N". 3140. SCHUITEMAKERS 1892. Zondag, SBÜ 7 Februari. Noordhollands - en Advertentie-blad. - Acht-en-dertigste Jaargang. Noord-Holland. (7) BUITENLAND. Verschijnt DINGSDAG en ZATUSDAG. A.bonnementsprijs85 Cents per drie maanden, franco per postl,-~ Advertentiën in te zenden des Maandags en Yrijdags tot 's middags nre. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 15 regels 75 Cts., elke regel daarboven 15 Cent. Yan3plaatsingen,ineens opgegeven,worden slechts 2berekend. BewgsnummeiB gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Uitgever, Verantwoordelijk^Hootd-Redacteiir J. SCHUITEMAKER, Hoogstraat, PURMEREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of Postdireotie Vertrekuren Spoortrein. Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN 1 a* Dienstregeling 1 October. Stoombootdienst Amsterd.-Formerend Overzetveer over liet IJ. PURMERENDER COURANT. s-^======== t - t V Amsterdam 6— 6.45 9.12 10.20 Dins 3.04 h Zaandam 6.16 7.08 8.07 9.31 10.33 dags. 3.23 tl Oostzaan 6.26 7.18 8.17 9.41 Si 3.38 Formerend a.6.86 7.25 8.29 9.56 10.50 1— 8.45 h Kwadijk-Edam 7.81 40.03 1.07 3.51 h Oosthuizen C3 7.41 S, 10.13 1.18 4.01 n Avenhorn 7.48 10.20 1.26 4.08 n Hoorn CO .3 P_ 7.57 10.32 11.08 1.35 2.20 4.19 ii Blokker 8.04 Q 10.39 1.42 2.27 4.26 Westwoud 8.09 10.44 1.48 2.33 4 31 H Hoogkarspel 8.15 10.50 1.54 2.39 4:37 Bovenk.-GrQotebr. 8.22 10.57 2.01 2.46 4.44 Ak. Enkhuizen 8.27 11.02(11.27 2.06 2.51 4.49 6/ 6.14 10— 10.16 10.26 6.81 10.38 10.44 6.87 6.47 6.59 7.18 10.54 11.01 11.13 11.20 11.26 11.32 11.39 11.44 Van ENKHUIZEN naar AMSTERDAM. V Enkhuizen 6.25 7.20 9.20 9.40 11.27 2.18 5.65 8 55 5.81 7.27 9.26 9.46 2.19 6.01 6.38 7,34 9.38 9.53 "E 2.26 6.08 9.05 5.49 7.40 9.39 9.69 00 S A 2.32 6.15 .5.55 7.46 9.45 10.05 Dinsdag 2.88 6.21 l6-09 -3 6.17 7.55 A 9 51 10.18 11.48 2.05 2.48 6.81 9.18 8.03 10.22 2.18 2.56 6.89 .3 6.24 8.10 IP 10.80 2.20 3.08 6.46 9.29 «6.84 8,20 10.41 2.30 3.18 6.66 9 87 6.41 8.27 10.49 12.07 1.05 2.37 3.20 7.08 9.48 8.38 ■A 1.19 2.48 3.82 7.14 7.02 8.49 11.06 12 26 1.33 2.59 3.43 7.26 10.01 7.22 9.03 11.19 12.37 1.50 3.18 8.57 7.89 10.13 Van ENKHUIZEN naar STAVOREN per stoomboot morg. 8.32, 11.32, Bovenk.-Grootebr. Hoogkarspel Westwoud Blokker Hoorn Avenhorn Oosthuizen Kwadijk-Edam. P urmerend Oostzaan Zaandam Ak. Amsterdam snam. 4.55 en 'savonds 7.28. Van STAVOREN naar ENKHUIZEN *s morg. 8.21,10.—,—, Van AMSTERDAM Dadelijks (behalve Dinsdag) Vm. 7, 9, 10.45, 12. Nmd. 2, 4, 6, 7, Des Dinsdags: Vm. 5, 6, 7, 9,10.45, 12. Nm. 2, 4, 6, 7, Van PURMEREND D a g e 1 k s (behalve Dinsdags. Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.30, 2, 4, 6, ure. Des Dinsdags: Vm. 6.30, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, 6, ure ure. ure. i n verbinding per Spoor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.55, 12.51, 6.25 en 8.40. Van LEEUWARDEN naarSTAVOREN 7.—, 9—, 's nam. 4.34 en 's av 7.80 li 8.07 en 6.28 »STAD en LAND" In de Eerste Kanier. Wij vernamen reeds, zoover wij het Bjjblad vau de Staats-Courant lezen, hoe in de pas begonnen zitting van de Eerste Kamer de atrjjd over de belastingwetten, die eene her ziening wachten, al naderende wordt voor bereid. Daar dat Bjjblad van de St,-Ct. door zoo weinigen.gelezen wordt, maken wg voor de beknoptheid'gaarne gebruik van de jongste Landbouw-Courant en de i Zaanstreek"'. De heeren Bultman en Van der Breggen hebben zich ten strgde gegord tegen de plan nen der regeeringdie wel van zorg getuigen voor nijverheid enz., maar met achterstelling van den landbouw en»dat de minister wel toezegt verbetering en uitbreiding van land- bouw-onderwgs, maar »dat geleerde ook prac- tisch moet worden toegepast," (moet de re geering voor die toepassing óók zorgen? Wonderlijk >Het schijnt wel", zoo meenen de heeren: »dat het platteland niet in de gunst der regeering staat." Deze meening wierp de minister (de heer van Tienhoven) verre van zich, hg sprak ten slotte *JDe Regeering kent geen steden en platte land. Zij kent alleen gemeentendie te zamen hhet Land vormenen wier belangen met gelijke nzorg worden behandeld Hoe denken de leden van de beide Kamers daarover v De heer Van der Brèggen (van Z.-Holland) is ook bevreesd dat de Landbouw niet tot zjjn recht zal komen. En om de puntjes op de i's te zetten, noemt hij voorbeelden, hoe de landbouw gedrukt wordt; noemt bjj, niet de verarmde plattelandsgemeenten in Fries land, die tengevolge van belastingen, waarvan de uitwonende landeigenaars verschoond zjjn, 10 pCt. van het inkomena^fer gemeen tenaren vorderen enz. Neen, hg noemt: voor het Zuiden den druk der suikerregelingen voor het Noorden? Let wel: »In*het Noorden door de bjjzondere wetten »voor HoornEnkhuizen en. Alkmaar, waar- >door de landbouwers f 130.000 moeten betdien >voor het brengen van hun boter enkaas op de »markten!" Hg voegt er nog bjj >dat hjj een verandering wenscht, (wg ook), >doch vreest dat die niet zal worden verkre- >gen, omdat men het platteland niet kent." Mg dankt als alle leden van de Eerste Kamer gingen les nemen in kennis van het platteland, bjj den heer Van der Breggen, dat 't er dan met de keunis, wat N.-Holland betreft, fraai nit zou zien. Hg is er blgkbaar nooit geweest en heeft nooit een markt gezien, anders zou hjj niet twee van de vier bedoelde steden vergeten en Enkhuizen noemen, dat aan gezegde inha ligheid" (volgens het boekje van den heer En waarom laat de Landb. Ct. des minis ters woorden weg Zijp) doodonschuldig is, enanders zou j hg weten waarvan en waarvóór die 130.000 geheven worden, welk cijfer het éénige is dat vrjjwel de waarheid nabg komt. Waren wg in de gelegenheid, wjj zouden den geacbten strgder voor hetwelzgn van den landbouw^ wel eens familiaar, maar met ernst, en met de echte stukken vóór ons, dat geval trachten helder te makenliefst op een dinsdag na markttjjd, en na een wandeling met hem over al de marktpleinen in ons kleine stadje, tussehen 9 en 1 uur. Hier is slechts één zoo'n dag in de week, mjjnheer v. d. Breggen! Te Edam óók een, te Alkmaar en Hoorn twee, te zamen 312 in 't jaar. Pnrmerend is, naar den aanvoer, de 3e marktplaats. Welnu hier hebt n 't ver slag van den omzet op onze markt, naar de gemiddelde marktwaarde. In het jaar 1890 9.255.922. Beken nu da^ de omzet over de 4 steden ruim 4 maal zooveel is, (Graanmarkt is hier niet omdat er geen graanbouw is) dan komt u tot een opbrengst van rnim 40 a 50 mil- lioen gulden jaarljjksche omzet, op de vier marktplaatsen. Daarvan wordt (en niet voor boter en kaas alleen hoor!) de door u genoemde f 130.000 aan markt- en arbeidsloon betaald. Dat zjjn onkosten die onvermijdelijk zijn, en veel lager dan in vroeger jaren. En dat ze geheel vrijwillig en van guller harte betaald worden, dat hebben we straks aan het waagkantoor gezien, te midden van ons zwoegend en haastend legertje ambtena ren en arbeiders. 'k Heb ook voor uitgerekend hoeveel dat per gulden bedraagt Vrjj wel een vierdedeel van één cent of: 1 cent per 4. Gjj hebt zeker weinig begrip gehad van 't enorme mar kt ver tier in de vier steden, anders zoudt gjj niet in de Kamer met dat schijn baar groote cjjfer geschermd hebben; en dat i3 't ergste niet. Gjj noemt die som als aan den landbouw onttrokken! Met 't zelfde recht kant gij de stalhouders verwjjten dat het uit- en inspannen en de stal ling van wagens en paarden en verzorging, 's jaars op die marktplaatsen 20 a 30 duizend gulden kost, omdat ze bjj 't wegrijden een dubbeltje aan den knecht geven (sedert 1865 hier op 15 Cent gebracht, omdat er geld bjj moest). Is dat aan den landbouw onttrekken Hier achten wij *t noodig de motie (het voorstel) van de 'heeren Rutgers en Zjjp, in herinnering te brengen, die in de aanstaande Zitting der 2e Kamer zal behandeld worden (Motie van de heeren Rutgers eu Zjjp). >De Kamer, lettende op de artt. 238, 248, 254 en 255 der gemeentewet, vooralsnog de onbewezen stelling, dat de te Alkmaar, Hoorn, Pnrmerend en Edam naar den maatstaf van 65 centen per 100 kjjograin kaast te heffen wik- en weegloonen het in voormeld art. 254 omschreven maximum niet te boven gaan, onaannemelijk en veeleer het tegendeel waarschijnlijk achtende, doch bjj gemis van voldoende gegevens buiten staat dienaangaande met zekerheid uitspraak te doen, en vertrouwende, dat de Regeering, indien zjj uit een nader rin te stellen onderzoek de over tuiging erlangt, dat bedoelde heffing van 65 centen het wettig bedrag overschrijdt, niet toeven zal de vereischte stóppen te doen, om- verdere heffing van wik- en weegloonen te Alkmaar, Hoorn, Pnrmerend en Edam in strjjd met art. 254 der gemeentewet en zonder wetteljjke uitzondering, krachtens art. 255 derzelfde wet te beletten, gaat over tot de oïde van den dag." - (Deze motie wordt ondersteund door den heer Johannes Mattheus Ludovicus Hnbertüs C1 e r c x, van Weert, in LIMBURG Wjj zijn zeer verlangend naar den uitslag dier behandeling. Maar één vraag zjj ver oorloofd: als er voor recht gestréden moet worden, wat heeft men dan te wachten na een voorpostengevecht met zülke wapenen 'als die van een lid van het hoogste Staats college Minister Van Tienhoven danken wjj voor zjjn gulden woordDe Regeering kent "geen STAD en LANDmaar gemeenten. Aan de Redactie 1 De verhoogde invoerrechten in Frankrijk op 1 Febr. verooriaakten in deze maand "Veel handel en grooten omzet in het arttkel kaas. De enorme voor raad, «aar Frankrijk verzonden, zal wol maken dat de vraag van daar naar het artitce) voorloopig wel niet zoo bijzonder groot zal zijn. De Hollandscbe kaashandelaar bad echter het grootste belang bjj spoedige verzending, want was de kaas niet voor 1 Febr., geïmporteerd, dan zou het verhoogde invoer recht te zijoen laste komen. Voor den kaashandelaar, hier ter plaatse gevestigd, diende het ongeluk,, dat verleden week de vaart op het N.H. kanaal gestremd geraakte, zoodat dus overbleef, öf verzending der verkochte kaas per spoor, of vervoer per wagen naar Amsterdam. Met den dagelijksoben goederentrein, welke van Enkhuizen naar Amsterdam loopt, te ver roeren, schjjot mooi, dooh men is niet verzekerd daarin plaats te vinden. Het aanvragen van een waggon ter verzending gaat gemakkelijk, doch de stationschef kan niet verzekeren wanneer de waggon aankomthet scheen dat „de winter zich al weder bg de Hollandsche Spoorwegmaatschappij deed ge voelen. De vrees voor het verhoogde invoerrecht dan maakte, dat van hier partijen kaas per as naar Am sterdam vervoerd werden. Bij wegen met sneeuw bedekt kan het niet anders, of deze wjjze van ver voer is duur en tijdroovend, dooh het grootste on gerief komt wanneer de kaaswagen ie binnen de gemeente Amsterdam en gebruik moet worden ge maakt van het overzet-veer over het X. De koaien van overzetten voor iederen wagen geladen m9t duizend kaasjes zijn dan zes gulden vijftig cent, eene extra onkosten-rekening, die waarlijk niet ge ring is te schatten. Den vorigen winter werden deze kosten van over zetten, o. a, door de firma Gebr. Stuyt alhier, meer malen betaald. Genoemde firma, van meening dat, binnen de gemeente Amsterdam zijnde en dan te willen komen vsn bet eene gedeelte naar het andere, die kosten van overzetten toch waarlijk veel te boog waren, wendde zich tot de Kamer van Koophandel alhier met het verzoek, om indien de Kamer hare meening deelde, zich te willen wenden tot de betrokken autoriteit tot bet verkrijgen van een lager tarief voor het overzetveer over het IJ. De Kamer van Koophandel deelde het gevoelen, dooh wendde zich tot de Kamer van Koophandel in plaats van tot het gemeentebestuur van Amsterdam. Deze Kamér van Koophandel beriohtte echter „dat het niet onbillijk kan worden geacht dat tegen over heu, die slechts zelden van het overzetveer gebruik maken en meestal alleen dan wannneer zij door stremming der vaart daartoe genoodzaakt zijn, bet maximum, bij de concessie bepaald, wordt toe gepast". Dat dit een billijk motief ei een gewensoht ant woord is voor een Kamer van Koophandel indien de handel zich tot haar met een klacht wendt, kan ik niet beamen, doch het tarief ia geen extra maar ge woon tarief, want 2 paarden a ƒ0.85 por paar is f 0.7O een wagenK 0,50 koetsier0.05 f 1:25 Yoor heen en terng dusf 2 60 1000 kaasje? 2Ö00 KG, j per 50 KG,/0.10 4.-— f 6.50 Uwe bekende gastvrijheid doet mij plaatsing voor het bovenstaande verzoeken misschien werkt het er toe mede, verlaging van het tarief voor het overzet veer over het IJ te verkrijgen eu dan zullen er ook mede gebaat zijn zij, die „slechts zelden en, alleen daartoe genoodzaakt" gebruik daarvan maken. Hoogachtend, Uw dw. dnr, CORN. DE GOEDE Hz. Püumbbbnd, 27 Jan. 1892. Bovenstaande regelen van den heer de Goede zijn ODS een welkome eoha op 't voorafgaande. Wij plaatsen die gaarne daaronder, omdat het gebeurde (en nog dagelijks gebeurende) aan het Tolhuis, van zelf bij ieder die 't leest de billijke vraag doet rijten Hoe kan de heer Rutgers, afgevaardigde uit Am sterdam, strijden, 't zij met grappen, als in 1886, of in ernst, voor een wet, die Amsterdam met han delingen ala boven, vrijmacht laat, zonder verant woording aan iemand, en tegelijk een vloek heeft gelegd (bij uitzondering van alle andere gemeenten van ons Land) op de vier onmisbaarste markt plaatsen van Noord Holland 1 JDultHoLland. De commissie, in wier handen het ontwerp-school- wet is gesteld, bestaat uit 9 conservatieven, 6 leden van bet centrum, 10 nationaal-liberalen, 4 vrij- conservatieven, 1 duitseh-liberaal en 1 pool. De meerderheid der commissie is gunstig voor de wet gestemd. Graaf Haussonvilte* is tot president en de heer Wasset tot vice-president gekozen. De toon, waarop de schoolwet wordt besproken, is reeds oneindig veel kalmer geworden. Tot heden werden te Parijs S8000 schapen per week verbruikt, waarvan^ 20000 geslacht aangevoerd werden uit Oostenrijk en Duitsehland. De oude belasting was 8 fres, per 100 P. of omstreeks 60 centimes per stuk. Deze belasting is na verhoogd tot 82 Los. per 100 P. of 6 free. 40 cent per stuk, hetgeen ongeveer gelijkstaat met het recht op levende schapen. In de vorige week verminderde het aantal reeda tot 20000 tegen 24000 in de week te voren,

SPC | 1892 | | pagina 1