WORMER'S MAANDBLAD Ie Jaargang. 15 JUNI 1923. Nummer 4. Gratis advertentieblad voor de gemeenten WORMER en JISP. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer Postrekening no. 44637. Advertentiën 1 10 regels 1,elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. De feesten van „O. S. W." 7, 8, 9 en 10 Juni heeft ,,0. S. W." haar jaarlijksche feesten weder gehouden. En we kunnen niet anders zeggen, dan dat ze in alle opzichten bizonder goed geslaagd mogen heeten. Het buitengewoon slechte lenteweer dit jaar, dat reeds hiervan 't tegendeel deed verwachten, veranderde Woensdag 6 Juni plotseling, de barometer stuurde zijn pijltje naar de andere kant en Donderdag straalde een lekker zonnetje uit een helder blauwe hemel. Een flinke wind zorgde voor niet te veel warmte. Te begrijpen was 't dan ook, dat om 7 uur bijkans 't geheele Zandpad zwart zag van 't volk. De roode auto's snorden heen en weer en maakten goede zaken. Op 't westerschoolplein werd intusschen de Optocht ■opgesteld. Tusschen een bonte kleurenmen geling scharrelden de ijverige ,,0. S. W." bestuurders en had een drietal fotografen handen vol werk. De deelnemers aan deze optocht hebben zich over 't algemeen veel moeite getroost. Er was dan ook veel aardigs bij. Het nummeren, opstellen en beoordeelen nam veel tijd in beslagen 'twas al tamelijk laat, toen de stoet met „Eensgezindheid" voorop, van het westerschoolplein vertrok. Hij bestond uit 27 nummers, groepen en personen. Als no. 1 achter het fanfarecorps reed „de gelaarsde kat" te paard. Een aardige uitbeelding, doch met een leelijke grim. Ook was deze o. i. aardiger geweest in 'twit, zooals hij ook steeds in ons welbekende sprookje weergegeven wordt. 2. Een gezelschap prairie-jagers, Winnetou, Old-Shatterhand en meer van die heeren, spruiten uit het fantastische brein van den grooten schrijver Karl May. Een stel om bang van te worden. Hier en daar mankeerde nog wel wat aan kleeding of beschildering. 3. Zangvereeniging „Harmonie". Een mooi groepje. Alle meisjes in 't wit, getooid met linten, waarop 't woord „Harmonie". Een groot doek gaf de aansporing Wordt lid van „Harmonie", een aansporing die we hier even onderschrijven. Onze Zangvereeniging kan nog wel wat leden gebruiken. 4. Hulde aan „Harmonie". Een praalwagen met het bekende tafereel: het beeld met de harp enz. Ook een aardig geheel. 5. De Kerstboom. Dit nummer was héél mooi. Bedriegelijk natuurgetrouw nagebootst. Alleen voeten en een kleine opening voor het gezicht van het meisje dat deze vracht te torsen had, deden zien dat het „ersatz" was. 6. „Diana" de Godin der jacht. Een bescheiden beeld, wel een beetje al te eenvoudig. 7. Roodkapje met de wolf. Een lief Rood kapje en verschrikkelijke wolf. 't Vormde een aardig geheel, deze groote tegenstelling. 8. De „Kleine Lord" met zijn grootvader en zijn hond. Deze uitbeelding was in één woord schitterend. De „Kleine Lord" was een schat en de grootvader een prachttype 't Had moeilijk beter gekund. Een keine opmerking. De kleine had lakschoentjes aan moeten hebben. 9. De elf provinciën met de Nederlandsche maagd. Hierover kunnen we niet roemen. De ordelijkheid in de opstelling liet wel wat te wenschen over en in een tableau behoor je te zwijgen. 10. Natuur. Een allerliefst vlindertje en een dito zonnebloem. 11. De vier jaargetijden, uitgebeeld door vier kleine meisjes. Deze zaten wel wat te veel op elkaar in het kleine bokkenwagentje. 12. Roodkapje. Ook een aardig figuurtje hiervoor. 13 en 14. Twee paljassen, die alle toe schouwers hartelijk hebben doen lachen. Ze waren als geknipt voor hun rol. 15. Mandolineclub „Musica". Ook deze praalwagen vormde een aardig geheel. 16. Napoleon met z'n zwarte knecht. Jammer dat deze geen wit paard bereed. De persoon was een prachttype voor de stuursche geweldenaar. 17. Turksch paartje. Een leuk stelletje. 18. De Voetbalvereeniging „Wormer", onze kampioenen, in miniatuur op een wagen. 19. Oudhollandsch meisje. Een goede uit beelding hiervan. 20. Twee dwergjes met de aanbeveling „Drinkt Van Nelle's Thee". 21. Een clown in 't klein. 22. Een aardigheid, een meisje, gekleed in een costuum, waarop allemaal pinda-doppen waren genaaid. 23. Herfst. Kleeding en figuurtje lief, maar een beetje te onduidelijke voorstelling. 24. Schotsch Hooglandertje. 25. Weer een kleine clown. 26. Page te paard. 27. Tot slot een jachttafreel op een wagen. Vijf konijntjes in 't veld met een jager. De hond ontbrak. Bij de doortocht door 't dorp, maakte de jury, verdekt opgesteld, wederaanteekeningen. Na afloop van de wandeling werd de uitslag bekend gemaakt bij bakker Klerk. De prijzen, die ook volgens onze opvatting héél juist zijn toegekend, vielen ten deel aan: no. 5, de Kerstboom, le prijs eigenwerk, ƒ9,no, 8, de kleine Lord enz., le prijs eigenaardigste groep, ƒ9,no. 4, Hulde aan „Harmonie", le prijs schoonste geheel ƒ9,no. 27, Jachttafreel, 2e prijs, ƒ7, no. 16, Napoleon, 3e prijs, ƒ6,50; no. 18 V. V. „Wormer", 4e prijs, ƒ6,no. 7 Roodkapje met de wolf, 5e prijs, 5,50; no 10, Zonnebloem en vlinder, 6e prijs, 5, no. 15, Mandolineclub „Musica" 7e prijs ƒ4,50; no. 3, Zangvereeniging „Harmonie" 8e prijs, f4,—. Intusschen waren de verdere feestelijkheden druk aan de gang. De „zweef" draaide lustig en van de gelegenheid tot dansen in het Café van den heer Thie werd druk gebruik gemaakt. Vrijdagmiddag 2 uur begonnen de KINDERFEESTEN voor de kinderen der lagere scholen. Ook deze hadden een prettig en gezellig verloop. Het terrein bood een leuke aanblik door de vele „O. S. W." vlaggen (geel-groen), die er waren aangebracht. De kinderen hebben weer een middag genotenspelen, prijzen winnen, tractaties enz. Deze kinderfeesten vormen toch wel het aardigste gedeelte in zulke feestdagen. 's Avonds werd voor een stampvolle zaal door de N. V. „Het Hollandsch Tooneel" in Café ,,'t Moriaanshoofd" opgevoerd „Mottige Janus", bij de meesten welbekend. Dit werd met een gezellig bal besloten, dat tot half twee duurde. De feest-Zaterdag werd geopend 's morgens- 10 uur met de PLUIMVEETENTOONSTELLING. Deze is voor „O. S. W." eveneens een groot succes geweest. De animo hiervoor DE OMROEPER! (Buiten deze gemeenten woonachtigen kunnen zich abonneeren voor f 0,75 per jaar porto en administratiekosten).

OMR | 1923 | | pagina 1