5 Feestvreugde te Oosthuizen. Vreugdevuur te Purmerend. Zanderdorp vierde een dubbel jubileum. J. DE WIT j Nutsspaarbank RECLAME ZATERDAG IQ SEPTEMBER 1938 (4e Blad) kwaliteit wint* t! üs an zanten'S meubelen. Verlichte vaartuigen, hadden veel bekijks. Snelrookers te Katwoude. Een gezellige Oranjedag. Gemeentevlag overhandigd? Een uitstekend georganiseerd fèest. predikbeurten te Beemster. geref. kerk. TOONKAMERS vrijblijvend te bezichtigen. KAASMARKT 10-11 PURMEREND, Telefoon 217, Franco levering onder garantie door ge heel Nederland. De viering van den Nationalen feestdag heeft ook te Oosthuizen een uitstekend ver loop gehad. De organisatie van dezen dag was <£ar in handen van het bestuur van de Oranjevereeniging en het dient te worden vermeld, dat de heeren eer van het vele werk hebben gehad. Noemen we in de eerste plaats de étalage wedstrijd. Niet alleen hadden de winkeliers \^el werk van hun tal age's gemaakt, maar ook bracht de wedstrijd vele inwoners en mènschen van bulten bp de been, zoodat het Maandagavond reeds gezellig druk was. Daarnaast noemen we de verlichting van verschillende panden. Een heel aardig effect had de verlichting van den kerktoren! Een keurige ..verlichting was aangebracht op het pakhuis „de Ster" van Roster's kaashandel, van welke firma tevens de andere panden •waren verlicht. Het huls van den Burge meester kwam door de sterke verlichting bij zonder tot zijn recht, evenals het gemeente huis. Noemen we daarnaast de verschillende lampions, aangebracht door particulieren, dtpi krUgt men wel den) indruk, dat Oostiui- zen, w^t dit betreft veel heeft gedaan. Dinsdagmorgen werd voor de leerlingen tan de a 1 scholen op het terrein achter de school wedstrijden georganiseerd. Deze wed strijden veerden opgeluisterd door muziek van „Andante", welk corps trouwens den geheelen dag in touw is geweest. Alle kin deren kregen een prijs, terwijl hun_vanwege de firma» van Ammers een extrf-prijs werd toebedeeld. De volksspelen die des middags op hetzelfde terrein werden georganiseerd, slaagden eveneens uitstekend, alhoewel het wei wat laat werd. 4 De uitslagen van de wedstrijden zijn als volgt: Mastkiimmen voor heeren: 1. J. .Jonker; 2. J. Slager; 3, C. Klaver; 4. G. Bleeker; 5 A Veis; 6, C. Joosten; 7, K. Pas- tterkamp; 8 R. v. d. Ley; 9 D. Roelofs; 10 J. Gerbens; 11 C. Roele. MullenwedStrijd voor dames: 1 Mej. T. Kuijn; 2 Mevr. Osse- baarPrikkee; 3 Mej. J. de Groots 4*i/Mej.. de Hart; 5 hfevr. Spaander—Jonker; 6 Mej. A. dé'Groot; 7 Mevr. PoppeSClay; 8" Mej. T. de 'Haan; 9 Méj. D. KraWer; '10 Mej, M. Vet. Ezeltje rijden voor heeren. Prij zen werden behaald door de heeren A.' Veis, O. Heers, H. Roelofa, J. Slager, W. van Beek, J. 'Wijker, K. Pasterkamp, '4C. liaan, Jao. Bakker en J. Gerbens. Stoelendans voor ongehuwde cttunes: 1 Mej. T. Klujjn; 2 Mej. B Houtman; 3 Mej. M. Vet; 4 Mej. I, de Hart; 5 Mej. T. Joosten. Idem voor gehuwde dames: 1 Mevr. Jonker-Drijver; 2 Mevr. Pas terkampJongejans; 3 Mevr. Wtjk^rLaan; 4 Mevr. HottentotTromp; 5 Mevr. Knip Schilp. Hindernisfietsen voor heeren: 1 J. Slager; 2 P. Groot; 3 P. Osaebaar; 4 D.' Roe lofs; 5 W, van Beek; 6 J. Wijker;, 7 H. Roer lois; 8 R. v. d. Ley, Idem voor dames: 1 Mej, T. van Ammers; 2 Mej. M. Vet; ,3 Mej, N. Poppes; 4 Mej. Tr. Joosten; 5 Mej, G. Sta pel; 6 Mej. T. Haan; 7 Mej. T. dff Groot; 8 Mevr. Kok. De avond bracht ons in de eerste plaats een concert, aangeboden door het fanfare corps „Andante" onder leiding van den heer C. Vink Dzn. en de Dameszangvereenlging „Oosthirizen" onder leiding van den heer" Z, van Mossel. Na dit concert bad de Gondel vaart plaats, Ongeveer tien booten en boot jes namen hieraan deel en mede door bet zeldzaam fraaie weer is deze gondelvaart een groot succes geworden. De publieke be langstelling was enorm. Getrokken door de motorboot van den beer Slager werd een tocht door de ringvaart langs bet dorp ge maakt. Het was ^en sprookjesachtig gezichte Na afloop van de gondelvaart vereenigden zich velen in de kolfbaan van café Kaan, die voor deze gelegenheid op feestelijke wpze versierd was. Burgemeester Steert hield ais voorzitter van do Granjevereeniging een korte rede en staande zongen de aanwezigen daarop het Wilhelmus, Vervolgens werd door de heer A. de Wit mede namens zijn juryleden, de dames De MeyereSax en HaremakerTerpstra de uitslag bekend gemaakt van den etalage wedstrijd. De beoordeelmg was als volgt; 1 D. Salm; 2 Joh. Hellenberg; 3 S. van Mos- e'l; 4 W. Ruijn; 5 Mej. Lebbing; 6 Jac. Hottentot, terwijl een eervolle vermelding kregen de heeren Joh. Beers, K, M. Dekker, M Kujjn en C Kocheim. Wélke maatstaf b{j de beoordeellng.pl> heeft gediend weten we n.et maar de rfftsmg" was voor -velen een groote verrassing. Voorde Gondelvaart wer den de volgende prijzen Ufcgekcnd: 1. Water lelie (fam Vroom); 2, Moren (Jattp de Hart); 3 Gymnastiek- en zangvereeniging; 4. Ge kroonde W (fam. Hellenberg); 5. Bootje vap de jongens van het Warderpad; 6a. Bootje van den heer C. Hottentot; 6b. De Venetiaan- Ethe gondel van mej. Van Ammers. In de étalage's van de winkeliers, welke aan (len etalagewedstrijd deelnamen, waren .etters geplaatst, welke tezamen 2 woorden van dé in totaal 23 letters vormden. Men ken naar deze 2 woorden raden en de juiste uits.ag deponeeren in een bus welke in café Kaan .was geplaatst. De bewuste woorden waren: SpaarbankBoerenleenbank, welke instelling tevens de geldprijzen beschikbaar had gesteld De uitslag van dezen wedstrijd Was: 1. E N. Kok f 4; 2. J. Donker f 3; 3. Mej. G. Vet f 2; 4. Mej. N. A - Schuitema ker f 1. De feestviering werd besloten met een gezellig bal in de café's van de heeren Kaan en Groot. Rest ons nog te vermelden, dat de firma Van Ammers ter gelegenheid van dezen feestdag en wellicht -ook in ver band met het Hofleveraricierschap hy ver schillende behoeftige Ingezetenen kaas heeft laten bezongen. v> a Katwoude heeft de verjaring" en het ju- bileum van H. M. de Koningin op Vrijdag 2 September gevierd, 's Morgens toen er spelen gehouden werden, verschenen burge meester Hedkena met zDn echtgenoote en de voltallige raad. De burgemeester had een ltleurlg rolletje bjj zich waaroo al spoedig aller blikken waren gevestigd. Het bleek de gemeentevlag te zijn, die door vertegenwoor digers der jeugdorganisaties in het défilé voor H. M. de Koningin te Amsterdam zou worden meegedragen. In den rechter bovenhoek van de vlag prijkte het wapen van Katwoude! Den .Catte sittende in eenen boom. Dit wapen werd in 1566 door Philips n aan den dorpe van Cat- woude verleend in een charter, dat in het" archief van den Polder, Katwoude berust. Hierin staat vermeld, dat na de ootmoedige' suppliatie van de burgemees teren en regeer ders van den dorpe van Catwoudè, ressor- teerendo ondier de parochie van Mönnicken- dam, deselve een wapen sullen hebben die wesen zal; Den Catte sittende in eenen boom, Na het aanbieden van de vlag volgde het- ringsteken op de fiets waaraan door bijna geheel wielfijdend Katwoude werd deel genomen. Des middags had het traditioneele ringrifden met paard en "kar plaats. Het kegelen voor de gehuwde dames had, evenals het ringsteken aller belangstelling. De rechte gezelligheid kwam echter pas 's avonds. De wedstrijd in het snelrookert, waaraan 40 mannen deelnamen, was de clou van den avond. De muggen, die nog in de tent aanwezig waren, vielen weldra dood ter aarde of zochten e^n goed, heenkomen! Kam- pioep sneirooker'werd D. Middelbeek,.De niet geplaatsten kregen als troostprjs een fijne.... sigaar. Uitslagen. Meisjes vin 7 tot 10 jaar (balloopen)1 Rika Knip; 2 kemmy Klomp. Meisjes van 10 tot en me,t 14 jaar (ezeltje steken)1 Grietje Baas; 2 Sientje Boon; 3 Beb Splinter. Jon gens van 7 tot 10 jaar (Slofloopen)1 Si mon van Wengerden 2 Jan Paüw. Jongens vap, 10 tot en met 14 jaar (Komkommer- slaan) 1 Piet Bolluyt; 2 Slem Klaver; 3 Gljs Büys Kegelen gehuwde dames: 1 Mej. J. Doornefabal; 2 Mej. J. de Vries; 3 Mej. J. Bark; 4 Mej.' A. Baas; 5'Möj. J. Klaver. Kom- 'kommerslaan ongehuwde dittoes: 1 Netle Doomenhaf;" 2 Dina DoorAenbal; 3 NeêJtJe" Kwakman. Mastkiimmen' voor ongehuwde heeren: 1 D. Klomp Dz.; 2. CrDoornenbal; 3 J. Doomenbal. Ringsteken op do fiets: 1 S. Knip; 2 Mej. J. Bark; 3 N. Bouma; 4 D. Splinter; 5 W Doormenbal. Ringfijdery met paard en'kar: 1 J. Roos-en echtgenoote; 2 de Vries en echtgenoote; 3 G. Meyssen en ephtgenoote. Busgooien voor gehuwde man nen: 1 J. Haakma; 2 F. Fljan; 3 S. Knip; 4 S Klomp; 5 R. Zijp, Snelrooken heeren: 1 D. Middelbeek; 2 N. Bouma; 3 T. Bakker. Hoewel de eigenlijke Jubileumfeesten voor Purmerend eerst de aankomende week zullen worden gehouden, stond de stad Maandagavond toch ook in het 'teeken van het grootsche ge beuren. 's Avonds verzamelden zloh op de Koemarkt zeer vele veregenwoordigera van jeugdargani- saties met hun talrijke vlagfeen en banieren en onder de vroolijke tonen van Stedelijk Orkest trok men in optocht naar de Kaasmarkt, waar de politie het gedeelte vóór het Raadhuis-had vrij gehouden. Op het bordes van het raadhuis verzamelden zich leden van het gemeentebestuur, alsmede leden van het Oranje-comité. Na aankomst zong men het „Wijt heden nu treden" en daarna sprak burgemeester CrMm- winckel vaïtof het bordes enkele woonden?2* Drie vertegenwoordigers van de jeugdarganlr saties, die zouden defileeren voor H M. dB Koningin in Amsterdam mat de uit te reiken gemeentevlag mej. F- Kooy, en de heeren J- Wessels en E. Vet, hadden eveneens op het bordes plaats genomen. Burgemeester Cramwinckel - sprak ongeveerde volgende woorden: Jongeren van Purmerend! GD zijt allen bijeengekomen Op dit oogenblik omdat het de vooravond is van den dag van het 40-jarig regeringsjubileum van onze Ko ningin Uw afgevaardigden zullen thans de vlag in ontvangst netnen, welke zal deelnemen aan de Koninginnehulde welke in Amsterdam zal worden gehouden. GIJ, Jongeren; zijt bij uitstek dogenen, die geroepen zullen zijn de moeilijke taak van de ouderen in de toekomst over te nemen. In de drie banen der Vlag (rood-geel- blauw de kleuren voor de prcnlncie Noord- Holland met het gekroonde wapen van Pur- mérend) zie ik iets hoogs. Ik zie hierin drie voorname punten die als lichtende bakens in dezen tijd zullen staan n 1le strenge plichts betrachting; 2e smettelooze levenswandel en 3e groote vroomheid „Met den wensch dat deze drie punten als een hocge belofte ten Hemel zullen gaan, overhandig ik de vlag"." De vlag werd gegeven en terwijl heWundoek "zich over de balustrade ontplooide werd het Wilhelmus gezongen. Daarna toog men wederom in optocht door de straten van de stad naar dè Wllhelminalaan voor het ontsteken van een vreugdevmn- Een zeer hooge brandstapel was op het ge deelte tuseohen Wilhelmlnalaan en bsclubtér- WEKENLANG BEDLEGERIG MET ISCfHAS. Toen hij 76 was, overwon Kroschen zijn pijnen. Op S6-jarigen leeftjd geniet deze man nog een uitstekende gezondheid en toch was hl; ,10 jaar geleden wekenlang bedlegerig door een aanval van ischias, *Lee3 hoe hij „fit" bhjft, ondanks zijn hoogen leeftijd. „Tien jaar geleden was ik een maand bed legerig door een hevigen aanval van ischias Ik kon onmogelijk slapen en leed hevige pjnen. Ik probeerde verschillende middelen, maar vond geen baat. Eindelijk .besloot ik, Kruschen ook eens te probeeren en langzamerhand raakte ik mijn pijn kwijt Vorige maand ben ik 86 geworden ge zond als een visch en'ik zeg altijd, dat het allemaal door Kruschen komt". C. T. L. Of U jong of oud bent, het is nooit te vroeg of te laat om met „de kleine dageiyk- sche dosis" te beginnen. Alleen maar een klein beetje lil Uw eersten kop thee 's mor gens dat ia de Krusehen-wet voor vol maakte gezondheid. Want Kruschen lost hel urinezuur de oorzaak van die pijnen op en helpt het lichaam, dit langs na tuurlijken weg te verwijderen. Kruschen Safts is uitsluitend verkrijgbaar by alle apothekers en erkende drogisten. (Adv.) V rein opgericht: houten vaten, honderden siga-, renldstjea, doozen, kisten, manden, iakkaat en alles wat maar «enigszins brandbaar was, was voortreffelijk opgestapeld en met benzine over goten. Een buitengewoon groot aantal nieuwsgieri gen was achter den optocht aangetrokken om van het eerste vreugdevuur in Purmerend ge tuige te zijn. Onderwijl het Stedelijk Orkest het „Wilhel mus" speelde, stak burgemeester Cramwindkel dien stapel aan. Onmiddellijk laaiden de vlam men hoog op en na korten tyd was de geheele hooge brandstapel één vuurzuil Het publiek was dicht bij den brandstapel gaan staan, maar moest al heel spoedig door de hitte rétireeren. Het vreugdevuur bood een fraai schouwspel en tniet veel waardeering werd ocer het ge nomen initiatief door de belangstellenden ge sproken Een half uur bleef het fel branden, méar mèt hefc, vuur nam daarna ook de belangstel ling af- Eenige leden van de Vrijwillige Brand weer hebben de brandende resten toen uitge spoten, hetgeen voor de Jeugd een extra attrac tie was. Dinsdag werd 's morgens een kwartier de Koningin Em.maklok geluid. *1 l J 1 I <1 „v i r1 t I I |"K<, It J M U<> <S De burgerij van Zunderdorp heeft het nationale feest wel op zeer bijzondere wijze gevierd. Door bijzondere omstandigheden konden wij het verslag van de Konlnginne- feesten tot onzen spijt niet meer ln ons vorig nummer opnemen. Hieronder laten wij de uitslagen der diverse spelen volgen; Turfwerpen voor heeren: 1. P. Bakels, 2. J. v. Zaanen en 3. Jb. van Zalingen Pzn. Meisjes van 6 en 7 jaar, Blokjes rapen: 1. Martha van der Sluis, 2. Neeltje 8choe- maker, 3. Annie van der Zee, 4. Johanna Logman. Jongens 6 en 7 jaar: Paddenrace: 1. Plet Stolk, 2. Jacob Pauws Hz., 3. Cor Wortel, 4. Jan Dijkshoorn. Meisjes 8 en 9 jaar, Balrace met hindernis: 1. Annie Eijpe, 2. Aafje Hoeve, 3. Geertje Lafeber, 4. Melis- je van Meerveld. Jongens 8 en 9 Jaar, Rlng- hangen: 1. Cor v. d, Sluis, 2. J$n van Ries- sen, 3. Gerrit Kranstauber, 4. Gerrit Bakels, Meisjes 10 en 11 jaar, Hardloopend touwtje springen: 1. Elisabeth Logman, 2. Jannie Hoeve, 3. Jannie Roos, 4. Grietje Hoeve. Jongens 10 en 11 j., Hlndernisbaan: 1. Wim Molenaar, 2. Cor van Es, 3. Cor Vreeling, 4. Gerrit Honingh. Meisjes 12 en 13 Jaar, Naar bed: 1. Coba Vreeling, 2. Guurtje Hoeve, 3. Gerda van Eijck, 4. Francien v. Riessen. Jongens 13 en, 13 jaar, Mastslaan: 1. Mafti- nus Logipan,2. Johan Tjenkes, 3. Jacob Obj, 4. Wim de Vries. Jongens van 1418 jaar, Mastslaan: 1. Siem Tump, 2. Henk Bakels, 3. Riens Hamersma. Op Woensdagmiddag had de gèbrulkelljke optocht plaats, waarbij „en passant" een muzikale ovatie werd gebracht bij 't echt paar B. Olij-Betlen ter gelegenheid van hun 25-jarige Echtvereeniging. Voorts zijn de kinderen rijkelijk getracteerd op melk, ranje, chocoladereepen, Ijsjes enz. enz. De deelname aan den gegostumeerden op tocht was dit jaar zeer klein. De jury, be staande uit Dr. P. J. J. Honig, Dr. De Koning en den heer Risseuw van Nieuwen- dam kenden de prijzen toe aan: 1. De Koningin van 1898 128 punten) Guurtje Hoeve Jd., 2. Amor (25 pnt.) Johannes Tjembes, 3.„Srtlp en Snap op tournee (24 pnt.) Mej. M. Offl en A. Vreeling, 4. Amster- damsch Burger weesmeisje (23 pt.) Sietske Hoeve. Opvallend mooi hadden twee onzer «ingezetenen n.l. de heeren G. Gaaff en C. Gaaf hun gevel en tuinvljver verlicht. Een effectieve illuminatie, die goed bedacht wasl Na de ontbinding van den optocht bleef men nog eenige^ tijd in de feesttent bijeen, waar we 0 m. opmerkten Burgemees ter Peereboom, de heeren van Dieren en van Schieveen en andergOranje-vrlenden van Broek in WaterktfST\ De Donderdag was speciaal voor 't zwakke geslacht gereserveerd. Moderne-kinderwa genrace v. meisjes boven 14 laar: 1, Hljltje Krüse, 2. Hennie Verbree, 3.« Betsle Vree ling, 4. Aafje Vreeling. Korfballen voot dames van elkett leeft.: 1. Hennie Verbree, 2. Betsie Vreeling, 3. M. Lof, 4, M. Eijpe- Tromp. Kegelen voor gehuwde vrouwen: 1. mevr. Kranstauber-Pauws, 2, mevr. Lafe- ber-Vlieger, 3, Mej. A. Klein, 4. mevr. Graaf-Kok. Herdenking 40-jarig bestaan-der 1 Wilhelmina-vereeniging. -'s Avonds 8 uur werd de groote tent bijna geheel gevuld met belangstellehden, om getuige te zijn van de herdenking van het 40-jarig Regeerlngsjubileum en van het 40-jarig bestaan van de Wilhelminaveree- niging. De heer H. van der Zee hield een vlotte openingsrede. Speciaal den heer f. v. Zalingen Pz„ die 25 jaar op deze feesten een leidende figuur is, bracht spf. hulde. Hierna zong men het Wilhelmus. De heer C. Gaaf trad vervolgens op met een 14-tal meisjes, die verschillende liederen zongen, door den leider vervaardigd. Speciaal" was1 een liedje' gewijd aan den jubileerenden voorzitter. Van vele plaatselijke vereenigin- gen prijkten bloemen op het podium, en werden felicitaties uitgesproken. In de Jubileumfeestgids waren de liedjes van Meester Gaaf afgedrukt, alsmede ben be rijmd overzicht over de afgelooperj 40 jaar, met de daarbij behoorende liedjes betref fende de oprichters en bestuurderen, het geen door den secretaris der W. V. werd voorgedragen en door de feestgangers werd meegezongen. Intuschen werd een schimmenspel opge voerd waarom daverend gelachen is. De heer Leenhouts gaf enkele voordrachten,, ten ,beste, terwijl mej. Charle Diana zich ontpopte als een xylophoniste bij uitstek. Aan het Jubileerend bestuurslid, den heer T. van Zalinge Pz., werd door den heer C. Gaaf een vulpenhouder aangeboden en zijn echtgenoote bloemen. Op 2 September namen veertig paren deel aan het ringsteken op tandems, le pr. dames: Hénnie Verbree, 2. M. van Zalinge- De Goede, 3. A. Gaaff-Schouten, 4. Coba Catsburg, 5. D. Prins-Wortel (troostprijs), le pr. Heeren; J. Hoeve Czn., 2. C. Abbring, 3. L. SchOemaker, 4. B. Olij Sr. Gemengd spel voor dames en heeren (Naald in oogen) 1. Ida Honingh, 2. Hijltje Kruse, 3. A. Hinloopen-van Zalinge, 4. D. Dikkes. Hlndernisbaan voor heeren h. 13 j.: 1. B. Olij Bz„ 2. S. Honing Jbz, 3. J. van Zalingen Pzn., 4. J. Hoeve Czn. Tot slot: kanowedstrijd: 1. B. Olij Sr., 2. J. G. Gompelman, 3. S. Honingh Jbz., 4. J. van Berge. Er was eiken dag 'n heerlijk verkwikkend zonnetje, doch er was minder publiek bij de volksspelen dan andere jaren hetgeen wel ln verband zal hebben gestaan met de Jubileumfeesten te Amsterdam. Zondag IJ September, Amsterdam-Noord (TuindorpOostzaan) NED. HERV. EVANGELISATIE. Gebouw „Bethel"."l 1 1 - Geen opgave. CHR. GER? KERK. Gebouw „Het Zonnehuis". Geen opgave. Reispenning-Comité. Geb. Nieuwendammerham. Meeuwenplein 2, hoek Adelaarsweg, Geen samenkomst. Beemnter. NED. HERV. KERK, V.m. 10 uur ds. Doorenbos. Beets. NED. HERV. KERK. Geen Dienst, Buiksloot. NED, HERV. KERK, V.m. 10 uur de heer JAc. Dekker v. Ransdorp O GER KERK., Geen opgave. 0 Broek tn Waterland. NED. HERV. KERK V.m. 10 uur ds. J, J. T. Spaargaren, Den Bp. "NED. HERV. KERK, 1 Geb. no. 76. 1 Geen dienst. Dhrgerdam. NED. HERV, KERK. V.m, 10 uur ds. A. C. Smits, Edam. NED. HERV. KERK (groote Kerk). Vun. 10 uur ds. W. Korevaar, van Purmer". NED. HERV. KAPEL. V-m. 10 uur Evdng. Nieuwenhuis. N.m. 7 uur dezelfde. EV. LUTH. KERK. V.m. 10 uur ds. S. v. d. Woude van Alkmaar. DOOPSGEZ. GEMEENTE. Geen opgave. 05 GER KERK. V.m. 10 uur Cand. Pö's. N.m. 6% uur dezelfde. 4 Etershelm. NED. HERV. KERK V.m. 10 uur ds. K. A. Schipper. Holysloot. NED. HERV? KERK V.m. 10 uur dr. N. D. van Leeuwen GER. KERK V.m. 10 uur ds. S. J. Dokter. N.m. 2 uur Preèklezen. Dpendam. NED HERV KERK V.pc, 10 Uur da. H. H.° Rlepma, van Edam. Kwadyk. Geen opgave. Landsmeer. NED HERV KERK Vm 10 uur ds. H. M E Bremer N.m. 7 uur dezelfde. C GEREF. KERK. V.m. 10 uur ds. "k. H Binnema. N.m. 7 uur dezelfde. OUUPSUEZ KERK N.m. 7 uur ds. J. L de Wagemaker. Marleen. NED HERV KERK. Geen opgave. GEKEE. KERK. Geen opgave. a (Lid v. d. Ned. SpaarbAnktond) 0 Het kantoor te Z.O. Deemster (Wouter Sluist laan 27) ls geopend: MAANDAGMIDDAG var. 1%—2% uur/ WOENSDAGAVOND van 7—8 uur. VRIJDAGMIDDAG van 1%— uur. SPAARBUSJES verkrijgbar VERHURING VAN SAFE-LOKETTEN. Tijdens de feesten geven w\j voor een fijne groote,'' ZWARE BELEGEN EDAMMER, 40 plus, Wy hebben nog stecüs voorradig de fyne oude MEI-EDAMMER en" de echte oude BOEREN LEIDSCHE. Steeds voorradig ae fynste 61 MELKPRODUCTEN. PEPERSTR. 42 PURMEREND MMdelle. NED. HERV. KERK. - Geen opgave. DOOPSGEZ. KERK. Van. 10 uur ds. J. L. de Wagemaker. Monnikendam, NEp. HERV, KERK.' V.m. 10 uur ds. J. W. v. d. Does. N.m. 7 uur dezelfde, DOOPSGEZ. KERK. Geen opgave. EVANG.' LUTH. KERK. N.m. 7.15 uur ds. Scharten. Herdenkings« dienst. s NIeuwendam. (Kerkepad). NED. HERV. KERK. Non. 7.30 uur ds. G. Nuis. NED. HERV. EVANGELISATIE. V.m. «10 uur de heer K. A. Weeda. GEREF. KERK. (Nieuwendammerd, 43,7). V.m, 10 uur dienst. N.m. 6 uur dienst. CHR. QEREF. trrm?.lc. Buikslotermeerdyk 166. 1 Geen opgave,1 DOOPSGEZ. KERK. V.m. 10.30 uur ds. Hylkema, van Amsterdam* Oosthulzfitt* t 4 NED. HERV. KERK* V,m. 10 uur ds, Meijer. Oostzaan/ NED. HERV. KERK* V.m. 10 uur ds. Hornstra,'vah Koog a.d. Zaan, Doop. GEREF. KÉRK, V.m* 10 uur ds. E. Teunis, /N.m. 5 uur dezelfde. HERV. EVANGEjLISAflE. V.m. 10 uur de heer„K. Prinsen. N.m.'5 uur ds*'A. A. Dönszelmanh. Oudendyk. NED. HERV. KERK, V.m. 10.30 uur ds. J. Uitentuls, Purmer. NED. HERV. KERK. 1 Geen dienst wegens yacaturebeurt te Epen* 0 d am. y Purmerend. NED. HERV. KERK. 8 V.m. 10 uur da.' A. Hagedoorn, Em. pred. tjj Hpendam. V.m. 12 uur Zondagsschool. EVANG. LUTH. KERK. Van. 10 uur ds. Ouworkerk,J DOOPSGEZ. KERK, Fm. 1015 uur ds- W- Banga, GEREF. KERK. V.m. 10 uur ds. Van Loon. Nai 6 uur dezelfde. Donderdag IB Sept. n.m. 7.30 uur Evangeli satie-samenkomst in Geb. v. Chr. Belangen a, d. Singel. a Purmer land. 1 NED. HERV. KERK. 4 A7.m. 10,15 uur ds. G. H. v. d. Woord. Ransdorp. NED. HERV. KERK. cN.m. 7 uur ds. J. A. Gerth van Wijk, van Zunderdorp- Herd. Regeeringsjubileum. De Rijp. EV. LUTH. KERK, Geen opgave, c Schardam. NED. HERV. KERK. 0 Geen Dienst. ScheUlngwoude. a NED. HERV, KERK Nm. 7 uup ds. A. C. Smits, van Durgerdaral Ultdam. NED. HERV, KERK Vm. 10 uur ds. G. Nuis, van Nieuwendam. Voléndam. NED. HERV KERK' Geen opgave. Warder. NED. HERV KERK Vm. 10,30 uur ds. Ten Broek. Watergang. NED. HERV KERK - V.m. 10 uur da. C. J. v. Royen. Wormer-Jisp. DOOPSGEZ. KERK V.m. 10 uur ds. J. Maarse. Zuiderwoude. NED. HERV KERK t» Geen opgave. Zunderdorp. 5" NED, HERV KERK V.m. 10 uur ds. J. a. Gerth van wyk. Dood V.m. 10 uur Preeklezen. Nm. 2 uur ds. B. J, Dokter.

Krantenviewer Waterlands Archief

Provinciale Noordhollandsche Courant | 1938 | | pagina 7