WORMER'S MAANDBLAD Belangrijk bericht EIGEN BELANG le Jaargang. 10 NOVEMBER 1923. Nummer 9. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. .aan onze lezers en adverteerders. Den 24en van deze maand verschijnt «en extra nummer van ons blad, als speciaal Si. Nieolaasmummer. Leest vooral de advertentie-kolommen aandachtig door. Onze winkeliers zullen U veel te vertellen hebben. Dezen laatsten maken wij er attent op, dat advertenties zoo veel mogelijk vóór. den 20en binnen moeten, zijn. Bij het nummur van 15 DECEMBER geven wij gratis uit een extra Kerst nummer, inhoudende Kerstverhalen, Kerstplaten, een „Voor de Jeugd"-rubriek, ■een foutenverhaal enz., van 16 pagina's •omvang. De gelegenheid bestaat, op den omslag hiervan een advertentie te plaatsen. Prijs bedraagt: een heele pagina f 20, een halve f 11,een vierde f 6,en een achtste f 3,50. Spoedige opgave gewenscht. 0e Wormerveersche Winkelweek. HET NUTTIGSTE I St. NICOLAASGESCHENK. De actie tegen de zakelijke bedrijfsbelasting. VLEESCH, VET EN WORST BIJ CORN. N1ELEN Cz. De Hmtrcommissie. Benoeming. DE OMROEPER! (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Advertentiën 1 iO regels 1,— elke regel meer ƒ0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 20Q0 regels belangrijke korting. of je klanten coulant en billijk bedient, 't Gaat er thans om; wie het meeste aas uit gooit. Dat snappen de Wormerveersche winkeliers allemachtig goed. Daaraan hebben de Wormer en Jisper winkeliers het te danken, dat ze veel van het publiek hetwelk ze voorheen onder hun cliënteele mochten rekenen, naar Wormerveer en andere plaatsen ziet trekken. De auto van ,,De Bijenkorf" behoefde hier elke week geen vracht goed heen te sleepen wanneer „De Bijenkorf" geen som men gelds voor reklame doeleinden uitgaf. De bediende van Simon de Wit kwam hier niet bijna alle dagen, wanneer deze zaak geen reclame maakte. Zoo zijn er meer voorbeelden. De Wormerveersche Winkelweek is een heel sterk voorbeeld en indien de winkeliers hier niet gauw met hun tijd mee gaan leven, worden ze door hun collega's, die dit wel doen, onder den .voet geloopen. Wanneer er één gelegenheid is voor de winkeliers in Wormer en Jisp om te onder vinden hoeveel zij, wat betreft hei trekken van publiek, bij hun Wormerveersche col lega's ten achter staan, is dit ^ker wel de Wormerveersche Winkelweek. Als je zoo tijdens de 6e Wormerveersche Winkelweek eens door Wormerveer wan delde en bekeek daar die étalage's. waaraan In bijna iederen winkel kosten noch moei ten zijn bespaard, dan bekroop je onwille keurig de gedachte: ,,Och, och, wat hebben «onze zakenmenschen in Wormer en Jisp (op «enkele uitzonderingen na) toch nog veel te Jeere'n". In Wormerveer geldt het parool: „Laat je niet van je hooren, dan hoof en ze je niet, dus In onze dorpen zeggen de winkeliers: .„Reclame-maken is geld weggooien" en houden hier met ouderwetsche eigenwijsheid aan vast. In dezen modernen tijd geldt het spreek woord „Goede wijn behoeft geen krans" niet meer. 't Is tegenwoordig het voor naamste niet meer, ais je goede waar levert GROOTE KEUZE. LAGE PRIJZEN, le KLAS MACHINES. 10 JAAR GARANTIE. REPARATIE-INRICHTING. „De Zaanlander" meldt hieromtrent: Te Zaandijk is het grootste verzet tegen deze belasting schijnbaar achter den rug, hier hebben de werkgevers een andere tac tiek gevonden, om ook aan den fiscus trachten te ontkomen. De firma van Gelder en Zonen, papier fabrikanten hebben aan de betrokken orga nisaties bericht, dat zij het loon 10% KOOPT IN UW VOLKSSLAGERiJ - DORPSSTRAAT 215 WORMER. verlaagd wenscht te zien en dat zij de gelden die door de firma betaald moeten worden aan de door hen verfoeide bedrijfsbelasting zal verhalen op haar personeel. De firma adviseert echter aanhaar perso neel den raad van Wormer te verzoeken deze belasting in te trekken. We krijgen dus vermoedelijk spoedig een en ander in den raad te hooren. Nader meldt men ons: De firma zal er voorloopig van afzien de gelden door haar personeel te laten betalen. Hopen we dat in dit „nadergemelde" het „voorloopig" in „voorgoed" zal veranderen. Inmiddels is reeds door den gemeenteraad van Zaandijk, tengevolge van het adres der Mij. van Nijverheid, dep. Zaanstreek, dat ook aan den raad onzer gemeente is gezonden (reeds gepubliceerd in „Zaanlander" en „Zaanstreek"), de zakelijke bedrijfsbelasting voor 1924 ingetrokken. In verband met de bekende circulaire van den Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid, hebben Burgemeester en Wethouders alhier besloten de huurcommissie met ingang van 1 Januari 1924 op te heffen. („Zaanl.") Was het reeds bekend, dat de heer j.C. A. Zitwing, hoofd der R. K. school alhier, om gezondheidsredenen 1 januari 1924 deze school en onze gemeente gaat verlaten, de ,,R. K. Zaanstreek" meldt, dat thans tot hoofd der R. K. school is benoemd de heer J. Kamp, thans onderwijzer aan een R. K. school te Castricum.

OMR | 1923 | | pagina 1