Eerste Blad Dli nummer beslaat uil 2 bladen D. VAN OVERVEST MODEMI DilÊl In de donkeredagen voor Kerstmis NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Binnenlandsch Overzicht Buitenlandsch Overzicht VIHOL 42e Jaargang Zaterdag 16 December 1939 No. 50 verschijnt des zaterdags prijs der bh verten tien Nederlandsche scheepsbouw gaat mee met zi)n tijd a 100 pCl., in stukken van f' ÏOOO.-, f 50» - en r ioo.- Inschrijving tot 10 December n, Ilnw4% Hoode Handen J. BERGERS - BEETS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling CO cent per kwartaal, franco por post. - Advertentiën in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCilERMER'S NIEUWSBODE 1 5 regels CO cent, elke regel meer 12 cent; groote [etters naar plaatsruimte. Rij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Stagnatie In de vlschvangst De ondergang van het eerste Nederlandsche visschersvaartuig aU gevolg van den oorlogstoe stand, de IJmuidensche stoomtreiler „Silvain" waarbij elf visschers om hel leven zijn gekomen, heeft groote moeilijkheden voor de Nederland- selie zc-evisscherij tengevolge gehad. Onder den indruk van deze ramp hebben namelijk vele visschers te IJmuiden geweigerd zee te kiezen, zoodat een groot aantal trcilers niet kon uitva ren, want ander scheepsvolk, dat bereid is on der de huidige gevaarlijke omstandigheden ter visehvangst te gaan, was evenmin te vinden, althans niet in voldoende mate. Als men weet, dat in den vorigen wereldoorlog niet minder dan 800 visschers ten gevolge van het mijnengevaar zijn omgekomen, kan men begrijpen, dal er on der de zeelieden op het oogenblik weinig animo bestaal om aan te monsteren. Minister Dljxhoorn aan het woord In de Tweede Kamer werd de behandeling van de begroeiing van Defensie, waarmee de vo rige week reeds een aanvang was gemaakt, voort gezet.<fFhans diende minister Dijxhoorn de ver schillende sprekers der vorige weck van repliek, waarbij hij zijn standpunt ten aanzien van de verschillende geuite klachten en geipaakte op merkingen ui teenzei le. Zoo kregen wij le hoeren, dal de minister een commissie voor het onderzoeken van klachten van mobilisatic-slachttoffers overbodig acht Ook voor het houden van toezicht op liet weren van politieke propaganda uit de kazernes behoeft, volgens den minister, geen commissie in liet le ven geroepen te worden. Dit toezicht berust bij den commandant. Veel is er geklaagd over het smijten met geld in de eerste dagen der mobili satie. De minister gaf toe, dat er inderdaad in den aanvang te veel geld is uitgegeven. Hij schrijft dit o.a. hieraan toe, dat troepencomman danten, die pas in dienst waren, manschappen kregen te verzorgen en dat daarbij voorop stond dat de mannen een behoorlijk onderkomen moes ten hebben. Uit onderkomen is dan wel eens wat meer dan behoorlijk, om niet te zeggen luxu eus geweest. Zoo werd voor elf dagen huur van een restaurant te Scheveningen de kleinigheid van f8000.neergeteld. Ook thans nog zijn er leger-onderdeelen in te dure gelegenheden ge huisvest, doeli hierin zal verandering worden gebracht, zoodra dit mogelijk is. Moer luchtdoelgeschut Ten aanzien van de eritiek op de luchtver dediging v nn ons land. merkte minister Dijx hoorn op, dat het luchtdoelgeschut wordt ver sterkt. Er zijn 2d batterijen luchtdoel-artillerie van 7.5 cm. besteld, waarvan de eerste reeds zijn aangekomen. Voor de vernieuwing van de luchtmacchl zijn alle bestellingen bij de Neder landscbe industrie geplaatst. Het noodige. perso neel voor de bemanning der nieuwe toestellen wordt inmiddels opgeleid en wel op vier plaat sen in ons land. Aan deze opleidingscursussen nemen op hel oogenblik 151 leerlingen deel. Verder is nog de opmerking gemaakt, dat in ons land geen groote manoeuvres zijn gehou den. Dit vindt, volgens den minister, hierin zijn verklaring, dat eerst voor geveehlsdekkingen ge zorgd moest worden. De oefeningen in gruoler verband zullen later volgen, naarmate de mobili satie vordert. Meer geld voor werkverruiming In de Memorie van Antwoord aan de Eer ste Kamer inzake hel wetsontwerp tot verhoo ging van het crediel voor werkverruiming met dertig millioen gulden, bespreken de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken o.m. de vraag, of de Rijksdienst voor de werk verruiming dient te worden omgezet in een bedrijf. Het definitieve standpunt t. a. v. deze vraag is nog niet bepaald. Zij wensehen daar mede te wachten tot het funetioimeereii van den Rijksdienst voor de werkverruiming een ruimere ervaring heeft verkregen. De .ministers doen zich, blijkens deze memorie, tevens kennen als groote voorstanders van indusirialisalie als mid del tot bestrijding der werkloosheid. Verdere in dustrialisatie zal dan ook door deze regeering worden bevorderd, ook al leggen de tijdsomstan digheden aan de uitvoering van dit voornemen een rem aan. Hoe somber de vooruitzichten voor de scheep vaart ook mogen zijn, de groote ondernemingen blijven toch aan de toekomst denken. Zoo heeft de directie van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij volgens hel „Handelsblad'" 't plan tot uitbreiding van haar werf over te gaan, waar bij tevens een helling, geschikt voor het hou- door GUUS BETLEM Grauwe, grijze, looden luchten, Doen de menschen somber zuchten, Troostelooze regendagen, Waarbij wolken schimmig jagen, En de wereld grauw vervagen In een nevelig verschiet. Werpen schaduw op je handen, Geven donk're, kille randen Aan ons denken - aan ons leven, Aan ons doen en aan ons streven, Waaraan - vochtig - droppels kleven, Want de zon die is er niet Niet daarbuiten - niet daarboven, Maar ook in ons hart, ons g'loovcn In het goede en den luister Is het troosteloos en duister Donker is de gansche aarde! Heeft het leven nog z'n waarde Uit de tijden van weleer Een symbool, zijn deze dagen, Die in 't ijzig niets vervagen, En we durven niet meer vragen, Want we weten het niet meer, Maar als rein kristalgetlonker, Gloort daar in het diepste donker. Van dat leven en dat denken 't Eeuwig Licht, dat nog blijft wenken: Kerstmis, vol van sprookjesglans En we laten ons verblinden Om den weg terug te vinden, En den strijd weer aan te binden Tegen dit bestaan van thans! Kerstmis - donker zijn de dagen, Grauw het leed, en zwaar de slagen.. Maar wc mogen niet versagen Nu weer 't Licht ons tegenstraalt I Wat is er nog, aan vertrouwen, Om opnieuw weer op te bouwen, Sluit uw hart daar wijd voor open, Durf in 't goede nog te hopen Waar ons 't Kerstfeest van verhaalt (Nadruk verboden) wen van zeer groote schepen zal worden opge richt. Hierover moei eerst nog met het Amster- damsihe gemeentebestuur worden onderhandeld. De kusten van deze belangrijke uitbreiding wor den globaal op 1.4 millioen geschat. Ook de scheepvaartmaatschappijen, hoe ern stig ook reeds getroffen, gaan niet bij de pakken neerzitten. Het verlies van de „Tajaduen"' b.v. zal door een nieuw schip worden goedgemaakt. De Maatschappij ..Nederland"' heeft n 1. be sloten, ter vervanging van het verloren gegane schip bij de Rollerdamsche Droogdok Maatschap (dj een nieuw vrachtschip te doen bouwen. Dit zal dan de tweede bestelling der maatschappij „Nederland"" in korten tijd zijn, want de vo rige week werd aan de Kon. Maatschappij „De Schelde?" opdracht gegeven voor den bouw van een vrachtschip van hetzelfde type. De motoren en luilpwerktiiigen voor 't nieuw lieslelde schip zullen door Werkspoor geleverd worden Madeleven met Finland Dal hel Nedorlandsehe volk begaan is met het lot van hel ongelukkige Finland, spreekt vanzelf en hel is geen wonder, dat menigeen den drang in zich voelt opkomen, deze gevoelens van sympathie en medeleven in daden om le zetten. De eerste uitingen van medeleven begon nen in deze dagen los te komen. Als gewoon lijk gaal het Roode Kruis weer vooraan in hulp verleening. Men is reeds begonnen mei het in zamelen van gelden voor de slachtoffers van den oorlog in Finland. Of deze steun in geld, dan wel in den vorm van materiaal en verband middelen zal worden verleend, staaf inmiddels nog niet vast. Verder dient in dit verhand nog melding ge maald te worden van de waarlijk vorstelijke gift van een inwoner van Rotterdam, die een be drag van niet minder dan honderdduizend gul den ter beschikking van de Finsche regeering heeft gesteld uit sympathie en bewondering voor het Finsche volk. 1 pet Mal. Sla»* W.-Eggertstraat 1—3 PURMEREND Het valt niet te ontkennen, dat de Vol kenhond, die te Genève Maandag bijeen is gekomen, een onverwachte -activiteit ont plooit, al is het natuurlijk een open vraag, in hoeverre het de Assemblee mogelijk zal zijn, haar goede bedoelingen kracht bij te zetten. Hambro, de gedelegeerde van Noor wegen, is tot voorzitter benoemd, de agenda is vastgesteld, waarbij de Finsche kwestie nummer 1 van hel programma was, en op voorstel van de Commissie van voorberei ding is aan Finland en Rusland verzocht, binnen 24 uur te antwoorden op de vraag, of zij de vijandelijkheden willen staken om vredes-onderhandeiingen aan te knoopen Het is inderdaad hoog tijd, dat er iets ge daan wordt, omdat het steeds duidelijker wordt, dat de oorlog anders niet boyierkl zal blijven tol Finland en- Rusland. Rusland heeft de hulp van Estland tegen Finland verlangd op grond van hel pact van wederzijdsehen bijstand. Dit ver drag spreekt alleen van hulp, indien een van beide partijen wordt aangevallen en Rusland schijnt dus de farce, dat liet door Finland is aan gevallen, tot het eind le willen volhouden Zweden toont zich steeds meer ongerust. Het is hier meer de publieke opinie dan de regee ring, die zich uitspreekt voor ingrijpen. Men voelt, dal men, als Finland onder den voet is geloopen, toch aan de beurt komt en het lijkt, indien dat vast staal, heter, gezamenlijk de Rus sen aan de Finsche grenzen tegen le houden, dan gelaten op zijn beurt, om afgeslacht te wor den, te wachten. De benoeming van den Zweed- schen opperbevelhebber Thörnell is ook een maatregel, die alleen wordt genomen bij drei gend oorlogsgevaar of indien een oorlóg is uitge broken, Te Genève moet hel den heeren intusschen soms wel eens draaierig worden. Duitsehhmd is er natuurlijk niet aanwezig, maar heeft niettemin 35 journa listen gezonden; Rusland is niet officieel verte genwoordigd, maar laat- toch de besprekingen door een afgezant volgen. Bewijzen, dal beide landen toch niet zoo heel onbelangrijk vinden, wat daar in Zwitserland gebeurt. Er zou ijverig propaganda gemaakt worden voor een nieuw Duit.sc-li vredesplan; in hoeverre deze geruchten op waarhefS berusten of een proefballon zijn, moeten wij nog afwachtenzijn ze evenwel in derdaad een uiting van de werkelijke stemming bij de Duitsehe regeering, dan duiden zo op een ernstige verandering, ze zouden hierop neer komen, dat Duitschland Tsjeeho-Slowakije zon der Sudelenland zijn onafhankelijkheid wil her geven, I'olen ais een soort bufferstaat wil her stellen, waarbij echter Duilschland Dantzig en den Corridor wil behouden, en tenslotte zou Oostenrijk zijn eigen lol bepalen door een volks stemming onder internationale controle. Het doel zou zijn, dal Duitschland met En. geland en Frankrijk een pact zou sluiten legen hel bolsjewisme, en het voorstel zou zijn ontwor- worpen onder den indruk van de gebeurtenissen in Finland en de dreigementen tegen de Bal kan. De moeilijkheid voor een overzicht schrijver is, dat het haast ondoenlijk is, dadelijk in al dergelijke berichten de waarheid le onder kennen Sensationeeie mededcelingen zijn er schier dagelijks te vernemen, maar ze worden bijna ook onmiddellijk weer tegengesproken Zoo is nok dit vredesoffensief dadelijk van Duit sehe zijde een proefballon genoemd. Het is mo gelijk, dat dit juist is; de vraag is maar, wie het bak smet je heeft opgelaten. Hot Geneefsche ultimatum Door den termijn, die op aandrang van Butler op 21 uur werd gesteld, en die dus Dins dagavond om zeven uur afliep, heeft hel tele gram van den Volkenbond aan Rusland inder daad een ultimatief karakter gekregen. Indien de vijandelijkheden niet onmiddellijk worden geslaakt en de bemiddeling van den Volkenbond wordl aanvaard, zal Rusland als illegaal aan valler worden bestempeld en zullen maatregelen van gemeeiischappelijken aard .worden beraamd, om Finland te helpen. Over die maatregelen, die wel niet zullen kunnen uitblijven, want niemand verwacht, dat Rusland de wapens zal neerleggen, loopen de meeningen nogal uiteen. Of de Sovjet-unie geroyeerd zal worden, is zeer de vraag. Maar Finland interesseert meer de daadwerkelijke hulp, die liet land bij monde van zijn gedelegeerde Holsti heeft gevraagd. Zijn rede was een vurig pleidooi voor snelle en prac- tisclie hulp. Moreelen steun hebben wij in over stelpende mate genoten, aldus ongeveer de Fin, maar daarmee kunnen wij den vijand niet tegen houden, Wij vechten niet alleen voor onze eigen onafhankelijkheid, maar voor de politieke idea len Van alle vrije beschaafde volken. Onze po sitie als voorpost der Westersche cultuur geeft ons het recht, actieve hulp van alle beschaafde volken te verlangen. Aan de Finsche grenzen wordt hevig gevochten Maar liet gaat den Rus sen niet voor den wind. Slechts in het Zuiden, op de landengte van Karelië. hebben zij eenige vorderingen gemaakt, ten Noorden van het La doga meer is menige aanval afgeslagen, en in het houge Noorden zijn ze zelfs teruggedreven onder de vinnige Finsche aanvallen Van een bombardement van Helsinki, waarmee werd ge dreigd. is niets gekomen. Maai- de berichten spreken van steeds loenemenden druk op de Finsche verdedigingslinie. Zooals was aangekondigd, heeft de Finsche re geering nu in een Witboek de eischen van Mos kou en de Finsche tegenvoorstellen gepubliceerd, die tenslotte Hot het conflict hebben geleid. Te gen hel eind van de onderhandelingen stond al vask dat er met Rusland niet te praten viel, Finland heeft niet anders gedaan dan zijn onaf hankelijkheid verdedigen, overigens deed hel ver gaande concessies. In korten tijd weer gaaf, zacht en blank door De oorlog ter zee Slechts op zee wordt tusschen Duitschland en de geallieerden nog gevochten, niet alleen legen elkaar, maar in nog heviger mate tegen de neutralen, sin de week van 2(J December) gingen 7 Britsche en 8 neutrale schepen naai den bodem van de zee. Engeland deelt mee, dat de verliezen van zijn vloot steeds meer zijn afgenomen Jammer, dat de neutralen niet hetzelfde kunnen getuigen. En inlusschcn blijven de berichten omtrent den ondergang van schepen dagelijks binnen komen Noorwegen, Griekenland, Denemarken cn Nederland hebben de laatste dagen weer een of meer schepen verloren zien gaan. Er is overigens zoowel aan het front ais in de lucht bijna volmaakte rust. Engeland hee/t naar aanleiding van de nogal eens succes rijke Duitsehe luchtaanvallen op de Firth of Forth, besloten, daar een versperring met bal lons aan te brengen. De samenwerking tusschen de gealllespÊen - Tegenover de Duitsehe pogingen om een tegenstelling te scheppen tusschen Engeland cn Frankrijk, gaan deze beide landen door, de sa menwerking op elk terrein, militair zoowel als economisch, steeds inniger le maken. De aun- eenkoppeiing van pond en franc zijn daarvan een nieuw bewijs. Voortaan zal geen wijziging worden gebracht in de bestaande verhouding tusschen beide valuta. Bovendien zullen geen buitenlandsche leuningen door één der beide lan den worden opgenomen, zonder voorafgaand overleg met den partner. Ook de wederzijdsehe import zal verder niet aan beperkende bepalingen worden onderwor pen, Aldus heeft Sir John Simon in hel Lager huis verklaard. En ongeveer op hetzelfde oogen blik deelde minister De Monzie in de Fransehe Kamer mede, dat na den oorlog Engeland en Frankrijk ernstig den aanleg van een tunnel door het Kanaal zullen moeten overwegen. Let men, wal de militaire samenwerking aangaat, nog op het feit, dat dezer dagen de Engelschen in de Maginot-linie een deel hebben bezet, dan wordt wel duidelijk, dat de samenwerking beier is, dan ooit in den wereldoorlog en dat de Duit sehe pogingen hoegenaamd geen succes hebben zoouls: Programma's, Convoeatie's, Reglementen, Rekeningen, Nota's c-n Kwitantie's, enz., kunnen besteld worden bij

DDM | 1939 | | pagina 1