Eerste Blad VOOR SLECHTS I CENT 'n TRIUMPH VAN SMAAK Gero Zilmeta Jo van Hemsttn DE BESTE IS SIGAR BRAND" wonden KLODSTERBALSEM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y i nummer Beslaat nil 3 tmnnn 100% WAARDE EN H. TER MEULEN Foto's van Klinkert Speelgoederen 300 Komt u ooit eueo milten mOElomf paojeiK 17 - Purmerenö Binnenlandsch Overzicht Buitenlandsch Overzicht zijn mooi GEMENGD NIEUWS Weekpr aatje ,j2e Jaargang Zaterdag 25 November 1939 No. St( Nicolaas geschenken Langestraat 93 Alkmaar B. K. keuken-uitrustingen 1 Hieumsiraai 17-19 - Telel. 124 - Purmerenö AKKER'S VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiën in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur DE DRIE MEREN PRIJS DER ADVERTENTIEN; 15 regels GO cent, elke regel meer 12 cent; grootc letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratia Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in Schermer's Nieuwsbode Uitgever: H. Oosterink - Midden-Beemster Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Opnieuw schending der neutraliteit Iti de afgeloopen week zijn de Nederland- schc zoowel aks de Belgische neutraliteit weer bij herhaling geschonden. De schending geschiedde weer. evenals hij vorige gelegenheden, in het 'luchtruim. Vrijdag waren hel vreemde vliegtui gen, vermoedelijk van Engelsche en ook van Dtiilsehe nationaliteit, die, uit Westelijke richting komende, blijkbaar hoven ons kustgebied waren Opgave abonnementen en advertentiën aan onzo bijkantoren en bij de verschillende agenten afgedwaald. Zij werden door patrouilles van de luchtmacht en door luchtafweergeschut onder vuur genomen ca verdreven Den dag daarop werd dichtbij de kust in de buurt van Vlieland een 'Duitsche vliegboot bin nen de Nederlandsche territoriale wateren gesig naleerd Onmiddellijk opende een Nederlandsch jachtvliegtuig hel vuur op het Duitsche toestel, dal zich terug trok, echter niet dan nadat hei met zijn aehlerniitrailleur het vuur had beant woord. Gelukkig schijnen de schoten van de Duitsche vliegboot geen doel te hebben getrof fen Na dezen eersten overtreder moest het Ne derlandsche vliegtuig nog twee andere Duitsche vlicgbooten verjagen, die zich eveneens binnen ons rechtsgebied bevonden. Dat de regeering te gen deze hernieuwde schendingen van onze neu traliteit bij de betreffende regeeringen heeft ge protesteerd, behoeft geen beloog en ook de be schieting door de Duitsche vliegboot, die onbe twistbaar in overtreding was, is onder de aan dacht van Berlijn gebracht. De ramp van de Simon Bolivar" - Een sombere dag was het Zondag li) dezer. Hel ontstellende bericht, dat het Nederlandsche passagiersschip]) „Simon Bolivar"' van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat met ongeveer 260 passagiers en een lading stukgoede ren aan boord. Vrijdagavond uit Amsterdam naar West-Indik- was vertrokken, Zaterdag op ongeveer 20 mijl van de Engelsche kust op een mijn was geloopen en gezonken, bracht onrust en rouw in tallooze Nederlandsche gezinnen, die familieleden of vrienden onder de opvarenden hadden. In totaal bevonden zich 100 personen aan boord, van wie luidens de eerste offieieele be richten 310, zij het voor een deel gewond, kon den worden gered, zoodat 90 personen als ver loren moeten worden beschouwd. Daar zich onder de geredden ook zwaar ge wonden bevinden, zal het aantal der bij deze scheepsramp omgekomenen vermoedelijk nog wel stijgen. Vast staat, dat de commandant van het schip tot de slachtoffers behoort. De zwaar gewonden onder de geredden werden in het hospitaal te Harwich opgenomen, de overigen in een hotel ondergebracht. In de omgeving van de plaats, waar de „Simon Bolivar'" is vergaan, moeten zich meer mijnen hebben bevonden, want op een kwart mij! af stand werden nog twee andere schepen door mijnen beschadigd. Deze konden echter op eigen kracht de kust nog bereiken. Jongerenbetooglng op Onafhan kelijkheidsdag Als besluit van de viering van den 17en No vember. den dag van onze nationale onafhanke lijkheid, heeft op initiatief' van het Nationaal Jongeren Verbond voor hel Koninklijk Paleis te Den Ha ag een groolsehe demonstratie van trouw aan Vorstin en Vaderland plaats gevonden, die door het geheele Koninklijk Gezin werd bijge woond. In een fakkel-optocht defileerden de leden van verschillende jeugdorganisaties, waarbij zich vele burgers hadden aangesloten in totaal een stoet van eeiiige duizenden voor 11. .M. de Koningin, die in gezelschap van 11. K. 11. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard op het buleon van het paleis was verschenen. Dit bewijs van aanhankelijkheid heeft speciaal hi een onrustigen tijd als wij thans beleven, groote waardeering gevonden bij onze Lands vrouwe, naar Zij na afloop van liet défilé aau het bestuur van de organiseerende vereeniging verklaarde. Op deze demonstratie volgde oog een uefilé voor den opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal I. II. Reijndcrs, waarna de stoet naar het Malieveld trok, waar hij werd ontbonden. Nieuwe uitvoerverboden Eieren en pluimvee zijn krachtens beschik- king van den Minister van Economische Zaken, "i de'lijst van producten, waarvan de uitvoer verboden is, opgenomen. Het verbod geldt voor kippen- en eenden-eie- i'en en producten daarvan, en wat hel pluimvee betreft, voor kippen, eenden, kalkoenen en gan zen, in welken vorm ook. Levende duiven, voorzien van een genummer- den, vasten voetring, vallen er builen, terwijl het evenmin van toepassing is op ganzenlever en ganzenleverpastei. Al deze producten vallen reeds onder een monopolieregeling krachtens de Landbouwcrisiswei, zoodal belanghebbenden zicli voor hel verkrijgen van uitvoervergunningen slechts behoeven te wenden Lot de voor deze producten aangewezen centrales. Weer Fokkers In de burger luchtvaart Een belangrijke koerszwenkiiig in de bc- drijfspolitiek der K. L. M. slaat voor de deur, weet het Haagsche „Vaderland'" te berichten. Er zijn, volgens dit blad, tusschen de K. L. M. en de Fokkerfabriek besprekingen gaande over aankoop van vier zeer snelle, geheel metalen Fokker verkeersvliegtuigen door onze nationale lucht vaart maatschappij. De toestellen bieden plaats aan 2-1 passagiers, zijn met twee motoren uitgerust en zijn van ge zwel nieuw type. Daarmede zullen voor het eerst sinds zes jaar weer Nederlandsche toe- Stellen hun intrede doen op de luchtlijnen van de K. L. M. Daar dit een belangrijke werkverruiming voor een Nederlandsche industrie beteekent, interés- seert de regeering zich zeer voor dit plan. Zij heelt financieelen steun toegezegd in de kosten van ontwikkeling van hel prototype, welke kos ten door de. K. L. M. niet gedragen kunnen worden. De K. L. M. behoudt echter de vrijheid om buiteniandsche vliegtuigen aan te koopen, indien zij dit gewenscht acht. De beslissing in zake dit voor de Nederlandsche vliegtuig-in dustrie zoo belangrijke plan, kan zeer binnen kort worden verwacht. PEPERSTRAAT 25 - PURMEREND van ouds bekend adres voor ruime sorteering Dames en Heeren POLSHORLOGES zonder en met metalen banden Vraagt het merk P O N T I A C Voor de Dames hebben wij een pracht sorteering Armbanden en ringen met kleur steenen. Zie de Etalage Inkoop oud Goud en Zilver. Met het doel de economische oorlogvoering van Frankrijk en Engeland zooveel mogelijk Ie combineeren, hebben de regeeringen van heide landen van het begin van den oorlog af regelmatig besprekingen ten dien aanzien gevoerd. De toch reeds zeer nauwe BritschEransche samenwerking is door deze co-ordinatie van de economische oorlogvoering nóg hechter gewor den, gezien de resultaten van de Vrijdag te Lon den gehouden conferentie tusschen Ghamberlain mei zijn ministers van buiteniandsche zaken, defensie en luchtmacht ecncrzijcls en minister president Daladier, generaal Gamelin, admiraal Darlan en generaal Yuillemin anderzijds. Na alloop van de bijeenkomst werd een ge meenschappelijke verklaring gepubliceerd, waar in staat, dat de regelingen, welke reeds door de beide regeeringen in toepassing zijn gebracht, thans zijn versterkt en voltooid, ter verzeke ring van het gemeenschappelijk beleid op hef gebied van leger, luchtmacht, munitie, grond stoffen, petroleum, voedselvoorziening,, scheep vaart en eeonomischen oorlog Bij de uitvoering der regelingen, zal men gebruik maken van de ervaringen, opgedaan tusschen 1911 en '18. De Hoogere richtprijzen voor den Tuinbouw Vanwege stijging der productiekosten In een dezer dagen gehouden vergadering van Regeeringscommissarissen is besloten, de pro ductiekosten van tuinbouwproducten opnieuw te berekenen. Zooals bekend is, gaat men bij den Tuin- bouwsteun uit van z.g. richtprijzen, die onge veer 90 pCl. van de productiekosten bedragen. Nu hebben reeds vele benoodigdheden voor den tuinbouw, zooals kunstmest, glas, hout c. d., een aanzienlijke prijsverhooging ondergaan, ter wijl de tuinders in de komende weken met deze veel duurdere materialen den oogst 19-10 moeten voorbereiden. De regeering heeft daarom, ge meend, de productieprijzen en daarmede de richtprijzen te moeten verhoogen, welke verhoo ging reeds zal géiden voor den nog uit te koe ren steun over 1989. Hierdoor hoopt men de prijsverhooging van materialen in dezen winter cenigszins ie ondervangen. Teeltregellng rundvee en varkens Hel Kon. Ned. I.anelhouw-Connté heeft als zijn oordeel uitgesproken, dat onder de tegen woordige omstandigheden hel niet mogelijk is, een Iwslissing te nemen omtrent de wenschelijk- lieid van het al of niet handhaven der rundvee- leettregeling. Voor afschaffing der teeltregeling werd minder gevoeld, dan voor een elastische toepassing of een buiten werking stellen, zoo daarvoor de voorwaarden aanwezig zijn. Wat de teeltregeling voor varkens aangaat, vereenigde de vergadering zich met de con clusie, dat Lu verhand mei toewijzing van vee voeder, de mestregeling zou kunnen vervallen. Van verschillende zijden werd er de aandacht o]) gevestigd, dat de prijs, waarvoor de regeering hel 3e en te klasse rundvee uit de markt neemt, te laag is. en van melding van „kalme nachten'" en „geringe acti viteit van verkcnningsafdeelingen en artillerie". Het aanlal lucht-alarmen in Frankrijk nam toe. en ook de Engelsche kust werd herhaaldelijk bezocht. Vooral de Shetland-eilandcn benoorden Schotland, konden zich in een groote belangstel ling der Duitsche piloten „verheugen"'. De activiteit der (luikbuiten op. den Atlanti sche» Oceaan en de Noordzee nam eveneens toe. Zoowel Rrilsche, als Eransche, Noorsche, Hn- sche en Litausche schepen werden tot zinken gebracht Over de vermoedelijke verblijfplaats van de vestzakkruisers „Detilsehlan'd" en „Admi- Scheer" werd veel geschreven naar aan- Shell". Duil- raa leiding van den ondergang der „Africa lleL schip zou aangevallen zijn door een schen kruiser. Eerst heel Ie het. dal een gewa pende koopvaarder het schip lot zinken had gebracht, naderhand werd de naam van de Deutsehland"' genoemd, doch daar de Duitsche marine-autoriteiten verklaren, dal beide vestzak schepen in Duitsche havens liggen, moet ook dit weer in twijfel getrokken worden. Vermoedelijk npereeren andere Duitsche oorlogsschepen in de Atlantischeir en den Stillen Oceaan. Van Eransche zijde wordt voorts nog gemeld, een duikboot 't Duitsche vrachtschip .Ohem- dal nitz"' heeft aangehouden en opgebracht. Frankrijk strijdt tegen defaitisme Teneinde de ondergroiulsche acties van com munisten en andere defaitistische organisaties te onderdrukken, heeft de Eransche regeering een decreet uitgevaardigd, waarin aan Daladier en aan den minister van hinnenlandsche zaken volmachten worden gegeven om met drastische maatregelen tegen oproerkraaiers en ondermij- nieuwe maatregelen voorzien in hel beste ge bruik van beider hulpbronnen wal grondstoffen, productie-middelen, voedselvoorziening en scheep vaart betreft. De tenuitvoerlegging is opgedragen aan een permanente Britsch— Eransche co-ordi natie-commissie, welke binnenkort in liet le ven zal worden geroepen. Uit het bovenstaande blijkt wel, dal heide landen vastbesloten zijn hun kansen door zeer intensief gemeenschappelijk overleg te vergroo ten. De lessen uit den vorigen oorlog, toen eerst na drie jaar sprake, was'van een economische samenwerking, zijn goed geleerd. Thans zijn de regelingen voor de organisatie van hel gemeen schappelijk beleid reeds twee. maanden na hel uitbreken der vijandelijkheden in toepassing ge bracht. Onrust In Tsjechië Blijkens In-richten van Engelsi Duitsche zijde, hebben zich te Praag wederom wanordelijkheden voorgedaan en wel voorna melijk onder de studenten van de Keizer Karl- imiversiteit, één der oudste en beroemdste Duit sche hoogescholen in Midden-Europa. -Het Duitsche Nieuwsbureau meldt over de gebeurtenissen, dat de onruststokers voorname lijk schuilen onder de intelleelifcelcn. Nadat deze. menseden zich tot tweemaal toe hebben laten verleiden tot handtastelijkheden over le gaan, heeft de regeering van het protectoraat besloten, zeer streng op te treden, Negen Tsjechen zijn wegens het versloren der openbare orde ter dood veroordeeld, twaalfhonderd studenten zijn gearresteerd en voorts zijn alle hoogescholen voor den tijd van drie jaar gesloten. Engeland en onze neutraliteit - Wederom heeft Sir John Simon. de kanse lier van de Schatkist, wegens de ziekte van Chamberlain, diens wekelijksche verklaring in het Lagerhuis voorgelezen. Voor ons land was belangrijk de passage, waarin de minister gewag maakte van hel Belgisch—Nederlandsche vre des-initiatief. De I3rilsc.be regeering heeft liet vaste, voornemen, voort le gaan met de eerbiedi ging van de neutraliteit van Nederland en Bel- <ié. In het Engelsche Iloogerluiis werd het vre desvoorstel zeer uitvoerig besproken Lord Snelt, de leider der Labour-oppositie, betoogde, dut En- niet anders dan dankbaar kan zijn voor ners van het landsbelang op te treden. Personen, die als gevaarlijk voor de openbare veiligheid worden beschouwd, kunnen uil lum woonplaat sen worden verwijderd, indien deze zijn gelegen in een gebied, waarin de staat van beleg heerscht Deze lieden zullen dan overgebracht worden naar gedwongen verblijfplaatsen, waar zij wor den ingedeeld in bijzondere afdeelingen, welke een taak in het kader der landsverdediging le vervullen krijgen. Uit dit alles blijkt wel. dat de Eransche rc- geèring op drastische wijze een einde gaal ma ken aan liet ondergroiulsche gewroet van een aanlal organisaties en stroomingen, welke reeds geruimen tijd onrust in het land trachten le zaaien. De maatregelen zijn vooral gericht tegen de communisten, wier agitatie in de laatste we ken weer eenige zorg haarde. Wij brengen ook U dit jaar een ongekende sorteering Glas Thee Eet- en Ontbijtserviezen en een pracht collectie Groote sorteering welke bij met onze aankoop zonder eigen besteldienst verdere kosten op haar plaats geleverd worden. Ziet de Etalages, de prijzen en de kwaliteiten. galgcnmaal want anders had hij of zij ons hel wel bespaard. Voor hel slechte humeur moest een uitweg gevonden worden en die weg ging door onze geestelijke maag. Van dit standpunt bezien, is het slikken van hittere pillen eigenlijk een nobel, werk, want om dat meneer Pietersen een bittere pil innam, verdreef hij bij meneer Dirksen hel kwade hu meur. Wij hebben een pracht sorteering Luxe Oamestas3Chen, Trek- en Beugel- tasachen, Kolfers, Portefeuilles, Portemonale's, Sigarenkokers, te veel om op te noemen. ALLE SPORT ARTIKELEN Ook Motorbandschoenen en Motorcape's Luchtbuksen en Pistolen, Kogeltjes en Pluimpjes het initiatief, dal Koningin Wilhelmina en'Ko ning Leopold hebben genomen. „Wij moeten", aldus Lord Snel!, „het Duitsche volk verzekeren, dat zijn gebied zal worden ge ëerbiedigd, dat de blokkade zoo spoedig moge lijk zal worden opgeheven en dat wij, zoodra het den weg des vredes in plaats van dien van den oorlog kiest, onze volledige medewerking zullen verlceiicn 0111 zijn ontredderd leven te herstellen en weer op le houwen Persoonlijk geloof ik, dal, indien dil aan het Duitsche volk duidelijk kan worden gemaakt, het antwoord onmiddellijk zou volgen en verrassend zou zijn". Met betrekking tot de antwoorden op het aanbod van goede diensten, is van Duitsche zijde aan de gezanten van Nederland en België me degedeeld, dat na de bruuske weigering door de regeeringen van Frankrijk en Engeland deze actie als afgedaan wordt beschouwd. „Duilseh- land voert den oorlog lot de Rrilsche heerschap pij bezweken is"', woorden, welke aan duide lijkheid niels le wensehen overlaten. Van het front genn nieuws De week is wederom verstreken zonder dat de vijandelijkheden aan het Westfront zich noe menswaardig hebben uitgebreid. De '■egerberieh- ten maken nog even regelmatig als voorheen BITTERE PILLEN Biltere pilleij zijn verre van geliefd. In wel ken vorm je de dingen ook inneemt, het doet er niet toe. .Te trekt de ijzingwekkendste ge zichten, je beschouwt het als een middeleeuw- sche foltering en voordat de pil „in stelling'" or je keelgat is gebracht, noteer je reeds een kaakver rekking Toch slik je eindelijk eens zeer energiek, het ding schiet naar binnen en je bent van de kwelling verlost lot de volgende keer. In ons leven hebben we vele hittere pillen te -.likken, figuurlijke pillen, die veel minder mak kelijk te verorberen zijn, dan de echte. Op ieder moment van den dag kan je ze verwachten, meestal komen ze op erg ongelegen oogenblik- ken, geserveerd door je bloed-eigon vrouw, door je tante, door een lieve, neef of door een belas ting-ambtenaar. Ze worden ons aangeboden en of we willen of niet, we moeten de vermaledijde dingen inslikken. Steeds komen we dan tul de conclusie, dat we, ondanks alle pessimistisch gestemde verwachtingen, het leven er bij heb ben behouden. Wel gebeurt het, dat we dagen na de marteling nog steeds last van de nawer king hebben, doch dat is overigens volkomen on gevaarlijk. We vragen ons, als alles voorhij, ver geten en vergeven is, af, of het nu werkelijk wel noodig was en of we ook zonder de bittere pil niet genezen waren. Meestal gaan we dan over het ontslaan van bittere pillen diepgaande besprekingen voeren- mei menschen, die er niets mede te maken heb ben. We komen dan tol de slotsom, dat de man of de vrouw, die ons den pil bereidde, zelf in een uiitermale slecht humeur is geweest, Het Noord-Holl. Veevoeder-bureau Waar de stalperiode is aangebroken, meenen wij er goed aan te doen, de veehouders wederom te wijzen op de gelegenheid, die er bestaat tot het verkrijgen van gratis inlichtingen, omtn rit de wijze van voeren, prijsvergelijkingen voor zoover mogelijk, enz. Het N-H. Veevoederbureau is een commissie gevormd door vertegenwoordigers der Landbouw organisaties Hol 1Noorderkwar tier, L. T. B., C. B. T. B. en Holl. Mij. van Landbouw, is dus een instelling van en voor den boerenstand. Het Secretariaat wordt waargenomen door den Rijksveeteeltconsulent en het doel is bevordering eener doelmatige veevoeding in de ruimst moge lijke betcekenis. De adviezen worden kosteloos verstrekt, en iedere veehouder in N.-H. woonachtig, heeft het recht hiervan gebruik te maken. Men kan zich daartoe mondeling of schriftelijk tot het Veevoe der-bureau wenden. Dengene, die zich mondeling tot 't Veevoeder bureau willen wenden, kunnen dit doen op de navolgende marktdagen ^Dinsdags te Purmerend van 9.30—12 uur, in hotel .,De Doelen", bij J. Bakker, Ass. v.h. V. B. Vrijdags en Zaterdags in het Landbouwhuis te Alkmaar, van 10—12 uur. verelschen onmiddellijk goede verzorging! Vaak vormt zich een pUnljjke brandblaar. Zorg er voor, dat deze niet stuk gaat. Bedek de brandwond direct met een flinke laag AKKER'S Kloosterbalsem eru. wègis de pijn! Akkor's Klooaterbalaem vervangt tijdelijk dc vernielde huid. zuivert en geneest en Is door ztjn weefuel-herstellende werking een wnro balsem voor brandwonden en brand blaren. Zij genezen dan zonder iitteokena. Onovertroffen als huldgenezend middel bij schaafwonden, ontvellingen, open huid. schrale huid. gesprongen handen, kloven, winterhanden, wintervoeten, wlnterooron. Per pot van 25 Gram t 62i/j, pot van 60 Oram f 1«(H

DDM | 1939 | | pagina 1