SANDOWI EN O.S.V. 3 VIELEN TEGEN. D.W.V. neemt revanche. „De onderafdeeling Noord-Holland van den N.V.B. WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1940 (2e Blad) SPORT EN WEDSTRIJDEN Tournooi om het Kampioenschap van den N.H.V.B. Sijbekarspel ongeslagen kampioen, gevolgd door Alkmaar, TELEURSTELLEND SPEL VAN BEIDE ELFTALLEN. Alléén Sandow ontnam Sijbekarspel een punt. Eén provinciale voetbalorganisatie: Mc Een 73 zege op een gehavenden tegenstander. Het Waterland-tournooi: D.R.C. FAVORIET VOOR DEN BEKER. De kouder Schellingwoutle geslagen (4-—2). Sandow tegen vijf vierde klassers. TOVRISME TE VOET EN PER FIETS DOOR HET ZAANSCHE LAND. Een vijf-molentocht op 25 Augustus. WATERSPORT KORFBAL WIELRENNEN Hartjesdag met wielerwedstrijd. 9 -O- O Zondag werd te Alkmaar het tournooi om het kampioenschap van den N. H. V. B. gehouden. Aan dit tournooi werd deel genomen door Alkmaar 1, OSV 3, Sandow 1, Petten 1 en Sijbekarspel 1. Het resultaat was, dat Sijbekarspel beslag legde op de eerste plaats met 7 punten uit 4 wed strijden. De beide clubs uit ons gebied zijn iets tegengevallen. Vooral van Sandow 1 had den we meer verwacht. Van de vier ge speelde wedstrijden werden er twee gelijk gespeeld en twee verloren. O.S.V. 3 bracht het er beter af door twee wedstrijden te winnen. De ontmoetingen tegen Alkmaar en Sijbekarspel werden echter beide met 3—1 verloren. Over het algemeen viel het vertoonde spel van alle ploegen tegen. Vier wedstrij den van één uur op één dag was een opgave, die, zooals te verwachten was, voor de meeste spelers te zwaar was. De publieke belangstelling was zeer gering, hetgeen zijn oorzaak wel zal hebben gehad in het slechte weer. Bovendien wer den de toeschouwers eerst om twaalf uur op het terrein toegelaten, zoodat de weinige supporters der diverse clubs nog twee uur buiten de poort moesten wachten. De verschillende uitslagen luidden: Alkmaar 1—O.S.V. 33—1 Petten 1—Sandow 111 Sijbekarspel 1—Alkmaar 1 5—2 O.S.V. 3—Petten 1 4—0 Sandow 1O.S.V. 3 24 Sijbekarspel 1—Petten 13—0 Sandow 1—Alkmaar 1 0—2 O.S.V. 3—Sijbekarspel 1 13 Sandow 1Sijbekarspel 1 0—0 Petten 1—Alkmaar 1 0—2 De eindstand was: Sijbekarspel 1 4 3 1 0 11—3 7 Alkmaar 1 4 3 0 1 9—6 6 OS.V. 3 4 2 0 2 10-8 4 Sandow 1 4 0 2 2 3—7 2 Petten 14 0 13 1—10 1 Over de diverse wedstrijden het volgende: AlkmaarO.S.V. 3 31, Ondanks het feit, dat O.S.V. 3 vóór de rust het nadeel van den sterken wind had, was het toch steeds in den aanval. De voorhoede wist echter niet van de geboden kansen gebruik te maken. Daarentegen scoorde Alkmaar in de eerste helft 2 doel punten, het eerste door den midvoor en het tweede door den linksbinnen. Na de doelwisseling verkleinde Veis uit een corner den achterstand tot 1—2. De spanning was dus weer teruggekeerd, maar toen de Alkmaar-linksbinnen eenige mi nuten later den stand op 3—1 bracht, was het pleit beslecht. PettenSandow 11. Gelijkertijd speelde Sandow zijn eersten wedstrijd en wel tegen Petten. De Pur- merenders deden het lang niet slecht. Zij sloten ondanks den feilen tegenwind hun tegenstanders geruimen tijd in, maar zij bereikten niet meer dan het forceeren van vier corners. Petten daarentegen passeerde bij een algemeenen aanval keeper Lof met een onhoudbaar schot. Nog voor de rust kon Doets echter gelijk maken. (1—1). Ondanks een sterk overwicht in de tweede helft mocht Sandow er niet in slagen in de tweede helft het winnende doelpunt te scoren, waardoor de stand gelijk bleef. (1-1). O. S. V. 3Petten 40. Beter bracht O.S.V. 3 het er tegen Petten af. De blauw-zwarten herstelden zich van de eerste nederlaag en wonnen thans met 40, voornamelijk dank zij hun meer open spel, waarin beide vleugels betrokken, wer den. Hun overwicht drukten zij in de eerste helft uit in twee doelpunten van Veis en Jb. Schaft. (2—0). Tien minuten na de hervatting bracht Veis den voorsprong op 3—0 en juist voor het eindsignaal benutte Jb. Schaft op goede wijze een voorzet van Hamstra (4—0). Sandow—O.S.V. 3 24. De ontmoeting tusschen de twee ver tegenwoordigers uit ons gebied is niet mee gevallen. Beide elftallen verschenen ge wijzigd in het veld; bij O.S.V. waren zelfs acht spelers vervangen. Reeds na 4 min. namen de Purmerenders door Doets, die profiteerde van onvoldoend wegwerken, de leiding (10), welke 2ij be hielden tot de rust. De O.S-V.-keeper voor kwam een grooter achterstand voor zijn elftal door enkele malen fraai werk te ver richten. Harde schoten van Bakker en Krijgsman keerde hij op uitstekende wijze. Mol kopte na de hervatting uit een goeden voorzet van H. de Wit keurig den gelijkmaker in het net (1l), maar in de volgende minuut hernam Sandow reeds de leiding dank zij een goed schot van Krijgs man (2—1). Wegens hinderen van Meier zagen de Oostzaners zich een penalty toe gewezen, die H. de Wit benutte om nog maals gelijk te maken. (22). Nadien speelde OSV een gewonnen wedstrijd tegen een gedeprimeerd elftal, dat de toekenning van dezen elfmeterschop als een te zware straf zag. Nog tweemaal kon linksbuiten M. Hamstra scoren. Einde 4—2 voor O.S-V. SandowAlkmaar 02. Tegen Alkmaar waren de Sandow-men- schen gehandicapt. Zij kwamen uit tegen een elftal, dat een uur rust genoten had en volledig kon uitkomen, terwijl ze zelf vier reserves moesten laten aantreden. Tot aan de thee konden zij het tempo volgen, alhoewel toen de Alkmaarders reeds technisch de meerderen bleken. Groot was de veldmeerderheid der kaasstedellngen in de tweede helft, die dan ook verdiend met 2-0 wonnen. O.S.V. 3Sijbekarspel 13. De Oostzaners stelden in deze laatste ontmoeting teleur, hetgeen echter onder deze omstandigheden was te begrijpen. Verscheidene spelers waren totaal uit gespeeld. Dc roodwitten hadden reeds spoedig succes, toen Dissel, de ex-H.R.C-- linksbuiten, den O.-keepei verraste met een houdbaar schot. Nog voor de rust maakte de rechtsbinnen er 20 van. Na de rust verkleinde K. Bekebrede den achterstand (1—2), maar spoedig hierna scoorde de Sijbekarspel-rechtsbinnen, 31. In de laatste minuten kwamen de Oost zaners nog even opzetten, maar het bleef 3—1, een uitslag, die de verhouding goed weer gaf. SandowSübekarspel 00. Sandow kweet zich in zijn laatsten wed strijd van zijn sportieven plicht en bood Sijbekarspel. dat na drie wedstrijden nog ongeslagen was en de leiding had genomen hardnekkig tegenstand. Hierdoor werd deze laatste ontmoeting van den dag, die gelijk gespeeld werd met de ontmoeting Petten- Alkmaar, waarin de laatste de eenige con current van Sijbekarspel met 20 zege vierde, de beste van het geheele tournooi. In hoog tempo werd gespeeld en voor beide doelen deden zich tal van gevaarlijke mo menten voor. Het gebrek aan schotvaar digheid deed zich echter gevoelen. Zoo miste de Sandow'er Gans, die overigens uitstekend op dreef was, eenige opgelegde kansen. Een aanvankelijk sterk aanvallend Sandow werd in de laatste episode van den strijd nog even terug gedrongen, doch ook Sijbekarspel slaagde er niet in te scoren. Zoo eindigde voor Sandow deze overigens niet bijzonder geslaagde dag toch uitste kend, want het mag dit team als een eer aangerekend worden, dat het den kam pioen van den N.H.V.B. bedwong. IET de fusie der verschillende landelijke voetbalbonden hebben ook de erkende provinciale bonden opgehouden te bestaan. Zoo ook de Noordhollandsche Voetbal bonden (N.H.V.B.), de Katholieke D.H.V.B. en de Noordhollandsche afdeelingen van den Ned. Arbeiders Sportbond (N.A.S.B.) en Christelijken Nederlandschen Voetbal bond (C.N.V.B.). Deze provinciale bonden zjjn thans vereenlgd in de „onderafdeeling Noord-Holland van den Nederlandschen Voetbalbond". Het bestuur van deze nieuwe organisatie zal bestaan uit elf leden, t.w. zes ver tegenwoordigers van dten N.H.V.B., drie van den D.H.V.B., één van den N.A.S.B. en één van den C.N.V.B. Dit beteelrent onder meer dat drie van de negen N.H.V.B.- bestuurderen n i e t in het nog te vormen bestuur terug zullen keeren. Wie dit zullen zjjn is nog niet bekend, doch naar we vernamen heeft de heer K. Winter, Zaandam, zijn functie reeds ter beschikking gesteld, terwijl ook de heer Gerrits, den Helder, om bepaalde redenen moeilijk gekozen kan worden. Zaterdag a.s. komen de vertegenwoordigers der gefuseerde organisaties in Alkmaar bijeen om de zaken nader te regelen. Dan zal tevens het nieuwe bestuur gevormd worden. Op grond van het aantal leden, dat de onderscheidene organisaties in het afge- loopen seizoen telde, kan aangenomen worden dat de afdeeling Noord-Holland van den N.V.B. in het komende seizoen ongeveer 10.600'leden zal omvatten. De N.H.V.B. telde n.I. 7000 leden en de D.H.V.B. circa 3300, terwijl slechts enkele elftallen uit Zaandam en Hoorn aan de N.A.S.B.-competitie en drie vereenigingen met zes elf tallen uit Zaandam aan de C.N.V.B.-competitie deelnamen. ONEENIGHEID IN DE R.-K. CLUB. De oneenig'heid fcusschen enkele leden en het bestuur van de voetbal club „Volendam", gerezen op de laat ste vergadering bij de verkiezing van een bestuurslid, wreekte zich reeds m den tweeden wedstrijd tegen DWV die met 7—3 verloren werd ondanks het spelen in eigen huis. Het was een geheel ander Volendam dat Zóndagavond in het veld trad, dan het team, dat DWV in de Buikslotermeer een 5—1 nederlaag kon toebrengen. Vier van zijn beste spelers bleken niet van de partij te willen zijn. Dit viertal wegblij vers liet het vrij talrijke publiek langen tijd in het onzekere en allerlei geruchten deden vóór den aanvang de ronde, maar de mannen kwamen niet opdagen. Kort na het begin verliet bovendien de mid denvoor van Volendam het veld, daar hij zich niet fit gevoelde, zoodat ten slotte een gehavend elftal overbleef. Het door dit team vertoonde spel was echter zoo primitief en gebrekkig dat het moeilijk uitsluitend geweten kon worden aan het gemis van deze spelers. Van het goede plaatsen, een goede balcontrole en behoorlijk spelbegrip, in den vorigen wedstrijd gebleken, was niets te vinden en van de drie gescoorde tegenpunten was er slechts één van het goede soort; de twee andieren waren te wijten aan een onver wacht effect van den bal, waardoor kee per Koens van DWV misgreep. De reserve keeper Schilder van Volen dam was zwak en had eenige doelpunten kunnen voorkomen. De achterhoede be staande uit Koning en Runderkanip had er nog den besten kijk op en wist rangen tijd het gevaar te keeren. De middenllme had ook al aan kracht ingeboet en steun de niet voldoende haar voorhoede, die daardoor het grootste deel van den strijd ongevaarlijk bleef. De opstelling van de iniddenlinie en voorhoede was als volgt: Tol—SchilderBont en voor Buys Mühren— Veerman— Schilder— Kwak man. In een sterk gewijzigde opstelling ver scheen DWV. Heineman verving Van Vlo ten op de backplaats, terwijl Ellerbrak en Bergen spil De Boorder als halfs ter zijde stonden. Porte bezette de midvoorplaats ter vervanging van den afwezigen Visser; J. Kreuger en H. Ooms vormden den rechtervleugel en K. Ooms en R. Mln- naard den linkervleugel van den aanval, Uic den aard der zaak kan men gezien den vrij zwakken tegenstand moeilijk een oordeel vellen over deze opstelling. Het goede spel van De Boorder viel echter op en ook in de voorhoede vlotte het soms zeer goed. Trouwens het; geheele elftal voldeed onder deze omstandigheden wei. Het was in tusschen jammer dat een zoo zeer gehandicapt Volendam, dat bo vendien zijn dag niet had, DWV niet vol ledig partij kon geven. Tot ongeveer 20 minuten voor net enide zag het er niet naar uit, dat DWV met groote cijfers zou winnen doch in het laatste kwartier van den wedstrijd volg den de doelpunten elkaar snel op en was de nederlaag van Volendam een voldon gen feit, Dat DWV in de eerste speelhelft ondanks het zwakke spel van Volendam geen grooten voorsprong kon behalen vindt zijn oorzaak in het feit, dat de DWV'ers eerst aan het kleinere speelveld moesten wennen. Het terrein was zeer moeilijk bespeelbaar door gladheid, waar door het spel van beide partijen te lijden bad. Snel spel van D. W. V. Direct na den aftrap ontwikkelde DWV een snel spel. Toch kwam de eerste gevaarlijke aanval van Volendam, doen pen goed van links aangegeven bal werd door den rechtsbinnen hard overgescho ten. Na ca. 15 minuten wist Kreuger voor DWV te doelpunten, toen hij een door K. Ooms aangegeven bal over den uitgeloo- pen keeper Inschoot. (01). Direct daar na probeerde Kreuger het met een fraaien kopbal, doch de bal was te zacht. Aan de andere zijde kreeg Volendam een fraaie kans, die wegens buitenspel verloren ging. Het spel werd nu grootendeels op de speelhelft van Volendam gespeeld, doch doelpunten bleven uit. Ongeveer 10 minu ten voor de rust maakte Buys voor Volen dam gelijk. Hij loste een schot van groo ten afstand en de effectvolle bal verraste keeper Koens van D.W.V. (11). Onmid dellijk na den aftrap trok DWV weer ten aanval en Porte doelpuntte uit moeilijke positie (1—2). H. Ooms bracht nog voor rust den stand op 31. In de tweede speelhelft nam volendam langzamerhand het spel meer in handen en werden zijn aanvallen talrijker, Er ont stonden in deze periode eenige gevaarlijke scrimmages voor het DWV-doel en de achterhoede van DWV moet alle zeilen bijzetten om het gevaar te keeren. On danks dit tijdelijk overwicht van Volen dam wist DWV een doelpunt te maken, dat echter wegens buitenspel werd ge annuleerd. Na ca. 15 minuten rust kon Volendam den achterstand toch verklei nen door een doelpunt van Veerman,, die een van rechts aangegeven bal omhaalde en weer verraste de effectvolle bal keeper Koens (2—3). Ontstuimig viel Volendam aan en het deed, gesteund door dit succes talrijke aanvallen. De achterhoede waagde zich echter vrij ver naar voren, waardoor Porte een pass kon benutten en den voor sprong van DWV verhoogen, hoewel hij zich o.i. in buitenspelpositie bevond 24. Volendam werd door dit doelpunt gede primeerd en het spel ging in handen van DWV over. H. Ooms bracht spoedig met een prachtig doelpunt den stand op 5—2 na een bijzonder mooien aanval van K. Ooms en Fortè, die door een „overstap" de Volendam. verdediging volkomen ver raste. Volendam speelt nu een verloren wedstrijd en K. Ooms kon den stand op 6—2 brengen door na een snellen ren te doelpunten. Veerman kopte op fraaie wijze een derde tegendoelpunt langs Koens (36) en kort voor het einde wist K. Ooms nog eenmaal te doelpunten, zcodat het einde komt met een 7—-3 overwinning voor DWV. De eerste twee wedstrijden van het Waterland-tournooi te Rans- dorp vonden Zondag plaats. Broek in Waterland zegevierde met 5—0 over Ransdorp, terwijl DRC er zoo waar in slaagde om den beker houder Schellingwoude een 4-2- nederlaag te bezorgen. Vooral deze laatste uitslag is van be- teekenis. Schellingwoude won reeds twee jaar achtereen den wisselbeker en zou hiervan, wanneer het voor de derde maal in successie winnaar werd, definitief eige naar worden. Door de nederlaag tegen D.R.C. dat vorige jaren resp. met een 7-1 nederlaag en een 2-2 gelijk spel genoegen moest nemen in de beslissende wedstrij den tegen dit elftal en daardoor met de tweede plaats in dit tournooi, is de kans hierop klein geworden. Veel kan er op de twee resteerende wed strijd-dagen nog gebeuren, doch dat Schellingwoude er in zal slagen zijn ver kregen achterstand van 2 punten in te loopen is moeilijk te gelooven. IiAmers DRC, dat zich reeds twee maal niet den haven in zicht teruggewezen zag, zal er wel voor zorgen, in zijn twee laatste wed strijden geen punten te verliezen, wat o.i, ook geenszins noodig is, want Broek in Waterland en Ransdorp zijn beide niet bij zonder sterk en kunnen door de Burger dammers verslagen worden: We meenen althans voorloopig te kunnen aannemen, dat DRC dit jaar het Waterland-tournooi voor zich zal opeischen, tenzij Broek in Waterland voor een verrassing kan zorgen Veel fraais bood intusschen de eerste wedstrijd-dag, waarop het regenachtige weer de grootste rol speelde, niet. Rans dorp verscheen met een zeer gehavend elftal tegen het meer productieve Broek in Waterland, dat evenmin een geweldigen indruk maakte. De Broekers behaalden eer. zeer gemakkelijke 5—0 zege; zij zullen' echter goed doen hieraan niet te veel waarde te hechten, want de tegenstand was er naar. Dat de interesse voor het voetbalspel nog niet groot is ongetwijfeld komt dat wel weer! bleek wel bij den strijd, tusschen Schellingwoude en DRC die onder normale omstandigheden in het middel punt van de belangstelling stond. Slechts een handjevol toeschouwers volgde deze belangrijke ontmoeting. De bekerhouder verscheen met invallers voor F. Veenstra en J. de Roos, terwijl DRC G. Last, K. Westerneng en J. Hiek- man miste. Het krachtsverschil was zeer miniem De Durgerdammers bleken echter over 'n productiever voorhoede --en een stevige achterhoede te beschikken, hetgeen meer dan voldoende was om hen de overwin ning te bezorgen. Zijn amen in de eerste helft een 3—0 voorsprong door twee doel punten van D. Visser en een van C. Zou- tendlk (30), doch zij stuitten na half time op meer tegenstand. Ter Beek kon vrij spoedig na een voorzet van links den achterstand verkleinen tot 13, waarop DRC echter met een vierde doelpunt van P. Visser antwoordde (41). De scheids rechter nam nadien eenige vreemde be slissingen, doeh het bleef een vriendschap pelijke strijd dank zij het feit dat alia spelers zich kalm hielden. Ondanks het goede werk van A. Jong, die zijn voorhoede doorloopend aan het werk stelde, kon Schellingwoude nog slechts eenmaal doel punten, thans door D. Swart. Door deze 4—2 zege heeft DRC een fraaie kans gekregen om dit jaar als eerste in dit tournooi te eindigen.. Sportverbroedering te de Rijp. De wedstrijden tusschen de eerste elf tallen van AVV De Rijp en het Katho lieke Reo, eveneens uit de Dijp, is gevolgd door een match tusschen de reserve elftallen. De Rijp 2 nam revanche voor de groote nederlaag, die zijn eerste elftal leed, en won met 3—2, na met 2—0 te hebben achtergestaan. Nederlaagwedstrijden worden a.s. Zondag ingezet. Zondag a.s nemen de nederlaagwedstrijden van „Sandow" een aanvang. Vijf vierde klasse elftallen zullen als tegenstanders van de Pur merenders fungeeren n.I. Meervogels I, As sendelft I, I.V.V. I, E.V.C. I en Zaanlandia I, die resp. op 18 en 25 Augustus, 1, 8 en 15 Sep tember op bezoek komen. De wedstrijd tegen Zaanlandia zal niet door gaan indien de N.V.B. competitie op 15 Sep tember een aanvang neemt. De eerste prijs bestaat uit een beker, ge schonken door den heer E. Hooiberg, café houder te Purmerend. De Zaansche V.V.V. heeft haar plan om een Vijf-Molenl ceht te organiseeren, dat op 19 Mei in duigen viel, niet laten varen. Zij heeft be sloten dezen tocht thans op 25 Augustus a.s. te houden. Men zal in verband met de benzlne-rant- soeneering de automobilisten helaas moeten missen als deelnemers. Dat niettemin deze tocht zal slagen staat echter vast. Daarvoor zullen de wandelaars en wielrijders zorgen. Enhet frbsche Zaansche landschap. Want het is heerlijk te marschen of te fietsen door het prachtige polderland langs den Zaan met zijn tallooze aantrekkelijke plekjes en be roemde molens, die herinneren aan een roem rijk verleden. Trotsch als wij zijn op ons Waterland kun nen we toch niet anders zeggen dan dat het Zaansche molens-land in schoonheid zeker niet onderdoet. Daar rustig doorheen te krui sen is een genot. En dat kunnen de deelnemers aan den 5-molenstocht, want de wielrijders en wandelaars, die resp. 30.5 en 20.8 K.M. moe ten afleggen, krijgen volop den tijd. De eer sten starten tusschen half tien en tien uur, de laatsten van 10 tot half elf. Op hen rust slechts de taak ervoor te zorgen vóór 5 uur 's middags aan de finish in Zaandam hotel restaurant „De Nieuwe Karseboom", Dam, dat ook het startpunt is terug te keeren, willen zij aanspraak maken op een medaille met lint (molenmotief), dat later wordt toe gezonden. Aanmelding voor dezen tocht, die zuiver toeristisch en niet als wedstrijd moet worden bezien, kan vóór Maandag 19 Augustus ge schieden bij den heer B. C. Ooms, Zeemans straat 32, Zaandam (Tel. 3938). De inschrijf gelden zijn laag gesteld. Een week opgeschort. De jubileumwedstrijden van de WWV „Zwet en Marken", die Zondag j.l. op het Zwet gehouden zouden worden, werden wegens de gure weersomstandigheden een dWeek uitgsteld. B. E, P.-combinatie was te zwak. Een niet zeer sterke B.E.P.-combinatie bond Zaterdagmiddag achter „De Nieuwe Tuinbouw" den strijd aan met een Wester- kwaxtier-combinatie (Amsterdam) en ver loor met 61. De b-adspiranten van B. E. P. hielden tegen Groengeel c (Wormerveer) de eer van de groenwltten hoog door met 8O te win nen. De ontmoeting B.E.P. cGroengeel d werd niet geheel uitgespeeld. Ronde van het Mosveld. Maandag 19 Augustus a.s. zal onder auspi ciën van de Amsterdamsche rennersclub „Germania" de ronde van het Mosveld worden gehouden met toestemming van den burge- meeter van Amsterdam en Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland. Het is de bedoeling van de organisatoren om met dezen wedstrijd aan de viering van Hartjesdag evenals vorig jaar een bijzonder cachet te geven en voor ge paste ontspanning te zorgen. De wedstrijd is opengesteld voor nieuwelin-< gen zoowel als voor amateurs en onafhanke lijker Het ligt tevens in het voornemen om een wedstrijd voor fietsjongens uitschrijven.

Krantenviewer Waterlands Archief

Provinciale Noordhollandsche Courant | 1940 | | pagina 4