SPORT EN WEDSTRIJDEN N.H.V.B. ELFTAL WINT TE SNEEK vj vatt /ko*da4 I, 'pA wm^w. ymiviVrArtffllttt" PRACHTIG KEEPWERK VAN DEN BEEMSTERUNG VINK. O.S.V. BESLUIT HET SEIZOEN MET EEN 4-3 ZEGE. Om den Raach-beker: VERKADE SCHAKELT E.V.C. UIT WIELRENNEN DE VIERDE RONDE VAN PURMEREND. KORFBAL SCHAKEN N.HV.B. KINDERVERHAAL. (Nadruh verboden). '""♦{HIJ*MM -«*ruvtu*«v ».«|W I l4(WttI3lHlW»wtrHiia/' tort"- -*'^w i i V ft /v ZEER BEVREDIGEND SPEL VAN DE NOORDHOLLANDERS DAT HET BESTE DOET VERWACHTEN Het Friesche elftal een volwaardig tegenstander. Ih het pittoreske Friesche stadje Sneek: speelde het N.H.V.B.-elftaT zijn eenlgen oefenwedstrijd, alvorens deel te nemen aan het Vierbojndentournóoi óp 30 April, te Haarlem^ Het geleverde Spel was zeer bevredigend en doet het beste hopen voor.de komendo ontmoetingen. Be Friesche Voetbalbond bracht een stevig, elftal in het veld, dat eerlijk gezegd meer presteerde dan wjj verwacht hadden- Immers de qualitelt van het spel der Noor delijke K, N. V.'B,-teams is niet zoo buiten gewoon en wij hadden ons er al volkomen op ingesteld, - dat het spel van de provinciale Bondsme&chen in verhouding zou zijn- De prestaties vielen echter bijzonder mee. -De prettige gastheeren verrasten de weinige Noordhollanders op een pittig partijtje. Zoo vond de N. H. V. B. een waardlgen tegenstander en niets, was minder noodlg- Nog geen enkele keer hadden de elf gekozen spelers met elkander een elftal gevormd en nu kregen zij terstond een team tegenover zich, dat streed voor de eer van de provin cie Dus geen clubteam uit eigen omgeving, dat een loom partijtje speelde, zooals in het verleden maar al te vaak is geschied en waardoor de waarde van den wedstrijd ten aanzien van het beoordeelen van het spel nihil was- Meer pelt dan voorheen kunnen we daarom trekken op de persoonlijke prestaties en die van. het elftal. Dat het resultaat een 32 eege voor de onzen werd, ls, hoe verdienste lijk overigens ook, van geringebeteekenls. Belangrijker is het feit, dat Visser en zijn mannen, na eenmaal op elkander Ingespeeld te zijn, een g e h e e 1 vormden. Hier Hepen geen elf spelers in het veld, die- „privé" speelden, maar als elftal. En dit was wei het meest verheugende uit dezen wedstrijd- Opvallend was ook de prettige geest in het team en. de ijver, waarmede de spelers zich van hun taak kweten. Niemand speelde' met de gedachte: „Och, ik ben nu toch gekozen", doch iedereen deed zijn best tot de laatste minuut Dat de commissie erin geslaagd is een elftal jongens, dat zoo speelt, bijeen te brengen, is alleen al een geluk we nsoh waard. Er. mfet in het minste daarom geven wjj dén Noordhollanders een-goede kans op succes in het aanstaande tournooi! Gewijzigde voorhoede. Op het laatste oogenblik was nog een wij- •ziging noodzakelijk. De Alkmaarsche rechts buiten Van Marie stelde h,L een eisch, die niet Ingewilligd kon worden, zoodat men hem thuis moest laten. Spil Kerssens was echter zoo gelukkig militair verlof te krijgen, waardoor de N. H. V. B. met slechts één In valler behoefde te spelen. Achterhoede en middenlinie waren onge wijzigd, de voorhoede was v. 1. n. r. 'als volgt samengesteld: J. Nannis (Oudesluls); K. Nie- len (Kr. Boys); S. Slikker (Oudeslusl); C. Scheer (Twisk) en. C, Hoogland (Vrone), Het uitvallen' van de geheele linkervleugel Heineker was reeds vervangen, zooals wij Zaterdag schreven bracht dus een vol ledige omzetting dézer linie mee. Slechts mid- vaor Slikker bleef óp. zijn plaats. In de eerste helft van dén strijd stelde deze gewijzigde combinatie Ietwat teleur. Tot open spel kwam zjj maar zeden, voornamelijk omdat de bin- nenspelers teveel Individueel speelden. Na rust ging het echter belangrijk beter en waren het juist Nielen en Scheer, die zich onder scheidden. De eerste als doorzetter, de Tiviskenaar dank zij fraaie passen naar de vleugel, waardoor Hoogland meer kon ver richten en een goede tweede helft spelen. De beidé Oudsluizenaren bleven evenwel onder de verwachtingen. Midvoor Slikker speelde in dit vreemde milieu niet zeker en schoot te weinig. In Alkmaar was h(j veel beter op dreef en hopelijk hervindt hij in Haarlem zjjn zelfvertrouwen, waaraan het o.i. uitsluitend mankeerde. Nannis' spel leed waarschijnlijk ondér dezelfde „kwaal". Sneller handelen is wel gèwenscht. Als linie was de voorhoede echter geens zins onvoldoende, zoomin als Slikker en Nan nis dit waren. De verwachtingen In 'dit twee tal waren wellicht te hoog gesteld. Knap werk verrichtte de hatfllnie, die oorspronkelijk geen schakel vormde, reeds tegen het einde van de eerste helft en daarna. K. de Moes van De Rijp speelde een uitstekende partjj, misschien we| iets te veel Kerssens over het geheele middenveld zwer- verdedigend, doch in de periode dat spil •Kerssens over het geheele middenveld zwermde, was dit zeker niet onnuttig. Toen Kerssens zich echter in de verdediging terug trok, had De Moes zjjn defensieven taak moeten laten varen. Het' zal goed zijn wan neer z'n back hem in de volgende wedstrijden steeds naar voren „stuurt". De K. V. V.-midhalf bevestigde den goe den indruk, dien wij in Alkmaar vanhem kregen. Een prima kffccht, die de ruimte moet hebben. ,Te veel werkte h\j zelfs naar onzen'zin- Liever zagen wjj, dat hij zich bepaalde tot het middenveld en niet naar de zijlijnen „uitweek". In Van der Dungen zit dé ware j vecht lust. Aan opgeven dacht hij In Sneek niet en deed daardoor kleinere tekortkomingen in z'n spel vergeten- Een sterke defensie. De verdediging met haar twee spelers uit ons gebied, Vink van Eeemster en Visser uit Durgerdam maakte een soliden indruk. Het was de Beemsterling, die zich onder scheidde. Vink keepte prima! Twee maal werd de B.F.C.'er gepasseerd, doch beide maleci stond hij machteloos. De Friesche aanval stelde hem menigmaal met goede schoten op de proef. Vink stond echter'steeds op z'n plaats en gaf geen kans. Eenmaal plukte hij het leer vanaf een Frieschea schoen, waardoor hij een zeker schijnend doelpunt voorkwam. Met hem ach ter zich kunnen de N-H.V,B'ers vol ver trouwen spelen! De D.R.C.'er Vlsser weerde zich niet minder krarüg, zijn opstellen bezorgde hem een groo- ten voorsprong öp de anderen, terwijl zijn kop- werk «il heel goed was. Dat het plaatsen van den bal hem niet altijd lukte kan hem onder deze omstandigheden vergeven worden. Van. een geheel ander type was het spel van C. Baars (Alkmaar), dat speciaal na de rust een prima indruk maakte. Hij houdt ervan om den bal eerst vrij te maken alvorens hem weg te spelen, terwijl Visser zoo mogelijk ineens het leer weer wegknalt. Het laatste verdient den voorkeur, maair de manier waarop Baars in dc tweede helft z'n tegenstanders omspeelde schonk vertrouwen in z(jn speelwijze. Over het "verloop -zullen we kort zijn: De N.H.V-B.'ers kregen al spoedig eenige goede kansen, die door slecht schieten verloren, gin gen. Vink deed in Wét doel reeds nu fraai werk. Een prachtig schot een der weinig, van Slikker had beter lot verdiend. Aanvoerder Visser opende de score uit een penalty wegens hands,'die hjj onberispelijk inschoot (0—1). Nielen schoot nog eenige malen, doch te zacht en onzuiver- Een pracht kans kreeg ook Scheer na een goede combinatie en solowerk, doch' hij miste vlak voor* open doel. Spoedig'in de tweede helft leidde doorzetten van dezen Twiskenaar evenwel tot het tweede doelpunt en even laterwerd een voorzei- van irechts door Nielen benut, zoodat de N.H.VJB. een 3—0 voorsprong had. De Friezen kwamen uitstekend opzetten en scoorden tweemaal te gen. doch hardnekkige pogingen om gelijk te maken strandden op het prachtige verdedigen van de gasten. Na afloop lieten de Friezen hun gasten tiog even Sneek zien, waarop een gezamcltjk diner het feest besloot. Het Noordhollandsch elftal zal in bet Vlertjondentoumool in dezelfde opstelling verschijnen als thans te Sneek- Twee goals in de laatste vier a minuten doen een 32 achterstand teniet. O.S.V. besloot Zondag het seizoen met een 4—3 Overwinning op de oudste Neder- landsche voetbalvereniging HF.C. Door deze na den 3—1 achterstand niet meer verwachte overwinning eindigt O.S.V. mét '16 punten nog op een vrij; goede plaats op de ranglijst. In de tweede helft toen de gasten een 31 voorsprong hadden genomen, zag het er in het geheel niet naar uit, dat de thuisclub met de overwinning zou gaan strijken.In de laatste minuten was haar meerderheid echter zoo overtuigend, dat doelpunten niet uit konden blijven. Hoe wel HF.C. in die periode met man en macht verdedigde, slaagden Oostzaners er toch in om in de laatste vier minuten een 2—3 achterstand om te zetten in een 4—3 overwinning. Over het algemeen stond het spel niet bepaald op hoog peil ook dat van de bezoekers niet. Er werd wel hard gewerkt en er werd geschoten ook, maar het tempo en het combineeren lieten te wen- schen over. De beste speler van het Oostzaansche team was o.i. doelman Engel, die' ondanks het onzuivere spel van de gasten, vele schoten te stoppen kreeg. Ook de verdedi ging was er behoorlijk ln. Hoewel de thuisclub het eerst tegen den sterken wind op moest tornen werden eenige goede aanvallen opgezet, waarjn Bode en Bakker een groot aandeel had den. Toch kwam hét eerste succes aan den anderen kant. Spil Ten Havé loste van grooten afstand een schot, waaruit de bal tot groote verrassing van Efigel via den paal in het- net belandde (O1). Na dat een keurig schot van Bode juist naast was gegaan vergrootten de Haarlemmers ih dé volgende minuut hun voorsprong (2—0). Kort voortrast bracht een zeilboot, die het terrein aandeed en een ver kiezingsleuze voerde, afwisseling ln den overigens vrij eentonigen strijd. ,G. Meljn scoorde even later met een kogel Monteban herkozen in het Amster- damsch elftal. C Zaterdag tegen Brussel. In het Amsterdamsch elftal, dat Zaterdag middag op het Ajax-terreln tegen Brussel speelt ls wederom slechts één D.W.V.'er ge kozen, n.l. Monteban. De volledige opstelling is: Doel:.Ferwerda (Blauw Wit); Achter: Been (Ajax) en Slot (Blauw Wit) Midden: Looys (Ajax), Melchers (D.W.S.) en Leenhuis (Ajax); Voor: Fischer (Ajax), Monteban (D.W.V.), Bijl (Ajax), Hazeweyer Jr. (A.F.c.)Qen B. van Stokken (D.W.S.). van grooten afstand het 'eerste t-eèenpunt (1—2). Aan beide zijden deden zich nog enkele goede kansen voor, maar ln de eerste helft werd er niet meer gedoelpunt. Goed gesteund door Ten Have c.s. kwam de.H.F.C. aanval onmiddellijk na de her vatting in het offensief en na enkele mi nuten kogelde rechtsbuiten Geutis num mer drie in de touwen (13). Dezen voorsprong was echter een kort leven be schoren, want een volgend oogenblik schoot Windhouwer uit een vrüen schop keurig in den hoek (2—3). Een lange periode volgde, waarin de thuisclub veel sterker was en het HF.C. doel zoo nu en dan door het bekende oog ging, maar veel fraai'S werd er, toch niet geboden. Enkele minuten voor het einde trokken de gastheeren plotseling met veel enthousiasme teri. aanval, en liepen de be zoekers „onder derrjy_Qet'' Na een keurlgen corner van Windhouwer^'tikte Bode den gelijkmaker in. het net (3—3) en in de laatste minuut scoorde hl] zoowaar nog het winnende doelpunt uit een mooien pass van S. de Lange (4—3). Zoowel de Haarlemsche als de Oostzaansche sup porters waren door dezen uitslag geheel verrast,. Gelijk spel tusschen Sandow en Kwadijk. Purmerender nederlaag dreigde. In den wedstrijd Sandow-Kwadijk wer den de punten gedeeld (2—2), een resul taat waarin Sandow zich tenslotte on danks de vele kansen, die het na de rust kreeg, nog het meest mocht verheugen. Sandów's begin deed ondanks den vrij sterken wind tegen het beste hopen. Al dadelijk moest de Kwadüker achterhoede alle zeilen bijzetten. Langzamerhand wis ten de gasten het spel te verplaatsen en een krachtig offensief, in te zetten. Eenige opgelegde kansen werden echter niet be nut. Bij een algemeenen aanval der. thuis club zette linkshalf Slooten hoog voor en weifelen van de K wadijker defensie was voor v.d. Velden voldoende om zijn club de leiding te geven (1—0). Spoedig zorgde de rechtsbuiten der gasten evenwel voor den gelijkmaker. Na de rust had Sandow zijn elftal eenlgszlns veranderd. Thans stond Meier op de spilplaats, Muts rechtsbuiten en Pels rechtshalf. Spoedig bleek dat de Kwadijker aanvoerder dezen middag een goede keuze had gedaan bij den toss, want van wind voordeel was niets meer te bespeuren. Over het algemeen was Sandow sterker, doch de voorhoede blonk uit in hét missen van kansen. Toch nam de thuisclub andermaal de leiding (2—1). Ook Kwadijk veranderde nu zijn opstel ling; z'n nieuwe aanwinst ging naar de voorhoede. Was deze speler al voortdu rend opgevallen door z'n tactisch spel, nég meer trad hij op den voorgrond toep hij ongeveer 8 minuten voor het einde op on navolgbare wijze gelijk maakte (2—2). Na. dit dqelpunt bleef Kwadijk sterk in den aanval. Het eindsignaal was dan ook voor de Purmerenders een opluchting; want een nederlaag dreigde. Blameerende 6-^-1 nederlaag voor de Rood-groenen. Verzwakt door een zestal invallers beleefde E. V. C; weinig genoegen van zijn wedstrijd tegen Verkade in Zaandam. Door een 61 nederlaag werden de groen-wltten voor ver dere deelname aan het Rauchbeker:tournooi uitgesloten. Met den wind tegen begonnen de Edam- mers, waardoor Verkade reeds dadelijk belang rijk sterker was en dit deed, daar de geheele E. V. C.-achterhoede, inclusief keeper, uit reserves 'bestond, Teeds direct het ergste vreezen. Toch wist de defensie telken3 red ding te brengen, want verder dan een buiten spel-goal bracht Verkade het voorlooplg niet. De E, V. C.-voorhoede bepaalde zich tot enkele uitvallen; verder dan de Verkade-backs kon zij meestal niet komen. C. Plas werd te weinig werk gegeven en hiermede was de gevaarlijk ste wing lamgelegd. Na ongeveer een* half uur gelukte het Ver- kade te scoren toen een ingeschoten bal via het hoofd van een der E. V. C.-backs van richting veranderde. Keeper De Geus werd kansloos gepasseerd (OI). Met-dezen stand ging de rust' ln. Ofschoon de thuisclub In de tweede helft den wind tegénhad, bleef haar overwicht groot. Telkens werd het E. V., C.-d.oel belaagd, doch mede door het slechte schieten der Zaan- sche voorwaartsen kwam het tweede doelpunt eerst na ongeveer 20 minuten (0—2). Vanaf den aftrap nam E. V, C. den bal nu mee en uit een goeden xoerzet yan jC. Plas negerde Kuiper tegen (1—2). Ook Verkade bleek dit kunstje evenwel te verstaan, want op precies dezelfde manier scoorde zfln voorhoede (13). Thans gooide E. V. C. zijn geheele elftal door elkaar. In alle linies doken andere ge zichten op. Toen bovendien Berkhout bij het terugspelen op den keeper in .eigen doel schoot (1—4), was dit vermoedelijk mede de oorzaak van de ineenstorting van de geheele E. V. C.- ploeg, die haar tegenstand geheel opgaf,-Nog tweemaal wist Verkade te scoren eh het eind signaal was een ware opluchting. Alle kopstukken van Nederlandschen bodem in den strijd. 0 PIET VAN NEK EN HENK DE HOOY ONDER DE DEELNEMERS. Donderdag organiseert „Le Cham pion" voor de vierde maal de Ronde van Purmerend. Vrijwel alle Nederlandsche kanonnen heb ben ingeschreven, zoodat ons gebied weer een belangrijken nationalen strijd te zien zal krijgen. Om 2 uur starten op de Kippen- markt in de marktstad de profs en onaf- hankelijken voor hun rit over 100 K.M. Tot hen behoort ook de Nieuwendammer Plet van Nek, die er zeker prijs op zal stellen zljri goeden vorm aan eigen publiek te toonéh. Hij zal in zijn strijd om de zege echter op felle concurrentie stuiten. Schulte, Braspenninx, Middelkamp, v. d. Ruit, Van Amsterdam, Zwartepoorte, Hellemons en zoovele andere cracks zullen hem geenszins in de gelegenheid stellen een gemakkelijke zege te behalen. Veel zal er dan ook van afhangen öf Van Nek ln de eerste phase van den verwachten titanenstrijd het initia tief durft te nemen en zich niet op den achtergrond gaat houden. Daarvoor ls de afstand van 100 K.M. te kort. In de categorie amateurs starten éveneens alle kopstukken, van wie we met name slechts noemen: Engel, De Hoog, Moeke, Houtman, Pijnenburg Jr., Hofstede en Schelllngerhout. Alle hoop Is ook hier ge vestigd op een Over-IJer, op Henk de Hoog. die tot nu toe nog niet veel geluk heeft gehad op de Purmer wegen. Misschien lukt het nu beter! Ook deze categorie rijdt 100 K.M. Zij start om 11 uur op de Purmerender Koemarkt. Om half tien gaan de circa 90 nieuwe lingen reeds van honk óm de 50 K.M. in een snel tempo af te leggen. Gezien de deelname zal deze Ronde geheel passen in hét kader der vorige Pupnerender courses en dus weer een groot succes worden. Kleine B. E. P.-zege in de hoofdstad. Zondag tegen K.VD. I te Amsterdam heeft B.EP. de gelegenheid om twee winstpunten te behalen aangegrepen door de hoofdstedellngen met 4—3 te slaan, welke overwinning in de lijn der ver wachtingen lag. Eervolle nederlaag van „Purmerend". De schaakclub „Purmerend" speelde Maandagavond haar laatsten en zwaarsten wedstrijd van dit seizoen te Alkmaar, tegen V. V. V. De Purmerenders en Beemsterlingen die vier hunner beste spelers misten, leden een eervolle 912 nederlaag. „Ons Genoegen" van Landsmeer kampioen. Vrijdagavond speelde „Ons Genoegen" uit Landsmeer zija laatsten competitiewed strijd, tegen „Fahrenheit" uit Amsterdam. Daar deze ontmoeting de vierde overwinning in suc cessie werd, heeft „Ons Genoegen" zijn onge slagen record gehandhaafd en beslag gelegd op het kampioenschap der 4de klasse van den AD.B. Het behaalde hierbij 58 bordpamten, d l. circa 15 per wedstrijd. De resultaten van 4den wedstrijd luidden als volgt: G. de Vente (Fahr.)D. Hoogevéen (OG.) 11; G. van DuinenP. C; Liets 11; A. WijnveenH. Havik 11; J- HoogènborkJoh, Wals 0—2; H. ter Horst—K. Verhoef 0—2; P. van der GragtC. W$ls 11P. Ouwerkerk J. Hoeve O2; G. de Wit—B. van Heerlngen 02; A. Wijveen Sr.N. van Heeringen 02; D. BumaK. Bakker 2—0; totaal'6—14. De Cbr. Meisje*- en Chr. Jongelings- vereen. bestaat in November 40 jaar. De laatste bijbellezing. Uuiisdorp. Donderdagavond hield ds. S. S. M. Aerteen rijn laatste bijbellezing in dit seizoen. De predikant zegde toe in het komend najaar op dezelfde wijze het Marcus Evangelio verder te behandelen. De collecte voor de I. Z, I. N. bracht hier f 10.op. De besturen van de Chr. Jongelingsver, „Ora et Labora" en van de Chr. Meisjesver. „Dorcas" kwamen dezer dagen bijeen, ter be spreking van de wijze van viering van het 40-jarig bestaan ln November a-a. Besloten werd Donderdag 2 Nov. een kerkelijk en Vrij dag .3 Nov;, ben feestelijk samenzijn te doen glaats vinden. ff. V. 11. 2e klasse A. O.S.V.—HP.C. 4—3 West Frlsla—R.CJH1—2 De Kennemers—Alkm. Boys 4—0 Alcm. Victrix—WP.C. 3—0 Reserve 2e klasse A. O.S.V. 2—D.W.V. 2 2-1 Res. 3e klasse B. Purmersteyn 2—WP.C. 4 1—3 Z.F.C. 4Meer vogels 2 2—0 Sneek:F.V.B.—N.H.V.B2—3 le klasse A. Zaandijk 2—Oudorp l 3—0 Vrone 1R.C.Z. I 3—2 le klasse B. Zilverm. 2—I.V.V. 2 3-4 Q.S.C. 3Z.V.V. 3 3—1 ZP.C. 5—K.F.C. 4 2-2 2o' klasse Au Sandow 1—Kwadijk I 2—2 3e klasse A, - Zaan. Boys 2—Z.V.V. 61—5. Assendelft 3—Q.S.C, 4 4—2 W.F.C. 7—Uitgeest 33—0 4e klasse A. Meervogels 4—OH.V. 5 O.n.o. W.F.C. 9-W.F.C. 8 2-0 4e klasse B. WP.C. 10—OP.C. 4 1-4 Meervogels 5Verkaöe 4 4—1 Westzaan 3—W.F.C. 11 5—1 4e klasse C. Beemstef 2—D.R.C. 2 3—1 Br. in Waterl. 3—Graftdijk 2. 4—3 Juniores. Zaandijk a—O.F.C. a5—2 Adsplranten. KP.C. a—O.S.V. a 5—1 Purmersteyn a—K.V.V. a 2—1 Westzaan aO.F.C. a 4—3 O.S.V. c—Zaandijk b 7—0 O.S.V. dQ.S.C. b 0—9 Rauch beker. Verkade 1-E.V.C. 1 6—1 O JANTJE WELGEMOED EN ZIJN VADER door G. Th. Rotman, 87. Spoedig komt de boer er bij;. Vader pakt zijn biezen. Maar raakt met zijn pantalon Tussen .-varkenskiezen I Heel z'n broek wordt stukgescheurd, In een wip ls het gebeurd! 't Is niet meer te maken! Hoor het maar eens kraken!

Krantenviewer Waterlands Archief

Provinciale Noordhollandsche Courant | 1939 | | pagina 5