Ie Jaargang. 15 MAART 1923. Nummer 1. Uitgave van Kuijper's Boek- en Handelsdrukkerij Wormer. Aan Wormer's Maandblad „De Omroeper." BIJ HET BEGIN. De bedoeling van onze uitgave. Advertentiën 1 10 regels 1,— elke regel meer 0,10. Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal in rekening gebracht. Bij contract van 500, 1000 of 2000 regels belangrijke korting. Hartelijk dank aan allen, die reeds dadelijk bij 't bekend worden van ons plan, dit blad uit te geven, van hun instemming blijk gaven en medewerking toezegden. Van den heer M. KOSTER mochten wij onder staande „dichterlijke ontboezeming" bij gelegenheid der verschijning van het eerste nummer ontvangen, voor welke bijdrage we hieronder een eereplaats inruimen. Red. Eenige jaren geleden werd alhier bij zekere gelegenheid het volgende gezongen, wat toen zinspeelde op Kuijper's Drukkerij „Ia wij zullen 't nog beleven, Dat hier een krant wordt uitgegeven, „Wormer's Weekblad" heet het dan, Dat men daar bekomen kan." En nu is het wel geen weekblad, dat gaat verschijnen maar een maandblad. Over dit feit de volgende regelen. Welkom, welkom, „Wormer's Maandblad"! Nu gij hier uw intree doet Wordt gij in deez' goê gemeente En omgeving blij begroet; En we mogen het verwachten, Dat ge na een zeek'ren tijd Niet per maand meer zal verschijnen, Doch als Weekblad ons verblijdt. Gij stelt u nu disponibel Voor de nijvere burgerij, Om door reeksen advertenties Bekend te maken allerlei. Gij komt voortaan ons vertellen, Wat in menig bakkerij, Wat bij Siebeling is verkrijgbaar In Rood en Nielen's slagerij. Als er voor de jonge dames Een nieuw stofje is uitgedacht, Door uw drukinkt wordt dan spoedig Hartog en Ofman een bezoek gebracht. Voor d' drogist met z'n artikelen Hebt ge wel een plaatsje klaar! Wie 't geluk soms wil beproeven, Leest de loten-advêrtentie maar. Heeft een timmerman of schilder Noodig extra personeel, Dan ruimt gij daarvoor kolommen En vermeldt dit in een deel. Vereenigingen, corporaties, Ook voor onze vroede raad Zult ge 't wereldkundig maken, Als men eens vergad'ren gaat. Is er soms een flinke jongen, Die graag had een ferme meid, Om ons volksfeest tel bezoeken, Ook hij adverteert op tijd. En als dan in dezen zomer De tentoonstelling komt tot stand, Dan leest men met vette letters, Wie een prijs won, in de krant. Zoo zien wij, bij uw verschijning Voor zeer velen een ware schat. Vele zaken zouden gaan mislukken Wanneer men aanstonds u niet had. Daarom hulde aan Piet Kuijper, Die U hier te voorschijn riep. Hij had U een naam gegeven Voor hij nog één letter schiep. M. Koster Mz. Hier is dan het eerste no. van „DE OMROEPER". Reeds lang lag het bij ons in de bedoeling, te voorzien in de behoefte van vele inwoners van dezen omtrek, om een plaatselijk advertentieblaadje het licht te doen zien, dat onder de oogen van alle inwoners zou komen. Doch eerlijk gezegd, we durfden 't niet aan. We waren bang onze krachten te overschatten. Heel lang bespraken we het voor en tegen, maar nu we van verschillende kanten toe zegging kregen, op medewerking te kunnen rekenen, aarzelden we niet langer en besloten tweemaandelijks een blaadje te laten ver schijnen. Echter, reeds bij de eersten, die we ons plan kenbaar maakten, ontvingen we zooveel steun in den vorm van advertenties, dat we direkt van plan veranderden en „twee maandelijks" in „maandelijks" wijzigden. De meeste klein-zakenmenschen en die zijn er vele in deze plaatsen komen nooit in de gelegenheid, eens extra de aandacht op hun zaken te vestigen. Rek'ame maken is duur en de zaakjes, die zich in dezen omtrek bevinden, zijn niet kapitaalkrachtig, moeten van 's morgen vroeg, tot 's avonds laat behartigd worden om nog een flink besmeerd broodje op te kunnen leveren, 't Eerste wat dus bezuinigd moet worden is: dure reklame voeren. Doch wat is het geval. In Zaandam en Purmerend worden elke week markten ge houden en langs de geheele Zaan zijn groote winkels van alle verschillende zaken. „Markt", dit woord is reeds bekend, want daar haal je altijd je „koopies". En dan de groote zaken. Die hebben wèl geld om reklame te maken en zij doen het, niet zoo zuinig, want „Reklame is de ziel van den handel." Verschillende artikelen worden een cent goedkooper verkocht dan in kleinere winkels en daarmee wordt geschermd. Dit betreft voornamelijk 't kruideniers bedrijf. Dan de manufacturenzaken, 't Geheele jaar door „Uitverkoop" en ze geraken nooit uitverkocht. Dit alles maakt, dat de kleinzakentnan vele menschen de plaats uit ziet tippelen, die hij anders tot klant had kunnen hebben. En kijken we nu naar den anderen kant! Ligt er werkelijk zooveel voordeel in het buiten-de-plaats koopen? Wij meenen van niet. Ten eerste de markt. Buurman moet een nieuwe fietslantaarn hebben. Nou man, keus genoeg Van Vlaanderen,Fontijn, De Ruijter, De Wit, Lakeman en Overdijk hebben in overvloed. ,,'k Zou je danken", zeit buurman, „ik haal d'r een van de Markt". Den volgenden dag.„Nou buur"heb ik geen fijne lantaarn, vier vijf en zeventig. Hier betaal je vijf gulden". „Nou een pracht zeg". Als buurman dan nog even doorpraat zegt ie, dat ie per Auto heen en terug is geweest voor zestig centjes, dan denk je bij je eigen: „Hébuur, die lantaarn kost je nou 5,35 en ie bent een heele middag op stap geweest, terwijl je 't in een paar minuten had kunnen klaar, spelen voor zeven stuivers minder.

OMR | 1923 | | pagina 1