Woensdag, 24 Februari. Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang» s '■'a Tweeërlei. BUITENLAND# BINNENLAND. Uitgever, Verantwoordelijk Hoold-Redacteur J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREHD. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct.per-5 regels, a oontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdirectie Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 Ootober. Stoömbootdienst Amsterd.-Purmerond Versohijnt DDTGSDAG enZATUBDAG. Abonnement9prij9 85 Cents per drie maanden, franco per post/1.— Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Van 8 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers g r a t i s. Bij voortdurende plaatsing volgens iiadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Van AM8TERDAM naar ENKHUIZEN V Amsterdam u Zaandam v Oostsaan Formerend n Kwadjjk-Edara Ooathuizen Avenhoru Hoorn a Blokker Westwoud Van ENKHUIZEN naar AM8TERDAM. 3.04 6.— 10.— V Enkhuizen .5.25 7.20 9.20 9.40 11.27 2.13 6.66 8 66 3.23 6.14 10.16 n Bovenk.-Grootebr. 5.31 7.27 9.26 9.46 2.19 6.01 8.38 10.26 u Hoogkarapel 5.88 7.34 9.33 9.53 'E 2.26 6.08 9.05 3.45 6.31 10.38 h Westwoud 5.49 7.40 9.39 9.59 có 2.32 6.15 3.51 6.37 10.44 Blokker .5.55 7.46 9.45 10.05 60 CS 2.38 6.21 4.01 6.47 10.54 Hoorn ^8.09 7.56 A 9.51 10.13 11.48 T3 co a 2.06 2.48 6.31 9.18 4.08 11.01 Avenhorn "2 8.17 8.03 10.22 - 2.13 2.56 6.39 4.19 6.59 11.13 Oosthuizen .2 6.24 8.10 cn 9 T3 10.30 2.20 3.08 6.46 9.29 4.26 11.20 H Kwadjjk-Edam. 6.34 8.20 10.41 2.30 3.13 6.56 9.87 4.31 11.26 B Pnrmerend 6.41 8.27 10.49 12.07 1.06 2.37 3.20 7.03 9.43 4.87 11.32 h Oostzaan 8.38 1.19 2.48 3.32 7.14 4.4^ 11.39 Zaandam 7.02 8.49 11.06 12 25 1.33 2.69 3.43 7.25 10.01 4.49 7.18 11.44 Ak. Amsterdam 7.22 9.03 11.19 12.87 1.B0 8.13 3.57 7.89 10.18 Van AM8TERDAM D a g e 1 ij k (behalve Dinsdag) Vm. 7, 8, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, ure. Des Dinsda g s Vm. 5, 6, 7, 8,10.45, 12. Nm. 2, 4, 6, 7, ure. Van PURMEREND D a g e 1 ij k s (behalve Dinsdags. Vm. 6.30, 8, 8.16, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6. ure. Des Dinsdags: Vm. 6.80, 8, 8.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6, ure Van ENKHUIZEN naar 3TAVORFN per stoomboot morg. 8.32, 11.82, 'anam. 4.56 en 'savonds 7.28. Van 8TAVOREN naarENKHUlZEN 's morg. 8.21,10.—nam. 4.84 en'sav7.80 in verbindingper Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.55, 12.61, 6.25 en 8.40. Van LEEUWARDEN naarSTAVOREN 7.—, 8.—,—.—, 3.07 en 6.25 Wg hebben dat alles veranderd", ver klaart kórt en goed, in Molière's Dokter tegen wil en dank", de guitige Sganarelle, als men hem doet opmerken dat hg zich vergist om trent de ligging vau hart en lever. Dat woord is zeer goed te gebruiken als motto voor het programma onzer opvattingen en begrippen aan het eind der negentiende eeuw. 't Klinkt zoo echt sfin-de-sidcle". Inderdaad, een voorbijgegaan menschenge- slacht hield, en onze oudere tgdgoDOoten -houden er nog tamelgk bekrompen denk- beelden op na't ia zeer noodig, d&t de jongeren eèns met wat nieuws, in elk geval mét wat anders komen. Nu is nieuw" zgn niet zoo gemakkelijk als 't wel Igkt, getuige de bekende verzuchting, die zich uitstrekt over, aflos wat onder de zon is." Anders" zgu is minder bezwaarlijk; Men behoeft slechts te ontkennen, wat voorheen algemeen werd bevestigd, en omgekeerdmen kan volstaan met al hetgeén vroeger werd geloofd én voor waar gehouden, aan te vallen met het schrootvuur eener overweldigende, niets ontziende critiek, waarbij bet minder aankomt op de deugdelijkheid der argumenten dan wel op krachtige stem middelen, en de overwinning, bljjkbaar door den bgval der menigte, kan niet uitbljjven. Voorheen werd, bjjvoorbeeld, niet getwjjfeld aan de waarheid van bet gezegde: Tevreden heid is een groote schat. Onzin, zeggen we thans, niet waar? Tevredenheid is een goede eigenschap iu een koe, die in het land loopt dat beest heeft aan niets anders te denken dan aan een gewenscbte vermeerdering van zjjn vleeschelijke bestanddeelen. Ons, die met den strjjd om het bestaan te rekenen hebben, kan men met dat kluitje niet iu het riet sturen. Jawel, de machthebbenden en de bevoorrechten zouden het wel aardig vinden, indien wg ons maar kalm vergenoegden mee het toebeschikte deel; des te rustiger kunnen- zg 't hunne genieten. Dien hooggeroemden schat gunnen wg den liefhebbers; wg zjjn niet idioot genoeg om. er óns bjj neer te leggen.' Neen, ontevreden zjjn we en zullen we immer bljjven, zoolang tot we niet meer in staat zjjn ons misnoegen aan den dag te leggen. Vï De ouden, wg zullen hen maar zoo noemen om de tegenstelling beter te doen uitkomen, bepaalden zich hoogstens tot wenschen. Wg zjjn zoo gek niet, en komen voor den dag met eischen: dat klinkt veel manneljjker. En is het ons gelukt, eenige dier eischen ingewilligd te krjjgen, wat werzal moeten als we gezamenljjk, aanhoudend en met forsche slagen op hetzelfde aambeeld big ven hameren, dan staan we weer met nieuwe ge reed. Het vuur moet steeds aangewakkerd wordende pook mag niet rusten. Tevredenheid een schat, en beter dan rjjkdommen Maar die de spreekwjjze hebben uitgevonden, en ze ons als een versleten erf stuk nalieten, gelóófden 't zelf 00b niet. Hóe zouden ze anders zoo. hard geploeterd hebben om tot een betere positie te geraken, om hun bezittingen te vermeerderen? Ziet maar eens die Hollanders van de.- zeventiende eeuw, van wie gezegd wérd dat zg, indien ze vermoed hadden dat er koopmanschap was te drjjven, zelfs naar de hel zouden gevaren zjjn, al moesten daar hun zeilen in brand vliegen? En waar lijk, zjj wisten ook wel wat het zeggen wuu, zich af te slooven om tot eer en aanzien, tot rang en grootheid te komen, ondanks hun wjjsgeerige beschouwingen over het verganke lijke van al deze dingen en over hun geringe waarde voor het wezènljjk geluk. Laat ons dan ten minste oprechter zjjn dan zjj, en den moed hebben, naar onze overtuiging, de on tevredenheid op den troon te plaatsen. Indien bet mg gelokt is,- in bovenstaande regelen de heerschende meening te schetsen, dan zal men mg ook moeten toestemmen, dat zg niet bjjjsónder. vrooljjk is. We behoeven dan ook niet ver te zoeken, om de uitwerking van haar invloed na te gaan. Zg openbaart zich in de hedendaagscbe letterkundetroostelooze beschouwingen, neerdrukkende mjjmeringèn over het noodlot, bedroevende schetsen van menscheljjko verdorvenheid, voorgedragen door jongelieden, die pas aan den ingang van het leven staande, reeds doen denken dat zjj er meer dan genoeg vau hebben. Onze schilders, ze schjjnen hun modellen wel te zoèken in eeu gasthuis van zielskranken de meestpak kende" tooneelsclirjjvérs laten het aardecil be staan van zgn somberste zijde zien. Daarnevens enkele momenten waarin men ons wil doen lachen, niet met dien gezonden, gullen schater lach, door een onschuldige zotternjj gewekt, maar met den satirieken grimlach, teweegge bracht door tooneelen waarbjj het zedelijkheids gevoel op den achtergrond wordt gedreven. Ik herinner slechts aan den bgval, dien kort geleden de tentoonstelling eener schilderjj »de Levensmoede" ook hier te lande vond, die droevige afbeelding van een jeugdig paar menschen, die op het punt stonden zich, met een koord aaneengesnoerd, in zee te werpen ik wjjs slechts op de kjjklustige menigte, die zich verdringt bjj den ingang van eeu schouw burglokaal, waar een of ander vgepeperd" tooneelproduct zal worden opgevoerd. Want dat is een der zjjden van bet hedendangscb pessimisme, dat bet naar contrasteerende stem mingen zoekt aan gene zgde van dé ljjn, die de grens vormt van het betamelijke. Nn weet ik zeer goed, dat wg in Neder land nog niet zoo diep doordrongen zgn van den geest onzes tjjds, dat deze opvattingen ten onzent de algemeen heerschende zouden zgn. Dat komt omdat we van nature wat achterljjk zgn, en de opperste leiding der denk beelden slechts op een afstand volgen. Daar door bestaat zelfs eenige kans, dat we niet tot de uiterste grens zullen meegaan; immers, de pessimistische richting, die de ontevreden heid tot een soort van ideaal verheft, zal, hiervan houd ik mg verzekerd, ook wel weer plaats maken voor iets anders én beters naar ik hoop. Dan vertragen wg zélf onzen koers. Inmiddels mogen wé toch weieens denken aan het groote getal mensohen, vooral jonge menschen, die van deze zoogenaamde levensbeschouwing de slachtoffers worden, en hen er op wjjzen dat hnn groote fout daarin bestaat, dat zg twee dingen, die volstrekt niet in verband tot elkander staan, verwarreq. In-het thema: tevredenheid is een groote schat, ligt in 't geheel niet opgeslotén, dat men een ijverig en volhardend streven naar lotsverbetering afkeurt. Dat is integendeel ons aller plichtelk betameljjk, bereikbaar en eerljjk middel moet daartoe worden aan gewend. Ja, deden allen zulks, de maatschappij zou zooveel leéljjke plekken niet vertoonen, want elke arbeid, dien wg ten voordeele van ons zeiven verrichten, komt ook de" gemeen schap ten goede. Maar de apostelen der ontevredenheid pre diken iets anders. Zg zetten aan tot wrevel, tot njjd,. en vermoorden de blijmoedigheid, die ook bewaard kan en moet bljjven onder minder garstig omstandigheden en waaruit de opgewektheid moet geput worden om niét bjj aanvankelijke mislukking dé pogingen tot verheffing en verbetering maar verder op te geven. Zg richten het oog niet omhoog, waar altoos de ster der hoop blgft dónkeren, maar naar de diépte en de laagte; zg sporen aan om schuld te zoeken bg pnderen, be schuldigingen te richten tot allen, en doen de meening ingang vinden, dat de medeleden der maatschappij de oorzaak zgn der klachten. Wat ook voorgesteld of beproefd wordt, om bun die vooruit willen, de baud te reiken, den zwakke te stennen, den ljjdeude te hulp te komen, om levenslust en werkensmoed te doen herrjjzën in harten, door teleurstel lingen van allerlei aard ter neer geslagen, daar treden zjj tusschenbeiden met woorden van minachting en verdachtmaking. Natunr- ljjk, de ontevredenheid mag niet worden be streden, zjj is een noodzakelijke voorwaarde om hen, die belang hebben bg gisting en beroering, tot hun doel te brengen. De massa moet boe langer hoe diepep gedompeld wór den in den poel der vertwjjfeling; zjj moet een afkeer krjjgen van al wat het leven schoons schenkt, opdat, mocht eenmaal het geschikte oogenblik aanbreken, zjj voorbereid is om met niets ontziende woestheid zich te koeren tegen elk, die door den leider als vjjand" wordt aangewezen. Er is een ontevredenheid, die het gemoeds leven onaangetast laat, de frischheid vau geest doet bewaard bljjven, de vriendschappelijke gevoelens niet onderdrukt, de kracht tot ar beiden versterkt. Zjj bant;, den lach niet van het gelaat en dé vreugde niet van den bui- seljjken baard j zjj boezemt kloeke besluite? in en leidt zeer dikwijls tot de gewenschté uitkomsten. Daar staat een andere tegenover, die de ziel yergiftigt, het wantrouwen weligdoec op schieten, den blik verduistert en Tiet geluk vernietigt. Deeerste doet grjjpen naar het gereed schap, de laatste naar het wapen. Dat is het onderscheid. Wbst-Feiso. i'X'anlau'lJlA. Na afloop van een hedenuamiddag gehouden kabinetsraad hebben de miniatera besloten, rich naar j den preaident der republiek te begeven, om hun gemeenschappelijk ontslag aan te bieden, in weerwil van bet verlangen van laatstgenoemde, dat het mini sterie zou aanblijven. De heer Camot heeft daarop het ontslag dér ministers aangenomen. De Boulangistisohe afgevaardigde Laur heeft, dadelijk nadat den val van het ministerie bekend wss, een dagvaarding gezonden aan den minister Conatans, zonder daartoe de vergunning te vragen van den senaat, waarvan de heer Conatans lid ia. TSiHtioril a-n tj. Duitschland ie nog maar niet gelukkig met tijno 'koloniën. Uit Berlijn, wordt geschreven, dat de ambtelijke rapporten uit Keiter Wilhelm'# Land (Nienw Guinea) schijnen te bewjjten, dat die land streek voor ^Europeesohe kolonisatie- ronder waarde is. Sedert de etiohting der kolonie zjjn bijna alle ambtenaren van het eerst aangekomen personeel ge vallen als de slachtoffers van den invloed van het klimaat.' Verleden jaar werd de retei van het.bestuur door de Keizerlijke Regeering en de Nieuw-Gninea- maatschappij, die de kolonie gezamenljjk bebeeren, van Finschhaveu overgeplaatst oaSr Astrolabe-baai, in de hoop, dat het de levensomstandigheden ver beteren mocht. De verandering eobjjnl echter weinig te hebben uitgewerkt, want de joogste mail-tijdingen maken meidiDg van een aantal sterfgevallen van ambtenaren en andere personen. Portugal, Dé Portngeesohe gezant te 'e Gravenhage, Pindella, is te Lissabon teruggeroepen. Een hevige storm heeft in de atad en op de reede gewoed. Een oorlogsschip en andere vaar tuigen sloegen van hunne ankera. De aohade aan schepen, spoorwegen en telegraaflijnen wordt op 4 millioenen fr, geschat. RuBlandL Het hulpcomité voor de noodlijdenden, onder voorzitterschap van den ozarenwilsoh, heeft reedt lJ/3 milioen roebels in geld en meer dan 800,000 pud koren uitgedeeld. AxnerUc.». Een bericht uit Valparaiso meldt dat éene mis lukte aanslag is gepleegd op het leren van presi dent Mont van Chili. Toen deze'j.l. Zaterdag een reis per apoor maakte, bleken verschoidene rails te zijn opgebroken, kenneljjk met de bedoeling den trein te doen ontsporen Gelukkig werd de toeleg intijds ontdektde daders zjjn niet bekend. C 1 Door dep heer Minister van Justitie is tot onbezoldigd rijksveldwachter aangesteldG. H. A. van Trotaenburg, inspecteur van politie te Zaandam, en L. Tiessen, agent van politie te.Wornerveer. De tot standkoming van den omnibüsdiecet tusschen Alkmaar en Oa.trloaia bet aan staande badseizoen ia thans verzekerd. Het vergrooten van het Poolsche Koffiehuis te A mater dan* ie opgedragen aan den heer L Koster aldaar voor f 118.578, Te Leeowarden waa in 1880 een 'nuweljjk voltrokken tnssóhen een jonkman van 18 en eene weduwe van 47 jaren, die toen een zoon had van 21 jaar, thana militair in O. Indië, en een zoon van 18 jaar. Beide personen, toen 18 jaar oud, stiefvader en stiefzoon, hebben dit jaar aan de natio nale militie deelgenomen, dooh zjjn vrij, eerstge noemde omdat hjj is eenige wettige zoon, de tweede wegens brocderdienst.

SPC | 1892 | | pagina 1