Burgemeester Kikkert hoopt spoedig geheel thuis te zijn in Purmerend. O Bijna gén aal DE WATERLANDER De installatie 92e Jaargang WOENSDAG 5 JULI 1939 y. 29 (waarin opgenomen Schuitemaker* Purmerender Courant, 84ste Jaargang.) Telefoon Redactie: 60225 Uitgave: Firma SIEZEN SMIT. Telef. Administratie: 60045 DE MARKTSTAD HEEFT EEN NIEUWEN BURGEMEESTER: DE ONTVANGST VAN DEN NIEUWEN MAGISTRAAT, DIE IN HÉT GALA GEKLEED GING, KLONK ALS EEN KLOK. MUZIEK, VLAGGEN, KINDERZANG EN DEFILé. En in de raadzaal was geen plekje onbezet. DE ONTVANGST. Een feestelijke intocht. Nieuwe bruggen in Waterland. Groote belangstelling en veel sprekers. De raadsvergadering. Rede van burgemeester Kikkert. Raadsleden aan het woord. NOG MEER TOESPRAKEN. O.a. van burgemeester C. P. v. d. Sluys en den heer D. Kooiman. Oplaag onder controle van Het 1&3L Provinciale Noordhollandsche Courant ABUN.N HIM HlNTiSPHiJfci: Voor plaatsen, waar een Agentschap gevestigd is: 36 cent per maand. Franco per post per 3 maanden f 1.16. Losse nummers 5 cent. Verschijnt WOENSDAGS- en ZATERDAGSMORGENS. Girorekening Gem A'dam: S 1202, Postgiro No. 69023. Bureau: Leeuwarder-weg 78, Buiksloot. 1 Bijkantoren: Purmerend, Heerengr. 5, Telef. 46; Edam, Voorhaven Oostzaan. Zuideinde 136 136 PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 1.28, (met bewijsnummer). Elke regel meer 20 cent. Ingezonden Mededeelingen 40 ct. per regel, op de vóórpagina 10 cent per regel meer. Bij abonnementscontract volgens tariei Inzending van advertentiën tot Dinsdags, en Vrijoag^ morgens 11 uur. 'U, tv, P de smalle Beemsterbrug, boven het blinkende vaart water, vond Zaterdagmiddag 2.40 uur de eerste begroeting van .Burgemeester P. Kikkert en diens gezin in zijn nieuwe gemeente plaats. Hier, op de grens ,van de Beemster en Purmerend, heette de heer Delvaux den nieuwen magi straat namens de bevolking harte lijk welkom in de marktstad. „De burgerij hoopt in U een goed bur gemeester te ontvangen", zeide hij. Mej. E. Vrijburg bood mevr. Kik kert vervolgens een bouquet anjers aan roode, roze en witte, bijeen- gehouden door een lint met op- schrift „Hartelijk welkom in Pur merend". En na een, vriendelijk bedankje van burgemeester Kikkert, die ge kleed was in het galacostuum van binnenlandsch bestuur, ving de blijde rondrit door de vlaggende stad aan. Op de Wagenbeurs stonden de adspirant- jes van de sportvereenigingen al lang voor de aankomst van de familie Kikkert keurig in het gelid. Het was een frissche, kleurrijke haag: de witte adspirantjes van „Volhar ding" en de blauwe meisjes van „N.E.A." te eener zijde en meisjes van de R.K. gym nastiekvereniging „Wilskracht", in hun roodomkoorde zwarte jurkjes, en de bruin- witte voetballertjes van „Purmersteyn" te anderer zijde, aan den huizenkant. Een aardig gezicht! Langs de meer dan honderd witte schoentjes, waarboven bruine blauw- gesokte beentjes, van het N.E.A. contingent was een kaarsrechte lijn te trekken. En om den hoek, op den Gedempten Singel, ston den verder de Brandweer, met volledig materieel, de* muziekcorpsen en andere ver- eenigingen. Zwart van de menschen stond het ook in de bocht van Wagenbeurs en Singel. Rijen dik was hier het publiek, dat het wachten kortte met gesprekken over de aanwinst van Purmerend: de bereden politie! Op snuivende paarden waren de agenten Besselsen en Muis gezeten en hun optreden was een succes." De bewoners van Z.O. Beemster waren ook uitgeloopen en groepten samen aan den anderen kant van de ringvaart. De wet houders van den polder, de heeren Yff en Hartog, kwamen met een aantal raadsledón om 2.20 uur de brug over. Kort daarop moest een auto met heipalen, die van de kanaal schans kwam, de brug op. Deze nanoeuvre kqstte de gemeente circa een verkeersbord en eenige bestuurders van de Oranjevereen bijna hun hooge hoedHet laatste voer tuig, dat voor de ontvangst, het brugdek overreed was het ijsco-gespan van Kuiper uit Z.O. Beemster, dat met gejuich werd begroet! Toen kwam er op den Purmerender- weg een auto aan. Onder de Beemster- lingen aan den overkant kwam deining, het Oranje-bestuur en mej. Vrijburg liepen langzaam de brug op. De auto hield stil bij het begin van de brug en de familie Kikkert stapte uit. Zooals de burgemeester daar met zijn vrouw en twee zoons de brug over kwam, in staatsiekleeding en zongebruind, kon Purmerend geen sympathieker en. waar diger gemeentehoofd wenschen. De zilveren steek met oranje cocarde en het zilver gemonteerde costuum met de wijnranken deden de rijzige gestalte van den heer Kikkert prachtig uitkomen en maakten herinneringen aan de Beemster Jubileumfeesten levendig, toen de burgemeester in dit galacostuum den Commissaris der Koningin ver gezelde. Mevr. Kikkert droeg een flat teuze zomerjapon met cape. Toen de begroeting op de brug had plaatsgevonden, begaf de familie Kik kert zich met het bestuur der Oranje- vereeniging door de haag van adspirant jes naar de auto's, die bij de Where- brug stonden opgesteld. De heer en mevr. Kikkert namen plaats in de fonkelende nieuwe auto van den heer De nieuwe bewinds- voerder van Purme rend, burgemeester P. Kikkert. Muusses, de beide zoons, mej. Vrijburg en de organisatoren van den intocht in volg auto's. „Stedelijk Orkest" begon te blazen, de auto's kwamen in beweging, de adspi rantjes sloten er bij aan en de Brandweer, andere corpsen en vereenigingen volgden. Het was een feestelijke intocht die de nieuwe burgemeester maakte. Vroolijk klonk de muziek, er hingen tal van vlaggen, prettig scheen het zonnetje en lang was de stoet, die achter de auto's aankwam. In volgorde liepen in dit gevolg mede: de meis jes van Nea, de jongens van Volharding, de Wilskracht-meisjes, de adspiranten van Purmersteyn met het bestuur, de Brand weer „Kunst na Arbeid", de St. Jansknapen, de Kruisvaart, de prachtig versierde sulky van den heer Combee, bereden door Leni Combee en „Crescendo". Via Wester straat, Nieuwstraat, Gouw, Heerengracht en Koestraat ging de optocht naar de Koe markt. Op de markt stonden, bij het ontoe passelijke bordje „nuchtere kalveren", de leerlingen van alle lagere scholen op gesteld. Onder leiding van den heer Franzen zong deze kinderschaar met be geleiding van Stedelijk Orkest den burgemeester het 3e couplet van het Wilhelmus toe. Burgemeester Kikkert, die deze attentie zeer op prijs stelde, drukte den heer Fran zen ferm de hand en richtte zich als volgt, tot zijn gemeentenaartjes: „Beste jongens en meisjes. Ik kan jullie niet voldoende een comp! ment brengen voor de prachtige wijze waar op jullie het schoone Wilhelmus hebt ge zongen bij mijn intrede in Purmerend. Ook namens mijn vrouw zeg ik jullie daarvoor hartelijk dank. Ik wil de hoop uitspreken, dat jullie, als je later groot bent geworden, trouwe leden zult worden van de oranje- vereeniging, die dezen feestelijken intocht heeft georganiseerd. En ik hoop ook dat jullie allemaal trouwe vaderlanders zult worden, waarin zal liggen besloten dat jullie Binnenkort zal het dagelijksch bestuur van het hoogheemraadschap Waterland aanbesteden het vernieuwen van vijf brug gen en het vervangen van drie bruggen door duikers, in verschillende wegen van Waterland, alsmede het maken van een nieuwe inlaatduiker in de Achterdichting onder Ilpendam. ook flinke burgers van de stad Purmerend zullen worden". Door de Dubbele Buurt en Breedstraat ging de stoet tenslotte naar de Kaasmarkt, waar het publiek .in een dichte haag de aankomst van burgemeester Kikkert bij het stadhuis gadesloeg. Deze keek op zijn beurt, staande op het bordes van het Raadhuis, met pleizier naar het voorbijtrekken van het massale escorte, dat naderhand op de Kippenmarkt ontbonden werd. De raadzaal, waarin de plechtige in stallatie van burgemeester Kikkert zou plaatsvinden, was op dat-oogenblik al. eivol. Onder de vele genoodigden'bevonden zich de volgende burgemeesters: J. Steert (Oost huizen), C. P. van der Sluys (Landsmeer), W. A.v. Oorschot (Ilpend.), W.Voster (Jisp), Kolb (Z. en N. Schenner), Tj. Heikens (De Rijp en Graft), v. d. Heuvel (Akersloot) en oud-burgem. Haringhuizen van Wierin- gerwaard; voorts mr. dr. H. J. Eykman, gemeente-secretaris van Edam, de wet houders Yff en Hartog. en desgemeente secretaris W. Molenaar uit 3e Beeihster, de heer D. Kooiman, dokter Haftman en echt- genoote, familie van den nieuwen burge meester, mevr. Van Oorschot, hoofden van dienst en andere notabele personen. Op de groene tafels prijkten eenige fraaie bloem stukken, geschonken door de Oranjever- eeniging uit de Beemster, de tam. Vink en de afd. Purmerend van den Vrijz. Dem. Bond. Als één mai} rees het nauwgezeten uit gebreide gezelschap in de raadzaal op toen burgemeester Kikkert door de wethouders, de heeren Vlaar en Dobber, werd binnen geleid. Wethouder A. Vlaar opende als loco burgemeester de vergadering van den ge meenteraad. Ingekomen waren twee stuk ken: de benoeming van den heer p. Kikkert tot burgemeester van Purmerend en het be richt van beëediging van den funcr,ionnaris door den Commissaris der Koningin. De heer V r ij b u r g las deze twee missiven voor. Wethouder Vlaar hield vervolgens de begroetingsrede waarin hij o.a. zeide dat de benoeming van burgemeester Kikkert met instemming is ontvangen en den nieuwen titularis veel werk wacht. Spr. schetste den tegenwoordigen toestand der gemeente, de dreigende noodlijdendheid, en sprak de hoop uit dat Purmerend onder de leiding van den heer Kikkert een goede toekomst tege moet zou gaan. „Moge Gods onmisbare zegen daarbij op Uw werk rusten". Voorts sprak de loco-burgemeester den wensch uit, dat mevr. Kikkert en de beide zoons zich spoedig in Purmerend zouden thuisgevoelen. Na deze toespraak offreerde wethouder Vlaar de ambtsketen. In welgekozen a l'improviste uit gesproken woorden heeft burgemeester P. Kikkert zich vervolgens tot den raad en de genoodigden gericht. Na H.M. de Koningin eerbiedig dank te hebben gebracht voor de benoeming en den minister van B.Z. voor de voordracht, zei spr. bijzonder getroffen te zijn door de grootsche'ontvangst, welke hem en zijn ge zin in Purmerend was ten deel gevallen. Hi; bracht het bestuur van de Oranjevereeniging reeds vanaf deze plaats hartelijk dank voor het 'genomen initiatief. Spr.'s ambtsaanvaarding vindt plaats onder zeer bijzondere tijdsomstandigheden ongekende spanningen zijn waar te nemen op internationaal terrein en groot is ook de materieele en geestelijke nood. Alle krachten moeten dan ook ingespannen wor den om de euvelen van dezen tijd het hoofd te kunnen bieden. In dit verband deed spr, een beroep op de wethouders en raadsleden om hem bij zijn bestuurstaak eensgezind te steunen. Van de vele problemen, die Purmerend bezig houden, zullen die betreffende de werkloosheid en de zorg voor de economisch zwakken 's burgemeesters bij zondere aandacht hebben. Bij de aanvaarding van zijn nieuwe ambt wilde spr. ook een beroep doen op het ge- heele gemeente-personeel, in het bijzonder op gemeente-secretaris Vrijburg „mijn echterhand in den komenden tijd". Van zijn kant zal spr. een open oog hebben voor de belangen van ambtenaren en werklieden der gemeente. Voor de tegenwoordigheid van zoo'n groot aantal collega's was burgemeester Kikkert zeer erkentelijk. Waar het mogelijk is met dezen samen te werken, zal hij graag zijn steun geven. Ook stelt hij de aanwezigheid van zijn vrienden uit de Beemster en uit Purmerend, in 't bijzonder die van de wet houders, den heer Molenaar en den heer D. Kooiman, op hoogen prijs. Daarnaast be groette spr. speciaal de pers. Gedachtig aan de Koninklijke Boodschap riep spr. tenslotte allen op om in het belang der gemeente eensgezind samen te werken. De taak van het gemeentebestuur zal het daarbij zijn ervoor te waken dat de zelf standigheid van de gemeente gehandhaafd wordt. Naar spr.'s meening oiedt Purmerend als centrumgemeente zeker gunstige per spectieven. „Purmerenders, ge weet het, ik ben hier al aardig thuis, ik hoop spoedig met mijn gezin hier geheel thuis te zijn", waren spr.'s woorden, bedoeld voor de burgerij. Burgemeester Kikkert aanvaardde zijn ambt met de bede, dat de Almachtige hem bij zijn arbeid mocht steunen. Nadat medegedeeld was het bericht van verhindering van burgemeester Van Baar van Edam voerden verschillende raadsleden het woord. Daarbij zegden allen onvoor waardelijk de gevraagde medewerking toe. De heer Geerlings feliciteerde burge meester Kikkert namens de V.D.-fractie, die de benoeming met blijdschap had ontvan gen. Vroeger werd een burgemeester nog wel eens op goed geluk gekozen, tegen woordig ziet men naar verstand en zakelijke kennis en dat vond spr. maar goed ook. „Het scheelde van onze gemeente vertoont eenige lekken"., aldus de heer Geerlings. „We hopen dat fiét, 'met U als stuurman,1 niet zinkt doch op rustige baren zal komen". Dit laatste hoopte ook de heer Chr. B1 e k e m o 1 e n, die kort maar krachtig zei dat ook de R.K. fractie verheugd is over de komst van burgemeester Kikkert en graagr haar medewerking zal verleenen. De heer Sanders, sprekend namens de S.D.A.P., waarvan raadslid Brugge ver hinderd was, had met genosgen naar burge meester Kikkert's maiden-speech geluisterd. De woorden door dezen aan de werkloosheid en derzelver noodzakelijke bestrijding ge wijd, waren spr.'s fractie uit het hart ge grepen. In „De Waterlandprsfcord dat van mevr. Kikkert gezegd is, dat zij haar man zoo tot steun was in de Beemster. Spr. hoop te dat dit ook in Purmerend het geval zal zijn. De heer Vet wees er op, dat hij bij deze gelegenheid voor den vijfden keer het woord richtte tot een nieuwen burgemeester. Hij meende in den heer Kikkert te zien een man, die weet wat hij wil, De heer Kooy ging eveneens vol ver trouwen de toekomst met den nieuwen magistraat tegemoet „uw intrede en uw' •verleden doen ons niet vreemd tegenover U staan". Spr. gaf de verzekering dat uit de A.R. Partij gebeden omhoog zouden stij gen en hoopte dat de Almachtige burge meester Kikkert bij zijn bestuur wijsheid zou schenken. Gemeente-secretaris V r ij b u r g was tenslotte de tolk van het gemeente- personeel, dat onomwonden zijn hulp toe zegde. Persoonlijk hoopte spr. op dezelfde samenwerking als onder het bestuur van burgemeester Cramwinckel samenwerking gebaseerd op wederzij dsch vertrouwen. Burgemeester Kikkert dankte voor de toezeggingen en verwachtte dat hij met den heer Vrijburg wel in de beste harmonie zou kunnen samenwerken. Dit nummer bestaalf',*t 2 Bladen EERSTE BLAD PER DAG WORDT TE MONNI KENDAM ONGEV. 3000 PON© AAL MINDER AANGEVOERD, DAN IN 1937. Monnikendam. De uitkomsten der aal- visscherij blijven nog steeds 'zeer slecht. Af en toe woidt ee^ miniem paai'iijtje aan gevoerd, dat tegen een prijs w&dt opge kocht waarvan var- tevoren reeds kan worden gezegd, dat er niets aan zal worden verdiend. Deze zomermaanden zonder aal wordt een moeilijke periode voor rookers. handelaren en venters. Wij hebbel, eens nagegaan wat er van April tot en met Juni dit jaar minder aan aal te Monnikendam is aangevoerd in ver gelijking met 1937 en kwamen tot het res- pcetabele verschil van 3000 pond aal per dag. {- In dezelfde 3 maanden werd in 1937 be steed: f 37.786.77 tegenover f 19.169.16 ia 1939, zijnde f 18.617.61 minder. In 1937 was de gemiddelde prijs 15 ceat per pond, nu 25 cent. De visch wordt duur betaald Ook de afsluiting! Na de sluiting der raadszitting werd burgemeester Kikkert allereerst uit naam van' de aanwezige collega's toegesproken door burgemeester C. P. v ,d. Sluys van Landsmeer. „Wij, je collega's", zei deze, „zijn hierheen gekomen om te getuigen van het belangrijke gebeuren in je leven. Dit is voor jou een hoogt ij dag Kikkert". O Spr. wees erop dat zijn collega in de Beemster veel vrienden had en afwachten moest hoe dit in Purmerend zou worden In Purmerend kan men echter wérken en doet een burgemeester dat, dan wordt hij ook gewaardeerd, voegde spr. eraan toe. Burgemeester v. d. Sluys bracht in zijn toespraak vervolgens de samenwerkings- gedachte, gebaseerd op den Koninklijken Oproep, naar voren (zoowel spr. als burgemeester Kikkert behooren tot de acht burgemeesters, die hier de koninklijke woorden in de practijk w'llen brengen) Spr. besloot met te wenschen: „Dat dit mag zijn een mooie dag in je leven een nieuw leven". De heer D. Kooiman vertolkte de ge voelens van de burgerij en verwachtteiook op aangename wijze in het belang der ge meente met burgemeester Kikkert te kun nen samenwerken de gelegenheid da toe zou zich, naar het zich volgens spr liet aanzien, spoedig voordoen! t Als Gedeputeerde had de heer Kooimpi uitnemende indrukken van den heer Kik kert gekregen. Zoowel de administratie van Koedijk als die van de Beejpster staat bij de provinciale griffie zeer goed aange schreven. Spr. wenschte den heer en mevr. Kikkert toe dat zij met voldoening hun nieuwe taak zouden kunnen vervullen „dat geve God". Mr. dr. E ij k m a n sloot zich aan bij de woorden van burgemeester v. d. Sluys en deelde mede dat de wensch tot samenwer king, tot harmonisch opgaan, bij de ge meente Edam aanwezig is. Wethouder IJ f f uit de Beemster, ge moedelijk als altijd, zei: „Als je buren een buitenkansje in de wacht sleepen, moet je ze feliciteeren! De Beemster ziet haar burgemeester met leede oogen vertrekken en spr. hoopte maar dat de heer Kikkert lang in Purme rend zal blijven, want dan heeft de Beem ster een goeden buurman. De bejaarde heer Haringhuizen, onder wien burgemeester Kikkert vroeger heeft, gearbeid, had altijd wel gedacht dat zijn volontair meer en meer op den voor grond zou treden, De loopbaan van den heer Kikkert had spr. met belangstelling gevolgd en hij was blij deze installatie te kunnen bijwonen. De heer W i e b o 1 s sprak een woord van afscheid namens de onderafdeeling Alk maar van den Ned. Bond van Gemeente ambtenaren. Het laatste woord was aan mevr. Van Oorschot, die zich meer speciaal tot mevr. Kikkert richtte. Ook deze spreekster en de andere heeren. heeft burgemeester Kikkert vlot beant woord. De hulde, hem door den heer Kooi man gebracht, wilde hij graag endosseeren. aan de ambtenaren in de Beemster, in het bijzonder aan secretaris Molenaar. Van de toezegging van steun door den heer Kooi man nam hij gaarne acte. Als „buurman" zou spr. gaarne nog dikwijls bij den heer IJff in Z. O. Beemster een babbeltje komen maken. Het eerelidmaatschap van de amb- tenorenorganisatie, hem aangeboden bij monde van den heer Wiebols, aanvaardde hij gaarne. Dat de heer Haringhuizen aan wezig-was, beteekende een aangename ver rassing voor spreker. Eindelijk verzekerde burgemeester Kikkert allen nogmaals, dat het hem heilige ernst was bij de behartiging van de belangen van Purmerend alles te doen, wat in zijn vermogen is. RECEPTIE. De receptie, welke na afloop der bijeen komst ten stadhuize werd gehouden, was voor velen een welkome gelegenheid om met den heer en mevr. Kikkert kennis of nader kennis te maken. De Huisvrouwen- vereeniging bood op de receptie bloemen in een sierlijke klomp aan. Naar schat ting hebben ongeveer vierhonderd ingeze tenen notabelen, afgevaardigden en particulieren de nieuwe eerste burgers van de stad de hand gedrukt! Wel was het voor burgemeester Kikkert Zaterdag naaSt een mooie dus ook een vermoelen¥» dag!..._

Krantenviewer Waterlands Archief

Provinciale Noordhollandsche Courant | 1939 | | pagina 1