WORMER'S MAANDBLAD BERICHT. COöP. BOERENLEENBANK JISP. ALS DE KERK ER DE KROEG NIET ONDERWERKT, WERKT DE KROEG DE KERK ER ONDER. Ie Jaargang. 20 DECEMBER 1923. Nummer 12. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer. Met ingang van 15 JANUARI a.s. zal de naam van ons blad worden gewijzigd in WORMER EN JISPER ADVERTENTIEBLAD. Nieuwe zaak. Gecombineerde Ouderavond. Nieuwe Omnibusdienst. Rente moet worden betaald op de zittingen van 26 December of 2 Januari. a i DE OMROEPER! (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. INHOUD. Kerstklokken. Kerstmis. Geboorte en Kruisweg {Plaat). Hun Jongen. De Kerstnacht van het jaar 800. Naar het Licht (Plaat).— Veteranen in de Kerk (Plaat). Een oud Kerst gebruik. Winterstemming {Plaat). Het Kerst brood {Plaat). Gonnie's Kerstfeest. Raadsels. Foutenverhaal. Wedstrijd voor onze lezers. Anecdoten. G. Beudeker, Kiiollendammerstraat 59, zal 1 Januari a.s., naast zijn bekende zaak in Kruideniers en vele andere waren, ook nog een Drogistzaak openen, hiermede gevolg gevende aan de wensch van velen zijner cliënteele. 't Kan niet anders of Beudeker zal succes van zijn onderneming hebben. Waar ons dorp aan dien kant steeds meer en meer wordt uitgebreid is deze zaak wel op zijn plaats. Door de beide oudercommissies wordt Vrijdag avond 21 December a.s., 's avonds 7V2 uur, een gecombineerde ouderavond gehouden. De heer W. van der Diesen, oud-lid van Prov. Staten van N.-H. zal behandelen het onderwerp ,,De openbare School, d e school voor alle n". Ieder belangstellende is welkom. De ingezetenen van Wormer en Jisp behoeven nu in 't geheel niet meer te loopen. Ook De Ruijter en Groot, blijkens advertentie in dit num mer, openen thans een geregelde dienst Jisp- Wormer-Wormerveer vice-versa. Het lagere tarief toont, dat er geconcurreerd zal worden. Als we maar niet de weg opgaan van het Zaansche kleurengevecht. Dat is in het nadeel van èn pu bliek èn de betrokken ondernemers. Het bestuur maakt bekend, in afwijking van het vorige bericht, dat spaar-, voorschot- en L. R. boekjes niet moeten worden ingeleverd einde December, doch uitsluitend in ontvangst worden genomen op een der zittingen (van 79 uur) op Woensdag 16, 23 en 30 Januari of 6 Februari 1924. De eigenaar ontvangt zijn boekje direct terug. Het Bestuur.

OMR | 1923 | | pagina 1