Zondag, 21 Februari; M Woordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertlgste Jaargang. I Noord-Holland. (9) BINNEN LAND. lbea n 0 m en t a p r|j 0 85 Cents per drie maanden,' franco per. post 1.— IdrerténtiSn ^in te zenden des Maandag» en Vrijdags tot 'e middags tue. Ingezonden stnkkën lïefet vroeger. 'AdVertentiên van lr-S regels 75 -.Cts., elke regel daarboven 15 Cent. .Van 8 plaatsingen, in eens opgegeten, worden slechts 2 berekend. Bewjjsnominera gratis. Bij voortdurende, plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letten worden naar plaatsruimte berekend. Uitgever, Verantwoordelijk Hootd-Redaoteur J. SCHUITEM.AKER, Hoogstraat, PURMEREND. Vertrekuren Spoortrein. Dienstregeling 1 October. i BI 11.48 12.07 12 25 12,87 1.06 1.19 1.88 1.50 2.18 10.01 10.18 Stoombootdienst Amsterd.«Pnrmerend Van AMSTERDAM Da gei jjks (behalve Dinsdag) «Vm/'V 9,; 10.46, 12. Nmd.. 4,; 7»\ .Vm, 5, 6, 7, 9,10.4?, 12».,Nm. 2, :4, 6, 7, Van PURMEREND D a g rl jj k (behalve Dinsdags, Vin. 6.80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6, ure. Vm. 6.80, 8, 9.16, 11. Nm. 12.80, 2,' 4, 2, ure. ure. B. v'.'\ B. Verschijnt DIHGSDAG en ZATTJBDAQ. '"n H 1 in I' III IBM Ill II Ill Illllll I l~'M I r' a Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften h 25 Ct. per 5 regels, oontant, elke regel meer 5 Ot., zonder korting voor Boekhandel of Fostdireotie U Van AMSTERDAM naar ENKHÜIZEN V Amsterdam 1 Zaandam Ooatzaan Pnrmerend Kwadijk-Edam Oosthuizen Avenhoru Hoorn I blokker Weetwoud Hoogkarspel Borenk.-Grootebr. Ak. Hnkhulxen Van ENK HUIZEN' naar AMSTERDAM. 6.— 6.45 9.12 10.20 Dins 3.04 6.— 10.— 6.16 7.03 8.07 9.81 10.83 dags. 8.23 6.14 10.16 6:26 7.13 8.17 9.41 3.33 10.26 a.6.36 7.25 8.29 9.55 10.50 1 1 8.45 6.81 10.88 7.31 10.08 1.07 8.51 6.87 10.44 7.41 S» 10.1'S 1.18 4.01 6.47 10.6K 7.48 10.20 1.20 4.08 11.01 f-m 9 7.57 '1 10.82 11.08 1.85 2.20 4.19 6.59 11.18 8.04 w' 10.89 - 1.42 2.27 4.26 11.20 8.09 10.44 1.48 2.88 4.31 Si.-; 11.26 8,15 10.60 1.64 2.89" 4.37 11,82 8.22 10.57 2.01 2.46 4.44 11.39 8.27 11.02 11.27 2.06 2.51 4.4917.18 11.44 V Bakhuizen 5.25 «Bovenk.-Grootebr. 5.81 Hoogkarspel 5.88 Westwoud 5,49 Blokker ..5.55 Hoorn §,6.09 Avenhom 's®'^ Oosthuizen .3 6.24 Kwadijk-Edpm, 0.34 Purmerend 0.41 Oostzaan Zaandam 7.02 Ak. Amsterdam.7.22 7.20 7.27 7.84 7.40 7.4Ö 7.66 8.03 8.10 8.20 8.27 8.88 8.49 9.03 '9.20 9.20 9.38 9.39 9.45 SP- 9.40 11.27 9 9.58 9;09 10.05 lo;i8 10.22 10.80 10.41 10.49 IU.00 (11.19 t3 2.05 2.18 $.20 2.80 2.87 2.48 2.59 8.18 2.19 2.20 2.82 2.88 2.48 2.56 8.08 8.13 3.20 8.82 8.48 8.57 5.55 6.01 6.08 6.15 6.21 6.81 6.89 6.46 0.66 7.08 7.14 7:25 7.89 8 55 9.06 9.18 2.29 9:87 9:48 Des Dinsdags: Des Dinsdags: ure Van ENKHUIZEN haar STAVOREN per stoomboot morg. 8.32, 11.82, 'snam. 4.56 en 'aavonds 7:28, Van STAVOREN naarENKHUIZEN 'a morg. 8.21,10.—*,—.—, *s nam. 4.84 en*»av7.80 in verbindingper Spoor v. 8TAVOREN naar LEEUWARDEN 9,(5, 12.51, r' 6.85 en 8.40.: VanLEEUWARDENnaarSTAVORKN# 7.—, 9.—, 8.07 en 6.85 Noord-Holland, ontoegankelijk1 En 't groot Noord-Hollandsch kanaal dan En de spoorweg op Nieuwediep dan? En die op Enkhaizen dan? Het eerste werd omstreeks 1820 gegraven en 't was destjjds een grootsche onderneming. En 't diende den N.-Hollandschen landbouw zon men meenen? Volstrekt.niet*.- Integen deel. Dat beroemde Kanaal, dat alleen Alk maar en Purmerend gerieft, bg sgn verkeer met de hoofdstad, maar al de andere gemeenten in de verte voorbjj liep, bracht de handel»- vloot én 'eRgbs marine een gemakkelijk en veilig vaarwater naar de hoofdstad;,de ka- meelen, waarmee de groote schepen over het hinderlijke Pampus moesten geligt worden om het Y te bereiken konden opgeruimd. En daarom, en daarom alléén was 't Groot Noord-Hollandsch Kanaal gegraven. De polder- en waterschapsbesturen zagen 't mopperend aan en den Landbouw, iu dé kost baarste provincie van het Rjjk werd een slag toegebracht die ieder jaar zich pjjnljjker doet gevoelen in Stad en Land. V 't Noorderkwartier ondervindt 't op heden gedacht. N.-Hollands waterberging werd in tweeën verdeeld, genaamd Schermer- en Waterlands- boezem. Om deze ramp voor den landbouw te be- grjjpen (de heer Clercx van Limburg vat er natnurljjk geen steek van) moet men eenigen tjjd ^benoorden 't Y gewoond, en dahrbg open oogen en den Landbouw genegen hart hebben. Men moet de ramp kennen die 2 jaar ge leden den Mgzerpolder is overkomen, en die zooveel duizenden den Landbouw gekost, jammerljjk aan den Landbonw onttrokken heeft. De meeste N.-Hollanders, vooral in de steden, -hebben daarmede niet nit te staan, naar zjj meenen, en terwjjl zg huizen hoog klagen omdat hunne kelders half onderwater staan en hnnne erven in moeras veranderen; terwjjl men in den gemeenteraad hoort klagen over tal van woningen van minvermogenden, die wegens schandelijke vochtigheid als ziekte holen behoorden afgekeurd te worden, komt uit de zelfde monden vaak het onverschillig woord, »öch zwjjg toch met je vervelende waterpeil, wat weet ik van Schermer&orzem". Ja eens heeft, door dat laatste woord geërgerJ, een stadsnnfje ronduit verklaard dat 't schande was dat zoo 'n vies woord eiken keer in Schnitemakers courant gedrukt* te lezen stond «n de mama zei: dat ze 't ook wel een beetje erg vond, zoodat de andere drie doch ters er een kleur van kregen. Dezulke tot beter begrip te brengen omtrent den huidigen toestand en omtrent de toekomtt van onze provincie en vooral van den Land bouw, komt ons onbegonnen werk voor en hoeveel van de mannen van Stad en Land zjjn op de hoogte daarvan - Onze krasse jjverige djjkgraaf van Water land, wiens hooge leeftjjd hem niet verhin dert te besturen en te waken als er storm en 'gevaar der djjken bedreigt, hg zal gaarne licht geven aan elk die iets dnister* vindt-in deze gewichtige aangelegenheid. Hg staat ieder die er belang in stelt gaarne te woord. >Ocb, wat geeft die drukte, blijft tbch hetzelfde, 't N.-H. Kanaal is er eenmaal. »daar is .'immers niets aan te doen," Daar is wél wat aan te doen, daar is véél zeer véél aan te. doen. Die erge kwaal is, bniten groote rampen, geheel weg te nemen. Hoe? Yraag 't den dgkgraaf, den heer Pr in 8,. vraag onzen hoofdingeniear, de ver schillende Waterschapsbesturen en dat van de Uittvaterende Slnizén, en onderzoek dan zelL Vraag 't den 'heer Breebaart, den hercules in de Eerste Kamer, die in 't Noorderkwartier leeft en 'werkt, Als hg, met zjjn helderen kop en sterke handen, in staat om drie vjjanden te geljjk omver te gooien, ja als hij er de breede schouders onder" zet, dan zal Sohermer- boezem, neen mevronw 't is heusch niet vies, ons niet langer in den pekel, laten. Hg spreke, en wg zeggen 't hem na Excellentie 1 gg hebt voor den handel aan, 't kanaal weinig of niets meer, sints't Noord- zeekanaal er is. En wat de marine aangaat. Nu en dan komt er een torpedoboot door de sluis, anders niet. Schaf nu alle biuneu- slaizen weg. Geef N.-H. één peil gelijl: aan V Ydan helpt gg de Nederlandsche oorlogs vloot aan den éónigen veiligen weg bjj ontg naar zee en naar hdis. en den N.-Holland schen Landbouw aan 25 maal zooveel voor deel als het zoogenaamd onttrokken bedrag waar mjjn geacht medelid van der Brëggen zoo overheeft zitten huilen." Welk een dankbaar arbeidsveld voor u, ge achte Vereeniging tot bevordering van de be langen van het Noorderkwartier! Voor u, leden van de-beide Kamers, voor N.-Holland. Onder de bezwaren die gjj zoekt te ver drijven omdat ze den Landbonw drukken en er geld aan onttrekkenmjjnheer van der Breg- gen! onder die bezwaren is het thans ge noemde wel waarachtig een olifant naast den mug waar gg zooveel beweging over maakt, alsof ookgjjer in ziet den kurkwaar uw lid maatschap op drjjfc, terwjjl uw Eed iets anders zegt. Noordholland ontoegankelijk en half ver dronken, alsof 't zich na reeds oefende, om tegen den tjjd dat 't ais >HoIlandfcche linie", ter wille en als 't laatste bolwerk van Am sterdam en Nederland, dienst moet doen, geheel onder water te duiken (een oogenblik werk mevrouw 1als de Proissen komen. De vjjand is er reeds Noord-Hollanders, hg loert op de vrachten van 'a Landmans vlgt, maar ook loert hg op de gezondheid en hel leven van u en uwe kinderen. Op grond van langdurige ervaring door opmerken,3 belangstellend aanhooren, lezen en zien, voelenwg nu ons gedrongen 't als onze overtuiging, en die van velen, uit te spre ken: dat hetzelfde Groot Noord-Hollandsch Ka naal, dat voor 70 jaar de roem scheen van ons Vaderland en werkeljjk den handel ten zegen, thans, sedert de kortere weg Noord- Holland tot een eiland maakte, meer en meer zgn reden van bestaaS deels verliezende, (nitgenomen voor enkele gemeenten), voor N.-Holland èen vloek zal blgken: indien niet de regeerihg zich vereenigt met de verschillende bestaren, ook die van 't Noorderkwartier, en deskundigen, om onze kostelgke landergen, van dat noodlottige'waterpeil te verlossen, en dat Noord-Holland blgven zal ontoeganke- lyk en half verdronken, en zgn landbouw, ondanks onze onverbeterlijke stoommachines, een treurige toekomst te gemoet gaat. Hoore 'c, wiehooren wu. Inhoud van bet Geïllustreerd Zondagiblad No. 8 In de «rittebroodiweken, met illustratie. Een eeheepsgebruik, met illottratie. Het uitsterven der Amerikaantobe buffels, met illuetratie. Het verzamelen van eetbare vogelnestjea op Java, met illustratie. Valsohe kaartspelers in een Meti- caansohe herberg, met illustratie. De nieuwe erfprins van Engeland, met portret. -— Gevaren van de hertenjaoht, met illustratie, Een Vossenstreek. Miniatuurtjes. Op het kerkhof, met illustra tie. .Het aluminum, bet metaal der toekomst, -f- Een vriéndelijke wenk. Twee armbanden. Breekbaar, met illustratie, Het hoofd-poatksntoor in Marcco, met illustratie. Oud eerwaardig ge slacht, met illustratie. Wat ia sohoouheidP Een onbetaalbare pijp. Echt Amerikasnaob, met drie illustraties. Aneodoten. Sobaakrubriek. Mededeelingen. In de laatste algemeene vergadering der «Maataohappjj tot Nut van .'t Algemeen" is f 1000 besohikbaar gesteld, om daarnit de middelen te vinden voor de bevordering van plaatselijke) volki- oredietbanken, bij voorkeur op coöperatieven grond slag.', vv;., .V -;. Om dien arbeid te steunen heeft het hoofdbestuur van het fNut" besloten, de noodige registers en formulieren kosteloos te verstrekken in soodanig getal als noodig is om de administratie in den eersten tjjd te voeren, benevens zoo mogelijk, een bjjdrage te geven iu de kosten van opriohting. Exemplaren van dezen Leiddraad zjjn gezonden aan alle departementen, aan de verspreide leden eu aan eenige -instellingen en belanghebbenden perso nen. Van de nog overige exemplaren kan men, bjj franco qanvrage en voorafgaande toessndingvan f 1, er een ontvangen van de heerén Roelofften en Hnbner te Amsterian. De depsrtementsbesturen zjjn uitgenoodigd deze zaak kraobtig te bevorderen en aldua over het land door de stiohting van zulke volksbanken niet min der tegen te verepreiden dan door de spaarbanken van bet «Nut" ia gebracht. Tot lid van den gemeenteraad te Xwaandljk ia gekozen do heer D. van Hoorn. In de Frieache gemeente Ooststellingwerf was het in den -lutzten tjjd onveilig wegens deserteurs uit de kolonie Veenhniten, die wegliepen, om our Hoorn gezonden te worden, waar zjj geen veld arbeid behoeven te verrichten. Nu zjjn, er echter tegen desertie strenge strafbepalingen gemaakt, want in plaats van met opzending naar Hoorn wordt de deserteur gestraft met 60 tot 120 dagen celstraf. De maatregel werkt teer gnnetig in het belang der veijigheid der omgelegen dorpen, daar de desertie nu veeds belangrijk is afgenomen. - De apotheker van Seqnab, G. P. 8tutterheim, is te Dordrecht overleden, tengevolge waarvan hjj zijne zittingen staken en met den verkoop zijner geneesmiddelen opbonden moest. Den 18e zon hij te 'aGravenhage voor 't eerst optreden. Zondag 14 Februari gaf Beeaiaterm Fanfare- Corps, genaamd «Frinsea Wilhelmina," een openbare, uitvoering aan zjjn kunstlievende leden. Na is liet voor een nogal talrjjk gezelschap blaas- muzikanten een moeielijke aaak om binnenskamera een conoert te geven, dat in allé opslohten voldoet, dat de hoorders niet te veel vermoeit en afmat. Het beatunr van «Prinses Wilhelmina" heeft op haudige wijze die klip weten te ontzeilen. Het heeft zooveel afwisseling weten te brengen in ajjn pro gramma, dat er van vermoeiing des geeates geen kwestie was. Die regeling valt dna in de eerste plaats te roemen, in de tweede plaats dé zorgvuldige' voorbereiding en aoouratc uitvoering, eu in de derde plastsrasar daarover strsks. De stnkken voor vpl orchezt werden allo. link en met smaak uitgevoerd en voldeden uitmontend, vooral de Nos. 8 le afd. en 5 Sei afd.- Wat de overige Nos. ungist, aan de 6 mains voor piano van Suppé, uitgevoerd door de damea Boboo en 'Hoogetoorn en den dirtoteur werd door bet publiek niet die aandaobt geschonken, die het stuk en de nette en oorrecte voordraoht verdienden, hetgeen grootendeels te wjjten was aan de hier be staande minder loffeljjke gewoonten om onder da uitvoering het publiek te bedieneuSan'terversohingen. De heer J. de Wit, als ervaren bügliat, was in de uitvoering van No. 8 2e afd. minder gelukkig. In No. 6 2e afd. «Die letzte Rose" toonde bjj het beter en zelfs uitmuntend to kennen. De heeren Vink en -Knip, beiden violisten speelden zeer ver- dieneteljjk, in aanmêrkïng genomen, dat de eerste aanvaoger, 'de tweede amateur ie. Luide welver- diénde rtoejuiohing viel aan beiden ten deel. De heer Knip bracht bovendien een solo pouj, bügle ten gehoore, die met onvermengd genoegen werd aangehoord. En dan verdient de kleine slager van de kleine trom, de jongeheer Knip een afzonderljjké vermelding én een woord van lof, want niet alleen slaat hjj goed, maar in stiptheid en nauwkeurigheid is hij haast onverbeterljjk. Eindelijk het deolamatorisoh gedeelte van het programma, uitgevoerd door de heeren Kril, van der Meer en de Wit. Ook dit gedeelte viel bljjk- baar zeer in den amazk van het publiek. De heer Kreb droeg No. 9 le afd. téer verdiensteljjk voor, de heeren van der Meer en de Wit deden in No. 4 2e afd. de gehecle zaal eehateren van lachen en de. heeren van der Meer en*°Geerlink niet minder bjj Noe. 7 en 9 2e afd. Zoodat de gebeele uitvoering als uitmuntend ge slaagd te beschouwen is, hetgeen wel in de eerste en voornaamste plasts te deuken is aan den bekwamen en voljjverigen direoteur, den heer Soboo. Het Beemster Fanfare-Corps beeft werkeljjk verbazende vorderingen gemaakt, dank zjj den ijver en de toe wijding van den beer Schoo. Bovendien was bjj als aocompignateur bjj de solo's de ziel ook van dat gedeelte der altvoering. - De heer van Beek maakte zich tot tolk der toe hoorders, toen hjj aangename woorden sprak om Beemsters Fanfarè-corps te loven en tc danken voor het gesmaakte genot, en het,.toe te weneohen, dat bet zjjn verdienstelijken direoteur lang mocht be zitten en in waarde bonden; Een onbekende hééft voor een hoofdaltaar in de r. k. kerk te JSlIverwaaa eene som van/12000 gesobonken, Te Edam zjjn tot hoofd-ingelanden van het waterschap «De Purmer" gekozen de heeren H. Beets Pz. en P, Laan. --■ Maandag 29 Febrqari a. z, tal Dr. Vitnz Bruinsma te Hoorn voor de vereeniging «Voor waarts" eene lezing honden ovei«de Frieaehe Volkspartij." Er xat gelegenheid gegeven worden voor debat.

SPC | 1892 | | pagina 1