TRIUMPH DE BESTE IS SIGARET Buitenlandsch Overzicht SCHOUW SEPTEMBER 19319 ;&w KORT NIEUWS NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Binnenlandsch Overzicht Kantongerecht te Alkmaar ptember No. 36 1 hoewel de 'allen, blij- ind, terwijl d is. Korte evenzeer ir den pols ede avond en iets la- verdrijving iter oirkig- .ulcllen van dien fees- vVenscht is meer in de iiendessins, ieli, zooals n waarne- 't en waar- urs-chiffon, e gemaakt taat uit ge- agzijde ge- ig niet on min soepele s en man- ïalle valen- blousc niet entre deux. t overtrekt, i hecht men 't men van ie een leng- dreedte van ff en stof en >e stoflagen in flanel en slotte wordt en met rits- a gestippeld «esje gegar- ui de -biouse. JS. te hersteld)^, dokter?" g lust." „Wat mag ■lefoon 10 - Postrekening 1517*17 lad voorkomende, worden RMER'S NIEUWSBODE Postbus PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Rij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. ij deze eerste' schending der neutraliteit is Hiel gebleven. In de daarop volgende dagen vlo- nog herhaaldelijk DuiteriiUnidsteh*militaire Ine en out ons land, waarbij ook re--<|s het vuur een geopend werd, Daar bd nog toe nog geen r toestellen kon Worden neergehaald, slaat nationaliteit mog steeds niet iiffiei''el vast, zoo- onz-c regeering zich vooralsnog nvl haar pro 'li lot beide uiirlogs'oerende [«.trig ui moet wen. Het afschuwelijke waarvoor men in Europa in den laatsten tijd sfejs meer is gaan va*-, wen. is een feit geworden. Sinds Zondag be vinden ook Engeland 'm Frankrijk zich met Duilschland in oorlog. Nog op het laatste nbbk beeft men ill veil groot deel der Eu esehe kanselarijen gezocht naar teen mo gelijkheid om dil eon0id P' voorkomen. Teren echter Ruitschhimd eenmaal begonnen was militaire maatregelen tegen Polen te nemen, oud het wel vast, dal nog slechts een won esing tol .stand zon kim ut 'U) Frankrijk hebben .wen, dat zij hel tegen "rnicn Dil. woord mo er de gehoopte i nen brengen. En tuin hvoore Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „D- deemster maken bij deze aan de Ingelanden be kend. dat op Woensdag. Donderdag ca Vrijdag, den 27, 28 en 211 September 'Ril Schouw zal Worden ge houden op de Bruggen, en zulks overeenkomstig de bepalingen, vervat in Art. IS der Politieverordening van het Waterschap „Do Deemster", goedgekeurd door II. 11. Gedeputeerde Staten van Noordholland, den 11 .Tanuari J (128, en afgekondigd den 17 Maart 1928. 'PumKTcnd, 7 September J Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap ..De Roemster", J. ZIJP Kz., Secretaris. op het Maaien van Wegparken en het Snijden van Riet, enz. Dijkgraaf en Heemraden vau het Waterschap „De Recmster" geven hiermede aan de gebruikers van landerijen kennis, dat zij voornemens zijn oiu Woens dag, Donderdag en Vrijdag. 27, 28 en 20 September Hlii!) SGHOUW. Ie houden over liet maaien, over eenkomstig Art. 10; over de uitloopers der hoo rnen overeenkomstig Art, 21 en over het zuiveren der wcgslooten van kroos, riet en biezen, overeen komstig Art. 14 der Politieverordening van liet Wa terschap ,„De Roemster". De kroos-, riet- en biezenhoopen moeten 11 da- Reu later zijn weggehaald. PuriiK-rend, 7 September 193R Namens Dijkgraaf en Heemraden t. h. Waterschap ,,Uö Reemster", J. ZIJP Kz., Secretaris. inzien van ai WT.sllvkl. -- lie! liiiHl;, kapilein der infant'"] ween als adjunct-hoof parlement van Dcfcns vrdea kunnen worden Haal onder leiding van den 1'. 11 Shee.ahauer. aan een commies van het De is loc ge vocg-l. Alle gegevens omtrent ieuenm soldaat worden door d'l bureau in een kaarhsysiovin ondergebracht zmidat h"t op ieijej- ncw-nseht oogenhlik mogelijk zal zijn. te ."'gz'n, waar en willekeurige djelist- pliehtige zich bevindt «ui wal er met hem is gebeur't. Geen vrije dokteravesllglng -- Nu zoovele jonge rijn geroejmn en er medici onder de wap'insi a vele plaatsen een groot lekovl aan 'loklers is ontstaan, is Ind niet an ders te v-rwaehten dan -lal niet opgeroepen dokto ren hierin .'i'ii kails ziill-'ii zien om hun practijk h' vergroeien ,,f opengevallen plaalsvii geluvl te veroveren. Teneinde lonen weinig aange "U! wet te gl teg"ii «mobilise; «leze voor. de opgcrwpca dok- dianie ontwikkeling te voor- alllcll. is «vil wett'.'liiko ïegcling in voorbereiding, welke b'oogt tegen Ie. gaan, 'lat van de afwezig heid van gemobiliseerd- artsen door niet gemobi- li.snvrde partii getrokken wordt, om zich in hun practijk le dringen. Vermoedelijk zal deze regeling inhouden, dal vestiging alt-oa wordt toegestaan met toestemming van dan bevoegden Illsp-cteur van de Voilrsgezondhei-l. in owrl-'g met de Maat schappij lot bevordering der geneeskunst. Scheepvaart in oorlogstijd - Gok vall hel actieve oorlogsbedrijf ondervond ons land ivvds de onaangename gevolgen. Een vrachtschip nvt o-n lading erts aan boord w-rd door een Rrilsch'd'borlogsiH gedwongen vo<«r 0nd« r/oek haveil o]i te stoomen, de ...Tag Afrika op weg naar Hamburg 11 Engkdseh oorlogsschip (kerzo-'k opgebracht. De f oil N"T- tbans oi Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „De Deemster", maken bij deze aan de. Ingelanden, zoo wel als mm de Huurders der Dijken en .Wegen ivekend, dat op Woensdag. Donderdag wn rijdag, 27, 28 en 29 September 'iiti door tr'il zal worden geliouilon de Schouw op liet kroozen van de. Toelit-, Weg- Schei-, N'ckI- en Kavelslootcn cn zulks over eenkomstig de bepalingen, vervat in artikel 1 1 der Politieverordening van het Waterschap „De Heem- ster", waarbij tevens wordt gezegd, dat na 11 da gen over het ongedane werk een tweede Schouw zal worden gehouden Veertien dagen na bovengenoemde Schouw, zul len de kroüshoopen vau de Dijken en Wegen moe ten zijn weggehaald. Een en ander op boete bij bovengenoemde Veror dening en het Proces-vorliaal van Verhuring der blij ken en Wegen omsclireven. Purinenend. 7 September l'.k'id. Dijkgraaf en Heemraden van hel Waterschap „De Reemster' J. ZfJi' Kz„ Secretaris. Nieuwe wetten, nieuwe regeerlngs- Instellingen Dok in de achter ons liggende dagen is de Weks van bijzondere maadr'gelen, welke door den oorlogstoestand worden vcreisclit. weer met ver schillende belangrijke voorzieningen aangevuld. Re. tweede KaïiKr. in spoedvergadering bijeen, aam niet zoo goed als algcnieW slenmvn slechts «le cliristelijk-'deniucratén konden zich op groent van dom voor oii'i givf slijne dunks d' lliel goh' He „SI de nieu\ lsoorid. v deze om verhing"] dig moge gvschip de „Drall Indie lai la 'I op Al nel gevaren, g''slaakt Uldam" were-ld cm aangehouden ca •war ''mi Engelsehe rsfonlcin", van Zuid- irg, Werd eveneens ïip aangehouden en gmole passa- Vl!oil- dreig,-11, nog rli imdi .11 «de Sb l tal hel risico v n niet kou erlundsehen le' 1/sreilwu mvaarlmaat ik stond nog nu rband nvt het miiiiengc vaivit cn pas wanneer h'?l zal zijn, zal worden beslii Middellaiidsclie Zee dan w Hoop zal worden gevolgd. Luchtdlensten heropend den ovrtocht naar ll Amerikanen. aan an <b' reis onder opwegen teg"li het i bodem zou spoc.. liet nieuwe vlag- Mederland, ■naar Ned.- ibehende rouLe. Hij ast of hel schip ia g om Schotland zou hoogte van Gibraltar oute door d" aap vlo Goed' l, ut d- d iailgs 'hc'-'K' stillegging' van het ■ia dank zij onvermomde seliiltende luehlhjll''n i'C 'ds whenAmsterdam en L<«n- e normale rcgel- Wi'rdeil tw'-'e sehen Nederland de Norway zijn slop- -- Na 'Je vtjiwc] algi luchtnet, is de K L.M. pogingen, ill geslaagd ver wem- te heropenen. Tus« den W'.g-d het luchtverkeer met e maal onderhouden en eveneens diensten in bedde riebtiageii Lm en Deneinarlo'ii gevlogen. (Jok Ue pas ingestelde djenst op Oslo Air ExpiX'ss, kon, na aanvankelijk b ge'z-et, weer wonden hersletd. IV Indië-vljcgers, dm op uil- en thuisreis in ver schillende plaatsen hun dienst luidden moeien on derbreken, waren gelukkig ook niet lang lot werkloosheid, gedoomd on koudon reeds enkele dagen na hot uitbreken dor vijandelijklicdcii de «eis w.Tvolgé'n. Een beperkt luchtverkoal- zal, naar men hoopt, <>ok tijdens den duur van den oorlog nog inogvliik zijn en vooral zal gepoogd worden den dienst op ln<lië le handhaven. Da schending der neutraliteit Hou ge-ring pradisehe waarde van neulrali- (cilsgaraniics voir kleine landen door de oorlocg- vocrcndo mogenUlieden is, bleek in dezen oorlog sneller, dan men had kuanpn denken Dit is wel hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groole rol. due het luchtwapcn thans in de luljgsvcrrichtingeii speelt. IK' oorlog' was nog geeu etmaal oud,' of iwds was do- nealralif-'R van het Nodcrlandsche luchlruini geschonden door vliegers van offi cieel nog onbekend»' nationaliteit, doch waarvan zoo good als vaststaat, «lat het Engelschen waren. zoiubm V' 'stalid do'li. «li" onmid'.K'Hi.ik voi.r het uilbrelien uiii't nog tusschen Rerli|n en Lon viss'-M, zijn natuurlijk rc«.\ls historie l)leek uil. dal Lon-i«'n en Parijs nog indacht wilden sehenli'zn aan Mussolini's til* T'ml is' vau vijf mogend n, imlien Duitsehlan-1 «Jen .■daan had willen maken. - "elite;-, dal Jiel zulks mei lu d ill l'oi.ai niet kon doen en mm zich sterf; g«:'.noeg te vot' tegen Engeland en Erakrijf c 11 e voorsU'l. l hig'en R' re III Dól" II 'VI1L ehialld ni-eend 'O dv'11 loéslai] vge.T'ders sehi om <h*n strjji nemen. gaan daarbij uit van Wesb'Tscb" mogendhe, de mw-ning', *U uilersl moei dat d ijl; aan door GUliS BETL.EM Jr Nadruk verboden Mijn laatste heil is dat oen week geleden? Ken wek, waarin dit alles is gebeurd Dat ik nog voor deu vrede heb gebeden, K11 men nog naar een uitweg heeft gespeurd Dat wij nog hoopten, om den weg te vinden, Die leidde, tot een beter, vreedzaam doel. Dat alle naties weer aaneen zou hinden..? Het is een maand, een jaar, naar mijn gevoel' En weer zit ik over m'n lied gebogen, E11 rnéiét ik U iets schrijven, hoe .of wat, Maar 't warrelt nu onrustig voor-m'n oogen, Als het gewoel, de drukte in de stad.. Kr komen telkens nieuwe persberichten, lhe, als een mist, nog hangen rond m'n hoofd En om mij heen, gaun ernstige gezichten, Met oogen, atrak, en van den lach beroofd, nn- hart dat, nu de spanning is geweken, Niet meer z«V« jaagt, vol onrust, zooals eerst, Ons hart gaat uit naar allen uit die streken, Waar nu de dood, in wellust, overheersrht Er komen telkens nieuwe oorlogskreten, Voorbij m,n raam, rumoert ook hier 't geweld Van wagens met soldaten, hoog gezeten Een overwinning Wordt alreeds gemeld. De mijnen liggen, ver in zee, te wachten, De eerste boot is al getorpedeerd We hebben tiet voor ben, die dit so rus dachten! Na vijf en twintig jaar., nog niet verleend! Nog wordt de strijd niet op z'n felst gestreden, Nog is de luchtmacht niet op „volle kracht," Maar kennen wij niet reeds het lot der steden? Het lot, dat hoeveel duizenden? wel, wacht Wat moet ik verder in dit lied nog schrijven Waar ligt voor mij erit lichtpunt op m'n weg Dat ieder hoopt, dat wij er buiten blijven..? Wat klinkt het zwak, als ik dat hier 100 zeg' We weten toch, hoe wij het hoofd nu buigen, En daarvoor hidden, met het hoofd omhoog En ik hoef waarlijk niemand t, overtuigen.. Hij léereii lezen, in ons hart en in ons oog..! lil a ra 11 tl. p.'gom. Voor «vu nieuwe lio ijdv schijnt hel mei 1 11 mei neutrale Iccgai i'cl'cn n'mt le vree/en nok van Duitseliiaml in iml'T geval Gil te helden. Tol dop; ll'ku'illg der nrnlralileilsW' ilaiansèliv rubrieken Ill e\en wapens aan Engi-km en is ld ni'd g('kom"n. I eft ',1e al gelee T* mudralil embargo op «D'11 uitvoer rlogvo«Tend*' binden g'd' liR'r Dumrda, als Allien' lllUVL'o uiia"sIob*m 1 en Fraiikrii ri»!0kkade land al" n 1 111 led /a 1; heeft ge- s'Tl Ellgxdsell.' •uwen vriend den en Ziud- daE'll schijnt niets l«' vms 11 gevreVs'le ]'- rl.ii a:i;i -le Am«'- 7.011 zijn gt). ;rijk le leve- Washington digd en een in wajens nanr alle al. Zooals lelcend. is lansch lancd. van -lit lijkin n lp Tl'se Ook Londen en Parijs rekenen op de overwinning - col; iu de Rritscli*' en in de I'Tuiise'ie ho.«f-l- skal is men er van. overtuigd, op -Jen duur (Ie K "11. lid éL'-nsl; '.TWininiiL ■el Biin e,-hter erkent men daar. dat d" strijd '•r langdurig en zwaar zal zijn en van land «,'Jl volk de geweldigs!." offers zal eiseli'H. IK'/.e offers zul!"n aan Engelseiu' zijde ook gybraelit worden door Dominions, «lie zich vrijwillig :rm de zijd1' van het moederland hebben geschaard. In liet geval Zui'l-Afrika liUuH dil welliehl eenige vcrrassing. Daar Was iiniicrs in d n lantsten tijll een groole actie gaand"- om hel land neutraal te houden en ind«'r ia.ad k'gde ooi; minis|ec-pn'sid-nt !1« ri/og in hot Zuid Afrikaansrlie jzariemenl •■cn neutra li lei Is verklaring af. DlKb'r b'iding van gene raal Smuls wrrzotlo zich daartegen echter -cn kk-inc mewl'Thr-id van hef pari-ment. O'nczraal üerlvog tra'i daarop,al'. Van tl.' zijde van ii«d Afrikaans.'li spref;*pr:ie d«w*l «J'.-.t bevolking, dal ni«'D liever had gewon.seht dan iK'ulraal te blijven, zal do nieuwe polilii'ke koers wel op opposili" stuiten. Te nie.'i', waar li-et ni'''t-Dritselm ged-celle verp'W'Zg (le mcór-Ior- heid vornil, wélke door e-en verouderd kiesstelsel 11 iel in let parleineiil lot uiting kali kolll"11. Ja,- «le mogelijklwiii P-estaat z'dl's. dal llians. even als ill 191 l, «J'C sf.a'ds nog aanwezige got etenliebl op «|r.; Engelschen tol ernstige ineideillen, ja z*lfs tol burgeroorlog kan voer'n. Nog weinig strijd In het Westen Inlussehon bi'paalt de werkelijke oorlog zich nog liCHifdzafadiik t0i hel Dosten, waar, zooals reeds gezegd, d" Duitsetiers (o| nog loc gi'oO'e vcirde- ringvil op Polen lielifie.] gemaakt, lil het U'eslen «'cider lam er nog nauwelijks van ledangnajke strijd gesproken worden. Slechts zijll eeaigeDuil- seli-* stoomseiie|H'n lol zinken gehraeht. wie Dllit- seliers ill «le vijandelijke landen geinlerm'erd, maar verder lvejierken «ie sU'ii*lenda partijen zich klaar blijkelijk voorlopig lot hel lieirekiem van hun (Xisities. De 1 ritsebe viool is tezamen .met de b'ranselic zeeslrijilUraehlen Overgegaan lot het in- slellen van de blokkade. Opmerkelijk blijft vooral «b* weinig'" acUvilcit, de Ilog in «la lucht ontwikkeld wor.li Slechts de Rrit- l'olen hulp kunne,a bitnien <ii dat z.ij Polen in ceil ininiinuni van lijd militair kunnen bezetten, lnd'u'daad hebben zij reeds in hel begin van den slni'l aan hel Oostelijk front groole vorderingen ge maald. Dl' Gorridor is peeds overschreden, tie ver- d ge la cn ook achter I ebt, binding hiel Oost-Pruisen tot st ziö is door de Polen verlaten punten hebben de Duilsche- tro« haald. Is Polen ecaimaal onseli dall gelooveil «le DuUsehers zich v\T,sterking in h«'t Westen veilig van ÏTanscla' zijde. Dl het Dostci geslokt door lief, Jiiel-aanvalsvcrd mi ill liet Zuiden door de aanschen bondgo.iK«ot. Dat «Leze neutraliteit voor Duilsehland voorloo- pig oen groob're sh'uti is dan Italië'* deelneming aan den oorlog, is bekend. Verder acht Duitsch- laild zich bcsclKTind door de. houding van de kleine stalen aan zijn grenzen, die allen verklaard hebben, neutraal te willen blijven, ook Rommcnit dat, zooals bekend, evenals i'olcn, Lndorlijd een Siie- p andere ■ssen be- gemaakt, uil grens- oor «Cea aanval voelt meil zich ag van Rusland it van den Hali- t«en h«'bben met een t op de Duitsche vlootl Poolsclse vliegtuigen Perhill zijn verschen «Ie l;r,in.wli-e (roe|>"n Rijfl en Moezel ill col voorloop"? ook nog die liet Westen h'vfl daarbij nog het ..papieren'' boinl 'iegtuigen niet huil h»'| Dailseiie volk wil reknn-n. iflal t«jOsh'lien een aanva] ondernomen, lerwijl -Je de eerst'; maal boven Tenslotte zijn dan neg 1 de' Diiilsehers tusseUen t gekomen. Maar dal zijn veilige st rijilhan-leli ageil, 'ix'it Iwnium, tenzij men lenient -Ier 19a. ■sehuwing" aan (Van onzen Rechtbank-verslaggever). De verdachte koos eindelijk de wijste partij Killing van Vrijdag 1 September. N. Dn S. I'. V., vee- en kippenfokkers le Recnisb'T. waren nog niet in alle. finesses van «lit bedrijf, onder d«' auspiciën van do Pluiinvoe- «t'lltrale ingewijd. AVcl had-ten ze ^ic noodigc ver. gunningen «>m het ljrocdh airijl' te mogen uii«y-'fo- nen, docli het was hen ui'Jl locgeslaan, voor de ojivoisling te zorgen van vreemde of stiefpulk-.u en loeit ze nu van een kijiizeuhan-kdaar win 100 of 1000 hadden gekocht voor dm handel, livjycii ze legen de aliip «m moesten d«; hewn Yrij-lag In-echl slaan. Alleen S. P. V. was versclieneii, ijn onwohvidlu'id beriep, welk verre hielp, -dat de Kantm- ts ieder slechts zes gukleit m chr comparant z C'ICIIIIS heil! rechter bo-cfe ui" vier dage S. P. V. sclv.su sfraf f" .T-cepteeis l«' prakkizceren. 11 geadvise«T(l, 'Olll aallgs'zien «1" Hoi 1 op der nii'l vniirnemaas, dez»; i h 'gun on'r hciig'r hr-n^p to"n Hem in gemiwdi' w- rd maai' achb'rwege fc lat'-n, r wvl eens 'Vu volle schep zou 'kunnen opleggen, koos hij eieren voor zijn g'.'ld dl verklaarde ook namens zijn broeder in hel vonnis te IktusIod. Geen tentoonstelling te Hoorn Het bestuur van de E. T. M. Hoorn luvR) DtsloLon. dat Wntooiistelliiig op Vwt Dm-lenplcin «•ll het colico u n.-liippiiiuc niet zuilen doorgaan. maar dat zoo de omstandigheden zich niel «n- gunstiger whzigen voor ons land d<' Fok we* big tui do Kaaskeuring, wd doorgang z.ullca vinden, Dd gcschbxU op 12 September. Dok de verloting Wordt voortgezet. Landbouw-Jongerendag uitgesteld Dn' Laiidlioiiw-Joiigcc'iidag. die op 11! .Seppunb'T a.s. pc Hoorn zou worden gehouden, is door dc buitengewone omstandigheden voorloopig Vtioi- oll- bcpaaklcii tijd uitgesteld.

DDM | 1939 | | pagina 1