr. D. Harting, emeritus predikant bij de doops gezinde gemeente, bekend door tyne vole geschriften. Ds. F. Rispens, predikant bij dé' christ, geref. gemeente te Hoorn, heeft het beroep naar de ned. geref. (dol.) te Steenwyk aangenomen. - Ood Katb. Kerk. In den plaats van den heer Heykamp is tot Aartsbisschop voor Utrecht gekoten de heer G. Gnl, thans pastoor te Hilvcranm. V7oensdag 24 Febrttari j.l. hield de Werkmsns- vereeniging „Vooruit" alhier eene Leesvergaderiog, waarin als spreker optrad een hsrer leden; de Heer P. Beets. Het kenrig programma bevatte de volgende nummers: 1. De Brninvisohi door Mets. 2, De Werkstaking, dooir Coppée. 3. De Renbode, door Sterol. 4. De Verkiezingsstrijd, door Liket. 6, O, die 1 en 6. Eene Moeder, beide door Dekking. De flinke voordraeht dezer meereadéels moeliyke stukken, die getuigde vsn voorafgegane ernstige studie, vond dientengevolge de gewenaohte waar- deéring by het talrijk opgekomen publiek en het mag gerust als een bijzondere verdienste onzer vereeniging aangemerkt worden, dst zij niet slechu tuike ijverige, degelijke medeleden telt, maar ook, waar sy kan, de kraohten, waarover sjj te be schikken heeft, aanmoedigt en gelegenheid geeft zich te openbaren.

SPC | 1892 | | pagina 1