WORMER'S MAANDBLAD I Belangrijk bericht WEET U WAAROM OM DAT Ie Jaargang. 15 OCTOBER 1923. Nummer 8. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. aan onze Adverteerders! De intrekking van zilverbons. Ds. Westmijse komt. Esperanto-cursus. Vereen, van Fostduivenhouders. Een jubileum. DE OMROEPER (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. Met het oog op de SINT-NICOLAAS- •RECLAME zullen in de maand November TWEE nummers van „De ^Jpmroeper" verschijnen en v/el op 10 en 24" November. Een uitgezochte gelegenheid voor de winkeliers van Wormer, Jisp en Knol lendam om eens een flinke reclame campagne te voeren. Advertenties voor het no. van 10 November a. s. moeten UITERLIJK 7 NOVEMBER binnen zijn. „De Courant" meldde: Verlenging van den termijn voor inwisseling. 's-Gravenhage, 15 Sept. De minister van financiën brengt ter algemeene .kennis, dat, ingevolge het K. B. van 13 Maart 1923 •de ingetrokken zilverbons van 2.50 (model 1915), alsmede de ingetrokken zilverbons van 1.(model 3916), alsnog tot en met 31 December 1923 ter inwisseling kunnen worden aangeboden ten kantore van het agentschap van het ministerie van financiën te Amsterdam (Heerengracht 344/46.) Desverlangd kunnen de bons per post aan bovenstaand adres worden gezonden met duidelijke opgave van naam en adres van den afzender. Ter bevordering van een spoedige afdoening zullen de inzenders goed doen, bij de bons te voegen een behoorlijk gefrankeerd en aan hen zelf geadresseerd formulier van een postwissel, ten beloope van het bedrag der door hen ingezonden zilverbons. Uit het bovenstaande blijkt, dat de gele genheid tot inwisseling niet meer wordt opengesteld ten aanzien van de ingetrokken zilverbons van 1,2,50 en ƒ5,van den ouden vorm (model 1914) en dat op het oogenblik nog alleen in omloop zijn de zilverbons van ƒ1,en ƒ2.50 van het nieuwste type. Van de laatstbedoelde zilverbons, welke dus niet behoeven te worden inge wisseld, dragen de bons van ƒ1,de dag- teekening van 1 Februari 1920, terwijl de bons van 2,50 zijn gedagteekend 1 Juli 1918 of later. Op verzoek is Kuijper's Boekhandel gaarne bereid, geheel belangeloos, eventueel bij inwoners van de gemeenten Wormer en Jisp nog in voorraad zijnde oude zilverbons tegen betaling van de portokosten, ter ver zilvering op te zenden. Naar we uit goede bron vernemen, komt Zaterdag 15 December a. s. voor de afd. Wormer van de Ned. Ver. tot Afsch. van Alcoholh. Dranken, Ds. Westmijse in de zaal van den Heer E. Bark spreken. Daar deze figuur in de onthouders wereld door z'n geweldig redenaarstalent zich ook reeds hier onder aanhangers en tegenstanders een groote bekendheid heeft verworven, twijfelen we niet, of 't zal dien avond niet aan be langstelling ontbreken. De avond wordt verder nog gevuld door zang met piano begeleiding en een blijspel, op te voeren door de Geh. - Onth. Tooneel- vereen. „Strijd en Kunst" van Wormerveer. ADVERTEEREN IN HET GRATISADVERTENTIE- BLAD VOOR WORMER EN OMSTREKEN, „DE OMROEPER", BESLIST DOELTREFFEND IS? HET BLAD DOOR ZIJN PLAATSELIJK KARAK TER IN WORMER, JISP, KNOLLENDAM, ENGE- WORMER, SPIJKERBOOR EN KANAALDIJK VAN A. TOT Z. WORDT GELEZEN REGELPRIJS 10 CENT. BIJ ABONNEMENT VAN 500 REGELS 6 CT. 1000 REGELS 5 CT. 2000 REGELS 4 CT. Evenals vorige jaren wordt in Wormerveer wederom een cursus gehouden in de wereldhulptaal Esperanto, waar iedereen wel eens over gehpord zal hebben en die de laatste jaren in alle politieke en gods dienstige gezindten een groote vlucht heeft genomen. De cursus zal worden geleid door den Heer Heinhuis. Kosten van de leermiddelen zijn f 1,30 en het lesgeld bedraagt 20 cent per week. Zij die zich voor de Internationale hulp taal „Esperanto" interresseeren kunnen alsnog aan deze cursus deelnemen. Aanmelden bij de heeren Heinhuis, Oversluispad 11, G. Woudt, Noordeinde 95, Wormerveer, of desnoods bij Piet Knijper, Wormer. 't Zal er nu dan toch eindelijk van komen, dat hier een vereeniging wordt opgericht. Donderdag 1 November a.s. zal ten huize van P. Kuijper een voorloopige oprichtings vergadering worden gehouden, waarna een voorloopig gekozen bestuur de plannen verder zal uitwerken en een officieele op richtingsvergadering zal kunnen beleggen. Ieder, die postduiven houdt of zich voor deze sport interresseert, wordt verzocht, aanwezig te zijn. 14 November a. s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de Tooneelvereen. „Herleving" te Jisp werd opgericht. De vereen, zal dit feit herdenken door het houden van een Too- neelwedstrijd, waaraan deelnemen de ver- eeningingen „Ontspanning door Inspanning" van Westknollendam met „De Dorpskleer maker". dram. schets in 2 bedr. door I. Boers-Bloem,„Eensgezindheid"van Oostknol lendam met „De Genadeslag", oorspr. dram. schets in 2 bedrijven door Top Naeff, „Wie denkt Overwint", van Wormer met „Haar Verjaardag", tooneelspel in 2 bedrijven door G. Klomp en „Kunst naar Kracht" van Wor mer met „Afgedwaald", oorspr. drama in 2 bedrijven door A. H. v. d. Berg. De beide eersten treden op: Zondag 28 October, de beide laatsten Zondag4November a.s. Woensdag 14 November speelt de jubi- leerende vereeniging zelf „De Distel", blijspel in 3 bedrijven door R. Saudek, vert. van Jan Fabricius. Na afloop hiervan zal den vereeniging, zal bij monde van den Weledelachtb. HeerVV. Voster

OMR | 1923 | | pagina 1