Algemeen NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Émser-Wafer RADIO „Gieren in Menschen- gedaante' No; 28 leitjes uit de Hoofdstad CORSO Telefuoken 3-lantps Toestellen Telefuoken Luidsprekers f ZO.- CINEMA ROYAL Fhotel cape restaurant -ss DE POOL m- LYA KARA alt „fiireis-Iiid" ONDERDÉELEN Groot Uitgebreid Bijprogramma. 1, S0AMP SCAMP EXTRA! EXTRA! 2 De geliefde Humorist KEES PKUIS CINEMA ROYAL V UITGEVERS: P. VAN DER WILT EN J. H. VAN STRATEN - EDAM Binnenland. •n Omstreken. H. J, Conijn Volendam Him 1*16001 Priis per kruik of flesch 65 cgpt Uit de Provincie- compleet met lampen f 75.— Schitterende ontvangst. Ombouwen van bestaande toestellen, ook voor wisselstroom. Adviezen en onderricht voor zelf- bouwende amateurs. ED. WARK - EDAM TELEFUNKEN*SERVICE>STATION Nieuwendijk 154—156, Amsterdam Tel- 46625 VANAF 6 APRIL: Een Schitterend Paasehprngramna vaar Jaag ea Had. Oe grsofe Avunlircnfils: Een geweldige sensationeels WILD-WEST-FILM. Op het Toontel: Komische Kekwerkers. Eenig in hun genre. met 'n repertoire, dat klinkt als een klok. TOEGANG VOO» EIKEN IEEFTHD T If t 1 r ,j i este het ten, lige wat hei dit op ren; ark- de De and EOO- iken te likel aten f en igen oen- rden arti- iaan aden roim i de «ten ont- zeer nor- aan hoD een f de ie haar (gen- een ardat akele en deze taten Edam PROVINCIALE Noordhollandsche Courant, REDACTIE I P, VAN DER WILT - VOORHAVEN 241 - EDAM Abonnementsprijs per 8 maanden f 1.20. GeïlL Zondagsblad 66 eenti franco p. p. 86 cent DIT BLAD VERSCHIJNT WOENSDAd BN ZATERDAG ADMINISTRATIE i J. H. VAN STRATEN - SPUISTRAAT 81 - EDAM Advertenttëo 80 ct. p. regel. Voor ((«abonneerden van 16 regela f 1.86, elke regel meer 86 et B. Kaan f Te Wieringerwaard is plotseling over leden de heer R. Kaan, lid van de Prov. Staten vap Noord-Holland, dijkgraaf van den Wieringerwaard, hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, voorzittejr van deD Bond van Waterschappen in Noord-Holland, lid van de Gezondheidscommissie te Schagen, voorzitter van de N. V. Tram Wieringen, Schagen enz. In de Prov. Staten had hij zitting als vertegenwoordiger van den Vrijheidsbond. Opvolger van den heer Kaan is dr. D. Boswijk, Den Borg, Texel. Uitgifte Zniderzeegronden. De Bond tot Hervorming van den a Grondeigendom heeft zich met een adres gewend tot de „Staatscommissie tot onder zoek naar de beste wijze van nitgifte der Zuiderzeegronden", waarin wordt verzocht „uit een oogpunt van algemeen volksbelang*' bij de uitgifte der Zuider zeegronden te willen zorgen Ie. dat de in de toekomst van de Zuiderzeegronden te verwachten haten toevallen aan de Nederlaudsche gemeen- sohap in haar geheel 2e, dat) de nitgifte dier gronden ge schiedt op een wijze, welke een zoo hoog mogelijk rendement waarborgt; 3e. dat die uitgifte zóó geschiedt, dat zij geen zedelijk-bedervenden invloed oefent op onze volkspolitiek. Zal het Bub l genoemde tot zijn recht komen, dan dient naar de meening van adr. voorop te staan, dat de Neder- l&ndsche gemeenschap eigennares blijft van de te winnen gronden. Een volledig ten goede komen dar baten aan het Nederlandsche volk wordt alleen dan mogelijk geacht, in dien ook alle in de toekomst te verwachten waardevermeer dering der gronden ten bate van g«' meen schap zal koraeo. Het sub 2 igenoemde zal alteen be reikt knnhaa^worden, wanneer het be ginsel van vrije mededinging en vrij ruilverkeer op zoo ruim mogelijke schaal gehandhaafd blijft, hetwelk dus staats exploitatie der gronden buitensluit. Het zou voor' de algemeene landswelvaart het meest bevorderlijk zijn, indien ver schillende soorten van bedrijven, nl. grootere en kleinere, afwisselend werden geschapen. Het sub 3 genoemde sluit uit* dat de Staat als verpachter optreedt. De gronden moeten in beklemming worden nitgegayen tegeD een met de 'waarde van den grohd varieerenden grondprijs. Het percentage echter van den grond prijs, dat dan als pacht dient te wftrden betaald, mag niet variabel zijn. Gesloten tijd. We brengen den binnenvisschers in herinnering dat het vangen en vervoeren van zoetwaterviseh thans verboden ia. J Daarak50-Te!.4334i-AasterdiB Bespreekt plaatsen In alle theaters TwwS1 de Lstjjnsche en Slaviiohe landen de minderheden weinig anders in te brengen hebben dan blanco briefjes, belasting. 1*1 enkel revolverschot, eischen 8u !i h„nm^hed<m in de Germaansche Staten hun rechten met luider stem op. In onze Tweede Kamer tón het de Gerefor meerde predikanten die spr.kép en van zich doen spreken in de afgeloopen week. Een minderheid van drie h vier percent; dook al» vertegenwoordigers der Gereformeerde Rondkoppen m onze Natie niet geheel zonder be teekenis. Ég de, wjjliging der wet op de besmette- lgke mekten was het ds. Keisten, die den Telefoon 222 ÓUJLa, goedendag der gemoedsbezwaren deed neer komen op den vaccinatie-dwang en trachtte iedereen vrjj te laten om zioh en zjjn kinderen al dan niet te laten inenten. Ik beschouw deze dweperij (want anders is het niet) als. een uitiDg van in ods Volk zoo eterk heer- schende fatalisme, bekleed met den mantel van het godsvertrouwen. „Als je het krjjgen moet, dan krgg je het toch wel;" hoe vaak heb ik dat niet in de eene of andere epidemie hooren zeggen 1 De streng doorgevoerde vacain&tie is ge bleken een zóó deugdelijk middel tegen de pokken te zgn dat ons land feitelijk geheel vrij van en immuun tegen die afschuwe lijke ziekte is. Of dat zoo bljjven zal, watneer men door de predikanten aangemoedigde gemoedsbezwaarden toelaat besmettingshaarden te vormen? Ik vrees er voor en evenzeer betwjjfel fk of kinderen, die door de nalatig beid «hunner ouders later met geschonden gelaat, blind of doof door de wereld moeten gaan, erg dankbaar en erkentelijk voor de gemoedsbezwaren zullen zijn. De motie kreeg drie stemmen. Voor de tweede betooging is ds. Lingbeek verantwoordelijk, welke onder de gerefor meerde fracties een fijne schakeering meer links staat: Hervormd-gereformeerd. Coign is de tweede macht. Hgdeed een aanval op de kloosterscholen beter gezegd, op de kloosterlingen, monniken en nonnen, die als onderwijzend personeel dienen en het volle salaris ontvaBgen of liever, niet ontvangen. Dat was dominae's grootste grief. Het geld komt de orden ten goene, zoo kloeg zjjn- weleerwaarde, die er weer nieuwe kloosters voor bouwen en onderhouden, zoodat de Staat zoowat acht miljoen per jaar uitkeert aan het Vatioaan om ons land te ver ultramontaniseeren, Ik heb dit bezwaar gevoeld, al jaren lang vóór ds. Lingbeek er over in de Kamer oreerde. Indien de gelijkstelling bedoelde proteatanteche en katholieke bizondexe scholen met burger-ouderwgzend personeel op één voet te behandelen, dan zon er maar weinig bezwaar tegeD gemaakt worden. Maar iets anders is het hier bnitenlandsehe klooster orden binnen te lokken, wier generaals in Rome schuilen, waaraan zg „als lijken" ge hoortaambeid veisohuldigd zjjn. Ook deze motie ontving drie stemmen Ik zou welliobt ook voorgestemd hebben, na indiening van een amendement om de geestelijken niet slechts nit de school, doch ook uit de Tweede Kamer te weren op gevaar af dat dit toch reeds zoo gevul gariseerde college de laatste zjjner markante figuren verliezen zou. Ieder op zijn plaats Geestelijken behooren evenmin in do staat kunde als in de school thuis. Misschien klinkt dit sommigen wat hard in de ooren. Maar ik heb in de afgeloopen weken een felle cursus doorgemaakt en één der lessen dip ik ontving is deze: dat onze tjjd, na den Wereld-oorlog; genoeg heeft van smoesjes en bejaarde bakerpraatjes. Hg ver langt de waarheid; subsidiair, persoonlijke overtuiging. De jeugd van onzen tjjd ziet daartoe te scherp. De iodonesiiohe studeerenden bjj onze hoogeseholen, die in staat van beschuldiging gesteld waren wegens hun revolntionnaire uitingen en eenige maanden in voorloopige hechtenis waren opgesloten, ajju vrijgesproken, na een schitterend pleidooi van mr. Jan Duy», 't welk slechts vier uren duurde. Bedenkt men, dat deze man in de Tweede Kamer eens een epeeoh van aoht uren lang gehouden heeft, dan gaat men eerbied koesteren voor tjjn soberheid en zelfbeheer- sching, nu de heer Duys op rgperen leoftjjd gekomen ie, Mr. Dnys heeft zgn beet gedaan om aan f* toonea dat de Javaaneehe jonge heeren zich heelem&al niet revolulionnair uitge laten hadden. Als derelfde maatstaf bjj bèm aangelegd werd, zoo riep bjj nit, dan kreeg hjj vast levenslang I -■ Nou ja; men dient tjjd en plaats in aan merking te nemon. Wjj hebben bier te lande reeds zooveel rooden onzin geslikt, dat b.v. de woorden van mr. Dnys, toen hjj nog Jan Duys was en Zaandam op stelten zette, door memand au serieux genomen werden. Iets anders is het, wan1 eer zulke dikke woorden als een drilden regen op de Javanen, Dsjskkets, Atejineezen, Minahassers enz. neer dalen, om niet eenz te spreken van H. M.'s beminde Papoea's en Borneo-bewoners. 1. „Het Indonesisohe Tolk kent sleebts één ware verdediging, n.l. zjjn verdediging als aangerand» en overweldigde natie, de verdediging der gewapende macht tegenover de Nederlandsche overheersching." 2. „Moge de Hollandsehe overheersching steeds ruwer sn bruter wordende afrekening, zal des te spoediger én grondiger plaats hebben." 8. „Niet langs de wegen der geleidelijk heid wil het Indonesische volk zich ontslaan van de hem eeuwenlang opgelegde voogdjj." 4, „Wjj stellen er prjja op te verklaren dat ook bg' ons volk en zgn leiders de laatste jaren elke gedsehte san aamenwerking met den ovèrheerecher als versleten is afge dankt en plaats heeft moeten maken voor een reëeler en vaster overtuiging. Revolutie alleen kan den overheerschte uitkomst bieden." Drie bloempjes uit den Javasnscben ruiker. Stelt u voor onze bloedverwanten in Oost- Indié, vèr in de wildernis, als ambtenaar of plaDtage-employé, met vrouw en kinderen eenzaam in de eindelooze boaschen van Sumatra of Borneo of een ander groot eiland, vaak levend onder stammen die nog voor enkele tientallen Jaren"vHW"1tDppensnellen en andere interessante gebruiken in eere bielden, met welke gevoelens tg van dit nieuwe geluid kennis zullen nemen. Hebben de soci's daarginds geen familie? Hoewel de beschuldigde Indiërs met dnre eeden zwoeren geen eakeleu rooden bloeddroppel iu het lgf te dragen, worden zg thans door mr. Duy» van plaats tot plaats gesleept en'mel fanfares deD kameraden vertoond als.... ja, ik weet niet precies wat, en ik twjjfel of de lui het zelf weten. Daar was erei» 'n landlooper, die zioh ter ruste legde in 'n hooiberg, en eer hg de oogen look, met de open jeneverflesch naast zich eerst nog 'n pijpje opstak.... Het ingezonden schrijven van den heer KI. Kikke, lid van den Edamschon gemeente raad, aan mjjn adres, verscheen, toen ik in bet ziekenhuis lag en niets dan 'n afgekloven eindje potlood mitsgaders een bedwelmd brein bezat om schriftelijk van gedachten te wisselen. Toen ik weer voor mgn schrijftafel zat sehtte ik de zsak van te weinig be^ teekenis om er zoolang na datum nog op terug te komen. Maar nu ik een extra exemplaar van 2^5 Febr. ontvang met het aangescbrapte „ingezonden" ben ik dat wel verplicht, tevens mjjn verontschuldiging onzen lezers aanbiedend voor het zes weken oud bakken kadetje, dat ik hun voorzet. Wat de eerste alinea betreft, heeft de heer Kikke gelijk; mjjn pen gleed uit op het gladde papier en rekenend op bet gezond verstand van het gros mgner lezers die san 'n half woord genoeg hebben, liet ik het loopen. Dat was onvoorziohtigik had ook rekening moeten honden met de S percent die aan mjjn causerie-stjjl nog niet gewend zgn. Dit geldt .eveneens des heeren Kikke's tweede bezwaar. Wanneer ik schrgf: „zoo behandelt meu zelfs geen pakhuisknecht" dan bedoel ik Diet, en kao ik niet bedoelen het verschil in ambt of betrekking; óók niet het versohil in stand, maar ik duid op het versohildooh ik wil den edel- achtbaren heer K. niet beleedigea door hem, alsof hjj een schooljongen is, nu eens ne'jes uit te leggen wót het nou eigenlijk ie. De zachte wenk zal wel voldoende zjjn. Nu ik toch over Edsmsehe politiek bezig ben, vergnnne men een oud-Edammer, die er zgn aangenaamste jeugdjaren doorbracht en er in de stad nog vele dierbare vrienden telt, een lichte «talking like a Dutch uncle- zooals de Britten dat noemen. f Simt 41, MSTEItM, Til. «SST k Nieuwe exploitatie Logies met ontbijt vanaf 2.60 gld. en 3.60 gld. Kamen met etroomend warm en koud L water Zalen voor vergaderingen erf g congressen. B. DB JONQ. Exploitant Kalverstraat 122 Telefoon 34361 AMSTERDAM Vanaf Vrijdag 6 April (De Venus van Moatmartre) Tweede Hoofdnummer: als „Het Broekie" Zijn nieuwste komische creatie Peen toegang beneden 18 |aar In de kleine veertig jaar, dat ik het staatkundig leven in de kaae-stad gadesla, heb ik de politiek daar nog niet op zulk een lasg, vnlgair peil gedaald gezien als thans. Téór de evenredigheids-kieswet het politieke leven bedierf, was er met de ver kiezingen wel eene herrie en werden in strooibiljetten leeljjke dingen gezegd aan 't adres der kandidaten. Maar dat waren de kiezers; vermoedelijk grootendeels de letter zetters, die 'n lolletje wilden hebben, Thans zgn de kiezers onverschillig en zjjn .het de edelachtbaren zelf, die elkaar te lgf gaan en met kolommen „men zegt'"» allerlei vuile wasch ovor de straat halen. Staatkunde, of gemeente-knnde, is iets anders. Kleine steden als Edam, die door de hoofdstad uitgetogen worden en moeite hebben ,het hoofd boven water te honden, •behooren alle krachten in te spannen tot samenwerking. Iu de eerste plaats de stads vertegenwoordiging. Nobleste oblige f Ziezoo, nu ie 't uit en er uit. E. van DAM. Het sedert eeuwen bekende en onouertroffen middel tegen HOEST, VERKOUDHED en alle aandoeningen der slijm vliezen. EDAM, Woensdag j.l. is ten stadhnize aanbesteed het vervoeren van keien van het spooremplsesment naar de Gevsngenpoortsteeg alhier. Dit werk is gegund san Jso. Kater voor f7.£0 per duizend stuks. De Raad onzer gemeente zal op Vrjjdag 20 April e.k. des avonds te 7 uur, in openbare vergadering bjjeenkomen. De volgende zaken zullen dan aan de orde worden gesteld 1. Notulen 2, Ingekomen stukken S. Ter- zoek van het bestuur der vereeuiging „St. Petrus" ts^Volendsm tot het plaatsen eener electrische sirene «au de haven te Volendam. 4. Prae-advies inzake een adres van M. de Jong o. s, betrekkelijk verbetering van een sloot aan de Proeve-vesting 6. Adres van D. de Boer o. s. waarin ontheffing wordt ge vraagd van de betaling van precsrio 6. Adres van den oentr. Bond van Transport arbeiders inzake aanbesteding van het lossen van gaskolen. 7. Prae-ad»ies betrekkelijk een vraag van het lid Y. Riemersma, aangaande inzage van raadsstukken 8, Idem inzake een adres van R. Rouw betrekkelijk woning ontruiming en woningbouw 9. Wjjzigini der instructie van den directeur van diJ dienst der arbeidsbemiddeling en wetkh heids-verzekeiing 10. Prae-advies inzake een voorstel van het lid Kikke inzake deloonen a&n de werkverschaffing 11. Verzoek van de vereeniging „Operatieve hulp" te. Volendam voor subsidie voor het nieuwe jaar 18. Voor stel tot verjaging der precaiio voor den aan leg van radio toestellen 13. Verzoek van J. de Ruiter om eervol ontslag als haven meester te Edam 14. Besluit tot oubewoon baar verklaring van de woning Wjjk 7 No 176 16. Besluit tot het toestaan van gelden voor do bjjz, meisjesschool te Volendam voor invoering van het 7e leerjaar 16. Bealnit voor het toestaan van gelden voor de bjjs. jongensschool te Volendam voor invoering van het 7e leerjaar 17. Aanvulling Van de algemeene politie verordening 18, Besluit tot verkoop van groDd 19. Besluit tot af stand van grond in erfpsoht 80. Aanbieding van het gemeente verslag over 1927 21. Aanbieding van het vereleg inzake de volkshuisvesting 82. Behandeling van de rekening van het Prot, Weeehuis, dienst 1927 23. Benoeming van een leera&r aan de Teekenachool, De leerling der U. L. O. school R. J. de Vries ie na sfgriegd examen toegelaten tot de Ambachtsschool tè Hoorn, afdeeling timmeren. De leerling der ambaohtsschool te Hoorn, H. Groot alhier, heeft met goed gevolg hei eind-examen voor smid-bankwerker afgelegdv Bloempje» verkoop. Gaarne voldoen wjj aan het verzoek om een bloempjesverkoop aan te kondigen. Maandag a.s. zullen n.l. eeoige meisjes als jeugdige weldoensters door onze stad trekken om bloempjes te verkoopen ten bate van de bekende inrichting „Meer en Bosch" te Heemstede. Zooals men weet, worden in genoemde idrichtiDg Ijjders aan vallende ziekte ver pleegd. Hieronder zjjn er die tot de on- of minvermogenden behooren en daardoor geen enkele vergoeding knnnen aanbieden. Het ie voor deze ongelukkigen, dat a. e. Maandag uw penninksken zal worden gevraagd. Batterijen, Sedert 2 dezer is het post- kantoor ook na 15 uur open, voor het aan bieden van stortingen voor den postcheque- en girodienst waarvoor spoedbehandeling wordt verlsDgd en voor het uitbetalen van cheques op welker adviezen ten centraal giroksntore spoedbehandeling is toegepast. De openstelling voor de vorenomsehreven aangelegenheden dunrt tot 19,30 uu', des Zaterdags tot 18 nur. Gevonden voorwerpeneen beursje door Sens, Achterhaveneen portemonnaie door M. de Jong, Westervestingeen dames- Wilt U met Uwe kinderen een MOOIE VOORSTELLING bijwonen, komt den DEZE WEEK In de t J -Tt l -i 4 i 't T t ïm,

Krantenviewer Waterlands Archief

Provinciale Noordhollandsche Courant | 1928 | | pagina 1