WORMER'S MAANDBLAD Ie Jaargang. 15 AUGUSTUS 1923. Nummer 6. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. UIT DE OMGEVING. OFFICIEËLE MEDEDEELINGEN BURGERLIJKE STAND. (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten). DE OMROEPER! Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. De neefjés en nichtjes van „Oome Kees" op stap. Ons reclame-uitstapje is weer achter den rug. 24 jongens en meisjes met 2 geleiders werden 8 Augustus 's morgens 8 uur met de nieuwe omnibus van De Ruijter en Groot naar Castricum gebracht. Wat daar allemaal gebeurd is en hoe ze genoten hebben, laten wij de kinderen zelf vertellen in 't volgende •nummer, 's Avonds half negen kwamen ze allen tot rookvleesch verbrand weer thuis. De Volksfeesten te Knollendam. Jammer genoeg is dit no. even te vroeg verschenen of liever zijn de feesten enkele dagen te laat gehouden om een verslag van 'het geheel te kunnen geven. In een der vol gende pagina's is enkel een verslag van de optocht opgenomen. Het programma was weer uitstekend en een en ander is best van stapel geloopen. Vereeniging van Postduivenliefhebbers. .Met de plannen tot oprichting van boven genoemde vereeniging gaat 't nog niet .bizonder naar wensch. Slechts een achttal gaven zich voorloopig op. Het houden van postduiven neemt meer en meer toe. Ons dunkt, dat er meer medewerking kan worden verleend, vooral daar we zoo hier en daar reeds mooie vogels zagen. Cursus in Boekhouden. Ongeveer dezelfde cursus, welke den vori- gen winter met veel succes in Jisp door het •departement van de Mij. tot Nut van't Alge meen werd gehouden en geleid door den leeraar j. Visser, van Krommenie, zal thans in druk verschijnen en het komende seizoen -schriftelijk gegeven worden; waarschijnlijk aanvangende 1 October a.s. Wij kunnen ieder in zijn eigen belang aanraden, aan deze cursus deel te nemen. Op bevattelijke wijze wordt hierin ieder de weg gewezen, om •door een eenvoudige doch practische boek houding, te komen tot een zuiver overzicht van zijn fitrancieelen toestand, waardoor een (tegenwoordig vaak voorkomende) te hooge belastingaanslag kan worden vermeden. Boekhouding in zaken is een eerste vereischte. Velen zijn er hier, die dit veronachtzamen. Deze cursus, die in 15 wekelijksche lessen zal verschijnen, is een uitstekende gelegen heid, deze fout te verbeteren. De kosten, hieraan verbonden, bedragen slechts 15, Men kan zich abonneeren bij Kuijper's Boekhandel, te Wormer. (De cursus staat onder leiding van de leeraren J. Visser en C. Sonneveld van Krommenie). Vereen. „VRIJWILLIGE BRANDWEER" te Wormer. Opgericht 24 November 1922. De bediening van de brandkranen. Nu de bediening van de brandkranen zoomede het beheer enz. van het daarbij behoorend materieel definitief door den Raad der gemeente Wormer aan bovenge noemde Vereeniging is opgedragen, meent het bestuur het volgende onder de aandacht van de lezers van „De Omroeper" te moeten brengen. Het dorp Wormer, alsmede het gedeelte Ringdijk aan de Zaan vanaf de Koninklijke pellerij „Mercurius" (Gortfabriek) tot aan de Cacaofabriek „De Moriaan" zyn verdeeld in respectievelijk 10 en 2 bedieningstrajecten met een totaal van 50 brandkranen. De volgende leden der vereeniging zijn belast met de bediening van traject 1 tot en met 10. Traject 1 (Knollendammerstraat): H. Beu- deker, Knoll.str. 93 en K. Saft, Knoll.str. 80. Traject 2. (Vanaf Over-Zandweg tot einde Zandweg): C. Rem B 32B en J. Volger, B32a. Traject 3. (Vanaf de Schansbrug tot en met Over-Zandweg): Jb. Schoute, BI3b en Nic. Mak, B 24. Traject 4. (Eendrachtstraat, het bebouwde gedeelte van het Zaandammerpad, gedeelte Dorpsstraat tot Schansbrug): J. Fritz, Een drachtstraat 6 en C. Grandiek, A 239. Traject 5. (Dorpsstraat vanaf de Weverij Van Kleef, tot de pastorie der Ger.Kerk): W. Klopper, A113Ba en C. Jongens Al 13B. Traject 6. (vanaf de Pastorie voornoemd tot de muziektent): A. Rem, middentil en P. Steen, A 204. Traject 7. (vanaf de Muziektent tot de Ziekeninrichting): K. Pot, A 66a en Corn. Korver, A 193a. Traject 8. (vanaf de Ziekeninrichting tot de Doopsgezinde Kerk): S. Rem Jz., A 184 en J. Roos Jz.. A 57D. Traject 9. (vanaf de Doopsgezincfe Kerk tot en met de Kerkstraat): S. Beek, achter het Gemeentehuis en Corn. Best, A 172. Traject 10. (vanaf de Oostertil tot en met Arn. de Leeuw): A. Koomen, A. 14 en Jn. Besse, A. 146A. Het personeel derfabrieken de „Mercurius" (Gortfabriek) en „de Moriaan" zal ingeval van brand hulp verleenen in de trajecten 11 en 12. Bij de eerstgenoemde bedienaars van elk der trajecten van 1 tot en met 10 bevindt zich het materieel, te weten: 3 X 25 Meter slang, standpijp, straalpijp enz., gemonteerd op een wagentje. Bij begin van brand in een zeker traject zal het aanbeveling verdienen dat de ont dekkers zich onmiddelijk in verbinding stellen met de bedienaars der brandkranen in dat traject en niét wekken op de wijze zooals vroeger de gewoonte was. De bedienaars zullen zich dan direct met hun toevertrouwde materieel naar de brand begeven en zorgen, indien noodig, dat de bedienaars der aangrenzende trajecten en en de Motorspuit ter hulp worden geroepen. Door deze werkwijze wordt te groote toe vloed van toeschouwers voorkomenen kun nen de leden der „Vrijwillige Brandweer" meer ongestoord hun diensten verrichten. Wormer, 6 Augustus 1923. Namens het Bestuur, K. VAN HET KAAR, Voorz.-Kommand. Jb. MOLENAAR Jr., Secretaris. OVER DE MAAND JULI 1923. WORMER. Geboren: Frans, zoon van J. W. Sie- beling en L. Beumer; Hermanus, zoon van H. Beudeker en A. Leerlooier; Maartje dochter van G. Beudeker en N. Band; Cornelis, zoon van W. Raa en M. de Jong; Jannetje, dochter van J. Stroo en A. Volger; Dirkje, dochter

OMR | 1923 | | pagina 1