:gig 31 Januari Noordhollands Nieuws- en Advertentie-blad. Acht-en-dertigste Jaargang; Abonnementsprg s 85 Cents per drie maanden, franco per post/1. Advertentien in te. zenden des MaandagB en Vrijdags tot 'a middags ure. 'Ingezonden.stukken liefst vroeger. J s Advertentiën van 1—5 regels 75 Cts., elke regel daarboven 16 Cent. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnummers gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst. Groote letters voorden naar plaatsruimte berekend.- J. SCHUITEMAKÊB,,Hoogstraat, PURMÉREND. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften 2Ü Ot. per 6 régels, contant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekhandel of PoBtdirectie v.' v Vertrekuren Spoortrein Dienstregeling 1 October. Stoombootdienst Amaterd.-Purmerend V met betrekking tot het WIK- en WEEGLOOiï., BUITENLAND* Kr> geland, ',i'- V - J..I- - 1 - Verschijnt DENGSDAG on ZATUHDAG. Uitgeveï.'Verantwodrdelil^Hooidrltedac A Ak. Enkhuisen Van AMSTERDAM naar ENKHUIZEN V Amsterdam Zaandam Oostzaan Formerend Kwadijk-Edam Oosthuizen Avenhoru Hoorn Blokker Westwoud Hoogkarspel Bovenk.-Grootebr. 6,— 6:45 •9.12 10.20JDW i. 18-0,4 6*- 10;+- C.lö im è:o7 9.31 10.83 [flags; 3.23 6.1*4 10:1.6 6.26 7.18 8.17 9.41 kW: 1 3.33 L10.S6 AÖ.36 7.25 8.29 9.66 10.50 l.— 3.45 6.81 10.88 7.31 10.03 1.07.- 5 3.61 6.37 10.44 ia bO C3 7.41 m 10.13 1:18, pi 4.01 6.47 10.54 7.48 10.20 1.26 4.08 11.01 to a 7.57 a 10.82 11.08 1.85 2.20 4.19 6.69 11,13 A 8.04 A 10.39 1.42 2.27 4.26 —r 11.20 8.09 10.44 1.48 2.88 4.31 11.26 8.15 10.50 1.54 2.89 4.37 11.82 -i 8.22 10.57 ,'ui' 2.01 2.46 4.44 11.89 8.27 11.02 U;27 2.06 2.51 4,49(7.18 11,44 i Van ENK HUIZEN naar AM8TERDAM. V Enkhuisen i; Bovenk.-Grootebr. a Hoögkarspel it Westwoud u Blokker it Hoorn- it Avenhorn kosthuizen Kwadijk-Edam. Formerend Oostzaan v Zaandam Ak, Amsterdam 5.25 7.20 9.20 9.40 11.27 V 2.18 6.65 8 55 5.81 .7.27 9.26 9.46 2.19 6.01 5.38 7.34 9.33 9.53 -O 2.26 6.08 9.06 5.49 7.40 9.89 9.59 2.32 6.15 .5.55 7.46 9.45 10.05 00 2.88 6.21 1,6.09 "5 6.17 .9 6.24 7.65 A 9.51 10.13 11.48 3 fl 2.06 2.48 6.31 9.18 8.03 10.22 2.18 2.66 6.39 8.10 p bO a -0 10.30 2.20 3.08 6.46 9.29 «6.34 8.20 10.41 2.80 8.18 6.66 9.87 6.41 8.27 10.49 12.07 1.05 2.87 3.20 7.08 9.48 8.38 c3 1.19 2.4813.32 7.14 7.02 8.49 11.06 12 26 1.38 2.59 8.48 7.25 10.01 7.22 9.03 11.19 12.37 1.50 8.18 8.57 7.89 10.18 Van AMSTERDAM Dagelijks (behalveDinsdag) Vm. 7, 9, 10.46, 12. Nmtl. 2, 4, 6, 7, ure. Des Dinsdagss Vm. 5, 8, 7, 9,10.46, 12. Nm. 2, 4, 6, 7, ure. Van PUEMEREND D a g e 1 jj k a (behalve Dinsdags. Vm. 6.80, 8, 9.15, 11. Nm. 12.80, 2, 4, fl, ure. .Des Dinsdagss Vm. 6.80, 8,9.15, 11. Nm. 12.80, '2, 4, 6, nre. Van ENKHUIZEN naar 8TAVOKFN per stoomboot mórg. 8.82, 11.82, in verbinding per 8poor v. STAVOREN naar LEEUWARDEN 9.65, 13.51, 6.26 en J.; b 'snam. 4.56 en 'aavonds 7.23. Van 8TAVOREN naarENKHUIZEN 'a morg.$.21,10. 8.40. Vin LEEUWARDEN naar STAVOREN 7.—; 9—, 'snam. 4.84 en'aav7.80 ff 8.0f en 6.26 Ge Praatje. Korte geschiedenis van de Minister Thorbecke heeft omstreeks 1850 de Wet ingediend, die geljjk wij weten hoofd zakelijk ten doel had in de Gemeentebelasting verbetering te brengen en de geinéentenaren te beschermen tegen mogelijke fiscale heffing' van belasting ett andere onbillijke handelingen, vanwege de gemeentebesturen die daaren boven door hunne toeziende voogden, Ge deputeerde Staten, onder nauwgezet toezicht staan. Tot het eerste doel: afschaffing van accijns op gemaal eu geslacht enz. en tót het tweede doel is in de Gemeentewet o. a. de bepaling gemaakt dat de' bijdrage der gemeentenaren tot onderhond hunner gemeente-gebouwen enz. nagenoeg"gelflk moest zjjn aan 't bedrag der kosten van dat onderhoud. Eerst later werd daar de bepaling bijge voegd »dat ook vreemdelingen namelijk niét- gemeentenaren) van verre en nabjj niet te veel mogen betalen". En om die bepaling meerdere klem bjj te zetten, en tevens de gemeenten voor finan- ciëelen ondergang te bewaren, werd in een zoo genaamde Uitzonderingen-wetde Gemeente besturen van 4 N.-JjL steden de plicht opge legd om telken drie jaren aan Gedeputeerde Staten neen zeker niet, buiten den ge wonen regel, aan de 2e en le Kamer der Staten-Generaal, met toezending van de reke ning, permissie te vragen om de volgende 3 jaar datzelfde markt-loon te vorderen. Wij weten dat de Kamers zjjn zamenge- stéld uit mannen van verre en nabjjwaar van wjj met allen eerbied durven beweren dat zjj voor een goed deel, wèl zullen weten waar b.v. Noord-Holland ligt, maar met plaatselijke omstandigheden zeer weinig be kend kunnen zjjn, Bjj die uitgezonderde" gemeenten werd Vlis8ingen gevoegd,bjj wie 't werkelijk belas ting (accjjns) op vleesch en brood geldt, en zoo werd er een mouw aan gepast: een lap op den nieuwen broek gezet, zoodat 't niemand hinderde dat men, door de marktloonen voor bewezen diensten enz. die in vroeger jaren 3 h 4 malen hooger betaald werden, te rang schikken onder Gemeente-accijnzeneen dubbele 5nwaarheid uitsprak. En ongeveer 30 jaar lang is die gelapte broek zonder hinder ge dragen. Niemand kon de gevolgen voorzien, die nu gekomen zjjn en nog dreigen te komen. In 't Noorderkwartier is de beweging begon nen. Hoogstverdi'ensteljjke mannen hebben zich bejjverd om de oorzaken op te sporen waardoor ook de landbouw in N.-Holland gedrukt werd, om door de kennis der oorzaken, tot opheffing en verbetering te komen. We bewonderen de werkzaamheid van de geachte oprichters van die Vereeniging, die voor naderende ge varen niet blind, dapper op de bres gingen staan om te overzien wat er te doen was. Daar kwamen tal van vjjanden, en om nieij te uitvoerig te worden stip ik alleen aan de plotselinge heftige concurrentie van Amerika^ de waardevermindering der ïsindergen, rijké* belastiDg enz.' l ïf tiTjj willen mëtvriendenhulp later de gescbie- denis van het N.-H. platteland trachten te schetsen, doch moeten in dit slot-praatje. ons bepalen tot 't geen ons doel was. Namelijk aantoonen, aan wie er de moeite van 't na denken voor over heeft, dat de bewuste be paling in de gemeentewet, omtrent de heffing der marktloonen, die van oudsher af Wik- eri Wèeglqönen'' genoemd worden, bg de tegen woordige 'Onhoudbaar "f Maar tevens, dat de kwestie van de Wik- en Weegloonen, die, als er sprake is van opheffing van druk die den landbouw belem meren voor den landbouwer van zóó luttel beteekenis is, bg de aanstaande herziening van de Gemeentewet «voor goed,en op recht vaardige wijze van ons wereldtooneel moge verdwjjnen. Dat wenscben wig van ganscher harte in het belang van Stad én Land. Ja van beiden! En daartoe vragen wjj allermedewerking. Dé ruimte in dit blad gedoogt niet in één slot-arfcikel een volledig overzicht te geven van al de beweegredenen voor dien wensch. Het geduld van alle lezers (en dat zijn er vele) die er niet direkt belang bg hebben, mag niet te veel gevergd. Alleen vraag ik van de redactie> dezer Cou rant bg voorbaat eenige ruimte voor beknopte aanteekeningen over Noord-Hollandsche toe standen, van voorbeen en thans, 't laatste 't meest en daarbjj in de eerste plaats wat in verband staat met het marktwezen. Wjj bedoelen daardoor mede te werken tot het behoud van overeenstemming tusscben Stad en Land, die door de zonderlinge bepaling en nog. zonderlinger toepassing dreigt ver stoord te worden. .1 Kort geleden lazen wij in deze Courant de bewering: »Gjj kunt ons minder missen dan wjj u". Dat is onredelgk en onwaar tevens. Waarljjk, die met zjjn tgd medeleeft, is, meenen wg, al lang diep doordrongen van een andere waarheid, zoowel in algemeenen zin als voor Stad en Land. Deze waarheid Wij hebben elkander noodig. J. G. Belglö. Men zoekt nog steeds in de puinhopen van het verbrande kasteel Arenberg naar kostbaarheden en andere voorwerpen van waarde welke daar misschien liggen. De brandkast met juweelen en effeoten rond men nog gloeiend. Een aantal kostbaarheden waren gesmolten. De prins van Croy, die meehielp zoeken, is daarbij gevallen. Hij werd vrij ernstig aan een arm gewond. DultsoDland. Het handelsverdrag met Zwitserland is door den Dniteohen Rijksdag in derde lezing met groote meerderheid goedgekeuid. In het Pruisisch Huis van Afgevaardigden heeft- 'de leider der üuiisch-Vrijzinnigen, de heer Richter, eehe langdurige en felle redevoering legen de onder wijswet gebonden. Hij oogstte daarbij ook van natiooaaMiberale zijde veel toejuiohing. Hij aohtte de wet eenen achteruitgang, wijl te gedwongen gods- dienstonderwjjs invoert, ook voor kinderen van niet geloovige ouders. Dit zal tot noodlottige bottiugen jeiden tuesohen hel huis en de school. Waarop de Minister van Eeredienet in hoofdzaak antwoordde, dat met tegenstanders van den gods dienst niet te redeneeren viel. Hoe afkeerig overigens vnu dwang, aohtte hij het voor zjjn geweten wel gejeohtvaardigd. Von Bismarok ontving dezer dagen óp Eriédriohe- ruhe eene deputatie vau Leipziger studenten. Op zjjhe onnavolgbare manier hield hjj voor hen een zijner praat-redevoeringen, waarin hjj dan gewoon is allerlei onderwerpen te behandelen en pauzes tè maken, om ook zjjn toehoorder eens wat te laten zeggen. Zoo aprak hjj óver muziek en over aohouwburg gezoek, er zjjn leedwezen over te kennen gevend, dat de politiek hem voor het genieten van een en ander zoo weinig tijd had gelaten. Nn zou hij traohten zjjn schade een weinig in te halen. Toen het gespiek in de politiek dreigde te verzeilen, zeide de groote man Och, dat laat mij nu volkomen onver8ehillig. Om politiek geef ik heel niet meer. Het gaat mij daarmede als met een, die in de eb^euw verdwaald is; zoo langzamerhand veratjjft hij, zinkt néér en raakt onder de op hem vallende sneeuwvlokken. En dat ia geen Onaangename ge waarwording. Nu, zoo verstijf ik ook trapsgewijze, mjjne belangstelling voor de staatkunde vervliegt, maar persoonljjk voel ik mjj er goed bjj." Te Berljjn is, volgens de «Frankf. Zeit"., klauw zeer en tongblaar onder het vee uitgebroken, ten gevolge waarvan de centrale vèeatallen door de politie gesloten zjjn. Te Thorn, in Pruisen, is aan een vrouw het dood vonnis voltrokken. Zjj had haren zieken man, «en Stalknecht, mat phosphorus vergiftigd. Nog S maan den na de veróbrdeeling had zjj.iu de gevangenis doorgebracht. ^Z,AZA3aEJC!lJ]&a. Woensdagavond, ia in het apeelbankgebonw te Monaco vrijwat opschudding gewekt door de iuheoh - tenisneming van een goed gekleed zakkenroller, bjj wien 14 portefeultee en twintig ter aanteekening bestemde Brieven met eene geldswaarde, naar men zegt, van 200,000 francs., gevonden werden. _-Er wordt trouwens veel over diefetallen geklaagd en het gehalte der bezoekers tchjjnt tegenwoordig al zeer gering te zjjn. De Fransche regeering zal met het oog op de deelneming van Frankrijk aan de tentoonstelling te Chicago een credieT¥to 3Yj millioen fres. vragen. Rochefort gaat voortzet den minister Constana in den yl£trapaigrant!l^op allerlei wijze te belasteren. Volgena de >World" zal erfprins George van Wales zich uit de zeemacht terugtrekken en binnen kort in het hqweljjk treden. Het genoemde week blad zegt, dat pogingen gedaan worden om eene eobtvereenigjng te bewerken tusscben den prins en prinses Margaretha wan Pruisen, jongste, dochter van keizerin Frederik. De geneeeheeren te Londen hebben opgemerkt,' dat de dichtbevolkte wjjkcn, waar de influenza bjj de vorige epidemie veel elachtoffera maakte, nu bijna vrij bljjven van die ziekte en dat daarentegen de wjjken, waar den vorigen keer de ziekte het minst was, thans het meest te ljjden hebben. lerLttrul Meu heeft getracht een trein in Ierland, waarin de afgevaardigde Thomas Russel zioh bevond, te doen ohtsporen. De toeleg mislukte eohter. ItaUA De Paus heeft heden de misopgedragen in zjjn huiskapel. Er wareu 'geen vreemden tegenwoordig. Het kapittel, dat den nieuwen generaal der Jezu ïeten moet kiezen, zal te Rome vergaderen. Het kapittel zal echter nog niét dadelijk bijeengeroepen worden. In de Iuliunsohé Kamer heeft de Minister van da Sobatkist giatereti 'opnieuw verklaard, dat be zuiniging schering §n inslag van het Regeeringa- programma moest bljjven. ZwlftaoriazxciL De Nationale Raad bekraehtigde met algemeene stemmen de handelsverdragen met Duitsohland en Oostenrijk-Hongar jje. Portugal, In een buitengewone zitting van den gemeente raad te Oporto is een voorstel goedgekeurd, waarbjj der regeering de steun dier gemeente wordt toege zegd om de orisis tot een goed einde te brengen. Eene motie,'waarbjj een oordeel óver den voorge- stelden verkoop der koloniën werd uitgesproken, werd verworpen VSpanje. Het aantal werketakende mjjnwerkers bedraagt thans tienduizend. Te Aróonéda sneden zjj den kabel af, die de wagens voortbeweegt. De eigenaars der mjjnwérken hebben versterking aangevraagd. Een troep van 30 gendarmes werd door de werkstakers aangevallen en tot wjjken genoodzaakt, na een ge vecht, waarbjj 12 personen gewond werden. Een groot aantal werkstakers zijn in hechtenis genomen.' Bjj de botsing, welke tussohen werkstakers en gendarmes plaats had, is een persoon gekwetst en hebben vele personen kneuzingen bekomen. De toestand wordt steeds ernstiger. De werk staking breidt zich nit en de arbeid is thans in alle mijnen gestaakt. Do hoogovens worden door de gendarmerie bewaakt. Er heerseht groote onge rustheid. De geheele mijnstreek van Somorostro bjj Bilbao is door militajre macht bezet. De staat van beleg is afgekondigd, tengevolge van de houding der werkstakers, die zioh van het dynamiet dépot hebben meester gemaakt. OofStexxx*]J]&. De bladen te Bnda-Pesth vreezen wanordelijk heden, tegen den 28n in de meeste plaatsen waar verkiezingen plaats hebben; tot nn toe hebben 288 verkiezinga-distrioten troepen aangevraagd. Xluslond Grootvorst Konstantjjn Nicolajewitoh (oom van den ezaar) is overleden. De Rnmaansohe Kroonprins, Prins Ksrel, broeder van Koning Ferdinand, was Zondag; de gast van den Turkfohen Sultan. Aan tafel had hjj, het zeldzaam fortuintje een zwaar tochtsoherm te kunnen opvangen, dat in zijn val den 8ultan dreigde te Verpletteren, voor welko daad hij aanstonds door Z. M. met een boogt ridderorde werd beloond.

SPC | 1892 | | pagina 1