Eerste tl woier eesiaai all 3 tiaaaa Een nuttig Sint Hicnlaes- Cadeau t li ooli enen milten Gero Zilmeta Speelgoederen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y H. TER MEULEN J. MUIS Y'roolijke Feestdagen A. P. MAZUREL, A* 'Wï- moermip - PaöieöiiR 17 - pnerenn SINTERKLAAS 1939 r WINTERSCHE mLEH? Mijnhardtjes Voor Radio, Stofzuigers. Schemerlampen, Strijkijzers, Gas-Artikelen Binnenlandsch Overzicht Buitenlandsch Overzicht Weekpraatje HERFSTSTORMEN. i 42e Jaargang Zaterdag 2 December 1939 No. 48 Al St. Nicolaas geschenken VINDT U BIJ Komt U eens hij ons kijken B. K. keuken-uitrustingen -M VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiën in to zeodeu vóór Donderdagavond 10 uur DE DRIE MEREN PRIJS DER ADVERTENTIËN: ,-;f j_5 regels GO cent, elke regel meer 12 cent; gfoote letters naar plaatsruimte. Bij contract W volgens tarief. Bewijsnummer gratis Allo advertentiën, in dit blad voorkomende, werden gratis geplaatst in Schermer's Nieuwsbode Uitgever; H. Oosterink - Midden-Beemster Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Opgave abonnementen en ndvertcntiên aan onze bijkantoren en bij cic verschillende agenten De tol aan zee en mijnen Zee en mijnen eischlen ook deze week weer hun tol. liet gevaar, dat het beroep der zeelieden tegenwoordig met zich medé brengt, werd daarbij in het begin der week nog aan merkelijk vergroot door den Zuidweslerslonn, die de mijnen, welke de zee toch al onveilig maakten, her en derwaarts joeg, zoodat van be trouwbare routes thans in het geheel geen spra ke meer is. Slachtoffers bleven dan ook niet uit PEPERSTRAAT 25 - PURMEREND van ouds bekend adres voor ruime sorteering Dames en Heereti POLSHORLOGES zonder en met metalen banden Vraagt het merk „PÖNT1AC" Voor de Dames hebben wij een pracht sorteering Armbanden en ringen niet kleur steenen. Zie de Etalage Inkoop oud- Goud en Zilver. en weer bevond zich een NedcrlandseUe bodem onder hen. Andermaal was het de Holland— Anrcrika-Lijn, die een schip aan de zee moest afstaan. Ongeveer twee mijl uit de Engelsche kust liep de ,,Spaarndam"', het 8857 tons stoom schip dezer maatschappij, na de controle te Duins te zijn gepasseerd, op een mijn Passagiers waren niet meer aan boord en daar alle voorzorgsmaatregelen voor een ramp waren genomen, kon het grootste deel der uit vijftig personen, lxxstaande bemanning gelukkig gered worden, slechts vier hunner, alsmede de eenige passagierc, een bejaarde dame, kwamen in de golven om. Aanvankelijk meende men het schip nog te kunnen behouden, daar het niet gezonken was, doch later raakte het in brand en zal dus wel niet meer te bergen zijn. Droeviger was het lot van de bemanning der enkele weken geleden getorpedeerdé „S lied recht', die, voor zoover zijn niet reeds was gered, thans als verloren wordt beschouwd, 2ti man zijn dan bij deze ramp omgekomen .Slechts bestaal nog een uiterst kleine kans, dat zij werden opgepikt door een schip, dat geen radio aan boord heeft of deze niet kan gebruiken Met de „Spaarndam" is thans liet zevende schip van de Nederlaudsche koopvaardijvloot ais slachtoffer van den oorlogstoestand ondergegaan. Hieronder waren al drie groote schepen boven de 5000 ton, namelijk de „Binnendijk", eveneens van de H.A.L de „Sliedreeht" en thans de „Spaarndam'". Toch hetzeegat uit Hoe gevaarlijk de zee en speciaal de Noord zee, ook is geworden, gevaren wordt er toch. Er moet meer geiieuren, om clen Nederlandschen reeder te bewegen, zijn diensten stop te zetten. Mogen tic mijnen al bij tientallen op de kust aanspoelen, daarmede bewijzende, hoe vele. er van hun ankers zijn losgeslagen, zoolang er nog middelen zijn om de gevaarlijke monsters te ont. wijken of onschadelijk te maken, zoolang trek ken Nederlaudsche koopvaarders en visschers het zeegat uit. Het eerste convooi onder leiding van de met paravanen uitgeruste sleepboot „Zwarte Zee"', kwam behouden bij Duins aan cn onmiddellijk keerde de baanbreker met nieuw convooi naar ons land terug. Op deze wijze kwam de Julian de Wit'" thuis, waarna de „Zwarte Zee" ten derde male op weg toog en wel met de.,Christ! aan Iluijgens'" van de Mij. „Nederland", onder haar hoede, hij welk convooi zich de „Sibojak"', van de Roiterdamsche Lloyd, op de Noordzee aansloot. y Ook de - visschers blijven zoo goed en zoo kwaad als het gaat, hun bedrijf uitoefenen. Tot nog toe ondervonden zij minder last van de mijnen dan de koopvaardij, hoewel ook vóór de kust de zee er mee bezaaid is. Men is echter ter (lege op zijn hoede, er wordt slechts hij dag gevaren, om de verraderlijke bollen zooveekmo- gelijk te kunnen ontwijken. 1 n het parlement In de zitting van Dinsdagmiddag der Twee de Kamer kreeg de communistische afgevaardig de. de lieer Wijnkoop, die de vorige week een verzoek had ingediend, om over de verscherping der Engelsche blokkade-maatregelen Ie mogen interpelleeren, nul op hel request De voorzitter der Kamer achtte geen reden voor een derge lijke interpellatie aanwezig, omdat de Kamer nog onlangs haar vertrouwen in liet beleid van den minister van buitenlandsche zaken heeft uitge sproken en dus thans mag verwachten, dat de regeering eigener beweging die medcdé'elingen aangaande de buitenlandsche politiek zal doen, waarop de volksvertegenwoordiging recht heeft. De Kamer sloot zich. bij dit standpunt aan cn verwierp de interpellatie-aanvrage Daarna ging zij voort mot de behandeling van de begrooting van Sociale. Zaken, waarbij de afdeeling arbeiders-verzekering aan de orde kwam. Verschillende sprekers bepleitten-de be langen der ouden van dagen, die nog geen ouderdomsrente genieten en drongen er op aan, ook hen daarin tc doen deelen. Echter liepen over de kosten van een dergelijke uitbreiding der sociale verzekering de mecningen nogal uileen. De minister Heeft het hiervoor noodige- bedrag op 11 millioen begroot, doch van andere zijde werd een Iiooger lierirag berekend. De hooge kosten zullen dan ook voor dit dringende vraag stuk ltiO.OOO inénschcn van G5 jaar en ouder hebben dezen steun noodig wel weer het struikelblok zijn. want hel Onderdoras- en Inva liditeitsfonds heeft, naar minister v. d Tempel in zijn antwoord releveerde, reeds belangrijk in geteerd liet rapport van de staatscommissie inzake de financiering hiervan moet eerst wor den afgewacht en pas het volgend jaar zijn voorstellen aangaande uitbreiding der ouder- doinsverzekering van de regeering te wachten. In de Eerste Kanier werd liet wetsontwerp l uitbreiding van het aantal krijgsraden zon der debat cn zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Met de feestdagen thuis Vol verwachting klopte het hart van den Nederlandschen soldaat Zou hij met Sinterklaas, Kerstmis of Oudejaar thuis kunnen zijn of zou den die echt huiselijke, feesten ver van den Wij hebben een enorme sorteering in Barometers, Pendules Armband Horloges Trouw- en Verlovingsringen, Gouden Armbanden, Zilver Schepwerk enz. familiekring in het vaak primitieve soldaten- kwartier moeten worden ge„vierd" De legerlei ding lieel'l. den harteklop verstaan en goedgun stig beschikt, dat de voor verlof in aanmerking komende militairen althans één der feestdagen thuis zullen zijn Er is een .speciale regeling getroffen, waarbij de verlofgangers in zes ploe gen zijn verdeeld, waarvan twee mei St Nico laas, twee 'met Kerstmis en twee met Oud en Nieuw thuis zullen zijn Dit komt neer op een kleine uitbreiding van de thans geldende re geling der periodieke verloven Wij hebben een pracht sorteering Luxe Damestasschen, Trek- en Beugel- tasschen, Koffers, Portefeuilles, Porlemonale's, Sigarenkokers, te vepl om op te noemen. ALLE SPORT-ARTIKELEN Ook Motorhandschoenen en Motorcape's Luchtbuksen en Pistolen, Kogeltjes en Pluimpjes Na eenige weken van betrekkelijke rust, is de .spanning in liet Noord-Oosten van Euro pa plotseling weer danig toegenomen De ultimatieve cischen van Rusland naar aan leiding van een door Finland ontkend grens incident, hebben m Helsinki de gemoederen lievig in beroering gebracht. Zooals reeds bekend is, heeft de volkscommis saris van builenlaiidsche. zaken, MoLolof, Zon dagavond een onderhoud gehad met den Fin- sclien gezant te Moskou. Daarbij overhandigde Molotoï een protest-nota, waarin melding werd gemaakt van een schietpartij aan de Finsch— Russische grens. Onmiddellijke terugtrekking van de Finschc troepen werd derhalve gecischt. Uit nadere berichten is gebleken, dat de Finnen pertinent ontkennen liet vuur op Russigche troepenconcentraties te hebben geopend. Desal niettemin zijn zij bereid aan de eischen van Moskou gehoor te geven, mits de Russen soort gelijke maatregelen nemen. Zooals te verwachten was, is het resultaat van de 'Fiiisehe antwoordnota nihil geweest. Het Russische antwoord bestond uit liet opzeg gen van liet non-agressiepact met Finland, welke opzegging gepaard ging met lichtelijk drei door GUUS BETLEM Sinterklaas, ik zag U bent weer Goed cn wel gearriveerd, En ik raag met reden zeggen- Daarmee wel gefel'citeerd 1 Want het lijkt me nu geen pretje Met een stoomboot over zee Maar U bent er - en we zingen Met de kindertjes weer mee Zie ginds komt de stoomboot Uit Spanje weer aan Sinterklaas, 't zal mij benieuwen, Wat of U ons strakies geeft. Krijgt de Rus z'n deel van Finland, Dat in angst en vreeze leeft Krijgen wij hier aan het Westfront Straks een offensief.of niet? Zal de hel zich gaan voltrekken En we zingen zacht het lied. Voljverwachting klopt ons hart, Wie de koek krijgt, wie de gard 7 Sinterklaas, wat gaat LI strooien, Suikergoed en marsepein Of zal t straks een nieuwe lading Explosieve stoffen zijn Denkt LI ook aan al die menschen Die nu zwerven op de zee.. Toe, geeft hun .behouden thuiskomst" En we zingen dankbaar mee t Heerlijk avondj' is gekomen.. Sinterklaas, wanneer LI strakjes Door ons kleine landje gaat. Denkt dan ook, cn in 't byzonder Aan den Hollandschen soldaat! Die z'n plichten ginder nakomt, Ver van huis en vrouw en kind Sinterklaas, toe laat hem juichen Als hij straks z'n gaven vindt: O, kom toch eens kijken, Wat ik m m'n „schoentje" vind.. Sinterklaas, geeft hem vertrouwen In de toekomst, in den tijd Sinterklaas, leert hem berusten In z'n lot en in z'n strijd 1 Laat óns land er buiten blijven, Als men zoö de vrede tart. En wij zingen allen dankbaar, Uit het diepste van ons hart. Dank LI, Sinterklaasje! 1 (Nadruk verboden) Een fiksche bries iieeft den ochtendnevel, welke over liet uitgestrekte polderland lag uitgespreid, weggevaagd en het ziet er naar uit, dat de zon den dag zal komen opvroolijken. Zwakke zonnestralen glijden over liet kale, maar desalniettemin aantrekkelijke landschap, zij be roeren even de lange rijen linden en iepen, die de kaarsrechte wegen markeeren en zoeken dan hun weg naar de zwarte aarde van de vruchtbare akkers. Plotseling komt er echter verandering in het weer. Snel trekken machtige wolkenlegers over de duinenrij. Zij veroveren de daarachter liggende steden en dorpen en trekken vervolgens in wilde jacht over de lage landen. In de kale takken van de boomen begint de wilde wind een onheilspel lend lied te fluiten', de enkele koeien, die nog niet op stal zijn gebracht, draaien mismoedig hun achtersteven naar den wind toe en blikken medi tatief in de overvolle slooten. Het fluitconcert in dc boomen zwelt aan tot een woeste cacophonie Niet bepaald welluidend, inaar toch doet liet den eenzamen wandelaar goed Hijgend tornt hij tegen de woeste vlagen op, vechtend tegen de storm in Hij wil sterker zijn dan de boomen, die deemoe dig liet hoofd voor het natuurgeweld buigen; hij wil kloekmoediger zijn dan de koeien, die zich zonder strijd overgaven en gelaten zich alles lieten welgevallen Strijdend tegen stormen, zoo gaat de menscli door liet leven. De een is meer vechtlustig aan gelegd dan de ander, inderdaad, maar allen ver zetten zich in meer of mindere mate tegen datgene, wat ons lichamelijk of geestelijk tracht te onder mijnen en te vernietigen. Wie niet strijd zal als eert* hulpeloos wrak rondzwalken over de levens zeeën, zonder koers, zonder doel, een makkelijke prooi van golven en stormen. (Nadruk verboden) gendc taal, zoodat liet er naar uitziet, dat een minnelijke schikking verder dan ooit verwij derd is. Uit Londen wordt gemeld, dat Lord Halifax in een onderhoud met den Russlsolicii gezati! Maisky heeft gezegd, dat Engeland de meest •ikle onpartijdigheid ten aanzien van de ver wikkelingen betracht. 'Namens zijn regeering sprak Halifax de. hoop uit, dat het conflict met een vreedzame oplossing zal worden bekroond Met dat al ziet hel er thans voor Finland wet zeer soullier uil. i Verscherping der blokkade Allerwege is de reactie op de verscherping Ier handelshlokkade. door Frankrijk en Enge land voorgenomen, merkbaar In de eerste plaats is het te verwachten, dat Duitschland zal ant woorden met een verscherping van den duik boot-oorlog, waardoor de zeeën ook voor de neutrale schepen -— vrijwel onbevaarbaar zullen worden Voorts is in de Duilsche pers zeer on welwillende critiëk geleverd op de houding der neutrale landen, ie. Nederland en België Gezegd wordt, dat Engeland de neutrale landen in groot gevaar heeft gebracht. De neutralen hebben hier aan zelf medegewerkt, door naar de Engelsche pijpen te gaan dansen De „Order m Council", waarin de Britsche maatregelen legen den Düitschen uitvoer zijn vastgelegd, is Dinsdag te Londen officieel ge publiceerd. Hel stuk ging vergezeld van uitvoe rige verklaringen, waaruit moet blijken, dal Kn el and de belangen der neutralen zoo weinig mogelijk zal schaden door liet instellen van ver zachtende bepalingen. Nieuwe slagen voor de Britsche vloot Hel aantal verloren gegane schepen is ook dit week-end weer /.eer groot geweest Neder land verloor de „Spaarndam"', Engeland zag een hulpkruiser tegen de „Deutschland"' ten onder gaan, de Pool.sche mailboot „Pilsoedski"' liep op een mijn, een Britsche loodsboot verging op een zandbank, liet stoomschip „Stangale"' werd aangevaren en moest op hel strand worden ge zeggen Brilsch tankschip en een Zweedseh tank schip zonken tengevolge van mijn-explosies, de nieuwe kruiser „Belfast'" werd getorpedeerd en voorts werd op den Atlanlischen Oceaan het vrachtschip „Royston Grange'" Lot zinken ge bracht. tn totaal Acrloor Engeland gedurende het week-end ruim dertig duizend ton en de neutra len ruim vijf en twintig duizend ton. Voorts werd ^Dinsdagavond uit Berlijn ge- i >-v." Wij brengen ook U dit jaar een ongekende sorteering Glas-, Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen en een pracht collectie KOO Groote sorteering welke bij aankoop zonder verdere kosten met onze eigen besteldienst op haar. plaats geleverd worden. Ziet de Etalages, de prijzen en de kwaliteiten. Jo van HemsDergen flieuuisiraai 17-19 Telel. 124 - purmerenfl meld. dat een Britsche. kruiser van de „Londoti"- klasse in dc nabijheid van de Shetland-eilanden is getorpedeerd en vernietigd. Het rapport over dezen aanval bracht kapitein-luitenant Priem uit, de man, die zich als duikbuiteonimandant reputatie verwierf bij liet lol zinken, brengen van de .Royal Oak"', in Scapa Flow. In Londen kon nog geen bevestiging van dit bericht gegeven worden. Kalmte aan de fronten Het slechte weer zal wel oorzaak zijn, dat de laatste dagen de kalmte aan de fronten is teruggekeerd, nadat daarvoor de artillerie vrij veelvuldig van zich had doen sproten. Maandag werd de rust even ("verstoord ten Oosten van de Moezel, waar de Dukischers, blij kens een Fransch bericht, slelselnpajije.Jxiit den aanval overgaan. Een Duitsch y'bericht dal een afdeeling verkenners ej1 in geslaagd tol de Maginotlinie door Le-Upingen en daar bc"T langrijke gegevens over de vijandelijke stellingen te verzamelen. Luchtgevechten namen in totaal af. Het weer verhinderde het maken van groote verkennings vluchten. verdrijven 10 vol lig en vlug. 1 2f(ukl50cl. Hoogstraat 26 Tel. 163 Purmerend De feestdagen naderen snel: Sint Nicolaas, Kerstmis, Oude en Nieuwe, do feestdagen, die liet einde van hel jaar inluiden en die wij ge woon zijn niet jolijt en geschenken te vieren. Velen zullen denken aan 5 en 25 en 2t> Decern her, gevierd in oorlogsjaren, herinnerend aan de sombere tijden, waarin wij thans weder leven. Met angstig hart en beklemd gemoed volgt de gcheele wereld ,de gebeurtenissen én vraagt zich af, tot wellte—:verdere onheilen deze reuzen- worsteling in Europa nog zal kunnen leiden. Wie zou daarbij nog aandacht schenken aan feestdagen? Wiens hoofd staat thans naar feest vieren? Die, opmerking hoort men van vele zijden maken, doch zij, die er zoo over denken en over pralen, slaan een verkeerden weg in Zij dragen er toe bij, om, onbewust, het moreel van hun medeburgers te schokken, te onder mijnen Wel verre van ons terneer te laten slaan door de bange tijden, moeten wij er ons met alle macht legen te weer stellen. Wij moeten er alles op zetten, om onze schoouc,. gezellige feestdagen, vooral .Sint Nicolaas en Kerstmis, niet le laten vergallen, ons deze vreugde in den huisehjken (krhig niet te ontzeggen. Al was het alleen maar om hel jonge geslacht. Laten wij ouderen toch vooral niet de kinde ren betrekken in de zorgen, die ons geen rust laten! liet is reeds erg genoeg, dal zij zooveel te zien en tc lioorcn krijgen van de groote ramp, die thans weder de wereld teistert. Wij mogen vooral voor h e n de feestdagen niet bederven. Wat wij moeten doen is: ons gewoon ge dragen, ook ton opzichte van de sclioonc feest dagen in de Decembermaand. Hel zal onszelf en onze omgeving bemoedigen, een eenigszms optimistischer kijk op den toestand geven. Door pessimisme winnen wij niets. Een glimlach is veel meer waard dan een zucht. Wij beuren er y '-"W - V.J anderen mee op, wanneer zij zien, dat wij ons er door niets van-daten weerhouden om de feest dagen te vieren zooals anders. En de handel, de winkelstand, die toch al met zooveel moeilijk heden heeft te kampen, zal er ons erkentelijk voor zijn. Wij zijn gewoon geraakt aan de eenvoudige cn verstandige lenze: doe gewoon, koop ge woon, dan gaat het gewoon. Alles moet cr op worden gezet, om ons leven zoo lang mogelijk te behoeden voor stagnatie, die de voorloopster is van instorting. Met geweld moeten wij onze zwarte gedachten op den achtergrond dringen, een vroohjk gezicht loonen, en dit geldt vooral voor de feestdagen, die ons wachten Waarom zouden wij de glundere gezichten van onze kinderen, die zich verdringen om de speelgoed-etalages, voor de boekwinkels, voor de heerlijkheden van den banketbakker en van nog zooveel anderen, verduisteren door een sombe ren trek op ons gelaat'? Er zijn er gelukkig nog zoo velen, die ons lief zijn en met een kloppend hart de verrassingen verbeiden, waarmede wij huil elk jaar in dc Decembermaand verrassen. Het zou zulk een ontzettende teleurstelling voor hen zijn, wanneer wij thans van onze goede ge woonte afweken. Wij mogen den goeden Sint niet beschamen en op het Kerstfeest moeten aan onzen kerstboom de lichtjes flónkcren tusschen het frissche groen. Genieten moeten 'wij van de vreugde, die dergelijke dagen ons bieden in een wereld, die zoo troosteloos schijnt. Kortom, onze houding moet zóódanig zijn, dat zij onze omgeving moed en vertrouwen en hoop op de toekomst schenkt, en deze houding moeten wij vóór alles tooneu bij gelegenheid van de aanstaande feestdagen. Wij' moeten ze vieren, onbeinvloed door de omstandigheden; daarmede bewijzen wij de gcheele gemeenschap en ook onszelf' den beaten dienst.

DDM | 1939 | | pagina 1