WORMER'S MAANDBLAD BERICHT! EIGEN BELANG WESTMIJ SE KOMT Nummer 11. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORMER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. Ons Kerstnummer verschijnt DONDERDAG 20 DECEMBER a.s. Heropening der Postcheque- en Girodienst. Rectificatie. Coöperatieve Boerenleenbank te Knollendam. IJsclub „Nova Zembla". Trekking 2e Wormer Verloting. Winkeliersvereeniging. Eerste Jisp en Wormer Omnibusdienst. VLEESCH, VET EN WORST BIJ CORN. NIELEN Cz. ZATERDAG 15 DECEMBER Entrée 25 cent. De loonsverlaging bij V. G. Z. „Volksonderwijs". Ie Jaargang. 15 DECEMBER 1923. DE OMROEPER! (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. Naar „De Courant" meldt, zal hoogst waarschijnlijk de Postcheque- en Girodienst met ingang van 1 januari 1924 weer in werking treden. 'In ons vorige no. namen we een bericht op uit „De Zaanlander" dat alhier de Huurcommissie zou worden opgeheven. Naar wij vernamen berust dit bericht op «een abuis. De gelden voor het Hoogheemraadschap worden niet door de Boerenleenbank te Wormer aangenomen, doch alleen te jisp. Vóór 25 December a.s. moeten de Spaar boekjes, gemerkt D7451 tot en met D7700 «en E3801 tot en met E3815 voor bijschrijving «der rente en controle worden ingeleverd bij den kassier. Zie voor de zittingdagen en verdere bij zonderheden de betreffende advertentie! Als 't dezen winter een beetje „wil" met bet ijs, dan is „Nova Zembla" heel wat van plan. Liefhebbers van de schaatsensport Ihebben dus wat in uitzicht. Zij, die nog geen lid van de IJsclub „Nova Zembla" zijn, bunnen zich bij een der bestuursleden aan melden. Zie de advertentie in dit nummer. Onder zeer groote belangstelling had Maandag 10 December de trekking der 2e Verloting ten bate van „O. S. W." plaats in de zaal van den heer Bark, ten overstaan van burgemeester Kooiman. Zeer jammer was het, dat van de 7500 loten er slechts 2500 waren verkocht, wat in het openingswoord van den voorzitter terecht werd naar voren gebracht. Het aantal prijzen was hetzelfde gebleven waardoor 't er voor de lotenbezitters heel wat voordeeliger ging uitzien, daar de on verkochte loten niet meetrokken. Alvorens tot de trekking werd overgegaan, bracht eerst onze Mandolineclub „Musica" een viertal nummers ten gehoore. De Man- dolinemuziek mag zich in Wormer nog niet op al te groote bekendheid verheugen. Zeer terecht zegt het spreekwoord: „On bekend maakt onbemind", dat bemerkten we in de zaal, toen de voorzitter „Musica" aankondigde. Na de uitvoering der nummers zagen we echter andere gezichten. We hopen voor deze jonge vereeniging, dat 't bij haar eerste Openbare Uitvoering in Januari a.s. niet aan belangstelling zal ontbreken. Doch nu de trekking. Het geduld der aanwezigen werd zwaar op de proef gesteld. Te ruim tien uur werd eerst begonnen, na anderhalf uur wachten zonder eenige attractie. Door de 5000 onverkochte loten moest nogal eens worden overgetrokken. Soms zeven maal. Jammer, dat het meerendeel der hoofd prijzen buiten onze gemeente vielen. Zoo gaat de hoofdprijs, een „Snob'-rijwielmotor naar Zaandam; de 2e prijs, een trapnaaima- chine, naar Wormerveer; 3e prijs, een damesrijwiel, naar Jisp; de 4e prijs, een heerenrijwiel, naar Heerlen. De 5e en 6e pri]s blijven in Wormer. Alhier bestaan plannen, om te trachten, een winkeliersvereeniging op te richten. Eerdaags zal hiertoe een vergadering worden belegd, waar het een en ander besproken zal worden. Dit plan valt o.i. ten zeerste toe te juichen. Het wordt tijd dat ook Wormer het voor beeld van zoovele andere plaatsen in den omtrek gaat opvolgen. Het gaat met de dienst Jisp-Wormerveer vice-versa, bepaald aardig naar wensch, ge tuige de belangrijke uitbreiding, die de koopt in uw VOLKSSLAGERIJ - DORPSSTRAAT 215 WORMER. 's avonds 8 uur in de zaal van den Heer E. BARK. Zandweg Wormer. Onderwerp: „WIE ER SLAAF IS, WIJ ZIJN VRIJ". dienst thans reeds, na nog slechts enkele weken in werking te zijn, ondergaat. In dit nummer wordt de verbeterde dienstregeling gepubliceerd, welke 16 Decemberaanvangt. Tevens treedt een nieuwe dienst Wormer- veer-Purmerend vice-versa in werking en wel Zondag en Woensdags. Na een conferentie der arbeiders met de firma Van Gelder is bepaald, dat het mini mumloon zal worden f 25.50 met daarbij een premie voor gehuwden a f2.50 per week. De totale vermindering van het vaste loon zal f3. worden, met dien verstande, dat er op 15 Dec. f 1.50 zal worden gekort en verder nog f 1.50 na de verschijning van den balans omstreeks 15 April 1924. Naar wij vernamen meende de katholieke arbeiders organisatie hiermee accoord te moeten gaan, de modern georganiseerden zouden nog vergaderen. Zaartl Woensdag 12 December werd de eerste huishoudelijke vergadering der Vereeniging Volksonderwijs gehouden in de zaal van den heer E. Bark. In het voorloopig bestuur werden benoemd

OMR | 1923 | | pagina 1