Eerste Blad Dl miner Maal an l maden 'n TRIUMPH VAN SMAAK TRIUMPH DE BESTE 19 SIGARET Sat 100% WAARDE EN Het eene noodige: KALM VERTROUWEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Najaars-en Winterstoffen m Binnenlandsch Overzicht Peter Graiidadam €zu. fileedlug naar llaal Abonneert U op dit blad Open brief aan alle gemobiliseerden! Buitenlandsch Overzicht 42e Jaargang Zaterdag 16 September No. 67 Het vergaan van de Willem van EwIJck Overleg der Oslo-Staten De landbouw en den oorlogstoestand Jaarbeurs In mobilisatietijd Den Haag een half millloen Inwoners Ontslag bl] de K. L.M. r v Rusland mobiliseert Aan het Westfront Blijvend contact tusschen de Oslo«sfaten Wil Italië bemiddelen? Chamberlain naar Frankrijk I m d WES iek ge er eena el vei- aar een >eat een iderwij- n, derwij- ij wilde Vlaar ze de on- meteen wil ilc :t kunt, e w dans. ;wam in j maakte :ies hoe worden, ontwierp rhroeven te men, bereke- 2-Mr"- !^™-' noi-i-ni. ROOKJE Venetië en daarin een val er wer- sprongen, deze tijd de bere- le een be meten en daan met de lucht ekte men, i1 zijn om in ieder minder te :n in een irtteniberg Jond zien hr, die in loor touw* mé VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiên in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 1517-17 Alle advertentiên, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE Postbus PRIJS DER ADVERTENTIÊN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. IX' .«Tstc ernstig- ramp als oorlog, livei| ons land v-'ti'nllen. I mijnenveger ..Willem van Ewijrk" nenteggcr ilK'nst demi ia g i-/e|: andere' oorlogsbodems rond de WmUkn-eilanden l.ezig im-1 hel mijnenveld, Werd door ken s[room legi'n e'-'n n gevolg van den .Wal erlan-Jsehé dj-- ook ais mij- ha]» van twen egaLeil van de 'gg'-'n van Oen 11 (vnwrwaclitell stc uanuediwon. die dour »le botsing ontplofte en leg schip binnen dc mi nuut «kvii zinken Een «.kol van de bemanning bevond zieli tijdens li--1 ongeluk in cvn sloep en kon gered Worden, doch .'hl van de 51 opvaren den kwanmn om h-d leva, tinder h"ti Itevond zich ook Hie commandant. IK' skirlilo 1'li'rs zijn m--t .militaire wr Ier aarde l,'st"l»l. f D. Lou we s le ag-'ined.m oor- ■rgadering dér d. Limdbouw- Onder leiding van de.n heer H Uh'um wvrd in verband mei 'Ion logst»éshind. een buitengewone v Eerste afdeeling van hei Kon, N Comité gehouden té Utrecht. Ill K'spjvking kwamen de Régérvringsmantregé- lell Ier iR'sclierining van den landbouw en de v»ksKeiMHerziening van h«:l vos Msxlege<Iveld wtcnl verder, dal «.vu commissie voor de distributie zal wonden ingeste kunstmest. ECslolen Werd tevens slappen te d»Ca Minister van iJcfeitsie tea gunste van hel men van een toeslag op gevorderde paar van iij uien verhe- II UI districten, waar tegen te lagen prijs is gevorderd. Men had zich rce<ls tot den Minister van Eco nomische Zaken gewend met liet verzoek h«'L' Rijkskanloor van wol le willen uilbreidca nvt ten cortege nwoordiging van d-' producenten van inlnndsclK' wol. Jpnieuw ebben ■do-stalen naar aaniei- nstan-ligh'.'den, óverleg D.-parle.niellt sail Bui- '1 kwameei de gedele- ea iler kslo-gro -p onder ■n Belgischen Minister van Spaak, bijeen. ■nik' was reals van ge.hvh- vraag, of het aanbeveling contact lusselvn de Oslo- stalen |e houden ten aanzien van ymeenschappe- lijke economisch»- en juridisch" problemen, waarbii ding van d»1 buip'ng»'v met elkaar geph--g-i. (jp la teniandsclu' Zaken h' Rru geerden van de tan» vi>»irzitt.-r.si-liap van <1 Ruitt'nhind.srlv /.aken ()]i da vorige confer ten gewiso'hl ovi'r d verdient. (erina nenl Ontvangen de nieuwe voor Kleeding naar Maat Alle Kleeding naar Maat wordt nog zonder eenlge prijsverhdoglng geleverd Dus ook nog Uw WINTERU08TUUM of -JAS voor da gewone prijs Dubbele Buurt""' Beleefd aanbevelend de ho'-heSi vier missie's optreden als een s(Kirt permanente commissie. IV thans gehouden bijeenkomst is als een 1*:- vestigend antwoord <>t> deze vraag f beschouwen. Ditmaal waren hel ni-'t de ministers van buite.n- lalldsch-e zeiken, die voor liet plegen van overleg hijgen kwamen, duch technische deskundigen, die ill the e»-Tst«e plaats Irt vraagstuk van de grond- sloffen- en levcnsmiddeteiiv.jorziening hebben be studeerd. België, Nederland, Luxemburg, Zweden. Denemarken .Voorwenen ra Finland waren ver- tègtmwo'jixlicvl, terwijl Zwitserland twee waarne mers had gezonden. Dc Xtelci'hindsehe gedele geerden waren Hr. Ms. ""zanl Ie Brussel, baron Van Harinxma tho-c Sluot-n «*a den leer Lam ping. directeur van d»' Ilandelsaceoordein in Den Hang. IK' werkzaamheden d'-r confeivnlie werden over l\V»e sulécominissié's verdeeld, een econo mische en i.-en juridische. I.aler zullen de des kundigen opnieuw bij»eCn komen.. IX' Residentie b'-Meefdc de»» weck 'n heel hijzonder feil. in de registers van haar burgerlijken stand werd oj» 11 Sejihmibcr de bOO.uOOste in woner ingeschreven, de nieuwe wereldburger End- wig .lohaiines van Straalen, die op dien vlag het levenslicht aanschouwde. IX' burgemeester deed van dit heugelijk feit me dedeel ing in de raadsvergadering hoi de jonge Hagenaar, die door zijn komsl het half millioen vol. maakte, wxi-l b'-<jaeht niet "en spaarbank boekje met honderd gulden. In O-P jaar tijds is <R* Residentie van het eerste hoiftlerdjluizcndlal tol liet vijlde aangegroeid en wel in steeds sneller lemix>. In 1899, 21 jaar mulat de honderd duizend was bereikt. wlerd «Ie 200.ObOste inwoner inge.sclircw.il, 1 I jaar ta ter de 300.000, weer l t'juar later de •lOU.OOOste eil thans na 12 jaar dc' 5Ü0.ilOOstc. Evenals vele andere bedrijven, m«T name die, welke werkzaam zijn op het gt.-biVJ van inter nationaal toerisme of verkeer, zooals de reisbu reau x, heeft ook |de K. L. M. vrijwel al haar diensten stop mcnTen z1'tle»a, met als gevolg over tollig personeel. Daar onder tie gegeven omstan digheden een vx-rauderlng ten gunste in den toe stand nauwelijks te verwachten is, kon ontslag nXt uitblijven. Van het administratieve personeel wig-den enkel" Kalen ontslagen en dr- maatschappij lie-eft zich zooveel mogelijk aan den nieuwen toe stand aangepast. Dc stewardessen bijv., voor wie op bet oogenbük gerfn wgk meer is, omdat er zoo weinig diensten worden, gevlogen, zijn op de 'Wrsctoillondc kantoren t" werk gesteld. Inlusschcn is «n r-ege-lüig getroffen, dat tiet ont slagen personeel Lijdelijk ie werk wordt gesteld aan vtTschillendo Uijkscrisisbureaux. Wordt de too- stand wessr normaal, dan neemt de K. L. M. Tnaar eventueel vrocjjar ontslagen jxr.soneel weer sin dienst, wat o.a. liet voordeel heeft, dat geen nieuwe la-achten behoeven te worden opgeleid. E' nonv'ii Neder' /'•"T W< I" Hle lie t ges»-lm» van dc Daar ben g» vcrlnunxi mep-r tv van 1 DU n was, i uidsi'lm ujz.onder 1 jaren, C'jhl de aantal ■v»'ii lie winig 1 vorige ht[er datl lm Utrecht anrheurs b»' <jinslnn»ligh' 'aa'rin de Ne t oorspronlielijk vooi de 11ste Koninklijk zonnen, onder wel sten, die Iwrinueien ch'rtanxlsi'lie ,l;tarj>-.'ur ev-rsle mant werd gehouden. I»'"lnemers, dut voor deze beurs in ■it, livdrnugt 12(13, h-tgecn sk-chts agci' is dan tri deelnemers-aantal najuarsbeurs, liPtwelk 1211 t.e enkele de-'tnenmrs ditmaal genoege: nomen met kleinere ruimten, bed ra i opitcrvlaklo ditmaal 17.079 v;c 11 17.-H17 vierkante mgfr in het Aangezien laulstgvaovnide hours was. >!i'c t-il nu tc»e geen verwondering l»: grootste na jnar.sb-uirs gv-liomlen, lmlioeft hel i heil igt <K rkailte najaar d werd wek. ken 'lat umb'r de oid niet wordt g uidigc omstandig 'broken. eden dit r» Niet alleen ,ie deelnemers uil bel binnenlane komen op elez'c beurs voortr.'flelijk voor rb'Il 'lag iloc.h ook het buitenland lwefl zich door de schiei onoV'crkunielijla- mixilijkiieytden, die voor den we R'ldhamh'l zijn ontstaan, niet laten afschrikken Er is een IhMgischc Duilsche ltaliaansche, Fran sche en Kng'dsche sectie. H-t aantal dinage deel iiiciner-s is zelfs toegenomen, watir tegenover ee.li Kt het' ,-uinlal - vloiir' NVderlandscli" importeurs vertegenwoordigde huileniandsclu', firma's ls ge. daalib. De gi'ool cz»eeuw ov rijd der groot" r hij niet bv Ir» ski;»'! Ikjoji koesp'ivn. d: zullen Worden. W. noodig hebb-cn, I' M-el ho»)l'd. begrip Wij weten than' verschrikkingen d Ig'pTiievmg is (en "iet oude Eur ïog'cndhi'd-'n. Uns Wij Iwee 'opa l WIJ ei' o» il wij ill d kulmte van den to nog hele-r modern» ui en male. in ekomen de nol is daar- mogen do niet hij betrokken ag-ca vóór alles i'liviuwe-n. een brengt: wij ding. opgei onmetelijke slee p|. 11» -li oirh oorlog nog v.TscI t llKuisclienKv zoo scherp in let vv.i'bl' 'eken.. kH'iin»5i nu. ge om gedunrnvle talld. Ian ill oOl'lo enl door «ie jaren l'.H l. welke ine-l zich Je oinlervim -TM, Re en ellende, welke zij na zich 1 onder isiis ligt -Je wei»ld- tl hei geheugen-, er komen in gebeurUmissen voor, die zich heugen grifien, dal zij nimmer He agrarische aft viii-jzle maal aan d' vooruitzichten voor de/e lie.n VvTondersl«'l|e.n. dat zon kuniren wunlea v dal tengcvolg»' van de lieden d<- inzendingen iiio-esp'n vervallen, dc/.e gedaan. lil zijn inleiding, die H.. l'cnlen<T vail Vlissln deze' als zijn vaste ove de legj'nwoordige mo» Jaarixmr.s aan handel ling neemt Jaarbeurs d aïdcei ing i 1>'T,uil gesteld, thans voor d ■el. Hoewel ck. ■ïanvaakielijk de. rijke uitbreidiiu h'tcfl het feit lnuK'ngewoJi an j>aaixten uitbreiding onistaii'.lig- n rundvee weder te niet oenl en wijzen. litmaal door den heer F, pil werd "'-houden, sprak tuiging uit, dat juist onder ilijko omstnnvligheden de en nijviTiveiii, aan proclu- consunusnt onschatbare dpmsleu Kan !>»- door GUUS BETLEM Jr. Nadruk verboden (.{eiutibiliseerdenl wanneer ge dit leest, En voor U juist, lick ik het gesclu cv'vn, Als vuni'biaild, als bewijs, van den Imrt'lijken guest. Die onder ons burgers, er steeds is geweest, Kameraadschap voor LI en Uw loven, Een leven, dat heusch, we beselfen het goed, Reel moeilijk te dragen moet wezen, Maar wat ge met tact en met dapperheid doet, Omdat het Uw taak is omdat tiet toch moet Wil Rolland niet erger nog vreezen.. Gemobiliseerden, wanneer g' in Üw krant, bit simpele lied soms mocht vinden, Weet dan; er bestaat hier een innige band Met U, als de weermacht van Volk en van Land, Door dingen, die illen nu binden. De liefde dat eerst voor tiet eigen stak grond Dat wjj maar alleen., willen houden, De liefde daarnaast, voor het heilig verbond: De vrouw, die men eens op z'n levensweg vond, En waar we een toekomst mee bouwden. Die vrouw liet gij achter.. die staat nu alleen Voor alles, in moeilijke dagen, Muur toeli niet volkómen verlaten, o, neen, Een eerlijke vriendenkring, dicht om haar luien, Bereid, orn het samen te dragen! Bereid orn voor baar en Uw kind iets te zijn, Eeli hulp en een steun in hun leven, Het aandeel der burgers natuurlijk maar klein Maar waar gagmisschien toch wel blij mee zult zijn, Als dat U geen zorg meer zal geven. En omgekeerd gij, die van vrouw en van huis Naar andere streek zijt verbannen, Stap vrij bij ons binnen en voelt U er thuis, Wij burgers, wij bieden zoo gra|g een tehuis Aan allen de vrouwen en mannen! Gemobiliseerden! wanneer ge dit leest, En voor u juist, heb ik het geschreven, Weet dit het bewijs onzer hart'lijke geest, (Gastvrij is de. Hollander altijd geweest 1) Wij doelen in U en Uw leven 1! voet kan WrUirovor tic burg»'iTlr"-'slors Inschikken in buiten gewone omsi;iiKli,gh'c<l<'i), zijn op hc| militair gezag overgegaan. Ik- nieuwe loestjiml houdt ten aanzien van dc .elvoerzi'-ning (lit in, dut het miiitarie gezag ov.-rgaan lol het do"ji van huiszoekingen in liet belang der voedselvoorziening. Ditzelfde hcrin- nér"ti wij ons eve;1'T'iis uil dc. bange jaren 191 f lot 191 M, Verder strekken <lo militaire bevoegdheden zich int lol zekei-c vvciflijke ticpalingen. Zoo is het militaire t 1II wer Wet, Vei Jell vcw noodzak'Mijk niak'-n rJsiJit, «Kit dc ai'lK'i' inwton lK'dragen noriil/auk inzien n lxzwaiir Jen, wellj' haar kunt ,erst; ligin.s gc/ag gemachtlgl lot het eventueel bui- ring stellen vim b"F>:iliiigen der Arbeids- ligheglswel en Kinderwet. Zou kan wor- irdend. wuiuii-T de omstandigheden dit »'ll het 1: ■koluur me iiclslr'hing t dan 15 IV J.raiil en de radio hri'iigen ons dagvhjks op nieuw 11 c gruwzame bericlip-n ovér d" we-Jerzijd- sclir.' krijgsverrichtingen en mis hart krimpt bij liet kennis ïmucji van ut let wee. dal opnieuw iimnschdom komt. hij al hei mwl-i'liid'-n, dat wij gevoelen, ons ik.' <|ankb lurheg 1 boven, dat wij ge- ilijven voor i - ellende. Immers, Ne»Jer- over lie I toch kond I spaav.l land lioudi zich angstvallig huilen Uc vxaanijdi alh's, waardoor tiet in den maalstroom zou kunnen Wordca meeg- n veering neemt de stiptsle neutralil evenals in den vorige,) oorlog, zooals traditie wil en zoo; 'tijen gegeven, dat eerbiedigen [amI eveneens Nederlander, v in 'liK.irdi'ongêii de clandsi'h' eischen, beide oorlogvixrend' ligsle verzekering ge» deze nc ul ra li te it t" ec lieid van onzen liaiidliaafd. ItvJcr is er dan ook v zich ér toe dg-nt I o 1 il) g o idal o van overtuigd m svlijksle gevolgen Wij ineenen d' in dat opzielit g» zich ongerust van n'gccriiigsv derland in staat van ooi zélf beval dit Imrichl niet 0117. co ill liet eil noixll' iltigen sJêcpt. Un.'.e ■it m acht. li'-'l de ^[e- ljêlai'igen mei n t u - dat le ontrusten, liéd'.-n van de openbar- deel zijn gc lugi' I n ons de slel- zij li'Mxid zij li« mits de onzijdig- Lrouw wordt ge in hoog tot laag, dat itvlcr voor werken, om elke ovzr- vo» ivkonmn, daar ie-dencea Cr '•én enkele misstal) de vree- zou kuniv.u hebben. •rhalvo te mogen zegf>m, ltusI kunnein zijn. Velen inaaid over de op 1 -S" g" gwlane hek'-iulnniking, ag is verklaard. «lat ons belicj'l alb'ea, g"zag van de i van d' njtg-een zal lvepaling. «lat cle 1. gen maken tegen t gcrlei g»'biixt over der lie-'tl men o.m een belio'u'lijl," v< op bevel «1-er milita opgMTuinut, H'-'z*' I): k d" si: 'J last t" »lii ver- uur zal van de zal mo oi) eeni- Hieron- wat aan n iK'/orgiea II, dat allés ill 'Jen w«)g staat, :I zal niflf'1,,11 worden ng wordt in zooxerro wrzucht. dat bij, een dergelijk gvbic-h'iHl optreden «n den j-egel «le^g-ctroftk'nen zullen worden schad-ï- IUI u lel trMecl.enl li.'l burg'-L'lijl orde "n die ii'gd in hall-li at '11 dat wij hebben pléinber dat Ne- Ü]t zich- loéft te ver. i le bev'jcgd- laazi'm van je voor een lire ovt'r- I tit bTeekent o a «lat d" cién. gemeenten, enz., ahool dienst van die licliaineil, verpl tail» auloriteRen alle door d" liciitiilg'CU te vTslrekkcn esturen van provin- ■Je anilit"nareii in ebt zijn aan «1" mili- e Ui éi-lig geachte in. hok dé bevoegdheden, hoi; voor land- en tuinbouw zija verschillende maatregelen getroffen. IX n'geering leeft Ittot groole voortvan'mlbéhi en prijzenswaardigon ijver onze levensbelangira behartigd. Wal zouden wij verder iwt'-'r kunnen doen, dan hier het woord in herinnering te brengen van onze geëerbiedigde Koningin: ..Allen moeien wij nu het hoofd koel houden, en. zonder »>ns te. laten veront rusten. opgewekt ('ii nauwgezet doen. wat OllTX' plicht is'. hit is voorwaar een groot «11 wijs woor'.l, dat élk Nederlander in «le/w «lagen l:i zijn hart met zich behoort rond te dragen. Ons vvaclile.ii W'el- liclit nog 'lagen van beproeving, doch laten wij dan trouw blijven aan «jen Koninklijken raad en onzsn plicht Vervullen, zooals de mannen, dié zoimUt aarzelen hun plaats aan de grenzen heb ben ingenomen, hoe zwaar hef ontelbaar velen mort zijn gevallen, zich te onlrukkmi aan hun ge/in en werkkring. op ons rust dc plicht en wij zijn vastbeslo ten. dien te vervullen. om elkaar le steunen en te iM'scbermen, sanwil t'1 weri.t-n in tiet be lang van ons (nationaal welzijn. Daartoe zal ook onze landbouwende 'Tand krachtig medewerken, overal en hij alles, waar hel Ir.'lang van ons allér vaderland di( vere'ischt. IK' strijd in Kolen duurt mc| («xmenaende hevigheid voort. Met een moed, waar voor zelfs d" Duits»-hc rs rcsp"cj Iliebben, \enJo li- ge n de bewoners van liet «ander den voet ge loop,land i-lk'-ii nicpT grond. Warschau is gs.jg-cl omsingeld door do Duilschers en hc«.>ft onl'.'lbare luelit-a.imalK'n le d«H>rsl:i.'oi. intus- sclK'ii schijnt locli de opraarsch der Duit- •sclicrs biel meer zoo sn-J le gaan, r>.' Kokup lieblion zicli op een in«'er naar achte ren gelegen lijn verschunsi eil d«' Duilschers' van hun kant h. illen zich gi'.noo'J/.aaiT ggvi'-n troep'»n aall h«j lusllj-oiil Ie onllrekken, w-cg.-ns «hm slee*Is slerkeren «leuk die op «iep U'estwal door de Frallschcn Wordt geoefend. IX: Duitsche troc- pan rukken verder in ir't Zuiden van Kolen op, de. Slowakon niatmn melding van vorderingen liissrheii San 'ul de Wislok. en. Of met dit plan m verband staat, is h'-'antwooisJcn als de Unie te. begrijpen is. ting zou Rusland nu gaan nemen «m vind nocg iieel't van Kolen lil da| geval zou 1 militaire verdiau de l'ooiscli" kw maar toch om zijn i" wijve sin ook mobilisatie, in Rusland een vraag, even moeilijk le e lusje houding der Sovjoi- olgens soinmiger opvat- nok zijn dé"l in de buit dat Duitscliland nu g"- ■t nut 'siie 'ul van de U'tie [e dit op vivedzani' met zijn partner. teil. ken lus overeenkomstig tiet er, zich ni'.'t mengen ia Dnilseliland niet aanval- g'Teg.'iiheict gebruik ma- krijgen, in d«' ts.u.))), dat althans zonder breuk aials hebben. Maar an deren wachp'n liever iliel huil oordeel en ach ten'elke verrassing van «t"z,e, nimmer bijzonder l*.:trouwbaar gebleken zijde mogelijk. Jloowel «te Fj-anvhe I-'gnrbericlilen in te genstelling met de g"(l«'l:iillc«-T>]»z beschrijving van Duitse];" zijde ov-w de successen in l'oien, uiterst solver, bijna laconiei; blijven én soiiis uit nog g'en tien wooi'iti'n Ixslaan, is liet wel duidelijk, dat de activiteit toeneemt. Er kan hier van snel op rukken natuurlijk geen sprak»-' zijn, omdat elke aanval oj) de Siegi'ri"d-linie moet <J«)ixlloo|X»n. Der- haUé gaan de Fraiiscluui stap voor sta)) verder en consoüvlerren eerst ell.e terrein Winst, oin oorst daarna met groot" oinzichtigiieid te trachten rer- dicr voor te gaan. liet awrsUuTwru vuil ltet ver- oWrd" terrein gaat z.oo solid" in zijn werk, dat dé Maginot-linie er als liet ware door vooruit geschoven 'ui uitgebreid worji. IV Engelsclien zijn uin ook m grootcn g-lntc ill Frankrijk geland 'hl <le eskaders vltegluigen, die eveneens over liet Kanaal zijn gekomen, iiéblven stellig nu een minder onschuldige vracht bij zich dan dé strooibiljetten van «io eerste dagen. Dé (losilie eter neutrale landen is ia veje op zichten niet g"inal;kelijkEngelandheeft o»n lange lijst vall goreh'ren tol contra-bande verklaard en Duitscliland lieeft aangekondigd hetzelfde ie zullen «loon. IK' zeevaart wordt dagelijks gevaarlijker en reeds is m«'nig neutraal vrachtschip er 't slacht offer van geworden. IK' permanente commissie uit de Dslo-staten ls nu te iJrussel bijeen gekomen ter liespmkLng van ■Je uenvenschappelijk'' belangen mi problemen. /witvTlalld, dat zich sleeds angstvallig afzijdig heeft gehouden, heeft nu ook twee waarnemers gezonden. In h'-'t 'bijzonder tusschen NWerland en België is liet coiUaci nauw. Dagelijks wcnxlt voeling g'.'liouden tusschen d"z" twee lauden, wier belangen in zoovele opziehhTi parallel loopen. Daaronder sp.-elt het onderhouden der wrblmlingen Illét de kolonK'll een groote rol. Het geeft ren ze ker gevoel van rust. samen met anderen voor dé/.eild»' moeilijkii'slen (e slaan en saillen le kun nen zo*'|,cn naar cm antwoonl op de kwesties, die zich voordoen. i B'erlijnsrli" kringen blijft men nog steels op Idealisering van het conflict. Er is een aiieke activiteit gaand»» "enerzijds tusschen 11» j di| dé Italiaailschc amhasSiUle liéhnslrass". anderzijds lus ambassadeur |e Rome cn wijst, dat Italic dcil moed ■Jat bemiddeling nog inog-T Desondanks gaal-nu, na land zich voorbereiden v durigen oorlog Een bewijs blokkade, die. zooals ree-Js m Herlijn in de Wil- i-lien d-m Engelselien graaf (llano, die «w op 1 niet heeft opgegeven, 'lijk is. Engeland, ook Duitsch- ;r oen harten en lang- daarvan is de eoutra- gezegd, don- dit land is aangekondigd als R'genniaulreg'l legci de blok kade door Engeland. Voor de neutralen is al dat geblokkeer verre' van aangenaam. IX' ,.IX'utsche Iliplomalisch-Polilisclin Korrvspott- «lenz" hoeft i-ee«ls «y.'n waarschuwing gericht, in hél bijzonder aan ons land, Rejgië en de Scandi navische landen, dat Duilschhtud er op rekent, dat onze uitvoer op normaal pci 1 zal worden gc- liaiidhaafd, terwijl «lau omgekeerd Duitscliland op dezelfde wij/e l''g«'no\»'r ops zal blijven hu ade len, lllaar nauwlettend zal to''zi"ii. hoe wij ons zullen g»slrag»'n tegenover de economist-li/» eischen die Engeland ons stelt. Onverwachts is „ergens in Frankrijk" een Dij - eenkomsl gehouden van de.n Op|iersten Inlerge- ull ijverde n Raad. UhambtTlaill is met déll Én- gélsehen minister voor cooi-dillatie der Dcdensie, Lord Chatfield, over het Kanaal gevlogen en heelt b'spre'kingen gt'vo rd nud generaal Gamelia *-n den IT'anselien premier Dalavlier. Volgens h«T cum- lliuniilie is opnieuw besloten, alle krachten en hulpbronnen mi le wenden om het conflict tot een goed einde (e hrenge.n eil aan Polen alle mo- gKhjlw liulj» te i)ie»Jeji. Na zijn terugkomst begat Cliambérlain zidi naar den Emgelschen Koning. m

DDM | 1939 | | pagina 1