WORMER'S MAANDBLAD r Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. UIT DE OMGEVING. Ie Jaargang. 15 SEPTEMBER 1923. Nummer 7. O M (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. PLUIMVEETEELT. Een schitterende onderscheiding. Op de Goudsche Landbouwtentoonstelling, •gehouden van 24 tot 30 Augustus j.l. be haalde de heer J. Nomes van Jisp met zijn Spreeuwkop-eenden een eerste en een eere- prijs. Voorwaar een mooi succes voor den „heer Nomes. De Jubileumfeesten te Wormer. Deze werden Vrijdag 7 September geopend miet de Kinderfeesten, terwijl 's avonds van 810 uur een Concert werd gegeven door 't fanfarecorps „Eensgezindheid", de zang- vereeniging „Harmonie" en de Gecombineer- •de Zangers onder leiding van den Weled. ZIE DE ACHTERPAGINA. J. van Vlaanderen heeft U weer veel te vertellen. Thans ook vernikkelen van Theelichtjes enz. enz. Een schitterende fiets voor een krats. Nog nooit vertoond. Heer C. P. Keet. Van 911 uur werden feestterrein en -diverse gebouwen geïllumineerd. Van ver siering en verlichting was hier niet veel werk .gemaakt, 't Aardigst waren de verlichting en versiering bij de Katholieke Kerk en de eerepoort bij de Gereformeerde Kerk. De eerepoort voor het feestterrein deed rommelig aan door al het sparregroen. In dat opzicht kan een voorbeeld genomen 'worden aan de eenvoudige eerepoorten in het Wilhelmina-Park te Wormerveer. Zonder rgroen- en bloemen-opschik dtden deze •poorten in meer moderne uitvoering het :beter. Zaterdag 8 September werd eerst van "71 /39 uur in de verschillende Kerken een •godsdienstoefening gehouden. Om 10 uur werd begonnen met het op stellen van de Optocht. 'Verschillende nummers waren heel aardig ■uitgevoerd, 't Programma meldde 27 nummers waarvan er echter 2 achterwege bleven. 1. Het Koninklijk Voorgeslacht. (Willem de Zwijger, Prins Willem II, Prins Frederik Hendrik en Jan Willem Friso). Van deze groep lekèn ons Willem de Zwijger en Jan Willem Friso in houding, grime en kleeding het beste. Voor groepen historische perso nen lijkt het ons voor een jury een zware taak, een goed oordeel te vellen. Niemand heeft ze bij leven gekend en uit verschillende plaatjes of boeken moet maar worden opge maakt, wat het meest de werkelijkheid zal benaderen. 2. De Nationale kleuren. 4 meisjes respec tievelijk in Oranje, Rood, Wit en Blauw. De blauwe kleur was leelijk, het beplakken van de fietsen met papier niet meegeloopen. In Wormerveer zagen we 't zelfde, doch de fietsen omwonden met doek. Dit deed 't beter. 3. Willem III. Een mooi nummer. Er lag werkelijk veel gelijkenis in deze persoon met degene die hij trachtte voor te stellen. 4. Bloemenhulde aan H. M. 4 kinderen met bogen gekruist, waarop een Oranjekroon. Een aardig geheel. 5. Geloof, Hoop, Liefde en Vredesengel. Een aardig geheel, echter niet boven 't middelmatige uitkomend. 6. Jacoba van Beieren en Page. Heel mooie uitbeelding. De personen waren voor treffelijk, schier onherkenbaar geschminkt en gekleed. 7. Hulde aan de Koningin. 5 meisjes in aardige, precies gelijkekleeding,metnationale gekleurde linten. Typisch, dat de 3 nummers in deze optocht welke dezelfde titel droegen zoo geheel van elkander verschilden. 8. Neêrlands Welvaart. De fiets, in schip herschapen, was heel mooi. Als symbolische voorstelling lijkt 't ons echter eenigszins onbegrijpelijk. 9. Versierde fiets. Met deze titel is alles reeds gezegd. 10. Lentefee. De wagen was veel te klein voor deze groep. De voorstelling leek ons onduidelijk. Menschen, die geen programma hadden, haalden daar geen „lentefee" uit. 11. De vier jaargetijden. Goed, dat hierbij bordjes waie.i, waarop 't jaargetij stond aangegeven. Lente, zomer en herfst verschil den weinig van elkaar. 12. Bloemenmand. Bepaald eenigszins een navolging van de Kerstboom uit de O. S. W.-optocht. In optochten maken meerdere personen of groepen een te onduidelijke voorstelling. Ook deze. 13 en 14. Toekomstige Hollandsche Huis vrouwen. Een leuk idee van deze meisjes en aardig uitgevoerd, ofschoon de wagens een ietsje te vol stonden. 15. Oud-Zaansch meisje. Een goede imitatie hiervan. De kleeding was in orde. 16. Vrede, Onschuld en Geduld. De ver siering van den wagen heel mooi. De groep was beter dan 5. 17. Waar Europa naar verlangt. Een groep dames getooid met met vlaggen van ver schillende Europeesche natie's, die biddend de handen opheffen naar de vredesengel, 't Idee was mooi, 't geheel goed. 18. De groote Trom. 'n Typisch idee, deze jongen in een reusachtige Turksche Trom. 19. Drie Haremdames. Hadden bepaald van hun heer en meester geen verlof ge kregen, want ze waren niet aanwezig. 20. Schoorsteenvegertjes. Heel goed. Deze lieten aan duidelijkheid niets te wenschen over. 21. Noorsch meisje. Aardig. Kleeding in orde. 22. Zigeunertroep, 't Succesnummer. Heel Wormer heeft gelachen om deze schunnige zooi. De slagers Vink en Niele zullen be merkt hebben, dat deze groep in houding en manieren erg duidelijk was, daar bij beide een worst uit de winkel werd gestolen. We hoorden iemand zeggen: „Hè, ik dacht eerst, dat die er niet bij hoorden". 23. Chineesche dames. Heel mooi, zoowel kapwerk als kleeding. 24. Voorzichtig en onvoorzichtig. Een eigeuaardigegedachte. Weinigen zullen echter de beteekenis gesnapt hebben. 25. Woningnood. Een kippen- of geiten hok, waarin een jongen bij een tafeltje met kopjes en petroleumstel aardappelen zat te bakken. Een kijkje in de allerergste Amster- damsche achterbuurten, zal je doen zeggen: ,,'t Benadert bijna de werkelijkheid". 26. Vier Zeehelden. Deze waren op dat oogenblik bepaald net bezig, de Zilvervloot te veroveren, of in hevig gevecht gewikkeld bij Chattam. waardoor ze niet aan de optocht deel konden nemen. 27. Hulde aan de Koningin. Kleeding van deze meisjes, geheel uit papier bestaande, was heel goed. .Alles precies 't zelfde.

OMR | 1923 | | pagina 1