WORMER'S MAANDBLAD Ie Jaargang. 15 JULI 1923. Nummer 5. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORM ER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. Advertentiën 1 10 regels 1,— elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. De feesten van „O. S. W". Voor hen, die niet tevreden waren met de strekking van het verslag in ons vorige no. verwijzen wij naar de rubriek „Ingezonden stukken". Red. WENKEN EN OPMERKINGEN in verband met de op 9 Juni 1.1. door „O. S. W." gehouden Klein- en Pluimveeten toonstelling. Door de medewerking van heeren keur meesters en den heer Ditmars zijn wij in staat, van een groot deel der tentoonstelling tamelijk uitgebreide rapporten en de noodige nuttige algemeene opmerkingen te publicee- ren. Jammer, dat van de keurmeesters der afd. A. Geiten en Bokken en afd. D. Eenden, «een rapport is ingekomen, zoodat wij niet geheel volledig kunnen zijn. Beginnen we dus met Afdeeling B. Hoenders. (Nog even merken we op, dat we de ver slagen geheel plaatsen zooals ze door de keurmeesters zijn ingezonden.) Deze tentoonstelling is dus achter den rug, de eerste schrede is gedaan, om te komen tot verbetering van den hoenderstand alhier. Wel was het aantal inzendingen niet groot, maar toch waren goede dieren aanwezig. Ook bleek, dat de kennis der hoenderteelt nog al te wenschen overlaat en daarom is het waarschijnlijk niet over bodig, eerst enkele algemeene opmer kingen te maken, die noodig zijn voor het samenstellen van een goed foktoom. 1°. Alle dieren moeten flink vofwassen zijn. 2°. De liaan mag niet dezelfde fouten hebben der hennen. 3". De haan moet flink en krachtig van model, vurig en levendig van aard zijn. 4". De bouw der hennen mag in het minst niet gelijken op dien van een haan, terwijl ook hanenkam en spoor bij de hennen uit de booze zijn. 5°. Voor tentoonstellings dieren geldt nog in 't bijzonder, dat ze eenige dagen te voren goed worden gereinigd, pooten, kam en veeren van allerlei ontsieringen worden bevrijd, terwijl een enkel foutief veertje wordt verwijderd. Nu enkele opmerkingen over de tentoon gestelde toornen. Iedere inzender kent zijn nummer nog wel en doet zijn voordeel met deze wenken. 10. Wit W y a n d o 11 e n. a. Een schitterend toom, mooi wit, goed type, hennen fijne kammen. De haan kon wat fijner van kam zijn. c. De haan was veel te klein en te jong voor tentoonstelling. Hennen flink, doch een met type van een haan, haar kop was te grof en te hoog voor Wyandotte. 11. Goud Wyandotte n. Alle dieren op één na waren goed ge- teekend. De kop van den haan was niet mooi, ook zijn bouw kon wat voller zijn. 12. Rhode Island Reds. a. Kleur dezer dieren was over 't algemeen goed, doch het type liet veel te wenschen over. b. Slecht type, de kleur niet mooi, te zwart in den nek. 13. Zwarte Minorca's. a. De hennen goede dieren met goed type. De haan was zeer slecht van model, n.l. model leghorn, ooren en kam waren veel te klein. Wordt bij deze hennen een prima haan geplaatst, dan is er wel wat goeds van te verwachten. 15. P a t r ij s Leghorns. a. Haan vrij goed, staart iets te hoog ge dragen, enkele hennen te rood. b. Haan minder dan de vorige, zoowel in teekening, als in hals en kam. 1 hen veel te donker. 17. Barnevelders. Van een der toornen waren de kammen der hennen ongelijk, het type van allen liet te wenschen over en de teekening was slecht. Aan te raden is, dat de liefhebbers eens een groote tentoonstel ling bezoeken en dan hun oogen eens goed de kost geven. 18. H o 1 1. hoenders (Zilverlaken). a. De teekening der dieren is vrij goed, kammen en ooren kunnen veel beter. Ook het model van den haan. 21a. De teekening was iets te donker. Verder zie opmerkingen bij 18a. 19. Witte Orpingtons. b. De Hennen zijn aardige, vrij goed ont wikkelde dieren, de haan is te klein. 20. Mechelsche Koekoek. b. Flink ontwikkelde dieren, die echter wat helderder gestreept hadden kunnen zijn. c. Dit waren wel aardige jonge diertjes met heldere teekening, doch nog te jong om te beoordeelen, of hun model goed zal worden. 22. Geel Pellen ofAssendelvers. a. De kam der dieren was te grof, oorert te klein, teekening en model hadden beter gekund. b. Dit nummer was in alle deelen minder dan de dieren van 22a. 24. K 1 o e k e n met kuikens. Vooral de Rhode Islands waren veel te bleek in kleur, dat haalt nog wel iets op, doch goed worden ze niet. 24b. Enkele hanen. De krielhaan was een Patrijskriel, terwijl de Sussexhaan slecht in zijn korf viel te beoordeelen. Hij bezat een flinken bouw en een mooien kop. De Barne velderhaan 24 b. c. had nog het beste type, hoewel wat smal van bouw en nog al foutjes aan kam, halsteekening enz. De andere waren alle minder, en kele hadden zelfs witte veeren in de pennen. No 24 b. d. had te veel leg horntype, een ook daarvan de kam en de ooren. DE OMROEPER! (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten).

OMR | 1923 | | pagina 1