WORMER'S MAANDBLAD Belangrijk 'bericht EIGEN BELANG HALT! HALT! HEROPENING van de winkel van C. MOERBEEK gf Ie Jaargang. 24 NOVEMBER 1923. Nummer 10. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORMER en JSSP. Uitgave van Ktsijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. aan onze lezers en adverteerders. Bij het nummer van 15 DECEMBER geven wij gratis uit een extra Kerst nummer, inhoudende Kerstverhalen, Kerstplaten, een „Voor de Jeugd"-rubriek, een foutenverhaal enz., van 16 pagina's -omvang. -De gelegenheid bestaat, op den omslag hiervan een advertentie te plaatsen. Prijs bedraagt: een heele pagina 29.— een halve f 11,een vierde f 6,en een achtste f 3,50. Spoedige opgave gewenscht. 1898. Toon.ver, „Herleving" 1923. Het „Herleving"-jtibileum. Woensdag 14 November j.l. heeft de tooneelvereeniging „Herleving" te jisp op waardige wijze haar derde feestavond ge houden ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der vereeniging. Na de opening door den Beschermheer •der vereenigingden Weledelachtbaren Heer W. Voster, betraden de jubileerenden nu zelf de planken. Opgevoerd werd het blijspel „De Distel" van Robert Saudek (vert, van Jan Fabricius) „Herleving" heeft reeds vele malen bewe zen, iets goeds te kunnen geven. Zoo ook dezen avond. Het spel stond op hoog peil. Een bizonder woord van lof voor het spel van den heer J. Timmerman in de rol van den ouden Kok! Dit was uitmuntend. Ook de anderen speelden verdienstelijk, doch een zoo voortreffelijk gespeelde oude man nenrol door een jongeman is waard, extra vermeld te worden. Na afloop der uitvoering werd van de gelegenheid, de vereeniging te complimen teeren, druk gebruik gemaakt. Allereerst nam de heer Voster het woord namens de donateurs en droeg het geschenk van dezen, een prachtig vaandel, aan de vereeniging over. De heer C. Pel sprak als mede-oprichter der vereeniging en hechtte een zilveren eerekruis aan het nieuwe vaandel. Vervolgens sprak de heer J. H. van der Lingen een loflied op het nieuwe vaandel, waarna alle aanwezigen op zijn verzoek, onder pianobegeleiding van Mevr. Voster— de Bruin, het „Herleving" jubileumlied zongen. Ook namens den eere-voorzitter, den heer J. Nool Jr., die niet aanwezig kon zijn, wenschte de heer v. d. Lingen de vereeni ging geluk en bood een bouquet aan, terwijl een medaille zal volgen. Namens de tooneelvereeniging „Advendo" van Wijdewormer werden bloemen over handigd. Daarna sprak, als lid der jury de heer VLEESCH, VET EN WORST BIJ CORN. NIELEN Cz. De Bruin van Zaandam en bood namens de jury eveneens een bloemstuk aan. De gemeente-veldwachter, de heer Meijer ver uit- het sprak waardeerende woorden over het hoogde peii (bij 5 jaren geleden) dei- voeringen en bood een medaille voor vaandel aan. Dan sprak wederom de heer Voster, na mens het gemeente-bestuur en bood ook een bloemstuk aan. Ook Ds. France sprak de vereeniging toe. Namens de tooneelvereeniging „Eensge zindheid van Oostknollendam voerde de heer Beek het woord en hechtte een medaille aan het vaandel. De heer Nordman sprak namens „Ontspanning door Inspanning" van West knollendam en bood een bloemenmand aan De arbeiderstooneelvereeniging „Wie denkt Overwint" van Wormer werd vertegenwoor digd door den heer J. Ofman, welke een bouquet overhandigde. De heer S.v.'tVeer Zaterdag 24 November Zandweg. Wormer. g Wie Zaterdag voor TWEE GULDEN Kruidenierswaren koopt, (suiker uitgesloten), i krijgt een REUZEN KOEK cadeau. Prachtcollectie SIGAREN voor St. Nicolaas! Wie voor ƒ2,50 koopt, krijgt een g LUXE TABAKSDOOS MET TABAK CADEAU, vanaf 24 November tot 5 December, a contant! DE OMROEPER (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Wijze: De drie Ruitertjes. Er ligt in Hollands Noorden, Een dorpje rein en ldeen, Daar werd „Herleving" geboren, Een kwart eeuw nu geleen O, wat is 't ons vaak verteid. Wat de historie er van vermeld. „Herleving" groeide en bloeide, En ondanks tegenspoed, Bleef steeds de club volharden Met ongekende moed En dat streven weid beloond, Gelet op de eer, haar nu betoond. Wij wenschen U, o leden, Veel voorspoed op Uw baan Met Uw bekwamen leider, Zal 't zeker heel goed gaan Daarom roept nu luid Hoera! Geluk voor „Herleving" ook hierna. koopt in uw VOLKSSLAGERIJ - DORPSSTRAAT 215 WORMER. Kruidenierswaren Koffie - Thee Koek - Chocolade Suikerwerken Tabak - Sigaren Sigaretten

OMR | 1923 | | pagina 1